Page 1

v i n d k r a f t t i dn i ngen nummer 1 2013

jämtland

5 0 ny a jobb till H ammarstrand ? sid 4

Internationell v indk raftmässa till Ö stersund sid 6

sid 22

Jämtland k an bli v indk rafttätast i landet ! sid 36

Sjisjka Vindkraftpark med Lapplands fjällvärld i bakgrunden.

Foto: Kenneth Paulsson

Jämtlandsför etag byggde i v äglöst land


v i n d k r a f ttidningen

2

jämtland nr 1 2013

Ledare.

A rbetstillfällen, framåtanda och bygdeutveck ling får v i på k öpet

V

ärldsbankens klimatrapport satte fokus på klimatförändringen. Under titeln “Turn Down the Heat” beskrevs konsekvenserna av en fyragradig global temperaturhöjning. Rapportens klartext om hotande översvämningar, torka och ekologiska katastrofer väckte stor uppmärksamhet över hela världen. Men Världsbanken hade ett ännu viktigare budskap; att utvecklingen går att vända. Just nu stakas färdplanen ut mot ett klimatneutralt EU 2050. En av Sveriges åtgärder på den vägen är en satt planeringsram om 30 TWh vindkraft år 2020. Under 2012 producerade vi 7,2 TWh vindkraft . Målet är ambitiöst – men ingen utopi. I Sverige ger drygt 2 000 vindkraftverk 5 procent av den el vi använder. Det kan jämföras med Tysklands 18 000 vindkraftverk som producerar drygt 30 TWh förnybar el, eller Danmark som får cirka 20 procent av sin el från vindkraft. Sverige har utomordentliga förutsättningar för mer vindkraft. Av Energimyndighetens nya riksintresseområden för vindbruk, som nu är ute på remiss, framgår att flera av landets bästa vindlägen finns i Jämtland. Här finns också goda erfarenheter av vindkraftetableringar. Vindkraftsparken Havsnäs i Strömsund är en rikskänd investering med noggrant kartlagda effekter på allt ifrån sysselsättning till framåtanda. I Rätan byggs en vindkraftspark som gjuter liv i bygden. En företrädare för områdets byalag konstaterade nyligen i en debattartikel att en del tycker att vindkraftverken är fula medan andra tycker de är fina. Han summerade: ”Den viktigaste orsaken till att de flesta nu är positiva är att vindkraften under hela sin beräknade 30-åriga livstid kommer att ge oss en andel av intäkterna från elförsäljningen.” I Åre har tunga företrädare för det lokala näringslivet uppvaktat sina politiker med budskapet ”vi företagare i Åre kommun är positiva till en vindkraftspark i Moskogen” . Detta enda projekt – som gäller ett riksintresseområde för vindbruk och som, om kommunen vill, kan påbörjas redan i år – kan ge omkring 1 000 årsarbeten under byggfasen och därutöver omkring 15-20 huvudsakligen lokala arbetstillfällen under parkens driftstid. Klimatförändringarna ger avtryck redan i dag. Hos oss bland annat i form av en vegetation som smyger sig allt längre upp längs fjällsluttningarna. Den globala uppvärmningen måste bromsas och vindkraften är en viktig del av lösningen. Regionala arbetstillfällen, framåtanda och resurser för bygdeutLars Thomsson veckling får vi på köpet! Men då måste man regeringens nationella våga se möjligheterna med vindkraften, och vindkraftsamordnare, inte bara se problem som några gör idag. region mitt

v i n d k r a f t t i d n i nge n Tidningen du håller i din hand ges ut av Pobeda Publication AB i samarbete med Vindkraftcentrum.se. Tidningen går ut till alla hushåll och företag i Jämtlands län, 77 000 exemplar. Syftet med tidningen är att visa vad som finns och vad som är på gång i vindkraftbranschen i mellannorrland.

Ansvarig utgivare: Ralph Rentzsch Redaktör: Tommy Norin Layout och produktion: Robert Bolinder Försäljning annonser: Pobeda, tel 0643–21137 Kontakt: info@pobeda.se, www.pobeda.se 076-810 49 20 072-550 66 01 072-550 66 02 072-550 66 03 072-550 66 04

ПОБЕ Д А P U B L I C AT I O N S

Klimathotet – en möjlighet för Jämtlands län! Drygt sexhundra vindkraftverk har fått tillstånd att byggas i Jämtlands län och i de närmaste gränstrakterna i Västernorrland. Av dessa är det 260 som byggs nu och ska sättas i drift inom två år. Det betyder att det redan fattats beslut om investeringar här för runt tio miljarder kronor. Med erfarenheterna från Havsnäs ger de 260 verken i parker som byggs nu 1400 regionala årsarbeten utspridda under några år. Till det kommer ett 60-tal varaktiga jobb inom drift och underhåll. Men hur det blir i praktiken beror självklart på om det finns folk med rätt utbildning och kompetens att få tag på. Redan i maj månad finns möjligheten till en mängd nya jobb i länet. Oftast har det varit utländsk arbetskraft med erfarenhet som rest vindkraftverken. Nu är dörren öppen för lokal arbetskraft – och en montörsutbildning ges i Strömsund. Det gäller att bli certifierad för att ens komma in på arbetsplatsen. En undersökning Vindkraftcentrum.se låtit göra visar på att det kommer att vara särskilt stora behov av maskinförare, betongarbetare och - tornresare. I sommar ska 63 vindkraftverk resas på Mörttjärnsberget i Bräcke kommun och på Mullberget i Bergs kommun. Tio miljarder kronor innebär en mängd affärsmöjligheter för det lokala näringslivet. Det handlar om skogsarbete, vägbyggen, gjutning av betongfundament, om eldragning och bygge av kraftledningar. Men också om mat och boende för de som bygger parkerna. Stordelen av pengarna går dock till att köpa själva kraftverken. Därför är det extra intressant om vi kan få till tillverkning av torn och turbiner i regionen. Och att länets industri kan bli underleverantörer av en del av de tusentals delar som ett vindkraftverk består av. Oavsett hur det blir med den saken kan det handla om att regionala entreprenörer kan göra jobb för runt två av dessa tio miljarder kronor. Tvåtusenmiljoner kronor till och med 2015. Och till det är nya investeringsbeslut att vänta. Uppskattningsvis var det ett 90-tal företag som utförde större eller mindre jobb i länet under förra året motsvarande några hundra heltidsanställningar. Men det är i år som utbyggnaden av vindkraften kommer att ta riktig fart. Vindkraftcentrum ger inte ut den tidning du håller i din hand men syftet med den är att synliggöra de möjligheter till jobb och affärer som finns. Vårt uppdrag är nämligen att få till att så mycket som möjligt av de gigantiska investeringar som görs kommer befolkningen till del i form av jobb och företag. På vår hemsida Vindkraftcentrum.se

Torbjörn Laxvik

Med erfarenheterna från Havsnäs ger de 260 verken i parker som byggs nu 1400 regionala årsarbeten utspridda under några år.

finns en databas där du som vill ha jobb i branschen kan lägga in ditt cv. Och du som vill anställa har möjlighet att få hjälp med rekrytering och urval. Och annonserar kostnadsfritt. Som företagare kan du lägga in ditt företag i vårt branschregister. Där finns redan 900 adresser, de flesta från länet. I denna databas kan vi göra sökningar och matcha företag. På hemsidan och i vårt nyhetsbrev presenterar vi också de affärsmöjligheter som uppstår när nu branschen tar fart, informerar om vad som kommer att behövas och hjälper dessutom nya företag med etablering. Det är nu som branschen tar riktig fart och länet med omnejd ligger i framkant. När byggboomen är över har vi förhoppningsvis utvecklat företag och samarbetsformer som kan bli verksamma i andra regioner inom och utom landet. Nu är ju företagandet och jobben inte anledningen till att vindkraftsverken byggs – lika lite för att de är snygga (eller fula) – orsaken är klimathotet. Men visst är det fiffigt att omställningen till förnyelsebar energi ger sysselsättning och försörjning i våra glesbygder. Vindkraft, biogas - och vattenkraften har vi i botten. Lägger man till de gröna näringarna i Jämtland och Härjedalen och inbegriper en god matproduktion skulle vi kunna bli bäst i landet i det arbete som måste göras för att komma till rätta med klimathotet, kanske under devisen: Jämtlands län tar täten i omställningsarbetet! Torbjörn Laxvik Projektledare Vindkraftcentrum.se


KALABRADOR.SE ALLA BiLDER äR fRån ByggEt Av vinDpARK StAmåSEn. fOtO: tORBjöRn BERgKviSt

Statkraft SCA Vind AB et å bygg Följ rkerna p e s a ndp norr. av vi indkraft .v www

En lyckad kombination av skog och vind Stamåsen är först ut. Mörttjärnberget kommer sen. Efter det är det dags för Ögon­ fägnaden och Björkhöjden att börja snurra. Av våra sju planerade vindparker på skogsmark i Jämtland och Västernorrland är fyra under uppförande. Och 2013 är året när vi äntligen kan börja producera förnybar energi. Statkraft och SCA:s satsning på vindkraft är just nu en av Sveriges största industriinvesteringar. Totalt handlar det om mer än 300 vindkraftverk. Tekniken i vindkraftverken är den allra nyaste, med större rotorer, högre torn och direkt­ verkande generatorer. Det gör att energiutnyttjandet blir 25 procent högre. Följ bygget av vindparkerna på www.vindkraftnorr.se

Fakta: Vindpark Stamåsen

26 vindkraftverk i första etappen. I drift sommaren 2013.

Vindpark Mörttjärnberget

40 vindkraftverk. I drift hösten 2013.

Vindpark Ögonfägnaden

33 vindkraftverk. I drift 2014.

Vindpark Björkhöjden

90 vindkraftverk fördelat på två etapper. I drift 2014 och 2015.


v i n d k r a f ttidningen

4

jämtland nr 1 2013

V indk raftsmontering k an ge 50 jobb i H ammarstrand Norska Blaaster Wind Technologies A/S har tecknat avtal med en lokal vindkraftsaktör i Jämtland om leverans av en helt nyutvecklad typ av vindkraftverk. Företaget har också långtgående planer att etablera en monteringsfabrik i Jämtland där Hammarstrand pekas ut som tänkbar ort.

–Tanken är att verken ska börja monteras i vår verkstad i Verdal under året och att leveranserna ska påbörjas under 2014, säger Camilla Jörås Larsen, administrativ chef vid Blaaster Wind Technologies A/S i Trondheim. En bakgrund till affären med vindkraftoperatören är att Blaaster utvecklat en helt ny typ av vindkraftverk där en prototyp satts upp på Valsnaeset utanför Trondheim. Verket är 92 meter högt, rotordiametern är 101 meter. I Sverige skulle tornen bli 95 meter höga och rotordiametern 110 meter. Turbinen är på 3 MWh och är enligt Jörås Larsen en helt ny unik produkt eftersom vindkraftverket är betydligt lättare jämfört med konventionella vindkraftverk. Hon förklarar att konventionella vindkraftverk har kraftelektroniken i maskinhuset i toppen på vindkraftverket där tekniken är att använda en lågspänningsgenerator. –Vår teknik handlar om att vi använder en mellanspänningsgenerator, vilket gör att den kan placeras i botten/på marken i vindkraftverket vilket underlättar servicen, säger Camilla Jörås Larsen. Hon säger också att Blaaster valt

att bygga ett integrerat verk som gör det lättare att transportera verken till byggplatsen. –När andra måste köra specialtransporter kan våra verk köras i delar på vanliga lastbilar och monteras på plats, förklarar Blaasters administrative chef, som kommer in på målet att etablera en monteringsfabrik i Jämtland. –Vindkraften växer snabbt i Sverige vilket är den marknad vi tittar först på. Utvecklas vår verksamhet där som tänkt vill vi bygga en monteringsfabrik i Jämtland där Hammarstrand ligger bra till, säger Camilla Jörås Larsen, som uppger att den kan vara på plats inom ett – två år. Etableringen kräver en helt nybyggd anläggning. –De första verk som levereras till vår nya kund i Jämtland kommer att monteras i Verdal. Men sedan är det inte osannolikt att resterande verk levereras från monteringsfabriken i Hammarstrand, säger hon. Hon uppger att fabriken i Jämtland kan ge upp till 50 arbetstillfällen. Med spinoffeffekter på underleverantörer knutna till fabriken handlar det om 100–120 arbetstillfällen. Camilla Jörås Larsen pekar också på att det är läge nu för svenska köpare att handla vindkraftverk i Norge. –Därför att Exportkredit Norge A/S tagit fram en 85 procentig lånefinansiering där köparen erbjuds avtal som handlar om en fast ränta på tre procent under 18 år. –Det är en mycket gynnsam finansiering, säger Camilla Jörås Larsen. Tommy Norin

Blaaster har satt upp ett 3 MWh vindkraftverk i Valsnaeset utanför Trondheim och nu vill vindkraftsbolaget starta monteringsfabrik i Hammarstrand.

Vindkraftcentrum matchar på Winterwind Vid vindkraftsmässan Winterwind i Östersund i februari arrangerar Vindkraftcentrum en matchning där arbetssökande kan möta företag som behöver rekrytera kompetenser som montörer och tekniker.

–Det gäller att vara med på tåget nu när det händer så mycket kring vindkraft i Jämtland/Härjedalen, säger Jörgen Eriksson, delprojektledare för arbetsmarknadsdelen vid Vindkraftcentrum i Hammerdal. –Man kan inte låta utvecklingen blåsa förbi, säger projektledaren som arbetar vid centrat sedan maj 2011. En del av uppdraget handlar om

att matcha ihop företag med arbetssökande. –Det handlar mycket om kontaktskapande där jag möter företag som söker folk och studenter som söker jobb, exemplifierar Jörgen Eriksson. Han är specialist på detta med förmedling eftersom han tidigare arbetat vid AF. –Det jag gör nu är den bästa delen inom arbetsförmedling. Att få folk att hitta rätt jobb och vara med om att lösa företags behov av rekrytering, säger delprojektledaren, som betraktar vindkraftsmarknaden som god när det gäller tillgång på jobb. –Det gäller bara att vara anställningsbar, att man skaffar sig det CV

som behövs och att man tar rätt certifieringar. Där är det bra att det kommit igång montörs– och teknikerutbildningar, säger Jörgen Eriksson. Hittills har AF bidragit till 7–8 montörsutbildningar vid Hjalmar Strömer– skolan i Strömsund, nyligen började en ny grupp med tio deltagare. Jörgen Eriksson tror att eleverna får jobb efter utbildningen. –Jag vill inte säga att vindkraftsmontör är ett bristyrke, men branschen har behov att rekrytera, säger Jörgen Eriksson. Han pekar på att de flesta mon-

törer som gått utbildningen i Strömsund har fått jobb – dock inte alla inom vindkraftsbranschen. –Det är än så länge en bra marknad, säger Jörgen Eriksson. Han berättar att nyligen har Vindkraftscentrum beställt en undersökning som ska redovisa vilka kompetens/rekryteringsbehov vindkraftsbranschen har just nu. –Vi hoppas kunna redovisa resultatet i undersökningen före Winterwind. Som nämnts kommer Vindkraftcentrum att arrangera en matchning mellan företag och arbetsökande vid mässan. –Det blir ett två timmar långt

möte där vi bjudit in arbetssökande och där företagen vid mässan kan delta, säger Jörgen Eriksson. Redan nu kan dock företag och de som letar arbete använda sig av Vindkraftcentrums hemsida. –Studenter och andra som vill ha jobb kan lägga in sin CV på vår hemsida och företag kan annonsera efter arbetskraft. Hemsidan har blivit en bra mötesplats i företagens rekryteringsarbete, säger Vindkraftscentrums delprojektledare.

Tommy Norin


Vill du ha jobb och uppdrag i en växande bransch? Lägg in ditt CV på hemsidan!

Besök också vårt Rekryteringsevent på Winterwind i Östersund 12 februari kl 13-15

Företagare! Håll er informerade om möjligheterna! Registrera er för vårt nyhetsbrev!


v i n d k r a f ttidningen

6

jämtland nr 1 2013

SSV A B investerar åtta

Byggnationerna fortsätter vid Stamåsen– under sommaren kommer fler jättelika transporter med vingar att gå in i området.

Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) har inlett etableringarna av fyra vindkraftsparker med 186 turbiner för åtta miljarder i Ragunda och Strömsunds kommuner. –Vi har starka ägare och tänker långsiktigt, säger Jakob Norström, VD för SSVAB. De senaste åren har kännetecknats av avmattning inom vindkraftsbranschen där en del aktörer tvekar att investera eftersom priserna på el och elcertifikat bedöms vara för låga för att projekten ska kunna räknas hem.

Så inte hos SSVAB som tagit investeringsbeslut på 8 miljarder kronor och där ännu fler vindkraftsprojekt ligger i pipen. SSVAB ägs till 60 procent av norska Statkraft (motsvarigheten till Vattenfall) och SCA. –Betydande kapitalstarka industriella aktörer som gör att vi kan tänka mer långsiktigt när vi gör in-

vesteringarna, säger SSVAB s VD Jakob Norström, som tror att på sikt kommer elpriserna att gå upp. Han berättar om projekten: –Vi har tagit beslut om fyra parker. En är på Stamåsen vid Faxälven mellan Ramsele–Strömsund med 26 turbiner. Det drar igång nu, säger Jakob Norström. På Mörttjärnberget vid Albacken i Bräcke kommer 37 turbiner. –All infrastruktur är klar och just nu bygger SSVAB’s dotterbolag Statkraft SCA Vind elnät AB en 220 kV ledning som ska gå till en anslut-

ningsstation där vi samarbetar med Svenska Kraftnät, förklarar SSVABs VD. Turbinerna kommer att monteras i sommaren, parken tas i drift kommande höst. Dessutom kommer vindkraftparker i Ögonfägnaden söder om Stamåsen och Björkhöjden, strax söder om Ögonfägnaden. –Det är två parker men vi driver det som ett projekt, säger Jakob Norström. Vid Ögonfägnaden planeras det

Foto:Torbjörn Bergkvist

för 33 turbiner som tas i drift 2014, Det större projektet vid Björkhöjden byggs i två etapper där 48 verk kommer upp 2014, resterande vindkraftverk sätts upp 2015. Parkerna kommer succesivt att tas i drift allt eftersom etapperna blir klara. –Vi har avverkat för alla väganslutningar och etableringsplatser för platskontoren, beskriver VD:n läget, som uppger SSVAB tecknat avtal med tyska Siemens, som ska leverera verken till samtliga parker.

Internationell vindkraftmässa till Östersund För sjätte året i följd arrangerar Svensk vindkraftförening mäs�san Winterwind. I år genomförs den i Östersund där ett seminarium kommer att handla om finansiering i den bransch som känt av en tydlig avmattning senaste åren.

