Page 1

vindkraft

nummer 1 2013

tidningen

västernorrland

innehåll:

nVindkraften ger 1000 nya jobb sid 2 nBrist på elnät bromsar utbyggnad sid 18 nHon jobbar för säkerhet sid 20 nNy revolutionerande vindkraftsteknik sid 23 n Tyréns projekterar i Sidensjö sid 26


2 2

v i n d k r a f t tidningen v i n d k r a f t tidningen

Ledare.

Låt oss göra vindkraften till en framgångssaga!

N

yligen har vi tagit del av nyheten att halten av koldioxid i jordatmosfären nu passerat gränsen 400 miljondelar (ppm), vilket är den högsta uppmätta nivån i mänsklighetens historia. Detta blir en påminnelse om att vår förbränning av fossila bränslen förändrar förhållandena på vår jord, och att vi har anledning att agera. Sverige tillhör de länder på jorden som kommit långt i omställningen mot en koldioxidfri energiproduktion. Tack vare framgångsrikt utnyttjande av ny teknik har vi ersatt fossila bränslen i de flesta tillämpningar. Internationellt ser det inte alls lika bra ut – närmare 85 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen. Det är av största vikt att vi ökar utnyttjandet av alla de möjligheter som finns till klimatneutral energiframställning. Västernorrland bidrar sedan länge med förnybar energi och förnybara råvaror i form av vattenkraft, biobränslen och skogsprodukter. Vi har resurser att alstra mer energi än vad vi själva använder, och kan därigenom bidra till att begränsa fossilförbränningen i vår omvärld. Vindkraften ger oss nya möjligheter. Med modern teknik – läs stora snurror – ger vårt landskap mycket goda möjligheter för effektiv drift av vindkraft. Vi är också belägna i en del av landet där elnätet är starkt och där det på många håll finns goda möjligheter för anslutning av nya verk. Planerna på ny vindkraft är också mycket omfattande. Det är en utveckling på gott och ont. Uppbyggandet av nya parker ger arbetstillfällen och skapar liv och investeringar i glesbefolkade delar av länet. Underleverantörer av produkter och tjänster får möjligheter att utveckla sitt kunnande på hemmaplan och får möjlighet att utnyttja kunnandet för nya affärer inom och utanför länet. Samtidigt påverkas landskapet av vindkraftverken, som genom sin storlek och placering i höglägen blir synliga vida omkring, och som påverkar såväl fauna som möjligheter till renskötsel med mera. En god och väl fungerande planeringsprocess är därför av största vikt för att kunna tillgodose behovet av vindkraft med minsta möjliga olägenheter. Vindkraften har, som denna tidning visar, en viktig roll att spela för Västernorrlands utveckling och för en hållbar utveckling. Med god dialog mellan branschens aktörer och olika samhällsintressen finns goda förutsättningar för en hållbar vindkraftsatsning. Låt BO KÄLLSTRAND oss gemensamt göra vindkraften i VäsLANDSHÖVDING I ternorrland till en framgångssaga! VÄSTERNORRLANDS LÄN

v i n d k r a f t tidningen Tidningen du håller i din hand producerades av Pobeda Publication AB Tidningen ges ut i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrlands Vindkraftprojekt. Tidningen når alla hushåll och företag i länet. Projektets syfte med samarbetet är att med annonser och artiklar visa invånarna hur vindkraften växer och vad det ger i arbetstillfällen och kringeffekter. Vindkrafttidningen visar vad som är på gång och att det är upp till oss alla att göra bästa möjliga av de miljardinvesteringar som nu görs. Pobeda Publication AB ger kontinuerligt ut tidningar som beskriver vindkraftens expansion i Sverige. Nästa tidning kommer ut i Jämtland den 20 september 2013. Har du artikelförslag eller vill annonsera kontakta oss, info@pobeda.se

