Page 1

CEIP PINTOR GIMENO BARON

( Vila-real )

GRUP DE TREBALL CURS 2013 – 2014

“Didàctica i Metodologia de l'Idioma extranger anglès a l'escola.”

1


ÍNDEX

1. Títol....................................................................................................................3 2. Coordinador.......................................................................................................3 3. Participants........................................................................................................3 4. Temporalització.................................................................................................4 5. Objectius............................................................................................................4 6. Continguts..........................................................................................................5 7. Metodologia.......................................................................................................5 8. Avaluació...........................................................................................................5 9. Materials a avaluar/desenrotllar........................................................................6 10. Recursos necessaris.........................................................................................6

2


1.- TÍTOL El títol del Grup de Treball és Didàctica i Metodologia de l'Idioma extranger anglès a l'escola.

2.- COORDINADOR El coordinador del Grup de Treball és Raúl Fernández Pitarch ,amb DNI 53223492C.

3.- PARTICIPANTS NOM

DNI

Ana González Ortiz

52948472B

Daniel Roldán Lucas

48460189V

Belén Sesma Valle

33467292S

Raúl Fernández Pitarch

53223492C

Asunción Vicente Vidal

52790781P

3


4.- TEMPORALITZACIÓ La temporalització que preveiem és la següent: - Sessions de treball: - Duració de les sessions: - Dia i hora: - Duració total:

20 90 minuts Dimarts i Dimecres, de 17:00 a 18:30 30 hores

El calendari de les sessions es concretarà definitivament a principi de curs, però la previsió que fem és la següent. Mes

Sessió Dia

Novembre 1 2 3 Desembre 4 5 6 Gener 7 8 9 Febrer 10 11 12 Març 13 14 15 Abril 16 17 18 Maig 19 20

Sessió Programada Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa Conversa

4


5- OBJECTIUS DEL GRUP. 1. Utilitzar la llengua anglesa per a converses quotidianes. 2. Preparar les proves d'obtenció de la titulació necessària per a impartir docència en llengua anglesa. 3. Elaborar materials audiovisuals de conversa.

6- CONTINGUTS DEL GRUP. Conceptes. • • •

Augment del Vocabulari en anglès. Vocabulari específic d'àrees concretes. Fluidesa oral.

Procediments. • • • •

Utilització de l'anglès per a converses quotidianes. Aplicació en conversa del Vocabulari adquirit. Realització de monòlegs i de diàlegs. Aprofitament dels coneixements per a realitzar les proves d'obtenció dels nivells B1 i B2 en idioma anglès.

• •

Interés per aprendre i conversar en anglès. Gaudi per la millora de la fluidesa oral en anglès.

Actituds.

7.- METODOLOGIA. La metodologia serà el més participativa possible, tractant de dur a terme converses agradables i motivants a les sessions del grup. Aquestes estaran dedicades fonamentalment a la posada en pràctica de les nocions lingüístiques de cadascú i a la millora compartida de la competència lingüística en anglès. Després també apareixerà la fase d'elaboració de materials amb la gravació de vídeos de les converses i l'elaboració de material escrit amb els temes tractats i les conclussions extretes. 5


8.- AVALUACIÓ. Els criteris d’avaluació estaran en relació directa amb els objectius proposats. L’avaluació estarà centrada en: 1. Conversar amb els membres del grup amb participació activa i amb comprensió de les expressions utilitzades. 2. Aprovar l'examen de l'EOI en el nivell corresponent a cada membre del grup. 3. Crear material audiovisual i escrit dels continguts del grup. 9.- MATERIALS A AVALUAR/DESENROTLLAR. Els materials que s'avaluaran seran els vídeos creats basant-nos en la millora de cada participant amb respecte al seu nivell inicial de fluidesa i competència comunicativa en anglès. També crearem material escrit amb els temes que es tracten en les sessions i amb les idees bàsiques dels mateixos. 10.- RECURSOS NECESSARIS: DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS - Recursos didàctics: • Bibliografia i documentació. • Ordinadors i impressores. • Fotocopiadora . • Material fungible per a ús del professorat . - Recursos Econòmics: • 1500€ per a gastar en material necessari per a poder dur a terme el Grup de Treball inclòs en el PAF del centre. - Recursos organitzatius: • Prolongació en hora i mitja de la permanència en el centre pel matí els dies de sessió, passant d'eixir a les 17:00 a fer-ho a les 18:30. - Recursos humans: Com que els recursos econòmics sol·licitats només cobrixen les despeses de material fungible el pressupost no arriba per a pagar a un professor extern d'anglès per a guiar les converses de les sessions.

6

Grup de treball - 2013-14  
Grup de treball - 2013-14  

Grup de Treball anomenat "Didàctica i metodologia de l'idioma extranger anglès a l'aula"

Advertisement