Mässan öppnar i Folkets hus 12 februari och avslutas 13 februari. –Men vi tjuvstartar redan 11 februari med mingel hos företaget Triventus Consulting i Östersund som arbetar med kommunikation med den befolkning som påverkas vid vindkraftsetableringar, säger Ylva Holgersson, som arbetar med mäs�san på uppdrag av Svensk vindkraftförening. Winterwind genomförs för sjätte gången. De tidigare mässorna har varit i Skellefteå, Piteå, Umeå, Norrköping, Åsele. Nu är vinterstaden Östersund värd för det arrangemang som beräknas samla 500 deltagare. –Winterwind är en utpräglad

branschmässa där de flesta vindkraftrelaterade företag finns med, säger Ylva Holgersson. Under två dagar erbjuds deltagarna seminarier som delats upp i två huvudområden. –Det ena handlar om forskning. Hur utvecklingen har sett ut och vilka visioner som finns, säger Ylva Holgersson. Den andra delen

handlar om praktisk tillämpning. –Det handlar om olika tekniska lösningar i kallt klimat, säger Holgersson. Mässan tar också grepp på ekonomin. De senaste åren har sjunkande priser på el och elcertifikat fått aktörer på vindkraftmarknaden att backa. Det är exempelvis osäkert om Skellefteå Kraft går vidare med en tredje etapp med 30 verk i Blaiken utanför Storuman. Projektet går helt enkelt inte att räkna hem.

–Det är kärva tider i branschen. Vid mässan ställs frågan, hur klarar vindkraftsbolagen av det ekonomiska klimatet, vilka lösningar finns? säger Ylva Holgersson. Mässan erbjuder också föreläsningar på temat säkerhet och hälsa med program om hur man exempelvis förebygger iskast från vindkraftverken. Besökarna vid Winterwind kan också ta del av utställningar där 37 företag visar sina produkter och tjänster. Bland utställarna finns STV, Scandinavian Terrain Vehicles från Skellefteå som utvecklat ett iskydd för bandvagnar, Statkraft, Jämtkraft, som är huvudsponsor för Winterwind, Enercon, Jemtska AB och YH vind vid Hjalmarströmer skolan i Strömsund. Bland utställarna finns också norska Statkraft, JP Vind i Östersund och vindkraftsbolaget Nordex. Tommy Norin

Ylva Holgersson är mässgeneral för Winterwindmässan.


v i n d k r a f ttidningen

jämtland nr 1 2013

miljarder

7

I korthet.

V indk raftsrek ord i Sverige Vindkraften fortsätter sin starka tillväxt under 2012. Under året kommer den installerade effekten öka med mer än 1 000 MW. Men nästa år väntas bara hälften så mycket vindkraft byggas. Det framgår av en ny prognos från Svensk Vindenergi.

Fundament gjuts vid Stamåsen där SSVAB bygger 26 vindkraftverk.

Ovan nämnda är inte de enda vindkraftverk SSVAB vill bygga. Fler parker är planerade. På Bodhögarna väster om ögon-

fägnaden vill bolaget sätta upp 80 Vindkraftverk och vid Björkvattnet i Ragunda kommun planerade vindkraftbolaget för 130 verk, Planer som dock fick revideras sedan Jinjevaree sameby överklagat ända upp till miljööverdomstolen, –Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gav klartecken, men det överklagades till Mark och Miljö-

domstolen som beslöt att inskränka området vilket innebar en neddragning av antal verk till 30. Där försvann 100 verk, säger Jakob Norström, som överklagade beslutet till Miljööverdomstolen. –Där blev det ett bakslag. Den fastställde det tidigare beslutet, säger SSVABs VD. Han säger att när bolaget planerat för verk i Jämtland har projekten bemötts positivt, inte minst från berörda byar, men rennäringen har inte varit lika glad. –När man ska etablera vindkraft-

parker i renskötselområden blir det lätt konflikter p.g.a. motstridiga intressen, säger VD:n, som uppger att just nu finns inga nya investeringsbeslut kring fler parker. –Men vi jobbar för att förbereda för fler investeringar, där vi vill göra en andra etapp vid Stamåsen och fortsätta i Raftsjöhöjden. Vi har fått positiva gensvar på det vi gjort hittills, och det känns roligt att jobba med projekten, säger SSVABs VD. Tommy Norin

S M H I lanserar v ir tuella mätmaster SMHI i Norrköping lanserar i vår en ny modellbaserad så kallad virtuell mätmast som just nu används vid en eventuell vindkraftsetableringvid Torne Träsk.

–Vindkraftföretag kan tjäna både tid och pengar med vår modell, säger Eleonor Marmefelt, produktchef vid SMHI i Norrköping. Hon pekar på att när vindkraftsbolag söker platser för var de vill placera turbinerna handlar det om att hitta de optimala vindförhållandena. –De mäter vindhastigheter och vindriktningar, säger Eleonor Marmefelt, som pekar på att för bolagen är det viktigt att minska projekteringstiden, och där kommer SMHIs nya vindmätningssystem in i bilden. Eleonor Marmefelt berättar att SMHIs forskning och utvecklingsavdelning har tagit fram ett nytt modellbaserad virtuellt vindberäkning som klarar att göra både kortsiktiga och långsiktiga vindberäkningar i ett tänkt område för en vindkraftspark. Konkret handlar det om att en projektör ger SMHI en position över var vindkraftsbolaget vill sätta upp

sina turbiner. –Sedan för vi en diskussion med kunden om placeringarna där vårt virtuella system kan räkna ut den mest optimala platsen för vindenergiproduktion, säger Eleonor Marmefelt. Hon pekar på att SMHIs modell inte utesluter användningen av mätmaster. –Banker som deltar i finansieringen av en vindkraftpark kommer även i fortsättningen att kräva mätmaster, där kan vår modell för vindmätning ta fram den mest optimala platsen där man mäter vind. Vi vet också att vindförhållandena kan variera mycket från ett år till ett annat. Genom att komplettera faktiska mätningar med en virtuell mätmast kan vi avgöra hur resultatet från mätningarna står sig i ett klimatologiskt längre perspektiv, säger SMHIs produktchef, som uppger att vindberäkningsarbetet genmförs vid SMHI i Norrköping. Hon förklarar att när traditionella vindmätningar i ett område kan ta upp emot ett år innan vindkraftsbolaget får säkra resultat, kan SMHIs

virtuella mätmast ta fram konkreta resultat på 14 dagar. SMHIs produktchef hoppas nu att vindkraftprojektörer/bolag ska nappa på det betydligt snabbare vindberäkningssystemet. –Och just nu räknar vi fram vindkraftspositioner i Torne Träsk, säger Eleonor Marmefelt. SMHI är mest känt för att göra väderprognoser, men produktchefen vill inte kalla deras modell för vindmätningar för prognos. –Det handlar om att vi gör en analys av vindförhållandena ur ett klimatologiskt perspektiv, säger produktchefen, som pekar på att vindkraftsbolagen kan tjäna både tid och pengar på vindmätningsmodellen. Hon uppger

att SMHI kommer att medverka vid vindkraftsmässan Winterwind. –Mikael Magnusson som är metodansvarig för vindenergi kommer att delta, dessutom kommer vår Esbjörn Olsson att ha en poster om vind i kallt klimat. säger SMHIs produktchef. Tommy Norin

457 vindkraftverk med en samlad effekt om 1 078 MW förväntas tas i bruk under 2012. Det är en klar ökning jämfört med det tidigare rekordåret 2011 då 755 MW vindkraft installerades. Merparten av den nya vindkraften 2012 kommer att tas i drift under det sista kvartalet. Till årsskiftet förväntas den totala installerade effekten uppgå till 3 977 MW. –Vindkraften fortsätter sin starka tillväxt under 2012, men om utbyggnaden ska kunna fortsätta i samma takt måste riksdagen tidigare lägga utbyggnadsmålet för den förnybara elproduktionen, säger Annika Helker Lundström, VD för Svensk Vindenergi till Vindkraftsnyheter.se. Under 2013 förväntas utbyggnaden bli omkring 500 MW, vilket är den lägsta nivån på flera år. –De kraftigt sänkta ersättningarna för förnybar el och de låga elpriserna gör att många aktörer avvaktar med sina byggplaner, säger Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi. Utöver redan beställda vindkraftverk finns det i dag projekt motsvarande 3 800 MW där alla tillstånd är klara. Dessutom är ytterligare cirka 9 000 MW under tillståndsprövning som beräknas kunna uppföras före 2016. Svensk Vindenergi bedömer att vindkraften kan producera 11 TWh el senast 2014. Enligt Energimyndighetens långsiktsprognos är det den nivå som beräknas uppnås till 2020 med dagens ambitionsnivå i det så kallade elcertifikatsystemet. –Sverige står inför ett viktigt vägval då det kommer behövas stora investeringar i ny elproduktion när den befintliga kärnkraften pensioneras. Vindkraftsbranschen står beredd att fortsätta utbyggnaden för att säkerställa tillgången på el, men det krävs signaler från regeringen att öka ambitionen till 2020, säger Annika Helker Lundström till Vindkraftsnyheter.se Tommy Norin

V indk raften undersk attad i K raftnäts plan Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025 är ett steg i rätt riktning för att synliggöra behovet av nätinvesteringar fram till och med 2025. ”Dessvärre är scenarierna för vindkraften underskattade vilket riskerar att göra stamnätet till den begränsade faktorn för utbyggnaden av förnybar elproduktion ”skriver Svensk Vindenergi i ett remissvar över planen.

Svensk Vindenergi pekar på att dagens stamnät och de begränsningar som finns eller som kommer, är ett av de stora hindren mot en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. Ledtiden för en ny luftledning är i dag uppemot tio år. Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad hos Svensk Vindenergi säger att med långa ledtider för investeringar i stamnätet är det viktigt att ha en plan för vilka investeringar som behöver prioriteras för att säkerställa tillräcklig överföringskapacitet. –Utifrån det välkomnar vi Svenska Kraftnäts perspektivplan, säger Mattias Wondollek. Planeringsramen för vindkraft innebär att det ska finnas planmässiga förutsättningar om 30 TWh vindkraft till år 2020, något som kommuner, länsstyrelser och myndigheter ska säkerställa Svensk Vindenergi anser dock att det inte finns någon analys i Perspektivplanen kring vilka åtgärder som Svenska Kraftnät tänker vidta för att hinna åstadkomma sådana planmässiga förutsättningar till 2020. –Scenarierna i perspektivplanen är dessvärre lågt räknade, med endast 17–20 TWh vindkraft till år 2025 och det saknas ett förhållningssätt till planeringsramen om 30 TWh vindkraft till år 2020. Förstärkningar från norr till söder och en ny förbindelse till Tyskland är schemalagda så pass långt fram i tiden att kraftproduktion riskerar bli inlåst, menar Mattias Wondollek i remissvaret, –Höjer vi målet i elcertifikatsystemet, utnyttjar EU:s samarbetsmekanismer eller om vindkraftens produktionskostnad fortsätter att sjunka, finns det goda möjligheter att nå planeringsramen till 2020. –Men är inte tillräckligt rustat riskerar elöverföringen att begränsa utbyggnaden av förnybar elproduktion och det tror jag varken Svenska Kraftnät eller vår regering vill, säger Wondollek. Tommy Norin


www.jemtska.se


Bränsleförvaring. Tankar i plast, stål och plåt.

gasol

gas

Transporttankar för diesel och bensin.

smörjmedel

BRÄNSLE

Batterier till det mesta för de flesta!

tillbehör

kem. produkter

UPPTÄCK VÅR BUTIK


10

v i n d k r a f ttidningen

jämtland nr 1 2013

Jämtk raft investerar i Energibolaget Jämtkraft i Östersund fortsätter sin offensiva satsning på förnybar el genom att bland annat påbörja bygget av 26 vindkraftverk på Mullberget i Rätan. –Vårt mål ligger fast, vilket innebär att vi till 2020 ska ha fördubblat andelen förnybar el från 1 till 2 TWh, säger Melcher Falkenberg, vindkraftsamordnare på Jämtkraft. Han uppger att det sker genom flera aktiva satsningar. I oktober 2012 invigdes Sjisjka Vindpark på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun. Här har Jämtkrafts, med Skanska delägda dotterbolag, Jemtska byggt infrastruktur i form av vägar, elnät, fundament och fördelningsstation för mottagning av elen från de 30 vindkraftverk som under hösten 2012 monterats av Vestas. Vindkraftverk som ger full effekt (78MW) den dag Vindkraftstidningen besöker Fredrik Stighall i Jämtkrafts driftcentral. Sjisjkaparken ägs gemensamt av Jämtkraft, Skanska Infrastucture Development och O2. –Att fördela våra investeringar i vindkraft över landet är en viktig del i hanteringen av de risker som investeringar i vindkraft kan innebära säger Melcher Falkenberg. –De senaste dagarna har vi haft svaga

vindar på Kyrkberget i Dalarna där vi har 10 turbiner. Samtidigt har det blåst 12– 15 meter/sekund i Sjisjka vilket givit maximal produktion. Och energibolaget fortsätter sin satsning på vindkraft. –Via vårt delägda dotterbolag Jemtska bygger vi just nu 26 vindkraftverk på Mullberget vid Rätan i Jämtland, säger Melcher Falkenberg, som uppger att Jämtkraft äger 50 procent i projektet och samarbetspartnern Skanska Infrastructure Development 50 procent. Investeringen ligger på cirka 1,2 miljarder kronor och beräknas producera mer än 200 GWh. Det motsvarar elförbrukningen hos 45.000 hushåll. Vindparken kommer att tas i drift under hösten 2013. Melcher Falkenberg berättar vidare att under 2012 köpte Jämtkraft 1/3 av Troms Kraftforsyning og Energi AS. vilket indirekt ger tillgång till 370 GWh vattenkraft. Bolaget är ett dotterbolag till Troms Kraft i Tromsö, Norge och äger två vattenkraftstationer. –Köpet ligger helt i linje med ambitionen att fördubbla vår förnybara elproduktion till 2020.

Investeringen ligger på cirka 1,2 miljarder kronor och beräknas producera mer än 200 GWh. Det motsvarar elförbrukningen hos 45.000 hushåll.

Jämtkrafts investeringar i förnybar elproduktion kan ses i ljuset av att det just nu råder viss avmattning på marknaden där flera aktörer tvekar att investera i ny vindkraftproduktion. Orsaken är främst låga priser på el och elcertifikat. Han ser dock fördelar

med att investera just nu: –Vi köper våra verk i euro och den starka kronan påverkar prisbilden positivt. De senaste åren har vi också noterat att priserna på vindkraftverk gått ned samtidigt som de blivit mer effektiva, säger Melcher Falkenberg. – Vindkraftprojekt med goda vindförhållanden och gynnsamma förutsättningar för nätanslutning är fortsatt möjliga att investera i trots låga priser på el och elcertifikat. Jämtkraft tittar också på möjligheten att investera i vindkraft i södra Sverige där elpriserna är något högre och kostnaderna för att mata in på elnätet lägre. –Vi följer dock noga prisutvecklingen på marknaden för el och elcertifikat och upprättar löpande långtidsprognoser över förväntad prisutveckling. Vi är också beredda att ompröva satsningen på förnybar elproduktion om vi ser att investeringarna inte når upp till våra lönsamhetskrav, säger Melcher Falkenberg. Tommy Norin

Jämtvind bildade eget nätbolag När Anders Strömblad, VD för Jämtvind AB, tröttnade på nätägarnas ovilja att koppla in el till vindkraftverken, valde han att starta eget nätbolag som förhandlar direkt med Svenska Kraftnät.

Jämtnät AB bildades i början av juni förra sommaren. Företaget med säte i Hammarstrand har två anställda. –Jämtnät startades som en konsekvens av att inte elnätbolagen förmår koppla på nätet tillräckligt snabbt. Vi vill ju få en påkoppling till vindkraftsparkerna så snabbt som möjligt, säger Jämtvinds VD Anders Strömblad, som tidigare haft en konflikt med E.ON kring anslutning av vindkraftverk. –Idén med ett eget nätbolag är att nu kan vi gå förbi de lokala nätägarna och förhandla direkt med Svenska Kraftnät, och det har vi gjort inför bygget av en park i Storrisberget söder om Krångede, förklarar Jämtvinds VD. Där har Jämtvind fått bygglov för sex verk och anslutningen är klar. Parken ska byggas av tyska Håbwind. –Vi kopplar upp oss emot Svenska

Kraftnäts ställverk i Krångede, berättar Anders Strömblad. Han säger att vägarna är dragna. Vindkraftverken kommer att byggas under senare delen av det här året och driftsättas i början av 2014. Och Jämtvind planerar för fler parker. –Vi vill bygga sex verk på Fjällmarkshöjden nära Storrisberget. Där lämnar vi in bygglovsansökan om någon månad. Dessutom planerar Jämtvind för ett tiotal verk på Höghanåsen norr om Ammer. –Där arbetar vi med underlaget inför den prövning Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ska göra, säger Anders Strömblad. Vidare vill bolaget sätta upp ett tiotal verk en mil söder om Stugun. –Även här arbetar vi med miljöprövningen, och vi kan tänka oss fler parker, säger Anders Strömblad, som vill fortsätta investera trots att vindkrafsmarknaden dämpats med en tydlig ovilja från banker att låna ut pengar. –De flesta av projekten är finansierade och för en del andra arbetar vi med finansieringen.

Idén med ett eget nätbolag är att nu kan vi gå förbi de lokala nätägarna och förhandla direkt med Svenska Kraftnät, Jämtvind rullar runt i Jämtland och gör vindmätningar där bolaget bland annat vill sätta upp tio vindkraftverk söder om stugun.

Han säger att det låga elpriset inte avskräcker, och priset på elcertifikat (24 öre) tycker han ligger helt rätt. –Vi tänker långsiktigt. Då kan man inte styra investeringen utifrån hur elpriset ser ut under något år. Vi tror att det kommer att gå upp, säger Jämtvinds VD. Han säger att vid samtliga ovan

nämnda vindkraftsetableringar blir det hans eget nätbolag Jämtnät som skriver anslutningsavtalen. –Vilket gör att det kommer att gå snabbare. Jag har tröttnat på de lokala nätbolagens seghet och ovilja att koppla in oss, säger Jämtvinds VD. Tommy Norin


v i n d k r a f ttidningen

jämtland nr 1 2013

förny bar el

11

I korthet.

E nergimy ndigheten ger stöd Energimyndigheten uppger att under året startar den ett projektdär där vindkraftsaktörer bjuds in att delta i forskningsprogrammet”Vindkraft i kallt klimat”.

Forskningsprogrammet planeras pågå under perioden 2013-2016. Programmets vision är att vindkraft ska etableras i områden där vindresursen är ändamålsenlig, även i kalla klimatområden, vilket bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem. Programmet kommer att omfatta projekt av olika karaktär, från forsknings- och utvecklingsprojekt som utförs av olika forskningsutövare till experimentell utveckling och demonstration i företag. Ansökningarna som lämnas in ska avse projekt som bidrar till de forsknings-, utvecklings- och teknikområden som ingår i programmet med de avgränsningar som framgår av programbeskrivningen: • Effektivare tekniska lösningar för anläggning och byggnation. • Tekniska lösningar för konstruktion, drift och underhåll vid etablering i låga temperaturer. • Ändamålsenliga verktyg för iskartering, isprognoser och inverkan på elproduktion. • Ändamålsenliga instrument och metodik för vindmätning, karaktärisering av de lokala förutsättningarna för nedisning, isdetektering och ismätning. • Ytterligare kunskap om miljö-och säkerhetsrisker vid nedisning. Projekten förväntas starta tidigast 1 september i år och måste enligt Energimyndigheten vara slutförda senast sista december 2016.