Redaktionsruta

Ansvarig utgivare: Ralph Rentzsch Redaktör: Tommy Norin Layout och produktion: Robert Bolinder Försäljning annonser: Pobeda, tel 0643–21137 Kontakt: info@pobeda.se, www.pobeda.se 076-810 49 20

västernorrland nr 1 2013 jämtland nr 2 2013

Vindkraften sätter snurr på jobben Tusen årsarbeten. Så många jobb beräknas satsningen på vindkraft skapa i Väster­ norrland. – Runt 400 vindkraftverk är redan godkända. Det kom­ mer att hända mycket fram­ över, säger Thomas Jensen, projektledare för länsstyrel­ sens vindkraftsprojekt. I juni 2012 inledde Länsstyrelsen Västernorrland ett projekt för att stötta entreprenörer som vill bygga vindkraft samt bidra till arbetstillfällen för små och medelstora företag i länet. Tanken är att skapa gränsöverskridande samverkan med andra regioner så som Jämtland och delar av Norge, och vara ett paraply för aktörer inom vindkraft. – Det handlar mycket om att sprida information om vad som händer just nu och vad som är på gång på vindkraftsfronten, men också att hjälpa olika aktörer att arbeta tillsammans, säger Thomas Jensen. Projektgruppen samordnar kommunerna för att hitta möjligheter till samarbete, men målet är också att underlätta kommunernas kontakt med länsstyrelsen. Därtill består uppdraget i att ha kontakt med exploatörer, hjälpa dem att hitta varandra och skapa nätverk. – Vi går in i matchen då etableringarna har fått tillstånd efter länsstyrelsens miljöprövning. Hittills har intresset varit stort och både kommuner och entreprenörer har verkligen välkomnat oss, säger Thomas Jensen. I regionen planeras för närvarande 2 000 vindkraftverk, varav runt 400 redan har fått klartecken. Mycket kommer med andra ord att hända framöver och satsningarna innebär många arbetstillfällen för entreprenörerna i länet. – Bara vid bygget av en av vindkraftsparkerna i Ramsele används hundra maskiner, vilket innebär hundra man. Länet har mycket att vinna på investeringarna, säger Thomas Jensen. I mars 2012 arrangerade Energidalen i Sollefteå tillsammans med ett norskt vindkraftskluster två semina-

Thomas Jensen på Länsstyrelsen Västernorrland menar att satsningen på vindkraft gör nytta för hela länet.

Vindkraften ger företagarna chans att hitta nya vägar när andra bitar faller bort. Thomas Jensen, projekledare

riedagar om vindkraft i Sollefteå. Runt 150 deltagare kom, varav hundra representerade företag. Där diskuterades möjligheter för företagarna att ta en del av kakan, men också hur framtida problem kan lösas. Till exempel finns ett behov att förstärka leverantörsindustrin för att kunna bygga vägar och fundament, installera vindturbiner och arbeta med service och underhåll. Och liksom i övriga landet har även Västernorrland brist på mättekniker och höghöjdsarbetare. – Men flera utbildningssatsningar är på gång, berättar Thomas Jensen. Redan nu finns en utbildning till vindkraftstekniker i Strömsund, men planer finns också i Sollefteå på en utbildning till servicetekniker eldistribution och vindkraft. – Även i sämre tider går vindkraften framåt och de lokala och regionala företagen har en chans att hitta nya vägar att jobba när andra bitar faller bort. Dessutom byggs mycket av vindkraften i glesbefolkade delar, vilket gynnar områden där det inte finns så många arbetstillfällen. Vindkraftssatsningen gör verkligen nytta i hela vårt län, säger Thomas Jensen.

П ОБЕ Д А P U B L I C AT I O N S

SIDA 2 OCH SIDA 6–7 PRODUCERAS AV PROJEKTET VINDKRAFT I VÄSTERNORRLAND


KALABRADOR.SE ALLA BiLDER äR fRån ByggEt Av vinDpARK StAmåSEn. fOtO: tORBjöRn BERgKviSt

Statkraft SCA Vind AB et bygg na på j l ö F ker dpar ftnorr.se n i v av kra vind . w ww

En lyckad kombination av skog och vind Stamåsen är först ut. Mörttjärnberget kommer sen. Efter det är det dags för Ögon­ fägnaden och Björkhöjden att börja snurra. Av våra sju planerade vindparker på skogsmark i Jämtland och Västernorrland är fyra under uppförande. Och 2013 är året när vi äntligen kan börja producera förnybar energi. Statkraft och SCA:s satsning på vindkraft är just nu en av Sveriges största industriinvesteringar. Totalt handlar det om mer än 300 vindkraftverk. Tekniken i vindkraftverken är den allra nyaste, med större rotorer, högre torn och direkt­ verkande generatorer, det gör att energiutnyttjandet blir 25 procent högre. Följ bygget av vindparkerna på www.vindkraftnorr.se

Köp vindenergi från Stamåsen

Fakta: • vindpark Stamåsen: 26 vindkraftverk i första etappen. I drift sommaren 2013. • vindpark mörttjärnberget: 37 vindkraftverk. I drift hösten 2013. • vindpark ögonfägnaden: 33 vindkraftverk. I drift 2014. • vindpark Björkhöjden: 90 vindkraftverk fördelat på två etapper. I drift 2014 och 2015.

Passa på! till

oc h

Erb m e ju d a n d1 d ec d e em b

Har du elabonnemang i Jämtlands eller Västernorrlands län? Då kan du investera i förnybar energi genom att köpa el från vindpark Stamåsen. Läs mer om erbjudandet på www.vindkraftnorr.se. Där kan du ladda hem vår försäljningsbroschyr, avtalsvillkor och blanketter.

er 2

013


4

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

M y ndigheter bidrar till rättsosäk erhet –Det är fel att ändra spelreglerna mitt under pågående match. Det säger vindkraftsprojektören Robert Kalcik i Timrå som stött på byråkrati och vaga besked i samband med hans planer på att bygga 84 vindkraftverk i Västernorrland. –Naturligtvis måste man göra anpassningar, men det får inte leda till rättsosäkerhet och ökad risk för investerare, säger han. Robert Kalcik kom till Timrå 2008 från Holland där han arbetade som Business Intelligenceexpert vid en bank. Ursprungligen kommer han från Österrike, där hans bror är vd för energibolaget ÖkoEnergie group, som byggt ca 59 vindkraftverk i bland annat Österrike och Slovenien och har erfarenhet av vindkraft sedan 1995. –Det är han som backar upp de satsningar vi vill göra i Sverige, säger Robert Kalcik.

Han

bildade konsultföretaget IBVision 2010. Just nu arbetar han med två vindkraftsprojekt i Västernorrland. Ett omfattar 19 verk vid Högåsen i Timrå kommun (Ljustorp). Det andra är 65 verk vid Stor-Skälsjön i Ljustorpsområdet i Timrå och Sundvalls kommuner, investeringar på närmare fyra miljarder. Parkerna är placerade i bolaget Timrå Vind AB. –Samråden har gått bra och inom kort lämnar vi in tillståndsansökan till Länsstyrelsen, säger Robert Kalcik, som påpekar att det finns betydande kulturella skillnader mellan att bygga vindkraft i Sverige och till exempel Österrike och övriga Europa. –Den så kallade Boxmodellen finns bara här i Sverige och det är ett bra sätt. Andra skillnader är att här planeras och ansöks oftast med ett avstånd mellan vindkraftverken på enbart 5 gånger rotordiametern i huvudvindriktningen. –Det anses som felplanering i Österrike och tillstånd skulle inte beviljas, säger Kalcik, som är förvånad över att det inte finns någon teknisk prövning i tillståndsprocessen. –Det ger å ena sidan mer flexibilitet för vindkraftsbolage. Å andra sidan finns risk att det kan hamna oprövade (utan

”Typgodkännande”) vindkraftverk ute i skogen, säger han. –Det finns otydligheter på flera områden. Rennäringen, krav på inventeringar, och elnät. I Österrike är hela det parkinterna elnätet icke koncessionspliktigt oberoende av avstånd mellan vindkraftverk. I Sverige kan det hända att en del ledningar inom vindparken är koncessionspliktigt och andra inte. Vi förstår inte logiken. –Inte ens enskilda handläggare på myndigheter som vi har kontakt med verkar göra det. Han pekar också på att kommuners vetorätt skapar osäkerhet. –Det är ett praktiskt och juridiskt ”ad absurdum” Kalcik anser vidare att miljöprocessen tar mycket tid och är ineffektiv. –Ett exempel är att efter att vi undersökt allt och haft samråd med berörda skickar länsstyrelsen ut ärendet på remiss igen till de som redan yttrat sig. –Och processen är inte alltid rättssäker. Myndigheterna gör nya tolkningar av miljöbalken och förändrar spelreglerna under pågående match, och då blir det inte lätt. Mitt under en prövning kan det komma begäran om en ny studie de inte krävde från början, säger IBVisions ägare. –Att hantera tillståndsansökningar på detta sätt äventyrar stora investeringar.