Isk ast i A rjeplog Jämtkraft äger vindkraftparken i Sjisjka tillsammans med 02 och Skanska.

I mitten av januari fick Skellefteå Kraft som äger tio vindkraftverk på fjället Uljabuouda i Arjeplog problem med driften av verken på grund av is.

N orconsult ny anställer O2 har skrivit avtal med IKEA om en park med 30 verk på Glötesvålen utanför Sveg. Detta skapar jobb för Björn Olofsson och Björn Mossberg på Norconsult i Östersund. Ett företag som växt snabbt senaste året och som nu flyttar till större lokaler.

Förra året

avslutades ett stort projekt där Norconsult planerade, gjorde beräkningar och tog fram data för transporten av el från skidesset Björn Dählies park i Österåsen. Där vill han i samarbete med Stena Renewable och Jämtkraft bygga 105 verk. Han och Björn Mossberg förklarar att deras specialitét är att arbeta med elnät, och då kan uppdragen handla om att dra el från ett vindkraftverk eller till en stugby. –Vi gör miljökonsekvensbeskrivningar, ordnar med tillstånd och gör även upphandlingar, exemplifierar Björn Olofsson. Björn Mossberg säger att Norconsult är ofta med tidigt i processen där företaget ofta jobbar på beställarsidan. Hittills har företaget varit involverat i de flesta parker som byggts i Jämtland/Härjedalen och elteknikerna ser ingen avmattning trots att mindre aktörer avvaktar med investeringar. –De projekt som har bärkraft går vidare. De stora aktörerna jobbar vidare med sina planer, säger Björn

Foto Tommy Norin

De rum som tidigare var Norconsults kontor domineras av ihopställda möbler och flyttlådor. Resultat av en positiv utveckling sedan april 2012, då konsultföretaget öppnade filial vid Campus i Östersund. –Verksamheten har växt så snabbt att vi ökar med två personer och blir fem anställda inom kort, säger Björn Olofsson, projektledare vid Norconsult. Det kräver också större lokaler. Därför är han och kollegan Björn Mossberg fullt upptagna med att packa och flytta till dubbelt så stora lokaler inom Campusområdet. I förra Vindkrafttidningen (utkom 2012) motiverade Lena Gustafsson, teamledare för området projekt och byggteknik, Sundsvall, varför Norconsult öppnade i Östersund. –Det händer mycket intressant i Jämtland/Härjedalen och självklart ska vi vara med och lämna vindkraftsrelaterade offerter, sade hon då. Och ordrarna har inte uteblivit. Just nu tar Norconsult fram de da-

ta som behövs för dragningen av elnät till IKEAS kommande park med 30 turbiner på Glötesvålen utanför Sveg. –Det handlar om en 220 volts luftledning, om jordkabel och stationer för elnätet, säger Björn Olofsson.

Nu flyttar Björn Olofsson och Björn Mossberg till större lokaler.

Olofsson, som uppger att Östersunds filialen tar på sig uppdrag i hela Sverige. –Vi är inte begränsade till Jämtland, säger projektledaren som tror att verksamheten kommer att växa i Östersund. –Vi har en sådan bredd i uppdragen. Om vi har växt från 0 till 5 anställda under ett år så dröjer det inte länge förrän vi är 15 i Östersund, säger Björn Olofsson. Tommy Norin

Stora isblock fastnade på bladen och riskerades att slungas iväg flera hundra meter. Uppgifterna levererades i SR Ekot där renskötaren Peter Larsson som bedriver renskötsel nära vindkraftverken, inte vågar gå in i området. –De har ringt från Skellefteå kraft och sagt att det är livsfarligt att vistas på fjället och det är det ju. Det är isklumpar på flera kilon som kan komma flygande, berättar Peter Larsson i SR. Problemen med is gjorde att under en vecka fick verken stoppas där Skellefteå Kraft också var tvungen att termofotografera vingarna innan bolaget vågade sätta igång verkens avisningssystem. Det består av en kolfibermatta i vingen som värms upp. Termofotografering innebär att man fotograferar varje vinge för att hitta eventuella hetpunkter som kan skada vingarna. I Arjeplog använde Skellefteå Kraft en radiostyrd helikopter vid fotograferingen, som visade sig vara besvärlig eftersom det blåste hårt de dagar mätningen skulle utföras. Fredrik Lindahl, ordförande i Svensk Vindkraftförening ,säger att det alltid är ett problem när det är nollgradigt ute och luftfuktigheten stor. –Det är självklart att när det blir en större uppbyggnad av is så blir det en fara att bli träffad. Men vi har aldrig hört att någon person har blivit träffad. Det här är ett problem känt sen länge och branschen jobbar på att hitta lösningar. –Man tittar på olika system hur man detekterar uppbyggnaden av is. Svensk vindkraftförening anser dock enligt uppgift att det borde sättas upp fler skyltar som varnar allmänheten för att gå in i vindkraftområden vintertid. På Uljabuouda gäller ett säkerhetsavstånd på 300 meter. –Innanför det området bör inte folk alls röra sig, säger Jonas Sundström, driftchef vid parken på Uljabuouda. Tommy Norin

V indk raftverk en Ett typiskt vindkraftverk som byggs idag har en effekt på mellan 2 000 och 3 000 kW (kilowatt). Det finns prototyper i drift på kommersiella vindkraftverk med effekten 6 000 kW (6 MW) och på ritborden är storlekarna upp mot 10 MW (megawatt).

Ett 2 MW vindkraftverk har en tornhöjd på 80-120 meter, en rotordiameter på ca 80-100 meter och producerar mellan 5-7 miljoner kWh/år. På mindre än ett halvår har ett normalt vindkraftverk producerat mer energi än vad som gick åt till dess egen tillverkning. Ett vindkraftverk producerar el till c:a 300 eluppvärmda villor.


v i n d k r a f ttidningen

12

jämtland nr 1 2013

O pinionen svängde – då ändrade sig politik erna

–När opinionen vände i Lillhärdal tog kommunfullmäktige ett nytt beslut om vindkraftsparken i Lillhärdal, säger Härjedalens kommunalråd Gunilla Zetterström-Bäcke. När opinionen svängde kring de tänkta vindkraftsetableringarna ändrade sig också politikerna i Härjedalens kommun och sade ja till parkerna med 235 verk i Lillhärdal.

–Vi måste ta vara på de möjligheter som dyker upp där vi ser att vind-

kraften är viktig för Härjedalens kommun, säger Gunilla ZetterströmBäcke (S). Hon har varit

kommunalråd sedan september 2012 och strax därefter fick hon lotsa igenom ett beslut där ett tidigare nej förvandlades till ja för vindkraft i Lillhärdal.

Gunilla Zetterström-Bäcke förklarar att 2010 antog kommunfullmäktige en översiktsplan för Härjedalens kommun. Den medgav bygget av den ”Ikeapark” som byggs på Glötesvålen just nu, men sade tydligt nej till vindkraft i Lillhärdal. Detta beroende på att då fanns en tydlig opinion emot den förnyba-

ra energikällan nära samhället. –Men sedan dess har opinionen svängt och när vi ställdes inför ett konkret i beslut i höstas om att yttra sig över parkerna i Lillhärdal ändrade vi oss, säger Gunillla ZetterströmBäcke, som uppger att samtliga partier var eniga om att säja ja. Utom Vox Humana som är ett lo-

Är du arbetsgivare? Vi hjälper dig hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Vi jobbar med en enkel men effektiv rekryteringsprocess. Hos oss får du stöd vid omställning och sjukskrivningar. Vi skräddarsyr också utbildningar efter dina behov. Ring oss i Östersund på 063-19 93 72 eller läs mer på www.eductus.se/ostersund.

Utvecklas, helt enkelt. www.eductus.se

Foto:Henry Jonasson

kalt parti i Härjedalen, –Där var hälften för och hälften emot, säger kommunalrådet. Det blev ja

till parkerna i Lillhärdal som står inför en miljöprövning hos Länsstyrelsen, och det blev också positivt besked till en park vid Ängesbyn nära gränsen emot Hälsingland. Gunilla Zetterström-Bäcke pekar på att socialdemokraterna i Härjedalen har alltid varit för vindkraftsetableringar, utom i fjällvärlden. –Vi lever mycket på besöksnäringen i kommunen så vi säger nej till fjällnära etableringar, säger kommunalrådet, som dock pekar på att sammantaget är vindkraft något bra för Härjedalen. –Vi har sedan tidigare vattnet, skogen och torven. Nu får vi en ny råvara, vindkraften och den ska vi nyttja. Den ger arbetstillfällen och det behöver vi, menar Gunilla Zetterström-Bäcke. Det finns en betydande rennäring i Härjedalen. Går den förena med vindkraft? –Ja det tror jag. Det har inte varit något stort motstånd från rennäringen kring vindkraft och vi har inte heller några vindkraftverk i rennäringsområden, säger Härjedalens kommunalråd. Tommy Norin


v i n d k r a f ttidningen

jämtland nr 1 2013

13

Testpark planeras i Norrland 700x1000mm En testpark där forskare och vindkraftsbolag kan testa vindkraftverk i arktisk miljö. Det är på gång där en projektgrupp sett ut fem tänkbara kommuner i Norrland för den testpark projektledaren Stefan Ivarsson hoppas vara på plats under 2014.

Sedan förra året samarbetar Skellefteå kraft, Vattenfall, testföretaget Sverea i Luleå och en del lokala intressenter med idén om att starta en

testpark för vindkraftverk. Bakgrunden är att eftersom alltfler vindkraftsparker i Sverige letat sig norrut, har vindkraftsbolagen upptäckt att det är en sak att placera verk på skånska slätten, en annan att ställa upp dem i arktiskt klimat och få dem att fungera. Hittills har

verken fått testas när de väl kommit på plats. Det vill nu en projektgrupp ledd av Stefan Ivarsson, VD för Scandinavian Wind i Karlstad, ändra på.

Idén är att anlägga en testpark i jö. Där har projektgruppen knutit till en Norrlandskommun där parken får sig professor Jan–Olof Aidanpää vid två inriktningar. Nyligen beslöt EU LTU som startat ett forskningsprojekt att bidra med 150 000 euro till pro- kring vindkraft. jektet. – En är att vindkraftsbolag kan Stefan Ivarsson förklarar att från sätta upp och provköra verk innan början hade projektgruppen 60 tänkde sätts upp i vindkraftsparken, sä- bara platser där testparken kunde placeras. ger Stefan Ivarsson. Att hyrahandlar rätt maskin, –  Efter gallring har vi nu kommit Den andra inriktningen vid sätts rätt tillfälle, om forskning, där verk upp där ner till fem kommuner, där jag ska till rättLuleå pristek- är smart. träffa företrädare för en i dag (torsforskare vid exempelvis dag),avsäger Stefan Ivarsson, som inniska universitet Vi kanhyr studera hur ut alla typer te vill uppge vilka de fem kommuvindkraftverk fungerar i arktisk milmaskiner, verktyg

nerna är. – Men det handlar om platser räknat från Jämtland och uppåt, säger Scandinavian Winds VD. Han uppger att i februari kommer testparksprojektets styrgrupp att ta ställning till vilken kommun det blir. Sedan trycks det på knappen för bygget av testparken. – Jag hoppas att den kan vara på plats under 2014, säger Stefan Ivarsson. Tommy Norin

och utrustning till krävande yrkesmän och händigt folk.

Experter på vindkraft!

Hyr där www.byggleasing.com Kramfors 0612-138 40 proffsen Sollefteå 0620-168 04 Hyr!

www.hjorts.se Mobilnr Tommie 070 345 51 71

Sven-Erik 070 639 69 95 Bodil 070 31 27 311

Känn vindkraften. En oändlig naturresurs.

Skellefteå Krafts anläggning på Uljabuoudafjället i Arjeplog Idé och skiss producerad ensamrätt av är den första storamedvindkraftparken i Sverige som har byggts och anpassats för fjällmiljö. De tio vindkraftverken använder ett nyutvecklat avisningssystem som förhindrar isbildning på turbinbladen, vilket möjliggör driftsäker vindkraft i extrema väderförhållanden. Uljabuoudas årsproduktion på cirka 80 GWh motsvarar el till mer än 3 000 eluppvärmda villor.

Var vänlig kontrollera att era uppgifter är korrekta. Rättelser ska noteras på detta korrektur och sändas till oss inom 3-5 dagar. Ni erhåller ett nytt korrektur på gjorda rättelser. När korrekturet är godkänt med underskrift står vi inte för eventuella fel som upptäckts i efterhand. Härmed godkänner jag detta korrektur.

Ort / Datum: Namnteckning

Din kontakt är Veronica Berndtson Mail: veronica@signsolutions.se Telefon: 035-158800 Telefax: 035-158803

www.skekraft.se/vindkraft

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2011 var antalet anställda cirka 650, med en omsättning på 5,1 miljarder kronor.


v i n d k r a f ttidningen

14

jämtland nr 1 2013

M agnus mäter vind i hela

Fotomontage över Ollebacken.

2001 startade Magnus Mikaelsson företaget Outside Photo som idag har affärsidén att göra fotomontage över tänkta vindkraftsparker och senare år har också vindmätning blivit en betydande verksamhet i hans andra bolag Outside Windtech. Han driver bolagen i företagsbyn Frösö Strand nära flera vindkraftsrelaterade företag som PO Säterhalls Vindvision och tyska Repower. Magnus Mikaelssons väg till vindkraften inleddes 2007. –Jag jobbade som driftingenjör vid F4 och hade fotoföretag på fritiden där jag bland annat servade tidningar med reportagefoto och job-

bade en del med naturbilder, berättar Magnus Mikaelsson. 2006 kom beslutet att lägga ned F4 vilket gjorde att Magnus Mikaelsson riskerade att bli arbetslös. –Jag blev kvar till 2007 med uppgift att avveckla flygbasens IT–system och det läget tvingades jag fundera vad jag skulle göra i stället, säger Magnus Mikaelsson.

Lösningen kom via en annons om en nystartad vindteknikerutbildning i Strömsund. –Jag sökte den och kom in och trivdes jättebra. I utbildningen ingick att göra beräkningar och fotomontage i dataprogrammet WindPRO. Jag fick praktik hos PO Säterhall och fann att detta var min grej, säger Magnus Mikaelsson, som fick ett första uppdrag i form av att göra fotomontage över den kommande parken på Ollebacken. Det blev startskottet för den verksamhet som omfattar hela Sverige där Magnus Mikalelsson har uppdrag från flera stora vindkraftprojektörer. Han har även utfört upp-

Jag fick som ett första uppdrag att göra ett fotomontage över den kommande parken på Ollebacken.

drag för Härjedalens, Bergs och Krokoms kommuner när de tagit fram översiktsplaner över vindkraft. –Hittills har jag gjort 100– tals fotomontage, jag har slutat räkna. När Magnus Mikaelsson gör ett fotomontage tar han flera bilder över ett landskap där utgångspunkten alltid är en plats där folk ser verken på avstånd. Bilderna sätts sedan ihop till en panoramabild. –Det är viktigt att hitta rätt plats, säger Magnus Mikaelsson, som använder GPS– teknik för att positionera verken på rätt plats på bilden. I dataprogrammet WindPRO gör han också beräkningar av ljud/buller verken lämnar

ifrån sig, hur det blåser och vilken energiproduktion verken kommer att ge. –Vilket är viktiga data för vindkraftsbolagen. Exempelvis bullervärdena får ju inte överstiga 40 decibel, säger fotografen, som också kommit in på nischen vindmätning som han driver i bolaget Outside Windtech. Han tillämpar sodarmätning, där han äger fem släpvagnar med sodarteknik. Tekniken går ut på att ljudpulser skickas ända upp till 200 meter i luften för att mäta vindhastighet och turbulens. Vagnarna hyrs ut till vindkraftsbolag i hela Sverige. Just nu har han två sodarmätningsvagnar i Östergöt-

Advokat Joakim A. Nyman Med vår inriktning på affärsjuridik och miljörätt kan vi i Ert vindkraftprojekt hjälpa Er med bl.a.

Ottossons åkeri har, vid upprepade tillfällen, fått förtroendet att som entreprenör delta i utbyggnaden av framtidens energisystem, vindkraften.

Röd Pantone 185 c

- Ansökan om tillstånd - Anmälan till Lst/kommun - Affärsjuridik och upphandling - Avtal; sakägare och samarbetspartners

A. ADVOKATBYRÅ AB

Prästgatan 51 831 34 ÖSTERSUND Tel 063-103332 e-post joakim@aadvokat.se. Hemsida www.aadvokat.se


jämtland nr 1 2013

v i n d k r a f ttidningen

15

Sverige

–Sodarmätningen fungerar så att vi kan skicka upp ljudpulser 200 meter upp i luften, Foto Tommy Norin säger Magnus Mikaelsson.

land, och två i Jämtland. Den femte är inne för översyn och service. Magnus Mikaelsson förklarar fördelen med sodarmätning. –Det är ett tillförlitligt och kostnadseffektivt verktyg som används tidigt i vindprojektet. En första studie av hur vindarna blåser är viktig för hur vindkraftsprojektet kan gå vidare, säger Magnus Mikaelsson, som pekar på att ofta väljer vind-

kraftsaktörerna att både använda sodarmätning och mast. –De kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Outside Windtechs ägare. Just nu arbetar han med ett eget utvecklat övervakningssystem för mätvagnarna. –Jag gillar teknik så jag har tagit fram ett system där jag får in bilder i datorn över tillståndet i vagnen. Står den i lod? är det snö på de para-

boler som skickar upp ljudet? exemplifierar Magnus Mikaelsson innovationen som är under utveckling. –Jag har fått förfrågningar från tillverkaren av sodarmätningsvagnarna om att installera systemet. –Men jag vill testa prototypen mer innan jag går vidare och utveckling kostar tid och pengar, säger den mångsidige fotografen på Frösön. Tommy Norin


v i n d k r a f ttidningen

16

jämtland nr 1 2013

ST V levererar stor ser v icebandvagn till Sjisjk a STV, Scandinavian Terrain Vehicles i Skellefteå, levererar under februari nya bandvagnen TL 6 till Vestas för att köras i vindkraftsparken i Sjisjka utanför Kiruna. Företaget har också tagit fram ett helt nytt isskydd för fordon som utför service och underhåll på vindkraftsparker.

–Ordern på TL6 till Sjiskja är förstås viktig, värd cirka fyra miljoner kronor, säger Jim Wallström, VD för STV och Berco. 2011 omsatte STV 28 miljoner kronor där 60 procent av omsättningen är export. Det världsledande vindkraftföretaget Vestas köpt är en nyutvecklad stor bandvagn där hytt och drivlina köps från Volvo. Fordonet får därför en 260 hk stark miljöklassad Volvomotor och automatlåda. Bandvagnen som levereras i februari, är utrustad med ett lastväxlarsystem för flak och verkstadsmodul, samt schaktblad. –Sjisjka är en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker med 30 verk. TL6 kommer att få en nyckelroll i Vestas service och underhållsarbete, säger Klas Göran Asp-

Vindkraftföretag köper STVs bandvagnar.

lund, försäljningsingenjör vid STV, när vindkrafttidningen besöker verkstaden i Skellefteå. Sjisjkaparken som invigdes i höstas har byggts av Jämtkrafts dotterbolag Jemtska Östersund AB. Berco bildades på 60–talet med affärsidén att göra påbyggnader på lastbilar. Redan 1986 utvecklades dock verksamheten med att bygga om bandvagnar tillverkade av Hägg-

Bild STV

lunds i Örnsköldsvik, för civila ändamål. –Hägglunds avslutade tillverkningen av Bandvagn 206 år 2002. Våra ombyggnader och kundanpassningar baseras därför idag på begagnade bandvagnar, förklarar Jim Wallström. Under åren växte den verksamheten så mycket att 2010 bröts bandvagnsdelen ur Berco där ägaren

Norrlandsindustrier bildade STV med elva anställda. Berco har 40. Jim Wallström och Klas Göran Asplund berättar att sedan samarbetet med Hägglunds började har Berco/STV byggt om 100–tals bandvagnar. –2010 levererade vi bandvagnar till US Marines och till försvaret i Holland genom BAE Systems,

som Hägglunds heter numera. 2011 sålde vi fyra bandvagnar till Sakhalin längst bort i Ryssland, för arbeten inom oljeindustrin. Förra året levererade vi också till Marocko, och i Sverige köper Svenska Kraftnät bandvagnar till sina linjearbeten, liksom vindkraftbolag som utför service i vindkraftparkerna, säger Jim Wallström, som kommer in på STVs senaste produkt, isskyddet Ice Armour, Det placeras på taket på bandvagnen. –Vi fick in önskemål från service– och underhållsbolag på vindkraftsparker om ett skydd eftersom det faller is från vindkraftverken, säger Jim Wallström, som fick idén från det granatskydd som monteras på bepansrade militärfordon. Det skyddet har STV anpassat för sina bandvagnar där bland annat fordon i vindkraftparken Blaiken utanför Storuman kör med de nya isskydden. –Målet för oss i det utvecklingsarbetet har varit att minimera riskerna för de som arbetar i vindkraftsparkerna. De ska ha en säker vardag, säger Jim Wallström. Tommy Norin

Vi är en komplett leverantör av strategiskt och operativt underhåll för företag inom vind, vatten, värme och industri. SEU tar hand om ert strategiska och operativa underhåll så att ni kan jobba med er

Våra drygt hundra medarbetare har mycket bred kompetens och i vår tjänsteport-

kärnverksamhet i lugn och ro. Vi har lång erfarenhet av förebyggande underhåll och

följ finns en hel del specialtjänster, bland annat termografering, vibrationsanalys,

att arbeta med hela kedjan, allt från optimering till operativa tjänster och beredskap.

maskinuppriktning och balansering, maskinanalys, industriklättring och högspän-

Vid nymontage och ombyggnader erbjuder vi bland annat projektledning, konstruk-

ningsunderhåll. Bland våra kunder finns såväl stora energiföretag som mindre

tions- och ritningstjänster. Vi tar även hand om hela projekt.

industriföretag.

www.seu.se


v i n d k r a f ttidningen

jämtland nr 1 2013

17

Görviks tomatodlare investerade i vindkraftsboende Marian Stranne har lagt fyra miljoner kronor på att bygga den camp som består av 48 lägenheter, inrymda i så kallade ”containerboenden”. Hon hyr de mobila enheterna av Cramo där det krävs 1,5 container för att skapa den 21 kvadratmeter stora bostad som rymmer kök, rum, dusch och toa. –Och varje bostad har TV och internet, säger Marian Stranne, som berättar att det var inte helt lätt att få tag i så många bostäder. –Det är hårt tryck på den här typen av mobila lösningar. Gruvnäringen i Norrbotten använder många. Flera är hämtade från Norge. Marian Stranne är en driftig kvinna. 1970 gick hon till sjöss och blev kvar som ekonomiföreståndare på fartyg i 15 år. –Jag har seglat på de sju haven

där jag jobbade med det jag egentligen gör nu, säger Marian Stranne, som flyttade till Görvik 1978. Hon fortsatte med sjölivet några år, men 1984 lade hon av, och byggde ett växthus i byn där hon började odla tomater. –När inte det gick längre slutade jag. En konkurrent i Hede dumpade priserna med stöd av EU-medel, så 2009 rev jag växthuset och byggde en husvagnscamping, berättar Marian Stranne, som gjorde om tomatodlingens ekonomibyggnad till servicehus med dusch och toaletter. –Då visste jag att vindkraften skulle komma. Mina första gäster var vägarbetare, berättar företagsledaren, som säger att i februari 2012 kom den riktiga uppgången. –Då ringde Siemens och frågade om jag kunde ordna boende för vindkraftsarbetarna, och på den vägen är det, säger Marian Stranne, som berättar att det fanns bra grundförutsättningar för att bygga containerbyn. –Vi hade vatten och el men när det skulle komma så många boenden fick jag dra 300 meter avloppsrör och vatten, och 600 meter för den

fiberkabel som förser rallarna med internet. En lång tid kockade hon själv där

det handlade om att servera frukost vid halvsextiden varje morgon, ordna lunchlådor och servera middag klockan 18.00 för hungriga vindkraftsjobbare. I december förra året insåg hon dock att hon behövde en kock så hon anställde Patrik Törnqvist från Nässjö, som redan fanns i området. –Jag åkte till Ramsele för ett annat jobb som jag blev blåst på men när jag såg en lapp på Ica att Siemens Camp sökte en kock sökte jag det och fick jobbet. –Jag trivs jättebra, säger Patrik Törnqvist, som får laga mat till ett 60–tal personer varje dag. Hungriga sådana? –Skojar du? Ska jag laga för 30 personer får jag beräkna för 75, säger Patrik Törnqvist, som pekar på att det kräver energi att resa torn i den jämtländska kylan. Marian Stranne pekar på att hennes satsning har givit jobb, hon har 5,5 tjänster vid containerbyn, med folk i köket, en vaktmästare, frukost-

Foto Tommy Norin

15 oktober 2009 sålde Marian Stranne i Görvik sin sista tomat, rev växthuset och startade camping för framtida vindkraftsrallare. Idag består ”Camp Siemens” av 48 lägenheter som befolkas av vindkraftsjobbare från hela Europa.

Marian Stranne har byggt en containerby i Görvik för 60 vindkrafsjobbare, dessutom hyr hon sju hus i området för alla som bygger Stamåsen.

värdinnor och en person ser till att internet fungerar. Vindkraften kommer att ge henne och hennes anställda jobb minst fem år framåt. Efter Stamåsen kommer parker som Ögonfägnaden och Björkhöjden. –Det är ett helt samhälle vi byggt. Vad som händer efter att vindkraftprojekten är slut vet jag inte, då är jag pensionär, ler hon. Vindkraften ger dock arbeten för fler än vindkraftsrallarna, –När de åkt ska verken underhål-

las och det ger jobb till området, säger Marian Stranne, som också pekar på att hennes containerby givit barnen i byn inkomster. –De har fått ta alla pantburkar härifrån. De har de omsatt i pengar som de använt för att köpa en stor TV till sin lokal i bygdegården och en studsmatta som de ska ställa vid sjön i sommar. –Så vindkraften har också varit nyttig för byns barn, säger Marian Stranne. Tommy Norin

FÖRETAG TILL SALU i Jämtland och Härjedalen

Funderar du på att sälja ditt företag ?

Vi hjälper företag med hela försäljningsprocessen. Från värdering, leta köpare till avslutning med avtal och genomförd försäljning.

Vemdalia, Vemdalen

Bageri

Snickeri- och varuförsäljning

Café & Restaurang

VVS-företag

Pub & restaurang på skidort

Måleri

Upplevelseföretag

Vi har fler företag till salu

Försäljning av inredning och tillverkning i trä. Belägen invid E14. Lämplig för familj eller par. Inarbetat på marknaden.

Inarbetat med många företagskunder. Med butik och entreprenadverksamhet.

Välrenommerat med försäljning över hela landet.

Mycket populär bar & restaurang. Dominerande på marknaden.

Till försäljning eller delägande. Gå in på www.tactic.nu

Köpes - Fjällhotell

Jämtland eller Västerbotten och nära skidort.

Ledande säkerhetstänk med Ice ArmourTM

Vi har även efterfrågan av handels & IT-företag.

Underhåll av vindkraftverk vintertid är inte riskfritt. Inte minst på grund av det faktum att nedfallande snö- och isklumpar kan utgöra en risk för personal. Därför erbjuder vi tillvalet Ice ArmourTM, ett säkerhetsgaller ovanpå våra bandvagnar eller till andra typer av servicefordon, som ger ett effektivt rasskydd.

Ulf Edström 070-377 10 77

ulf@tactic.nu

www.tactic.nu


v i n d k r a f ttidningen

18

jämtland nr 1 2013

Stör vindk raft djurlivet?

-Renarna ligger lugnt på isen med vindkraftverk i bakgrunden och studier visar att djur påverkas marginellt av vindkraftsexploateringar.

Den forskning som bedrivits kring hur vindkraft påverkar djurlivet visar att djur påverkas i mycket begränsad omfattning av vindkraftverk. Det uppger Naturvårdsverket.

Fåglar kolliderar som regel inte med verken, utan väjer undan i sina flyttvägar. Däremot finns indikationer på

att fladdermöss oftare krockar med snurrorna. Ute till havs tyder mycket på att fiskar inte påverkas av vindkraftens ljud och vibrationer. De havsbaserade verkens fundament fungerar dessutom som konstgjorda rev och har sannolikt positiv inverkan på det marina livet. En vindkraftspark till havs kan också bidra till att skapa en

skyddszon för fisk och annat djurliv. Det finns stora kunskapsluckor när det gäller hur landlevande däggdjur påverkas av utbyggnaden av vindkraft. Det handlar framför allt om samlade effekter av habitatförändringar (=livsmiljö för en viss art) och olika typer av störning. Tillfartsvägar till vindkraftverken gör att

tillgängligheten för friluftsliv, jakt och nöjestrafik ökar. Det är väl känt att sådana störningar kan påverka älg, hjort, tamren samt stora rovdjur - och i praktiken leda till negativa förändringar av djurens livsmiljö. Dessa djur föredrar områden utan mänskliga störningar, och det är sådana mer avlägsna, höglänta

Foto Jens Ökvist

områden som idag är av särskilt intresse för vindkraftsetableringar. Naturvårdsverket drar slutsatsen att det behövs bättre uppföljning av de förändringar som vindkraftetablering kan innebära för framförallt vilda djur och ren. Tommy Norin

B ygdepeng k an ge över 30 0 miljoner Det räknar Bengt Liljemark ordförande i föreningen Medvind för bygden i Lillhärdal med. Föreningen har skrivit ett förmånligt avtal med vindkraftsbolagen Arise Windpower AB och Rabbalshede Kraft AB som vill bygga omkring 200 vindkraftverk i området.

Normalt brukar byar som omfattas av vindkraft nå en uppgörelse med vindkraftsbolag på maximalt 0,5 procent av vindkraftens bruttoproduktion. I Lillhärdal har föreningen Medvind för bygden lyckats bättre. –Vi har skrivit ett avtal som ger en procent av bruttoproduktionen. Det är förmånligt och det skulle betyda mycket för området, säger

Bengt Liljemark, som tidigare drev egna företaget Bengt Slöjdare i Hede, men som pensionär flyttat tillbaka till hembyn Lillhärdal. Bakgrunden till

avtalet är att i området Åndberget vill Rabbalshede Kraft AB sätta upp till 101, och i en annan park vill Arise Windpower AB etablera ca 100 vindkraftverk. Kommunfullmäktige i Härjedalen har sagt ja till planerna, som dock överklagats av två bybor i Lillhärdal. –Det ärendet ligger just nu hos förvaltningsrätten för beslut, säger Bengt Liljemark, som pekar på att samtidigt miljöprövas parkerna av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Han pekar på att Lillhärdal är en avfolkningsbygd. –I början av 1960

talet var vi närmare 3000 i området, nu har byn 600 invånare. –De bygdepengar vi förhandlat fram skulle betyda mycket för att vända utvecklingen. Det skulle ge området 7–10 miljoner kronor per år och kan ge över 300 miljoner kronor de kommande 40 åren. Så långt sträcker sig avtalet, säger Bengt Liljemark. Föreningen Medvind som bildades 2010–06–09 har i sina stadgar riktlinjer för hur pengarna ska användas.–De ska bl.a gå till föreningsstöd, det ska bildas en näringslivsfond i syfte att stötta lokala företag, och olika stipendier till utbildning, förklarar Liljemark. Han pekar särskilt på behovet av fler företag som ger sysselsättning.

–De som vill starta kan ha svårt med ett egenkapital i början och det skulle bygdepengen kunna hjälpa till med, säger han. Bengt Liljemark pekar också på att kommande parker ger lokalnytta för samhället i form av arbetstillfällen under byggtiden. Rabbalshedekraft AB planerar att de ska ha sitt platskontor i Lillhärdal och får vi till stånd samma avtal med den andra projektören betyder det 30–40 direkta jobb i området. –Dessutom alla byggjobbare som kommer att gynna de lokala näringarna i Lillhärdal och östra Härjedalen. –Området kommer att leva upp med vindkraften, säger Bengt Liljemark. Tommy Norin

–Vindkraften skulle betyda mycket för att vända utvecklingen i Lillhärdal, säger Bengt Liljemark.


jämtkraft kommunikation 2013 foto: johnér

jamtkraft.se

Positiv energi smittar av sig.

Det bästa med vinden är att den fortsätter blåsa även när vi tar vara på energin i den. Därför tycker vi att vinden är oslagbar som energikälla. Och den tänker vi använda för att nå målet att fördubbla vår förnybara elproduktion med 1 TWh fram till 2020. Tänker du som vi? Kontakta Melcher Falkenberg eller Stefan Stambej på 063-14 90 00 om du har ett vindkraftsprojekt du vill förverkliga eller sälja. Ja, vi köper till och med hela vindparker. För positiv energi smittar ju av sig.


STARKAST I SVERIGE

Ett elinstallationsföretag i tiden

NISSAN

NAVARA 4x4 Luftkonditionering AC Handsfree med röstigenkänning Flakinklädnad i aluminium

• Vi utför alla förekommande arbeten inom hög-, mellan- och lågspänning • Skötsel av elektriska anläggningar – eldriftansvar

NISSAN NAVARA SE 2.5 dCi 190 HK A/T NU fRåN

• Vi har erfarenhet av vindkraftsanläggningar

249.900 KR

ex.moms SPARA 29.500 KR! LEASING NU fRåN 2.299 KR / MåN* ex.moms

NISSAN NAVARA 3.0 V6 dCi 231 HK A/T

NISSAN NAVARA XE 2.5 dCi 144 HK M/T

NU fRåN

fRåN

329.900 KR

ex.moms SPARA 34.520 KR! LEASING NU fRåN 2.999 KR / MåN* ex.moms

Kontakta oss för vidare information Tel: 0640-622 20 mail: info@jemtel.se www.jemtel.se

Sollefteå Östersund Storuman

219.900 KR

ex.moms LEASING NU fRåN 1.939 KR / MåN* ex.moms

0620-599 50 063-16 20 45 0951-777 75

nissan.se

Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0,84–0,95. CO2-utsläpp g/km: 222–250. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m 31/3 2013. Går ej att kombinera med andra avtal eller rabatter, alla priser är exkl. moms. * Nissan Finans, Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 45% restvärde, Rörlig ränta baserad på allmänna ränteläget. Sedvanlig kreditprövning sker.

CROSSOVER FREEDOM

VILD OCH VACKER –NYA SUBARU XV!

Subaru XV från

219.900:Standardutrustning XV • Permanent 4-hjulsdrift • Klimatanläggning • CD-stereo • 17’’ aluminiumsportfälgar • 7 airbags och whiplashskydd •Automatiskt Start/Stopp-system** • Dimljus fram

• Hill Start Assist (MT) • Eluppvärmda ytterbackspeglar •Eluppvärmd framruta i nederkant • VDC (antispinn, antisladd, traction control) • Dragvikt B-kort 1.200-1.540 kg • Dragvikt E-kort 1.200-1.600 kg

Boxermotorer • 1.6i, 114 hk (150 Nm) • 2.0i, 150 hk (196 Nm) • 2.0D Boxerdiesel, 147 hk (350 Nm)

Bränsleförbr bl körn 5,6-6,9 l/100 km. CO2-utsläpp 146-160 g/km. Miljöklass 2005 och Euro 5. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. **1.6i och 2.0i.

Östersund Fagerbacken 82, 063-155920 Måndag-Fredag 8.00-18.00, Lördag 10.00-14.00


siemens.se/energy

Siemens vindkraftverk kombinerar hög produktion med erkänt god tillförlitlighet Som en global innovatör bryter Siemens ständigt ny mark inom landbaserad vindkraft. Idag kan produktionskapaciteten från landbaserad vindkraft vara i nivå med konventionella kraftverk. Landbaserade vindkraftlösningar från Siemens är samtidigt en utmärkt investering, kända för sin tillförlitlighet och hållbarhet. www.siemens.se/energy

Answers for energy


v i n d k r a f ttidningen

22

jämtland nr 1 2013

Margareta Pohjanen från Gällivare kommun och Fredrik Björckebaum, vd för Sjisjka Vind AB klippte bandet vid invigningen av Sjisjka vindpark.

Foto: Daniel Olausson

Sjisjka – unikt projekt i väglöst land 3 oktober 2012 invigdes Sjisjka vindkraftpark söder om Kiruna efter att Jemtska AB i Östersund löst sin dittills tuffaste uppgift, att uppföra 30 turbiner i väglöst land.

–Många ansåg att projektet skulle vara alltför svårt att genomföra, men nu står parken där, vi klarade av det, säger Rolf Rubensson, en av Jemtskas erfarna projektledare. –Det var vårt första större projekt där uppdraget var att skapa en helhetslösning säger Lars Andersson, VD för Jemtska. –Det innebar allt från transporter av material, till att utföra anläggnings– och elarbeten. Vi är mycket nöjda med projektet. Vi följde tidplanen och höll oss inom budgeten, säger Lars Andersson, trots att vädergudarna inte var speciellt nådiga. –Första utmaningen var att överhuvudtaget ta sig till området. Järn-

vägen var enda alternativet. Avtal skrevs med Swedtrac och man kunde börja köra upp baracker, grävmaskiner, bandschaktare, vältar, bilar och personal, säger Rolf Rubensson. Vid Lappbergs

station uppfördes ramper och perrong för ändamålet och en kontaktledning gjordes strömlös för att kunna lossa och lasta skrymmande gods. –För att bygga vägarna på fjället kördes totalt 190 000 ton krossmaterial in. De tågen kunde inte blockera spåren speciellt länge eftersom malmtågen skulle fram. Av den anledningen användes speciella grusvagnar från Tjeckien som kunde snabblossas säger projektledaren. Sjisjka Vinds ägare tog tidigt kontakt med Girjas Sameby om placering av parken. –Vi hade även ett mycket bra samarbete med Girjas under byggtiden säger Rubensson.