Robert Kalcik ser också stora skillnader mellan hur kommuner beter sig. –När vi arbetat med de två parkerna har Sundsvalls kommun deltagit i samrådsprocessen i ett och ett halvt år, men uppträtt inaktivt jämfört med Timrå kommun. –Sundsvall har reagerat mer med en klassiskt ”tjänstemannaattityd”. De har inte ringt oss en enda gång på eget initiativ. –Dessutom framfördes först efter 1,5 års samråd att vingspetsar som är synliga vid ett naturreservat skulle vara ett problem. Det är oseriöst och godtyckligt. Däremot berömmer Robert Kalcik Timrå. –De har varit mycket aktiva. Deltagit i processen, ringt upp och frågat vad de kan bidra med, visat ett helt annat intresse

Det är fel att ändra spelreglerna under pågående match, säger Robert Kalcik som vill utveckla mer vindkraft i Västernorrland. inför vindkraftsetableringarna. Han konstaterar att Sverige ligger ca 10 år efter i den offentliga debatten om vindkraften jämfört med stora delar av övriga Europa. –Diskussionen är emotionell om hur vindkraften påverkar närmiljön samtidigt som det kommer mycket felinformation utan att politiker tydligt förklarar vad förnyelsebar energi och hållbar utveckling handlar om. Det handlar inte bara om ekonomiska parametrar.

På många platser finns vindkraftverk synliga från bostadshus, utan problem. –Här diskuteras om man skulle se vingspetsar från ett fritidshus. Det har vi diskuterat färdigt i Österrike för mer än ett decennium sedan. –I Norrland placeras ofta verken där det inte bor något folk, så vad är problemet? Socioekonomiska konsekvenser är tydligt positiva för närområdet. Situationen är inte hållbar för landsbygden, säger Kalcik.

Får han som han vill sker dock byggstarten av de 84 verken 2014-2015. –Vi har delvis klart med finansieringen, säger IBVisions vd. När parkerna är klara kommer en del av dem att stå kvar i bolaget Timra Vind. Andelar komma att säljas via en ekonomisk förening, och bygdepeng kommer årligen att betalas till sockenföreningen. Tommy Norin


5

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Tomas Kåberger tror på lokalt ägande –Lokalt ägande av vindkraft är bra. Det ger inkomster och inflytande till dem som berörs av verken. Det säger Tomas Kåberger, professor vid Chalmers Tekniska Universitet och ordförande för stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation, när han betraktar vindkraftsutvecklingen i Sverige. Det är en utveckling där Sverige faktiskt slår Kina som samtidigt bygger ut vindkraften rekordsnabbt. –De senaste fem åren har Kina byggt ungefär ett vindkraftverk per timme, dag och natt året om. I Sverige bygger vi ett per dag men tittar man hur många som byggs per capita (invånare) bygger Sverige fler. Skulle Kina nå vår nivå skulle de behöva bygga fem verk i timmen, exemplifierar Kåberger sin jämförelse med Kina.

Tomas Kåberger har bland annat en bakgrund som miljöaktivist där han under 1980-talet engagerade sig som älvräddare och i Naturskyddsföreningen. När Vindkraftstidningen talar med honom är han inte oväntat kritisk till att staten subventionerar kärnkraft genom att de undgår kostnader för reaktorolyckor och avfallshantering. –En olycka kan förstöra de svenska statsfinanserna för lång tid och avfallskostnaderna blir en börda för kärnkraftgenerationens barnbarn, säger Tomas Kåberger. Han var generaldirektör för Energimyndigheten i tre och ett halvt år innan han slutade 2011. Då fick han erbjudande att arbeta för en privat stiftelse, Japan Renewable Foundation. –Japan kändes viktigare och svårare och därför roligare, säger Kåberger, som fungerar som

har stora mängder radioaktivitet släpps ut i Stilla havet. Han har också en gästprofessur vid ett universitet i Zhejiang i Kina. Dessutom är han professor i industriell energipolicy vid Chalmers i Göteborg.

Kåberger gillar att vindkraften utvecklas, att kostnaderna sjunker och mer byggs. –I USA stod vindkraften ungefär för hälften av all ny elproduktionskapacitet förra året och i Kina ger vindkraften nu mer el än kärnkraften. Elproduktionen med vindkraft ökade, enligt kinesisk statistik, mer än kolkraften förra året. Hela världen kan nu dra nytta av de kostnadssänkningar som subventioner i några länder åstadkommit. I Sverige förbered en utbyggnad som ger 30 TWh vindkraft fram till 2020. –Det kallas planeringsramen.

Vill du ha jobb och uppdrag i en växande bransch? Lägg in ditt CV på hemsidan! Vi i Sverige kan leva gott på att bidra till andra länders energiförsörjning, säger Göteborgsprofessorn Tomas Kåberger.

Foto: Tommy Norin

ordförande för den stiftelse som bildades efter kärnkraftkatastrofen Fukushima då fyra reaktorer förstördes och sedan dess

Men om så mycket kommer att byggas, beror på lönsamhet och konkurrenskraft, säger Tomas Kåberger, som pekar på att Sverige kan tiofaldiga vindkraften till 70 TWh inom ett par decennier. –Vi kan leva gott på att bidra till Europas energiförsörjning. Han ser en fördel med att sprida ut vindkraftsbyggena över landet. Den gigantiska parken i Markbygden utanför Piteå med 1101 planerade turbiner ser han dock inga problem med, de är lätta att härbärgera bland alla vattenkraftverken, menar energiprofessorn. –Men glöm inte det lokala ägandet! Ta vara på den svenska traditionen att vanliga människor tillsammans organiserar ekonomiska projekt! avslutar Tomas Kåberger.

Besök också vårt Rekryteringsevent på Winterwind i Östersund 12 februari kl 13-15

Vill du ha jobb och uppdrag i Företagare! växande bransch? Håll eren informerade om möjligheterna! Lägg in ditt CV på hemsidan! Registrera er för vårt nyhetsbrev! Där kan du också läsa om lediga jobb och olika vindkraftsutbildningar!

Tommy Norin


6 0

v i n d k r a f t tidningen v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013 jämtland nr 2 2013

Exploatörer skapar jobb inom Det investeras stort i vindkraft i Västernorrland, och många arbetstillfällen kommer att skapas framöver. Två av kommunerna där flera nya vindkraftverk planeras är Örnsköldsvik och Ånge. – Flera av exploatörerna har uttryckt att de vill handla så mycket som möjligt av lokala entreprenörer. Företagen i kommunerna måste vara på tå nu, annars missar man tåget, säger Daniel Nordström, näringslivsutvecklare i Örnsköldsvik. Under driftsfasen kommer det finnas behov av bland annat vindkraftstekniker, men det är under anläggningsfasen av vindkraftverken som nya jobb kommer att skapas i första hand. Det kommer att handla om anläggning av vägar, avverkning, elinstallationer, kabeldragningar, svetsjobb, snöröjning, däckleveranser och resning och montering av vindsnurrorna. Därutöver kommer mat, boende och diverse service. – Det är viktigt att även de små entreprenörerna i kommunen förstår att de kan få ta del av kakan. Även om de inte kan vara med och konkurrera på de stora jobben kan man kanske utföra mindre uppdrag, säger Daniel Nordström. I Ånge finns 467 planerade verk, varav 55 har fått tillstånd. Än så länge har inga verk börjat byggas, men ändå har kommunen sett positiva effekter. – Vi har redan sett att vinkraftsatsningen har skapat nya jobb för kommuninvånarna, säger Jan Rylander på Företagarcentrum i Ånge. I Örnsköldsvik planeras cirka 300 verk på ett tiotal områden – närmast i röret ligger Sidensjö Vindkraft som