–De hjälpte oss med uppförande av inhägnader, skyltning, isoleringsarbeten och en del andra uppgifter. Han pekar även

på hur Jemtska arbetade när det gällde hänsyn till miljöfrågor. Det handlade exempelvis om att göra så små ingrepp i naturen som möjligt. Att utföra ytor betydligt mindre än vad tillstånden medgav. –I samarbete med Länsstyrelsen hägnade vi in skyddsvärda fornminnen, säger Jemtskas VD, som pekar på att arbetena hade stort fokus på miljön. –Ingenting fick gå fel. –Vintern 2011/2012 ägnades åt att tillverka prefabricerade fundament vid Hammerdals Betonggjuteri. De kom på plats under våren 2012 och under sommaren kunde tornen börja resas. Från början var det tänkt att även tornen skulle fraktas på järnväg, men eftersom vi fick en väg in till området kunde de köras direkt

med lastbil från Piteå djuphamn till Sjisjka, säger projektledaren. Den stora park som växte fram inom loppet av 15 månader, har nominerats till ”Årets bygge.” En tävling som arrangeras av Sveriges Byggindustri. Konkurrensen är hård och avgörandet sker i mars månad. Lars Andersson och Rolf Rubensson anser att de knappast kommer att få uppleva ett liknande projekt igen. Att få bygga en större vindkraftpark högt uppe på ett fjäll, i väglöst land, långt från ära och redlighet och under tuffa väderbetingelser. –Men om det blir aktuellt, så ställer vi upp. Vi vet ju att vi klarar det mesta, säger Lars Andersson. Nu går Jemtska vidare med nya projekt. Mullbergs vindkraftpark i Rätan pågår för fullt. En anläggning där 26 verk skall resas och där vägarna är dragna, ställverksbyggnaden

under uppförande och där arbetena med betongfundamenten påbörjas under mars månad. –Det råder en viss avmattning i vindkraftsbranschen för närvarande, men Jemtska har ändå fullt upp. Vi arbetar nu med fem projekt i ett tidigt skede. Det känns bra i vår region. Vi har haft en ökning i uppdragen sedan 2012. Efter en tids minskning har det blivit mera drag kring vindkraften, säger Jemtskas VD. Tommy Norin

Vindkraftsparken Sjisjka Byggd av: Jemtska AB Östersund Ägare: Sjisjka Vind AB (Jämtkraft, O2, Skanska ID) Antal verk: 30 st Turbiner: Vestas Effekt: 2,6 MW / st Höjd: Navhöjd 80 m Rotorbladens diameter: 100 m Prod. el motsv. hushåll/år 43 000


Ett snabbt expanderande mediaföretag i Östersund söker mediasäljare. Pobeda Publication AB ger ut gratistidningar på olika språk, riktade mot turister i Sverige. När vi nu startar nya språkeditioner behöver vi fler säljare. Du får gärna ha säljerfarenhet och tycka att det är spännande att arbeta mot turistbranschen.

Åre De grootste in de

Scandinavische landen

TOP 10

shoppen in Stockholm

Kerstmis

Vier

in Zweden

Kerst zoals Kerst bedoeld is

KNUFFELEN MET EEN ELAND

De ultieme eland-ervaring in Moose Garden

2009

Fina fiskar i Frostviken Hoting Old Cars Meeting

Hällingsåfallet En fantastisk syn Lilla Inlandsbanan i Yxskaftkälen Din guide till alla sommarens evenemang i Strömsund

Arbetet sker huvudsakligen från kontor i Östersund men inbegriper även resor i Sverige och utlandet. Vi ger även ut andra tidningar som denna om Vindkraft. Har du ej säljerfarenhet utbildar vi dig. Fast grundlön plus provision, kollektivavtal finns. Upplysningar lämnas av Christer Andersson, tel 076-810 49 20. Ansökan skickas till info@pobeda.se, eller christer@pobeda.se

Välkommen

till Verkstán i Borgvattnet.

FOTO:MIROSLAV STRAJNIC

Mediasäljare sökes!

ZWEDEN Een Nederlander in

• Här utför vi service och reparation på ditt fordon. • Serva skotern hos oss för en lång härlig vinterkörning! • Hur har du det med motorvärmare och kupévärmare? Beställ hos oss!

Lars Blixt Skogsentreprenad

0695 50027 070 214 73 27 verkstan@allt2.se www.verkstanbgv.se

Lars Blixt Skogsentreprenad AB Avverkning och skotning. 0695 50039 070 308 06 64

Är ett litet Jämtländsk företag som utför arbeten med skotare och skördare.


v i n d k r a f ttidningen

24

jämtland nr 1 2013

IK EA investerar i vindk raft Vindkraftsparken på Glötesvålen Vindkraftsparken med 30 vindkraftverk byggs på Glötesvålen ca fyra mil nordväst om Sveg i sydvästra Härjedalen. Det är ett av Sveriges bästa vindlägen med en högsta punkt om 1010 m ö h. Vinden har uppmätts under mer än tio års tid. Årsmedelvinden är extremt bra med 8,1 m/s och under de kalla vintermånaderna är den över 9 m/s. Glötesvålen är utvalt område i kommunens översiktsplan och av

Energimyndigheten utvalt som riksintresse för vindbruk. Parken beräknas producera 220 GWh/ år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 48 000 hushåll. Det möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 176 000 ton per år (Energimyndighetens beräkningsmetod).

Som ett steg i att använda förnybar energi investerar IKEA koncernen i en ny vindkraftspark med 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen för drygt en miljard kronor.

Det är en av de största enskilda investeringarna i ett vindkraftsprojekt i Norden och landbaserade vindkraftsprojektet med byggstart under 2012 i Europa. –Det känns spännande att ta ett så här stort steg mot att använda 100 procent förnybar, prisvärd och ren el i samtliga våra verksamheter. Sedan är det förstås glädjande att se att gröna investeringar bidrar till att skapa jobb och sysselsättning

i Sverige, säger Peter Agnefjäll, VD på IKEA Sverige. IKEA koncernen

har avsatt 4,5 miljarder kronor att investera i förnybar energi, bland annat i vindkraftsprojektet i Glötesvålen, och andra investeringar under de kommande tre åren. Möbeljätten har tecknat avtal med vindkraftsbolaget O2 som ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av parken på Glötesvålen. –Detta är den andra affären vi gör med IKEA inom loppet av 18 månader och är resultatet av ett mycket bra och nära samarbete. IKEA har genom Glötesvålen investerat i ett

Vi satsar för framtidens behov

Betongpumpar och Mobilkranar

44 32

GAR

av Nordens bästa projekt vad gäller vindförutsättningar och bidrar till att Sverige kan uppnå uppsatta klimatmål, säger Johan Ihrfelt, VD på vindkraftsbolaget O2. IKEA koncernen har 96 vindkraftverk i drift eller under byggnation runt om världen, varav nio i Sverige. Tillsammans med den nya vindparken kommer IKEA i Sverige vara helt självförsörjande på el och dessutom kunna försörja varuhus i andra länder med vindkraftsel från egen produktion. –2012 kom vår park Korpfjället i Dalarna med nio verk, byggda av O2 Vindkompaniet, säger Sara Paulsson vid IKEAS pressavdelning. Hon pekar på

fördelen med att själv äga vindkraft. –Vi får ett bra pris på elen och kan säkra elproduktionen till våra varuhus, säger hon. Hon förklarar att IKEA har ett avtal med en elhandlare, Scandem som köper vindkraftselen från Korpfjället. Scandem säljer sedan elen till IKEAs enheter för ett fastlagt pris 20 år framåt. –Idag producerar vi ca 70–75 procent av den mängd som vi använder. När vårt andra vindkraftsverksprojekt i Sverige kommer i drift ca 2015, blir vår produktion i Sverige större än vår konsumtion i Sverige, säger Sara Paulsson. I dagsläget planerar inte IKEA för fler verk. –Med Glötesvålen täcker vi in behovet för våra 17 varuhus i Sverige och vi kommer att kunna förse våra enheter i Norge och Finland med el, säger Sara Paulsson. Totalt räknar IKEA med att den nya vindkraftsparken på Glötesvålen ska producera 220 GWh/år. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 48 000 hushåll. O2 kommer börja byggnationen under sommaren och planerad driftstart är kring årsskiftet 2014/2015.

Vi satsar för framtidens behov

Vi kan erbjuda både mobila betongpumpar och Vi har både de mobila betongpumpar och de mobilkranar som behövs för att serva hela region mobilkranar för att serva hela Region Mitt Mitt och utbildar maskinförare med riksintag, Stefan Gerling. www.angemobilkranar.se Ånge 0690-126 80, Härjedalen 070-378 44 32

www.angemobilkranar.se

MASKINFÖRARUTBILDNINGAR TELEFON 0690-126 75

Vi satsar för framtidens behov

Ånge 0690-126 80, Härjedalen 070-378 44 32

Sollefteå • Tel: 0620-142 TELEFON 0620-142 52 52 MASKINFÖRARUTBILDNINGAR TELEFON 0690-126 75

TELEFON 0620-142 52

Vi har både de mobila betongpumpar och de mobilkranar som behövs för att serva hela region Mitt och utbildar maskinförare med riksintag, Stefan Gerling. www.angemobilkranar.se Tommy Norin

förochvindkraftsarbeten. Vi har både de mobilaStartläge betongpumpar de mobilkranar som behövs för att serva hela region Mitt och utbildar maskinförare med riksintag, Stefan Gerling.vid www.angemobilkranar.se Gjutning av liftfundament Hamrafjället. Gulsele vattenkraftverk. Fundament för vindkraftverk.

Vi är certifierade för Klass 1– Vi har byggt ut den kapacitet som behövs inom både vattenkraft och vindkraftsutbyggnaden.

MOBILBETONG I ÅNGE AB Vårt företag är medlem i SMF Svenska Mobilbetongföreningen Magnus Nelhagen | Tel. 0690-100 05, 070-663 84 30 | www.angebetong.se


Vi har Sveriges modernaste mobila betongverk niklas@mobilbetong.se 070-295 84 40

kling c e V t ru r ållba h n e mente ll u i s t n a o r k bid land r och e ilager. Ib t Vi Vill rg e n n e e d me sett ät. Oav indkraft roduc kala eln binera v lo m i o r för p k a dage n s g n tt morgo vesterin heten a h in i möjlig ge ns oc ximera rat på treder v r att ma möta da fö tt r a e r ba s e r to é Ibland u fö la id r u a a im g v s ti in a n n lös ns olika r vi e innov hållbara arknade n. Med utveckla a e m y d r n il fö s b r i v ga 00 r in het krä tsättnin komme h över 1 verksam ttre föru r dä r vi ling. Oc ä ä k b t c e a e p D tv a r. u ga ets tt sk utmanin rksamh vkraft a ll din ve r vår dri ti ä n ra y cka s. s id ly b k tiv t helhets för att a s d v e rä k rm om o ch dä co.se ss vad s ak törer w w.swe w ar lär t o h å t p e r h n re nste års er fa nsulttjä våra ko m o r e på L äs m t kontor sök vår e b rsund. r e te ll e 2 i Ös n ta a g s Bangård

Vår energi tar aldrig slut. Med vindkraft skapar O2 oändliga möjligheter för såväl kommuner och företag som bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Investeringar ger fler arbeten, nya affärsmöjligheter, sänkta elpriser och en gladare natur. På O2.se kan du läsa om hur vi sköter allt från projektutveckling och finansiering till uppförande och förvaltning.


v i n d k r a f ttidningen

26

jämtland nr 1 2013

Storrunprojektet.

Av isningen på v ingarna fungerade inte Avisningssystmet med ytbeläggning för vingarna visade sig inte fungera men produktionsförlusterna blev måttliga.

Det visar den slutrapport som lämnats över ett pilotprojekt där forskare följde avisningsproblem vid de 12 turbiner Nordex satt upp i Storrun i Jämtland. Parken är belägen på fjället Storrun 15 mil nordväst om Östersund i Krokoms kommun och togs i drift 2009. –Avisningsprojektet påbörjades 2007 och avslutades 2012 där Energimyndigheten givit stöd, säger Lars Alfrost programansvarig inom vindkraft vid Energimyndigheten. Rapporten visar att trots att verken placerats i ett område där det

finns risk för kraftig nedisning blev produktionsstörningarna måttliga. ”En avsevärd andel av produktionsförlusterna beror på effekttavvikelselarm som stoppar vindkraftverket om skillnaden mellan den producerade effekten och den förväntade effekten är för stor”, heter det i den rapport Energimyndigheten publicerar på sin hemsida. Lars Alfrost förklarar att syftet med projektet var att få kunskap om, och skapa möjligheter för produktion av vindkraft i kallt klimat. –För tillverkare är det intressant att utveckla tekniker och få den kunskapen, säger han till Vindkrafttidningen. Två parker har utvärderats, Skellefteå Krafts 10 turbiner på Uljabuodua i Arjeplog som har avisningssys-

tem, och verken i Storrun som inte försetts med avisningssystem. Verken i Uljabuodua stoppades nyligen på grund av is på vingarna sedan leverantören av verken gått i konkurs, och inte fullgjorde den leveransservice som var en förutsättning för att starta avisningssystemet. Att inte verken

i Storrun fått avisningssystem förklaras i rapporten med att ”uppvärmningsystem för vingbladen har inte varit ett alternativ. Vingleverantören kunde inte erbjuda en sådan lösning och det skulle ha krävs en totalt omdesign i navet och drivlinan för att tillföra nödvändig kraft i navet”. I det läget valdes ett system med en anti is–beläggning på vingarna. Rapporten visar att det fungerade i labbtester, men när det sattes på vingar som snurrar i den jämtländska fjällvärlden fungerade det inte. Lars Alfrost säger att pilotprojektet i Storrun gav forskarna flera lärdomar. Projektet gav kunskap om vilken typ av övervakningssystem som bör användas, dessutom gavs kun-

skap om vilken teknik som bör användas för det som kallas för vibrationsvarningar. –Vi fick också ny kunskap om hur de prognoser som görs stämmer överens med verkligheten, säger Lars Alfrost. Den rapport som lämnats riktar också viss kritik emot leveranören Dong Energy. ” I Storrunprojektet har inititativen att minimera nedisningsproblemen tagits uteslutande av Dong Energy. Detta är inte rekommenderat. Sådana initiativ kräver fullständig kunskap om och möjlighet till ändringar i vindkraftverket”, anger rapporten. Lars Alfrost säger

att nu ska slutsatserna efter Storrun försöket presenteras för vindkraftsaktörerna på marknaden, där de också får med sig rådet att kör man vindkraftverk i kallt klimat måste man använda rätt typ av smörjoljor som tenderar att tjockna där det fryser. Förutom pilotprojektet är Energimyndigheten engagerad i arbetet med att ta fram den testpark för vindkraft som ska placeras i någon

Dacia Pick-Up Passa på! Motorvärmare och vinterhjul på köpet!

BILAR FÖR SNABB LEVERANS (PRISER EXKL. MOMS) Dacia Logan 1,6 Pick-Up (OPJ694)

79.900:Dacia Logan 1,6 Ambiance Pick-Up (LXA423) Röd, stolsvärme, halvljusautomatik ........................................................................ 89.900:Dacia Logan 1,6 Ambiance Pick-Up (EEJ601) Röd, stolsvärme, halvljusautomatik, elhissar, fjärrstyrt c-lås, radio .............. 95.900:Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance Pick-Up (MCT204) röd, elhissar, fjärrstyrt centrallås, AC, radio ......................................................... 99.900:Röd .........................................................................................................................................

ännu inte bestämd kommun i Norrland. –Det arbetet sker i samarbete med Vindkraftekniskt centrum vid Chalmers i Göteborg, säger Lars Alfrost, som uppger att de parter som är involverade arbetar för fullt med att fullfölja projektet. Tommy Norin

Storrun Vindkraft AB Storrun Vindpark är uppförd av Storrun Vindkraft AB, som ägs av DONG Energy (80%) och av Universal Wind Power Production Norr AB (20%). DONG Energy är ett energibolag som ägs av den danska staten. Det är en av de ledande energikoncernerna i Norden. Verksamheten består i att köpa in, producera, distribuera, handla med och sälja energi och relaterade produkter i norra Europa.

BEGRÄNSAT ANTAL, FÖRST TILL KVARN...

G FRÅN BILLEASIN

0E:R-P/mAKåEnT * 1IN.K5L.3 VINT

FÖR MER INFO KONTAKTA VÅR SÄLJARE FÖR TRANSPORTBILAR Pontus Wallberg, 063-14 94 21, pontus.wallberg@bilbolaget.com

Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance Pick-Up (OYX353)

104.900:Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance Pick-Up (JRS262) Vit, stolsvärme, halvljusaut, elhissar, fjärr c-lås, AC, radio ....................... 104.900:Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance Pick-Up (MCT202) Blåm, stolsvärme, halvljusaut, elhiss, fjärr c-lås, AC, radio ....................... 107.900:Dacia Logan 1,5 dCi Ambiance Pick-Up (MFN718) Silvm, stolsvärme, halvljusaut, elhiss, fjärr c-lås, AC, radio, al.fälg......... 109.900:Vit, stolsvärme, halvljusaut, elhissar, fjärr c-lås, AC, radio ......................

Förbrukning bl. körn: 5,0-7,7 l/100 km, CO2 130-179 g/km. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. * Transportbilsleasing: 1:a förhöjd hyra 20%, 36 månader, restvärde 45%, priser exkl. moms.

Dags för ett smidigt bilägande. Östersund 063-14 94 10 | Strömsund 0670-29 10 44/45


Öka din lönsamhet med Adecco Adecco är experter på att matcha rätt kompetens till uppdraget – oavsett om du behöver hjälp att hyra en medarbetare för en kort period eller rekrytera till en fast nyckelposition. Vi är världens ledande bemannings- och rekryteringsföretag men också specialister med lång erfarenhet på din lokala marknad.

Personaluthyrning – våra medarbetare ökar din lönsamhet Vi hjälper dig när du tillfälligt behöver förstärka ditt företag med specialistkompetens, när din personal är ledig eller när du snabbt behöver öka bemanningen vid t.ex. arbetstoppar. Våra medarbetare har valt att arbeta hos oss för att de uppskattar omväxlingen, är kunniga, flexibla och mycket motiverade. När du hyr personal från Adecco har du alltid rätt antal medarbetare med rätt kompetens och ökar på så sätt din lönsamhet.

Kvalitetssäkrad rekrytering Adecco kan hjälpa dig med en komplett rekryterings-process eller delar av den. Vi utför också second opinion, assessment center, kompetenskartläggning, strategisk rådgivning och projektledning. Vi stöder oss på urvalsmetoder som har högsta validitet och tillförlitlighet för att få fram så mycket relevant information om kandidaterna som möjligt. Ditt val av nya medarbetare kommer att påverka ditt företags utveckling och framgång. Vi hjälper dig att strukturerat identifiera rätt individer för just din verksamhet.

Kontakta oss i Örnsköldsvik Tel:0660-24 0600-2461 61 00 00 Tel: Adecco är världsledande inom bemanning och rekrytering. Bolaget finns i 60 länder över hela världen. Varje år jobbar ca 3 miljoner människor för Adecco. Adecco är registrerat i Schweiz och noterat på Swiss Exchange i Zürich och på Euronet Premier Marché i Paris. I Sverige är Adecco ett auktoriserat bemanningsföretag med kontor över hela landet från norr till söder. Förutom personaluthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder Adecco lösningar inom bland annat outsourcing, omställning, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, karriärrådgivning, utbildning och rehabilitering. För mer information besök www.adecco.se

POWER FOR GOOD

Havsnäs vindpark säger det mesta om oss. Havsnäs vindpark är med sina 48 vindkraftsverk och närmare 100 MW fortfarande en av de största och dessutom bäst producerande parkerna i Sverige. Utöver att vi såväl projekterat som finansierat, konstruerat, byggt och driftsatt Havsnäs är parken också ett mycket gott exempel på hur nytänkande och samverkan kan leda till lokal utveckling och nya möjligheter för en glesbygdskommun. Landets första vindkraftteknikerutbildning finns i Strömsund med allt vad det innebär av studenter och nya arbetstillfällen. Andra positiva följdeffekter är etableringen av ”Vindkraftscentrum Strömsund” och de uppskattade guidade turerna till vindparken i samarbete med Turistbyrån. Inte oväntat har intresset för nya företagsetableringar i kommunen ökat markant. Nordisk Vindkraft finns kvar i bygden med ansvar för drift och underhåll av Havsnäs. Därmed fortsätter vi det goda samarbetet med Strömsunds kommun, de lokala företagen och alla närboende. Power for good med andra ord.

Nordisk Vindkraft ingår i RES-koncernen, en av världens ledande aktörer inom förnyelsebar energi. Med mer än trettio års erfarenhet har familjeägda Renewable Energy Systems utvecklat och byggt vindkraftverk med kapacitet motsvarande 7 GW i såväl Europa som Nordamerika, Asien och Stillahavsregionen. Nordisk Vindkraft har sedan starten 2002 utvecklat och byggt mer än 220 MW landbaserad vindkraft företrädesvis i norra Sverige. Vi driver också framgångsrikt merparten av de färdigställda anläggningarna för både egen och kunds räkning. Vid all projektering av vindkraft eftersträvar vi en minimal påverkan på miljön och att tillföra nya positiva värden för alla i närområdet. Vi kallar det Power for good.

TEL 031-339 59 60 WWW.NORDISKVINDKRAFT.SE


Metallfri varmfodrad skyddskänga

TESTVINNARE

SVENSK VINDKRAFT BEHÖVER FLER JA-SÄGARE

Sievi Star

 Ja, vi vet vilka maskiner som krävs för att bygga ett vindkraftverk.  Ja, vi har speciella vindkraftsexperter.  Ja, vi hyr ut allt från containers och moduler för bostäder och kontor till vältar, liftar och elverk.  Ja, vi kan hjälpa till med bland annat dimensionering, dispositioner och kalkyler för el och energi.  Ja, vi kan faktiskt göra det mesta, förutom att omvända vindkraftsmotståndare.  Ja, vi finns på över 80 platser i Sverige och i ytterligare tolv europeiska länder.  Ja, vi hyr ut all form av utrustning inom bygg, anläggning och installation.  Och ja, det är klart att du ska sätta oss på prov, ring 0771-RAMIRENT eller gå in på www.ramirent.se/vindkraft

För mer information om återförsäljare kontakta oss

Sievi AB info.se@sievi.com

Tel. 018-200220 Fax. 018-200221

ww.sievi.com

GÄDDEDE SVETS & MEK Vi utför Markentreprenader Markplanering Plattsättning Gräsmattor Vägar Grävmaskiner Hjullastare Service & underhåll Generatorer i Vattenkraftverk Strömsvägen 2. 83090 Gäddede. Tel 0672-10651 gaddedesvetsomek@hotmail.com

www.ramirent.se

.


Grönt byggande får mer vind i seglen Skanska är en av världens främsta aktörer inom grönt byggande och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre. Som ett steg i vårt miljöarbete har vi investerat i två stora vindkraftsparker i norra Sverige: Sjisjka och Mullbergs. Vi har redan kommit en bra bit på väg och när anläggningarna går för fullt kommer vi producera mer el än vi förbrukar i hela vår svenska byggverksamhet. Det är vad vi kallar grönt byggande. Läs mer om Skanskas gröna initiativ på skanska.se/miljo

Skanska’s Green Initiative A new symbol

Transportlösningar för alla behov! FORDHALLEN har hela sortimentet av lätta transportbilar från Ford! Nyttobilar som kan arbeta hårt och fyller de olika behov du har av alla olika transportuppgifter. Välkommen in!

BILAR FÖR SNABB LEVERANS!

BILAR FÖR SNABB LEVERANS!

BILAR FÖR SNABB LEVERANS!

NYHET!

129 900:-

275 000:-

284 000:-

234 000:-

Ford Transit Connect

(priser exkl moms)

1 724:-/mån*

Ford Transit Skåp AWD

(priser exkl moms)

3 637:-/mån*

Ford Transit Flak AWD

(priser exkl moms)

3 967:-/mån*

Ford Ranger

(priser exkl moms)

2 996:-/mån*

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA VÅRA SÄLJARE: Ander Gustafsson, 063-14 94 22, anders.gustafsson@bilbolaget.com Fredrik Pettersson, 063-14 94 19, fredrik.pettersson@bilbolaget.com

ford.se * Leasingexempel: 36 mån, 1:a förhöjd hyra 20%, restvärde 45%, priser exkl. moms. Reservation för ev. tryckfel. Kan ej kombineras med andra rabatter/avtal. Bilarna på bild kan vara extrautrustade.


amn penh ö K i 2 A 201 A10. EWE nter å o p M s C5 k os Hall Besö pril, a 9 1 16-

E-101 E-101 3.050 kW 3.050 kW

Detnya nyaverket verket E-101 kompletterar ENERCONs produktportfölj i 3 MW-klassen. Verket har Det E-101 kompletterar ENERCONs produktportfölj i 3 MW-klassen. Verket har utvecklats för vindklass (IEC) IIA och är därmed speciellt lämpligt för projekt i Sverige. Verktypen utvecklats för vindklass (IEC) IIA och är därmed speciellt lämpligt för projekt i Sverige. Verktypen E-101 är baserad på ENERCONs väl beprövade turbinkoncept med direktdriven generator och E-101 är baserad på ENERCONs väl beprövade turbinkoncept med direktdriven generator och till detta nytillskott har vi ytterligare optimerat och utvecklat vår teknik. Med marknadens mest till detta nytillskott har vi ytterligare optimerat och utvecklat vår teknik. Med marknadens mest heltäckande servicekoncept en beprövad teknik för avisning kommer att ge dig optimal heltäckande servicekoncept ochoch en beprövad teknik för avisning kommer E-101E-101 att ge dig optimal avkastning på ditt vindkraftsprojekt. avkastning på ditt vindkraftsprojekt.

www.enercon.de www.enercon.de

Mobila betongstationer vindkraftsparker Mobilaför betongstationer för vindkraftsparker Vi har lång 2008-2009 erfarenhet och har tillverkat betong till fler än 120 st vindkraftverk. PROJEKT

• •

Här är några projekt som vi genomfört: Havsnäs 48Bliekevare, fundament • Bliekevare fundament Havsnäs, Uljabuouda, Kyrkberget,18 Hällingarna, Ytterberg, Betåsberget Uljabuouda 10 fundament

3 3

Bättre gjutbarhet

3

Minskad miljöpåverkan genom minimering av transporter

3

Certifierad i tillverkningsklass1 SS-EN 206-1

Högre gjuthastighet (50m (50m33/tim /tim))

AB HAMMERDALS BETONGGJUTERI

AB Hammerdals Betonggjuteri Box41, 830 70 Hammerdal Tel. 0644-104 70 Fax.0644-103 85 www.hammerdals-betong.se


Kontakta oss när det gäller Mitsubishi fits your life - MitsuBisHiMotors.se

KÖP fyrHJulsDriVet

10.000 Kr ViNterNs BÄstA restiPs:

i eXtrA utrustNiNG iNGÅr*

tA DiG ÄNDA frAM!

Med Mitsubishis välbeprövade fyrhjulsdrift ser du till att göra resan både säkrare och roligare. Tekniken bygger på många års erfarenheter från tuff terräng och hala vintervägar. Att välja en fyr-hjulsdriven Mitsubishi är därför ett självklart val för dig som ska till äventyret, men inte vill äventyra det. Just nu får du 10.000 kr att välja extrautrustning för när du köper en fyrhjulsdriven Mitsubishi Outlander, ASX, L200 eller Pajero. Välkommen in och hämta din värdecheck och passa på att ta en provtur.

MitsuBisHi l200 DouBlecAB KoMfort 178 HK. Pris

252.920 Kr. Köp till Businesspaket för 7.290 kr och få kåpa på köpet. Värde 25.000 kr.

DessutoM iNGÅr VÅrt tryGGHetsPAKet: • 3 års bilgaranti • 3 års vagnskadegaranti • 12 års rostskyddsgaranti • 10 års elektronikgaranti • 3 års Mitsubishi Assistanspaket • Prisgaranti på service & reparationer

Samtliga priset gäller exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. *Samtliga erbjuanden gäller t.o.m. 2013-03-31.

063-12 98 10 • www.bilborsen.nu Chaufförvägen 27 Östersund • info@bilborsen.nu


v i n d k r a f ttidningen

32

jämtland nr 1 2013

Bed and breakfast i Hennings gård

Den gamla anrika sekelskiftesgården ”Lussegården” inbjuder numera till Bed and Breakfast för bland annat vindkraftsarbetare. I den gamla ”Lussegården” i Sikås har Lars Henning skapat ett gemytligt boende där bland annat vindkraftsrallare erbjuds sköna sovplatser och frukost på sängen.

komma tillbaka till Jämtland. Vid ett tillfälle när vi besökte Sikås sade jag, här vill jag bo, säger Annelie Henning, som inte hade svårt att övertala Lars att köpa den anrika sekelskiftesvillan.

Den gamla sekelskiftesvillan ingår i det som tidigare kallades för ”Norrgården”, som var en av flera gårdar ägd av en välbärgad bonde i byn. Nu innehas den sedan ett par år tillbaka av Lars Henning och hustrun Annelie, som gjorde sitt livs lappkast 2010.

Här lever de nu tillsammans med katten Frasse sina liv, och de trivs. Med naturen, miljön och människorna i Sikås –Vi har blivit så fint bemötta, säger han. Det företag Lars Henning driver handlar om att erbjuda ”bed and breakfast” där vindkraftspersonal blivit en viktig kundgrupp. –Hösten 2010 var det full fart när Skanska byggde Ollebacken. Det har kommit folk från alla möjliga håll. Skåningar, och en del utländsk arbetskraft. Vi har haft både danskar och polacker, säger Lars Henning, som uppger att de har inte marknadsfört sig så mycket. –Vi har information på nätet och där har en del hittat oss, men ofta

Då lämnade de välbetalda jobb i Göteborg för att bosätta sig i lantliga idyllen Sikås. Lars arbetade vid färglagret Jotun som administratör. Annelie var enhetschef inom äldreomsorgen i Göteborg. Det hindrade dem inte att kasta det överbord och att flytta till Jämtland. –Jag är från Boggsjö inom Bräcke kommun så det känns naturligt att

handlar det om rekommendationer. Några som bott här tipsar vidare och så får vi kunder, säger Lars Henning, som nyligen haft flera vindkraftsgäster. I marknadsföringen

pekar han på nyttan med att vara med i STF (Svenska Turistföreningen). Den gamla sekelskiftesvillan byggd 1902 erbjuder sju sängplatser belägna i dubbelrum eller enkelrum. En del enkelrum finns mysigt belägna under snedtak där han och hustrun bemödat sig mycket om göra huset trivsamt och gemytligt. Väggarna pryds till viss del av Lars Hennings kvalitativa svart–vita– en del prisbelönta bilder. Sovrummen finns på övervåningen där gästerna också har ett fint inrett dagrum med TV. I bottenvåningen finns salongen som Lars Henning skapat till musikrum. –Jag spelar själv bland annat flöjt och gitarr och har spelat i storband.

Därför var det naturligt för honom att ge musiken en given plats i huset, och det händer att han tar fram guran och spelar för gästerna. Han pekar på vikten av att vara flexibel i servicen för bland annat vindkraftsarbetarna. –Det är inte alla som kan äta frukost mellan 8–10. Så de som vill får frukost tidigare om de vill och de som vill kan få den på sängen. Något som inte vanliga boenden erbjuder, men vi vill ge en speciell service, säger Lars Henning, som berättar att en gång serverade han frukost halvfyra på morgonen till några tidiga flygresenärer. I detta hus är det Lars som står för mathållningen och de gäster som önskar kan också få middag. Vindkraftstidningens utsände kan bekräfta att mannen från Götet behärskar wokgrytan utan problem, och den del av hushållningen lärde han sig nog när han jobbade som

mässkalle på en båt.(Fast det vill han inte gå med på). Lars Henning har nämligen inte enbart bott i Göteborg. Som sjöman har han tradat till många destinationer runt om i världen, men nu har han landat i lugna Sikås. Vindkraften har varit och blir fortsatt en viktig nisch för Hennings bed and breakfast. Men andra gäster är förstås välkomna. –I december var vi helt fullbokade och i påsk kommer ett helt gäng, säger Lars Henning, som pekar ut över den nu vintriga sjön som lockar till fiske både vinter och sommar. Gården erbjuder båt och cyklar och den är försedd med bredband. –Hennings gård har som mål att gästerna ska få en oförglömlig vistelse, säger Lars Henning. –Vi vill erbjuda en fin livskvalitet till de som kommer. Och fintofflor eller arbetsskor spelar ingen roll. Tommy Norin


Bättre upptag ii kroppen Bättre upptag kroppen Bättre upptag i kroppen

c:a 90% mot max 20% för tabletter. c:a90% 90%mot motmax max20% 20%för för tabletter. c:a Vitamist ® Vitaminer&Mineraler på spray,tabletter. antioxidanter Vitamist® Vitaminer&Mineraler på spray, antioxidanter Vitamist ® Vitaminer&Mineraler på spray, antioxidanter som räcker i 30 dagar.

som räcker i 30 dagar. som räcker i 30 dagar.

Världens godaste - AloeVera Dryck som hjälper dig! Världens godaste - AloeVera Dryck som hjälper dig! Världens godaste - AloeVera Dryck som hjälper dig!

Heltäckande entreprenadföretag med hela Norrland som arbetsfält Referenser:

www.aloeveracenter.se ÖSTERSUND www.aloeveracenter.se ÖSTERSUND www.aloeveracenter.se ÖSTERSUND 070-3334867, 070-6249936 070-3334867, 070-6249936 070-3334867, 070-6249936

Wallenstam: Magnus Igel 031-743 95 44 och Marika Åkerman 073-078 23 69. Sweco: Stefan Pettersson 070-263 18 88. Vi har jobbat med bland annat Rätan, Digerberget och Stentjärnåsen vindkraft. Vi har gjort allt markjobb från averkning av skogen till färdigt projekt. Vi har även byggt Middagsberget Vindkraft AB. Alla projekt är åt Wallenstam Energi AB Göteborg

www.janfrisk.nu, 070-3405575

Det fattas folk på många viktiga arbeten. Gå vår yrkeshögskola!

Vindkraftstekniker Piteå, 2 år Gå lite vid sidan av allfarvägarna och du kommer att upptäcka det sköna i Strömsunds kommun. Vi erbjuder något annat än turistfällor med köer – här hittar du det genuina och mer jordnära. Vi älskar vår natur och det stundtals unika landskapet som finns runt om oss. Vi delar gärna med oss av det till dig. Vi tycker att vår del av världen är lite som Sveriges Alaska – med björnar och allt. Vågar du upptäcka det? Go sliGhtly off the beaten track and you will discover the beauty of Strömsunds Municipality. We offer something more than tourist traps and waiting lines. Here you will find the genuine and down-to-earth. We love our nature and the somewhat unique landscape surrounding us. We are happy to share it with you. We think that our corner of the world is a bit like a Swedish Alaska. Do you dare to discover it? Strömsunds Turistbyrå 0670-164 00 turistbyra@stromsund.se

Gäddede Turistbyrå 0672-105 00 gaddede.turistbyra@stromsund.se

www.southlapland.com • www.vildmarksvagen.com

www.stromsund.se/vagardu

9 av 10 som går våra Yh-utbildningar har jobb inom 6 månader.


v i n d k r a f ttidningen

34

jämtland nr 1 2013

JP v ind erbjuder v indk raft med lok alt perspek tiv Vindkraftsbolaget JP Vind, som ägs av Jämtkraft och Persson Invest, driver tre vindkraftsprojekt. Bolaget startade sin verksamhet 2008 med ambitionen att värna det lokala. Idag projekteras för 30 verk i Borgvattnet, 65 verk i Skyttmon och 50 verk i Moskogen, söder om Järpen.

JP Vind har även utlovat en bygdepeng på totalt 20 miljoner under driftstiden. –Vi lägger stor vikt vid att engagera lokala entreprenörer. Exakt hur vindkraften ska komma bygden till godo på bästa sätt ser olika ut för olika projekt och är resultatet av en process i samråd och samförstånd med närboende, kommun, markägare och länsstyrelse, menar Gabriel Duveskog. Gabriel Duveskog säger att ambitionen är att ansökningshandlingar för Borgvattnet och Skyttmon ska

vara klara i mars 2013 för vidare ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. –Under 2012 har det varit full fart med vindmätningar, inventeringar av kultur, natur, örn, rennäring och samrådsprocess med myndigheter och allmänhet, säger Gabriel Duveskog, som uppger att ett investeringsbeslut fattas först när tillstånden är klara. Området Moskogen är utpekat som ett riksintresse för vindkraft med goda vindförhållanden. Projektet har alla handlingar klara och är ute på remiss hos berörda instanser där Åre kommun är en. Projektet bromsades 2010 efter en politisk uppgörelse inför nuvarande mandatperiod. –Den politiska uppgörelsen gjordes under då pågående utredning om Moskogen. Handlingarna ska nu för första gången bedömas i sin helhet. Mycket har hänt sedan 2010 och vi hoppas naturligtvis att Åre kommun bedömer projektet utifrån slutliga handlingar och de möjligheter det innebär, säger JP Vinds VD Tommy Norin

VI HAR 230 FORDON FÖR ALLA TÄNKBARA UPPDRAG

Foto Tommy Norin

–Vår satsning på vindkraft har hela tiden varit att bidra till ett hållbart samhälle i ett större perspektiv och samtidigt säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer regionen tillgodo. Våra planerade investeringar bidrar till vårt klimat och lokal tillväxt i kombination med långsiktigt hållbart företagande för JP Vind med våra ägarbolag Jämtkraft och Persson Invest, säger JP Vinds VD Gabriel Duveskog. Han pekar på att JP Vind ser gärna att hushåll, företag och kommuner är delägare i de planerade vindparkerna. –Det finns ett stort intresse att vara med att äga och att man även ser det som en viktig miljöprofilering, säger JP Vinds VD.

Totalt handlar de tre projekten i Jämtland om investeringar på cirka fyra miljarder kronor. Satsningar som bidrar till Sveriges beslut om energiomställning mot en ökad andel förnyelsebar elproduktion. Gabriel Duveskog jämför utfallet av Havsnäs vindpark (48 vindkraftverk i Strömsund), med den planerade parken i Moskogen vilket innebär cirka 1,5 miljarder kronor i investering, Projektet skapar 250 regionala årsarbeten under byggtiden, och därefter 15–20 heltidsjobb under cirka 25 års driftstid.

–Vi hoppas att Åre kommun bedömer Moskogen utifrån de handlingar vi lämnat in och utifrån de möjligheter projektet ger, säger Gabriel Duveskog.

Vi arbetar systematiskt för att minska vår skadliga inverkan på miljön. Effektivare planering och trafikledning minskar antal tomma km. 33% av fordonsflottan utgörs av miljöfordon, huvuddelen gas.

5 Starka skäl att anlita Schaktförmedlingen - Vi finns där du behöver oss - Det är tryggt att anlita oss - Vi ger dig en komplett lösning - Vi har kompetens och kunskap - Vi är en stark organisation www.schaktformedlingen.com

Beställ din taxi på 063-199 000 www.taxiostersund.se


ww

w. re

ax

Vindtek norr ab

ce

r.se

Vi är specialiserade på vindmätning i kallt klimat och erbjuder åt våra kunder: • Uthyrning och drift av en eller flera SODAR AQ 500 för mätningar upp till 200 m • Uthyrning och drift av mätmaster upp till 140 m • Projekteringsunderstöd i kunders projekt genom bl.a WindPro arbete och deltagande i samrådsprocessen

225 ÅKERIER, 650 FORDON OCH 900 MEDARBETARE.

• Service och drift av kunders mätsystem

Bild: Henrik Sekander.

• Vi arbetar mycket hårt för att säkerställa en hög tillgänglighet på våra kunders mätningar

Vad behöver du? Med ett 60 tal materialtäkter och hundratals erfarna leverantörer är vi säkra på att vi är, och kommer att vara, en viktig kugge i fortsatt vindkraftsutbyggnad. Vår lokala närvaro i länet gör att vi kan leverera material och transporttjänster både kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt godtagbart sätt.

Kontakt: www.vindtek.se • Mob: 070-6736889

063-574500

VINDKRAFT Barentsregionens nya tillväxtindustri

Kompetensförsörjning

Miljardinvesteringar

FOTO: MARIA FÄLDT

Arbetstillfällen

Förnybar energi

Vill du veta mer

kontakta oss! www.vindkraftbarents.se, tel. 0911-697048


v i n d k r a f ttidningen

36

jämtland nr 1 2013

Jämtland k an bli vindk rafttätast i landet Länsstyrelsen i Jämtlands län är i princip positiv till vindkraftsatsningarna i länet eftersom de betyder mycket för den regionala utvecklingen. –Men vi kommer även i fortsättningen att vara restriktiva mot att bygga i fjällvärlden, säger utredaren Hans Halvarsson vid myndighetens program och strategienhet.

Han utvecklar att Länsmyndigheten är positiv till de investeringar som görs eftersom de skapar sysselsättning och tillväxt i en annars hårt prövad region. Och siffrorna är tydliga vad gäller Jämtland som växande vindkraftslän. Hittills har det byggts 109 verk. 690 har fått tillstånd och av dem byggs 260 just nu. Dessutom är 395 under miljöprövning, och 330 verk i samrådsprocess, redovisar Hans Halvarsson. Summan blir, 1451 verk. –Det ligger i linje med de antaganden vi gjort kring vindkraftsutbyggnader i Jämtland, säger Länsstyrelsens utredare, som pekar på

att enbart de 260 verk som byggs nu handlar om investeringar på 10 miljarder kronor. Hans Halvarsson

tycker inte sig se någon avmattning i antal ansökningar men en del aktörer skjuter fram investeringsbesluten. –Det är svårt att få kalkylerna att gå ihop, säger Hans Halvarsson, som ändå tycker att investeringsnivån i Jämtland ligger högt och det välkomnar länsstyrelsen. –Vi har bidragit i arbetet med att samordna kommunernas översiktsplaner för att få ett samlat grepp över vindkraftsutbyggnaden och för oss har det också varit viktigt att stödja Vindkraftcentrum i Hammerdal, säger Hans Halvarsson. Han pekar på centrats arbete med information, utbildning och att samordna företag kring affärer i samband med vindkraftinvesteringar, ett projekt som varar i tre år med en totalbudget på 18,8 miljoner kronor. Av det har Länsstyrelsen bidragit med 3,8 miljoner och EUs strukturfonder har också lagt in stöd till Vindkraftcentrum.

Hans Halvarsson, sakkunnig vid Länsstyrelsen studerar kartan över var Energimyndigheten vill placera vindkraft. –Den bör göra ett omtag när det gäller placering i fjällnära områden, säger han.

Just nu är Energimyndighetens förslag till områden av riksintresse för vindbruk ute på remiss. Skulle det gå igenom skulle 38 procent av riksintressanta områden för vindkraftinvesteringar hamna i Jämtland. –Omsatt i antal verk skulle det bli 5800, säger Hans Halvarsson, som

ser Jämtland som ett gynnsamt område. Energimyndighetens kriterier för att bygga vindkraft är att det ska handla om obebyggda områden, det ska vara nära kraftledningar och det bör blåsa mer än 7,2 meter/sekund. Hans Halvarsson noterar dock

Tommy Norin

ALL RÅDGIVNING PÅ ETT STÄLLE

Kungen på bygget! BetongAppen® generation 2.

att Energimyndigheten lagt vindkraft i kontroversiella områden, som Åreskutan och på Flatruet i Härjedalen. –Vi ser att det blir intressekonflikter när vindkraft byggs i fjällvärlden. Där kommer vi som myndighet att vara fortsatt restriktiv, säger Hans Halvarsson, som inte tror på någon Sjisjkapark i Jämtland. –Här tycker jag att Energimyndigheten ska göra ett omtag. Stora delar av Norrlands inland är t.ex. inte alls utpekat som vindkraftsområden. Hans Halvarsson säger att Jämtlands länsstyrelses restriktiva hållning till de många områdena i fjällen kommer att återspeglas i remissvaret som ska vara lämnat senast 1 mars. –Vi kommer ändå att klara riksmålet med 20 TWh vindkraft år 2020 där Jämtland kan komma att bli det vindkraftstätaste länet i Sverige. Vi vill bidra till att skapa en uthållig energiförsörjning. Det finns en bra potential för det och vi har bra vindlägen i Jämtlands län, säger Länsstyrelsens utredare.

GÖR SOM ANDRA SKOGSÄGARE

TA TILLVARA PÅ DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER PÅ BÄSTA SÄTT FILMER

50 000 skogsägare anlitar varje år LRF Konsult för fastighetsförmedling, värdering, skogsbruksplaner, ekonomi, juridik, generationsskifte och rådgivning. Affärsmöjligheterna för skogsägare är många. Vilka är dina?

KONTAKTA OSS Östersund Sveg

063-15 71 60 0680-71 41 40

Strömsund Hede

0670-61 47 70 0684-163 71

LRF Konsult, din affärspartner inom skog, lantbruk och företag på 135 orter.

Nu med instruktionsfilmer. Plus många uppdateringar! Ladda ner vår gratisapp med information om hur man bäst utnyttjar alla betongens unika egenskaper, användning, hantering samt bl a betongkalkylator, exponeringsklasser och byggvarudeklaration. BetongAppen® finns för Iphone, Android och Windowstelefoner.

lrfkonsult.se


v i n d k r a f ttidningen

jämtland nr 1 2013

37

Vindkraft i Jämtland/Härjedalen

Siffrorna anger antal färdiga vindkraftverk. Tillståndsklara verk samt verk och parker under prövning.

Bergs kommun: Byggda: Rätan/Digerberget Kommerberget Björnskallen

5 1 1

Tillstånd klara: Mullberget 26 Byggs nu Middagsberget 3 Under prövning: Högberget

16

Samråd: Dalåsen Galberget

66 16

Samråd: Digeråsen Nusäteråsen Kölvallen

6 6 15

Krokoms kommun: Byggda: Storrun Råshön Vallrun Almåsa

12 8 1 1

Samråd: Anvågen Nordbyn

40 27

Ragunda kommun:

Tillstånd klara: Storbrännkullen 12 Lill-Villflon 13 Ögonfägnaden 33 Byggs nu Björkhöjden 140 Byggs nu Samråd: Borgvattnet: 40 Skyttmon 65 Kalkstenshöjden 16 Fjällmarkshöjden 15 Fisksjölandet 15

Strömsunds kommun: Byggda: Havsnäs Ollebacken Hällingarna Bodberget

Åre kommun: 48 6 1 4

Tillstånd klara: Gåxsjö/Raftsjöhöjden 16 Stamåsen 50 Byggs nu Raftsjöhöjden 10 Bodhögarna 80 Åskälen/Österåsen 105 Samråd: Tåsjöberget 6 Ollebacken 1

Byggda: Gråsjön Under prövning: Moskogen

1 50

Östersunds kommun:

Tillstånd klara: Munkflohögen 27 Under prövning: Storhögen 30

Källa: Länsstyrelsen

Bräcke kommun:

Tillstånd klara: Mörtjärnsberget 40 Byggs nu Bräcklingberget 25 Under prövning: Midsommarberget

8

Samråd: Övsjöbyn Lövhögen Nyhemsmanen

6 11 10

Härjedalens kommun: Byggda: Digerberget Brickan Stentjärnsåsen Långåvålen Rodovålen

1 1 5 7 6

Tillstånd klara: Glötesvålen 30 Byggs nu Under prövning: Skaftåsen 130 Garpkölen 32 Rabbalshede 101 Ängersjökälen 5 Sandtjärnsberget 11

Samhällsbyggaren med helhetssyn.

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet. RING OSS PÅ 063-14 12 80 ELLER BESÖK NORCONSULT.SE, SÅ BERÄTTAR VI MER.  

RAGUNDA EFTERLYSER

entreprenörer och företagare! Här finns möjligheter att bygga, bo och leva!

Vi söker

                Miljötjänst Nord AB erbjuder tjänster av hög kvalitet inom miljö och samhällsutveckling. Vi har   arbetat med ett 40-tal olika vindkraftsprojekt i varierande utsträckning, många gånger som ansvarig för MKB, samrådsprocess och nödvändiga inventeringar/utredningar i samband med   tillståndsprövningen. Miljötjänst Nord AB har gedigen erfarenhet och är en organisation med hög   flexibilitet och personligt bemötande.         · miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) · stöd i samråd och projektutformning   · naturinventeringar · fågelinventeringar · rennäringsutredningar      

MILJÖTJÄNST NORD AB

Mer info: www.ragunda.se/jobb Box 150 l 840 70 Hammarstrand Kundcenter: 0696-68 20 00 ragunda.kommun@ragunda.se www.ragunda.se

Välkommen att besöka vår webbplats www.miljotjanst-nord.se

       


v i n d k r a f ttidningen

38

jämtland nr 1 2013

V indvision letar k apital till O lleback en Riskvilliga kapitalister som vill investera i fem verk i etapp två i Ollebacken nära Hammerdal. Det letar Vindvisions VD Pär-Ola Säterhall på Frösön efter, men hittills har intresset varit ljumt från banker och vindkraftsbolag.

–Någonting måste hända under 2013 med projektet, säger Pär-Ola Säterhall, som berättar att byggstarten för de fem verken var satt till i år. –Men nu står det skrivet i stjärnorna när det blir av, säger ägaren och VD:n för Vindvision AB, ett företag som specialiserat sig på att projektera vindkraft. Pär-Ola Säterhall gick in som 20– procentig delägare i Ollebackens första etapp år 2007 och redan då fanns planer att gå igång med etapp två med fem verk. –Bygglovet från Strömsunds kommun är klart, men det är svårt att få fram kapital. Han förklarar att

i ett läge med lågt pris på el och elcertifikat är inte bankerna benägna att låna ut de ca 100 miljoner kronor som krävs för att gå i gång med Ollebacken etapp två. Hela parken är kostnadsberäknad till 175 miljoner kronor. –Jag har pratat med samtliga banker här i Östersund men ingen vill ställa upp och det har inte gått

bättre när jag sökt intressenter även bland stora vindkraftsbolag. säger Pär-Ola Säterhall. –Banker har dålig kunskap om vindkraft, och det gör dem tveksamma! Han förklarar att eftersom ingen ville ställa upp avbröts försäljningen av andelar i etapp 2 år 2011, där VD:n för Vindvision tycker att det är märkligt att ingen vågar gå in som finansiär. –Det är inte precis något högriskprojekt. När Ollebacken ett byggdes beräknades att vart och ett av de sex verken skulle producera 5,3 miljoner kWh per år. Resultatet blev ca 6 miljoner kWh. –Och inför etapp två har vi gjort klart med nätanslutning och vägar och vi har byggt tre fundamentsgropar. Riskerna och de första kostnaderna är tagna, säger Pär-Ola Säterhall, som dock fortsätter tro på vindkraftsutbyggnad i Jämtland. –Någon gång måste ju priserna gå upp. Idag ligger priset med elcertifikat på 54 öre per kWh. För att få lönsamhet på projekten måste priset upp till ca 60 öre och jag hoppas att det blir så när vattenmagasinen har normala nivåer. Pär-Ola Säterhall intresserade sig för vindkraft redan 1988 när han anställdes av Christer Persson som redan då satte upp vindsnurror vid Ope

–Vi letar kapital till etapp två av Ollebacken men hittills har intresset varit ljumt, säger Pär-Ola Säterhall som trots allt vill fortsätta satsa på vindkraft i Jämtland.

gård och exporterade vindkraftverk. –De var de första i Norrland, säger Vindvisions VD som pekar på att det var naturligt för honom att fortsätta med vindkraft eftersom han är

elingenjör i grunden. År 2000 startade han företaget Vindgruppen tillsammans med fem delägare. När det såldes år 2007arbetade han kvar en tid, men klev se-

Varför chansa? Gör ett tryggt val och anlita en Auktoriserad Bergsprängare Vi utför alla typer av sprängningar, stora som små, villagrunder, vägar och VA. Medlem i BEF (Bergsprängarnas entreprenörförening)

Vi är ett tryggt bolag som alltid sätter kunden i fokus. Snabb och kunnig service är en självklarhet för oss!

Under dessa års samarbete, har vi varit förskonade från olyckor i samband med sprängningarna. Vi fortsätter gärna samarbetet med Sven-Olof och hans personal, och kan varmt rekommendera honom som entreprenör för bergsprängningar.” 1st skylt 1x2m Attacus Mark&Maskin Ove Woxlägd

trillevallen@home.se

”Sedan 4 år tillbaka har vi konsekvent anlitat Västjämtlands Sprängtjänst för våra sprängningsentreprenader, mestadels i Åre kommun, men även i Härjedalen.

Foto Tommy Norin

dan av för att starta Vindvision, placerat i ett av företagshusen vid Frösö Strand. Han inledde eran med att köpa en åttondel i ett verk i Tännäs och det har givit regelbundna inkomster. 2007 gick han även in i Ollebacken Energi och har sedan dess, med två kompanjoner bildat företaget Teravind som projekterar nya vindkraftverk från Skåne till Jämtland och ett flertal bolag kring olika vindprojekt.. –Vi är ett företag som samarbetar mycket med andra i projekten, förklarar Pär-Ola Säterhall. Ett är Ownpower projects på Gotland. –De utvecklar de projekt jag tar fram, säger Vindvisions ägare, som pekar på att parterna hittills har tagit fram 34 färdiga tillstånd som omfattar vindkraft i Hälsingland, Jämtland och Västerbotten. Trots Ollebacken känner han just nu inte av någon avmattning. Orderboken är fylld med bl.a. konsultuppdrag ett halvår framåt. –Men händer det inte något längre fram spår jag en stagnation till hösten och då får jag se om mitt hus. –Strategin blir att inte fylla på med för många nya projekt utan försöka utveckla, sälja och arbeta med de projekt som redan är klara, säger Vindvisions VD och ägare.

Tommy Norin


HLL HYRESLANDSLAGET Östersunds nyaste maskinuthyrare Hos oss hittar ni en komplett maskinpark med bästa prestanda och kvalitet. Allt från de mindre handmaskinerna till anläggningsmaskiner, bodar och vagnar. Vi i personalen har lång erfarenhet från branschen och lovar er en service i landslagsklass.

Vi utför de flesta typer av elinstallationer även projektering, beredning och utförande inom vindkraft, luftledning och kabelnät.

Välkomna in och testa oss !

Välkommen

Tobias 070-3269447 Conny 070-6690747

Larsa, Sven-Olov, Hasse & Andreas

tckraft@telia.com Industriområdet 505 840 70 Hammarstrand

Fagerbacken 66

Tel: 063-665 17 90

www.hllab.se

Vindkraftsanläggningarna ligger – naturligtvis – på blåsiga platser, ofta relativt långt från bebyggelse. Det betyder ett omfattande arbete med tillfartsvägar, kabeldiken, stationsplaner och grävning för fundament till kraftverken.

Gear oils - that drive efficiency.

Vi bygger all nödvändig infrastruktur för din Vindpark

Higher revenues, increased reliability: Special oils made by Klüber Lubrication help you achieve these goals. They ensure long maintenance intervals or even lifetime lubrication, high efficiency and lasting component protection, even at the gear’s performance limit. Our specialists will recommend you the perfect oil for your requirements. Together we can increase the efficiency and reliability of your mechanical systems. KlüberComp Lube Technology: Lubrication solutions at the highest level. www.klueber.com/windpowertechnology

your global specialist

www.markentreprenader.se

KLU_Anz_WindEnegry_122x90.indd 1

10/22/2012 6:12:16 PM

Vårt utbud:

Maskinentreprenad

• Dumprar • Hjulgrävare • Hjullastare • Bandgrävare • Bandschaktare

Vi arbetar med både kort- och långtidsuthyrning. Vår breda maskinpark medför att vi kan tillgodose kundernas behov och önskemål.

Varför ska ni hyra maskinen hos oss:

• Bra pris • Fasta kostnader • Inkl. Service och försäkring • Stor flexibilitet • Moderna Miljögodkända maskiner Kundkretsen för maskinuthyrningen är bl. a. maskinentreprenörer, kommuner och byggföretag. Några av dem är avtalskunder. Uthyrningsperioderna kan omfattaoch allt redskap från en dag flerårsavtal. Maskiner förtilluthyrning

Dumprar

Cat 980k

Volvo EC20B 1800kg

Volvo EC20B 1800kg

Terex TA64 Volvo L25B Minihjullastare

Hitachi ZX130

Volvo EC 300 DL Dynapac 302D

Volvo L220E

Hamm 3410, 10 ton Terex TA64

www.markentreprenader.se Maskinentreprenad

Engelins Entreprenad AB jobbar med små och mindre markplanerings arbeten med kompetent personal.

För offertförfrågan eller andra frågor kontakta: Engelins Entreprenad AB jobbar med små och mindre markplanerings arbeten med kompetent personal. Sune Engelin 070 656 80 16 Maskinparken består i huvudsak av Volvos senaste modellprogram. För Oscar offertförfrågan eller andra frågor om maskinentreprenad kontakta99 35 Engelin 070 699 Sunee-post: Engelin på 063-10 10 58 för mer information. oscar@engelins.se Adress: Vallvägen 8, 831 48 ÖSTERSUND Köper och säljer begagnade maskiner och Köper och säljer begagnade maskiner och utrustning. utrustning

www.engelins.se

Engelins Entrepenad AB, Vallvägen 8, 831 48 Östersund, Tel. 063-10 10 58 www.engelins.se


v i n d k r a f ttidningen

40

jämtland nr 1 2013

V indk raftsmotståndare vill satsa på k ärnk raft Sune Sjöström, ordförande i föreningen Svenskt Landskapsskydd boende i Kaxås, är en hängiven och bestämd motståndare mot vindkraft var den än byggs. –Bygg ut kärnkraften, är hans recept för att klara Sveriges framtida energiförsörjning.

–Regeringen gav tillstånd 2009 till att bygga om de nuvarande reaktorerna och det bör vi följa, säger Sune Sjöström, när jag träffar honom i den vackert högt belägna hemgården i Åflon nära Kaxås. Här leder han envetet kampen mot vindkraft. Den lokala föreningen livskvalitet i Offerdal lyckades stoppa Eolus vind som ville bygga förnybar energi på Hällberget. Offerdalsbygden har redan 12 verk nära Bångåsen inte långt från Kaxås men när planerna för två nya parker nära byn blev kända uppstod flera läger kring projekten. –Det skapades som jag ser det fyra grupperingar. En grupp som är för, en som är emot, en som supportar den första gruppen och en samling

som inte tycker någonting alls, säger Sune Sjöström, som var med om att bilda motståndsrörelsen Livskvalitét i Offerdal. –Efter en samrådsperiod kring parkerna bildade vi föreningen och anslöt den till Svenskt Landskapskydd med 38 000 medlemmar i Sverige, säger Sune Sjöström. Organisationen startade under 1990–talet i syfte att stoppa utvecklingen av 3G master. Nu är vindkraften måltavlan för organisationens insatser, där Sune och några andra demonstrerade i Östersund i höstas. Då hade han hunnit bli ordförande för Svenskt Landskapsskydd, och som sådan radar han upp många argument mot att inte bara Jämtland, utan hela Sverige ska befrias från vindkraft. Sune Sjöström anser att vindkraft är subventionerad miljöförstöring. Subvention i form av de elcertifikat staten bestämt, och miljöförstöringen menar han, är omfattande: –De förstör landskapsbilden, det ska byggas vägar och kraftledningar, det sker urlakning och verken orsa-

kar buller, säger Sjöström, som pekar på att vindkraftverk ger ett pulserande buller som förstärker ljud. –Och det minst utredda är infraljudet, det vi inte hör, men som påverkar människokroppen. Sune Sjöström pekar också på att det hittats fladdermöss med punkterade lungor som han menar dött av verkens luftstötar. –Detta är en stor ekologisk katastrof. Påverkas fladdermöss som är en länk i kedjan påverkas ju andra ekologiska system, säger ordföranden i Svenskt Landskapsskydd. Han säger också att vindkraften är onödig eftersom Sverige har ett elöverskott. –Det är bättre att satsa på energieffektiviseringar inom industrin i stället för att bygga mer el. Men vad är alternativet i Sune Sjöströms energisnåla värld? Svaret är inte uranbrytning i Oviken, men väl att regering och riksdag följer riksdagsbeslutet kring kärnkraftsreaktorerna. Men Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha en planeringsram om 30 TWh vindkraft 2020?

Sune Sjöström gör tummen ner för vindkraft. –Det handlar om subventionerad miljöförstöring.

–Ja men med dagens utbyggnadstakt kommer vi att hamna på 70 TWh och det behövs inte, säger Sune Sjöström, som också avfärdar export av el eftersom det inte finns tillräckligt mycket kraftledningar för att skicka över strömmen. –Och vad händer om vi skickar vindel till Tyskland? De säljer utsläppsrätterna österut och sedan fortsätter de med sin skitiga kolkraft. –Det finns bara nackdelar med vindkraft. Det är ingen baskraft du

Foto Tommy Norin

kan lagra och du vet inte när verken går eller hur mycket de kommer att producera, säger Sune Sjöström, som också drämmer till med att avliva de avtal som är tecknade kring bygdepengar. –Avtalen är bara letter of intents där de upphör att gälla om verken säljs vidare. –Bygdepeng är ingenting annat än lockepeng, säger den stridbare vindkraftsmotståndaren i Kaxås. Tommy Norin

YH-Yrkeshögskoleutbildning Vindkraftstekniker - offshore, 2 år

Start 19 augusti 2013 Ansökan senast 15 maj 2013

Ger dig möjlighet till jobb på land och till havs! Utbildningen ger kompetens för både byggande och installation samt drift, service och underhåll av vindkraftverk.

We develop, manufacture and market wires, cables and cable systems for demanding applications.

cfl@soderhamn.se www.cfl.se

CFL - Centrum för flexibelt lärande, S Järnvägsgatan 7, 826 80 Söderhamn,tel 0270-758 00

Har du ett bra vindläge? Vi utför vindmätning med SODAR Kontakt: Eva Stjernström 070-522 3973 eva@stavagran.com

Habia Cable AB

::

+46 8 630 74 80

::

info.se@habia.com

::

www.habia.com

UTFÖR ALLT INNOM SPRÄNGNING Vid behov av sprängning kontakta: Kurt-Åke Persson Sprängservice Nälden AB Landön 175 83051 Offerdal

Tel 0640-70078 070-6292784


Bra lokalisering för vindkraft? ..det är vinden som avgör!

VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB

Suorvavind har gjort vindmätningar sedan 1995 på lokaliseringar såsom Blaiken, Storrotliden, Uljaboudda och Sjisjka. Vi jobbade även med förstudiearbetet för Vindkraftverket i Suorva.

Har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.

Vi mäter vind och klimat för att ge svar.

SUORVAVIND AB

Kontakt: Per Olof Svensson Hantverkargatan 8 916 31 Bjurholm

www.suorvavind.se info@suorvavind.se tel: 070 214 64 21

Tel: +46731814645 Org.nr: 556692-8890 E-mail: peosven@hotmail.com

Specialisten på stängsel och grindar i Jämtland

Stängsel och grindar

Åsarna

Industri Ställverk Förskolor Jordankare Hundgårdar

vi ansluter

vindkraft

Vi utför montage till konkurrenskraftiga priser. Även motordrivna slag– och skjutgrindar. Varför inte investera i hundgårdar på arbetsplatsen?

Tel. 0644-64 32 10 www.stabil.se kontakt@stabil.se

0687-552 00 , www.btea.se

jamtvind.se På säker grund bc_as_01.indd 2

10-08-25 09.43.04

VINDKRAFT HANDLAR OM KVALITET Stenger & Ibsen – en komplett partner

Stenger & Ibsen Construction Sverige AB är en av de ledande aktörerna i Sverige när det gäller fundament för vindkraftverk.

Jämtvind AB, Jämtvindhuset, Kullstavägen 104, 840 70 Hammarstrand, tel.+46(0)696 765100, info@jamtvind.se, www.jamtvind.se

vindkraftverket ser

Det här

Besök vår hemsida www.si-construction.se eller slå oss en signal så berättar vi Mer om fördelarna med att välja Stenger & Ibsen Construction Sverige AB som samarbetspartner.

Anders Strömblad VD

på långt håll

Jämt Vind AB | Anders Carlssons gata 18 | 417 55 Göteborg | Sweden Tel.+46(0)31 3200200 | Fax.+46(0)31 508040 | Mob.+46(0)708 662750 anders@jamtvind.se | www.jamtvind.se

bra ut

Vid närmare inspektion syns skador på både nya och gamla blad vilket medför att de snurrar saktare än beräknat.

När du behöver kraft utifråN är vi alterNativet

MRZ är din flexibla problemlösare för små och stora uppdrag inom entreprenad, bemanning och jord/skog.

Med hjälp av moderna skylifts besiktigar, reparerar och rengör Bladefence bladen snabbt och säkert. Tack vare våra expertkunskaper om kraftverkens blad, personlyft och UV-ljustorkning kan vi erbjuda dig ett kostnadseffektivt underhåll bc_as_01.indd 1 – tidsåtgången är 4–5 av ditt vindkraftverk gånger mindre än med traditionella metoder! Reparationsarbetet kan utföras även under kalla vinterförhållanden!

Ring oss 10-08-25 för mer information 09.43.04

Vill du att dina vindkraftverk bibehåller sin prestanda och uppnår produktionsmålet hela livslängden – då är Bladefence lösningen för dig! bladefence.com +358 9 8553 8585 info@bladefence.com

am Vi ser fr a dig träff tt a t o em rwind på Winte nd! u rs te s iÖ

t... Hitta din tjäns

mrz.se

E-post info@MRZ.sE tElEfon 063-12 60 10


v i n d k r a f ttidningen

42

jämtland nr 1 2013

Dahlin säger nej till vindkraft på Åreskutan Han har arbetat vid vindkraftsbolaget 02 sedan år 2000. Han har också varit politiskt verksam som ledamot för Miljöpartiet. 1980 – 2008 företrädde han mp i landstinget och i kommunfullmäktige i Östersund. Hans intresse för alternativa energikällor kom redan 1978 med folkomröstningen om kärnkraft. JanOlov Dahlin röstade inte oväntat nej, där vindkraft var ett alternativ. –Jag deltog också i kampen mot att starta uranbrytning i Krokom, säger Jan-Olov Dahlin, som har sitt kontor i 02s lokal vid Bangårdsgatan.

Att han representerar en vindkraftsgigant som 02 betyder inte att han vill se vindkraft överallt. Han tycker att Energimyndighetens riksplan för vindkraft som är ute på remiss inte borde föreslå turbiner i skyddsvärda områden. Planen öppnar för vindkraft på både Åreskutan och i naturreservat. –Jag kan förstå ambitionen där vindkraftutbyggnaden exploderat senaste åren. Men förslagen är provokativa. Arbetar kommunerna med sina översiktsplaner på ett bra sätt får vi bra styrmedel över var vindkraftsparker kan placeras, säger JanOlov Dahlin, som hellre ser turbiner i skogslandet än uppe på fjällen. Med det vill han fortsätta arbetet med att bygga vindkraftsparker, och han avfärdar kritik om att det är fel att bygga på grund av överskott på el. –Vi har överskott just nu. Men in-

te alltid. Det kan ändras snabbt, säger Jan-Olov Dahlin, som anser att man inte kan bygga energipolitiken på hur det ser ut under ett år. –Det måste vara mer långsiktigt, säger Jan-Olov Dahlin, som arbetat just långsiktigt med vindkraftsprojekt. –Mitt första var bygget av ett verk på Digerberget i Härjedalen, säger Jan-Olov Dahlin, som också deltagit i projekteringen av de åtta verken i Råshön i Offerdal. –Sedan har jag arbetat med att projektera vindkraft i bland annat Västerbotten och Dalarna, berättar Jan-Olov Dahlin, som uppger att dit hör Ikeas första park, Korpfjället. Och nu deltar

han i projekteringen av Ikeas andra park, i Glötesvålen i Härjedalen. Den byggs av O2. I höstas kom de första vägarna in i området. I vår byggs fler vägar, kranplat-

www.remodul.se

Vi kan!

Jan-Olov Dahlin vid O2 vill inte ha vindkraft på Åreskoten och han vill höja kvoten för elcertifikat.

ser och fundament. –2014 kommer tornen och verken från Vestas, säger Jan-Olov Dahlin, som pekar på att senaste året har Härjedalen blivit en mer vindkraftsvänlig kommun.

www.vdcpro.se

Vindkraftverk på Åreskutan och turbiner i flera naturreservat. Det föreslår Energimyndigheten i sin riksplan över lämpliga områden för vindkraft. –Man behöver inte provocera på det här sättet, säger JanOlov Dahlin vid 02 i Östersund.

Kontorsbodar Manskapsbodar Dusch- & Toalettbodar Driftpersonaletableringar

Bostadsmoduler m.m

Med flexibilitet, hög kvalitet och fullständig kundanpassning av bodar och moduler tillgodoser vi våra kunders önskemål och behov i konstruktions- och tillverkningsprocessen. Vi är en av Norrlands största bodtillverkare. Tveka inte, kontakta oss, 0950-134 44, 134 11

Han har fullt

”Green Line-serien” - ett lågenergikoncept med framgång. Kvali

tet

sb

Sågvägen 21 • 921 45 Lycksele • Telefon: 0950 - 134 44, 134 11 • Fax: 0950 - 129 55

UTMANAREN FRÅN NORR!

Hållbar hälsa för alla

www.stromsundshalsan.se Telefon 0670-127 25

da b o d a ygg r

upp med projekten men säger ändå att just nu lever vindkraftsbolagen i en annan tid med viss avmattning. Jan-Olov Dahlin menar att det måste bli en tydligare reglering av elcertifikaten. –Kvoten är för låg. Det borde kunna hittas en lägsta nivå. De som investerar måste få rimliga villkor, säger 02s projektör i Östersund. Tommy Norin

Vi utför det mesta inom mark och anläggningsarbeten

foTo: S.ADelHulT

Vi tänker på helheten. Du ska må bra både hemma och på jobbet – oavsett om du jobbar på höga höjder eller nere på golvet. Det är företagshälsovård när den är som bäst.

–Projektet på Glötesvålen har pågått sedan år 2000. –Det har varit en period med många frågor att lösa med flera överklaganden i bilden så vi tog en paus, berättar Jan-Olov Dahlin. 2005 tog kommunen fram en översiktsplan där Glötesvålen pekades ut som enda tänkbara vindkraftsområde. Efter en revidering 2010 lämnade 02 in ansökan och fick ja från kommunen och Länsstyrelsen. Det överklagades av Naturskyddsföreningen (lokalt), några fritidshusägare, samt Mittådalens sameby. Parterna fick dock inte gehör från myndigheterna utan i höstas kunde bygget inledas. –Bygglovet gick ända upp till regeringsrätten innan allt var klart, säger Jan-Olov Dahlin. Parallellt med Glötesvålen planerar 02 för 42 verk i Bollnäs, i år byggs 20 verk i Orsa/Mora och Dahlin är också involverad i bygget av en park i Maevaara i Pajala med 36 verk.

• Rondeller • Mark och betong för ställverk • Husgrunder • Dräneringar • Stensättningar • VA-arbeten

HP MARK | Odenskogsvägen 12, 831 48 Östersund | Tfn 063-10 59 10 Fax 063-10 59 35 | info@hpmark.se 5 | http://www.hpmark.se


Utför all slags gräventreprenad, stora som små jobb. Lång erfarenhet av grävning.

070-309 70 04

jamtvind.se bc_as_01.indd 2

JJämt

Nät ab

10-08-25 09.43.04

Jämtnät AB, Jämtvindhuset, Kullstavägen 104, 840 70 Hammarstrand,  tel.+46(0)696 765100, info@jamtvind.se, www.jamtvind.se

Anders Strömblad

NYHET! Lastar 40,3 ton. Upp till 27 meter lång last.

Volvo

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i SvA, SvB, MaA och Eng A

LV 1 9

39

Vid behov av specialtransporter och tunga lyft – kontakta oss!

NYHET! Första Volvo FM12 2012 kranbil som lev. i Sverige med hydraulisk framhjulsdrift.

Lyftkapacitet 78 tonmeter.

Delägare i Om du vill arbeta som montör/installatör inom Vindkraft kan vi erbjuda vår 20 veckors långa Montörsutbildning som vi bedriver på uppdrag av arbetsförmedlingen. Kontakta din arbetsförmedling för mera information.


4MOTION. Ett bättre grepp om vintern.

Snöoväder och oframkomliga vägar innebär förlorade intäkter för många företag. Vill man ta sig fram när väder och vägunderlag är som sämst ställs det stora krav på transportbilen. Oavsett vilken modell du föredrar bland Volkswagens transportbilar kan du välja till 4Motion. Det innebär att du får permanent fyrhjulsdrift som ger en idealisk fördelning av dragkraften till alla fyra hjulen eller inkopplingsbar fyrhjulsdrift som fördelar kraften 50/50. Tillsammans med ESP, det elektroniska stabiliseringsprogrammet, innebär det överlägsen framkomlighet samtidigt som bilarna är perfekta för svenska förhållanden. Välkommen in och prova.

Caddy Skåp 4MOTION från 176.400:- exkl moms eller från 1.955:-/mån* Transporter Skåp 4MOTION från 296.000:- exkl moms eller från 3.280:-/mån* Amarok 4MOTION från 227.900:- exkl moms eller från 3.135:-/mån* Crafter Skåp 4MOTION från 5.535:-/mån exkl moms** Bränsleförbrukning Caddy 4Motion bl körning från 6,4 l/100 km (168 g CO2/km). *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Teckna dessutom förmånlig försäkring och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. **Beräknad på pris från 536.700:– exkl. moms. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar mellan 2013-01-01 och 2013-04-30.

Måndag - Fredag 08.00 - 17.00

Fredrik Gustavsson 063-57 47 08 fredrik.gustavsson@berners.se | Tomas Hammar 063-57 47 47 tomas.hammar@berners.se

Du kan göra en egen tidning för ditt företag eller bransch Högsta ROI för marknadsföring och opinionsbildning

ZWEDEN Een Nederlander in

Åre

v i n d k r a f t t i dn i ngen nummer 1 2012

2009

Fina fiskar i Frostviken

Energiministern spår många nya jobb!

Hoting Old Cars Meeting

De grootste in de

Scandinavische landen

Sid 3

Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Sid 4

TOP 10

shoppen in Stockholm

in Zweden

Kerst zoals Kerst bedoeld is

De ultieme eland-ervaring in Moose Garden

Hällingsåfallet En fantastisk syn

Katharina får världen som arbetsplats

Lilla Inlandsbanan i Yxskaftkälen

Sid 19

Vindkraft räddar glesbygden i Härjedalen sid 28

Bredband till Raftsjöhöjden sprider ost över världen

Din guide till alla sommarens evenemang i Strömsund FOTO:MIROSLAV STRAJNIC

Kerstmis

Vier

KNUFFELEN MET EEN ELAND

Kyrkan får kraft från ovan Sid 14

sid 6

Pobeda Publications AB ger ut denna tidning och är specialiserad på att göra kund – och branschtidningar! Vi sköter hela kedjan med försäljning, produktion och layout. Vi ger också ut tidningar på ryska, tyska och holländska riktade mot turister i Sverige. Har ni ideer om er verksamhet som ni vill nå ut med? Ni kan förverkliga det! Det sker kostnadseffektivt och ni får maximalt genomslag genom att

kunna välja distribution både geografiskt och till utvalda kundgrupper och prospects. Vi har personal i Östersund, Stockholm, Göteborg, Amsterdam och Moskva! Kontakta oss så tar vi en förutsättningslös diskussion för att ni ska få en ny framgångsrik marknadsförings och informationskanal. Kontakt: Christer Andersson 0768-10 49 20, christer@pobeda.se

Vindkraft i Jämtland  

Nytt Nr 1 2013 Jämtland

Vindkraft i Jämtland  

Nytt Nr 1 2013 Jämtland

Advertisement