Även om de inte kan vara med och konkurrera på de stora jobben kan man kanske utföra min­ dre uppdrag. Daniel Nordström, näringslivsutvecklare i Örnsköldsvik

ska bygga 48 vindkraftverk vid Björnböle och Lidberget. – När parken är klar blir den en av Sveriges största landbaserade vindkraftsparker, säger Daniel Nordström. I flera kommuner i Västernorrland har man samlat entreprenörerna för att lyfta möjligheten till mer jobb kopplade till vindkraft. I Örnsköldsvik har man ambitionen att skapa listor över lokala leverantörer för varje vindkraftsprojekt för att förenkla för exploatörerna att komma i kontakt med lokala företag. – På många håll planeras också utbildningssatsningar för att möta kompetensbehovet. Det kan även locka nya invånare till våra kommuner, vilket är väldigt positivt, säger Jan Rylander. Många verk är planerade, men det är svårt att sia om hur många som faktiskt byggs i slutändan. – Ett vindkraftverk i den storlek man bygger nu kostar runt 40 miljoner innan det står på plats, så det är stora investeringar. Mycket kommer att ske de närmaste två, tre åren. Det innebär att företagen i länet som vill vara med måste agera nu. Kontakta exploatörerna och erbjud era tjänster, säger Daniel Nordström.

FOTO: JAN LINDMARK

I Västernorrland ansluts väldigt mycket vindkraft till nätet.

Stora investeringar krävs Investeringsbehovet i det svenska stamnätet är stort. Enligt Svenska Kraftnäts bedömningar krävs åtgärder för 55–60 miljarder kronor fram till år 2025. – Bland annat måste näten i Västernorrland anpassas till alla vindkraftsparker som byggs, konstaterar Torbjörn Hansson, enhetschef driftcentral Nord på Svenska Kraftnät. Stamnätet är det landsomfattande nät av kraftledningar som knyter ihop produktionsanläggningar, regionnäten och näten i grannländerna. Svenska Kraftnät ansvarar för stamnätet i Sverige och bygger om och uppgraderar nätet för att det ska anpassas till moderna produktions- och förbrukningsmönster. Västernorrland hör till elområde SE2, som även omfattar en del av Dalarnas län samt Västerbottens, Jämtlands och Gävleborgs län. Flödet av elen i SE2 karaktäriseras av att stora mängder elenergi går genom området på sin väg från produktionsanläggningarna i norra Sverige till elkonsumenterna i södra Sverige. I området finns flera utmaningar. – Det ansluts och kommer att anslutas väldigt mycket vindkraft till nä-

Sverige har i dag identifi­ erade vind­ kraftsplaner på i storleks­ ordningen 40 GW, och en stor del av dessa ligger i Väster­ norrland. Torbjörn Hansson, enhetschef Svenska Kraftnät

tet. Dessutom ökar ständigt flödet från norra till södra Sverige, säger Torbjörn Hansson. Svenska Kraftnät har redan vidtagit flera åtgärder. Bland annat har en helt ny 400 kV-station byggts i Storfinnforsen, väster om Sollefteå, för att ansluta stora vindkraftsparker i området. Och man kommer möjliggöra anslutning av mer vindkraft till 220 kV-nätet och regionnäten genom nya transformeringspunkter mot 400 kV-nätet. En sådan transformeringspunkt kommer att byggas i Hjälta i Västernorrland. – Vindkraftsparkerna vid Sollefteå kommer att medföra ökande överlaster, även vid normaldrift, på ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog. Den behöver därför ersättas med en ny, som har högre kapacitet. Den sträckan är en del av den 60 år gamla


västernorrland nr 1 2013 jämtland nr 2 2013

7 0

v i n d k r a f t tidningen v i n d k r a f t tidningen

flera näringar FOTO: JAN LINDMARK

Viktigt med noggrann prövning Den som vill bygga vindkraft måste först ansöka om tillstånd. Det görs antingen hos kommunen eller länsstyrelsen beroende på projektets omfattning. – Länsstyrelsen i Västernorrland hanterar för närvarande runt 20 inkomna ansökningar om att få bygga vindkraftsparker, berättar Frida Uebel, miljöhandläggare. Det är miljöbalken som reglerar gränserna för anmälnings- eller tillståndsplikt när det gäller vindkraftsprojekt. De större projekten hamnar hos länsstyrelsen eftersom den som vill bygga måste ansöka om tillståndsprövning. Mindre projekt anmäls till kommunen. – När en tillståndsansökan har kommit in tar det ungefär ett år innan beslut fattas. Det kan låta som lång tid, men en tillståndsprövning omfattar dels länsstyrelsens granskning av handlingarna dels remisser till olika myndigheter och berörda. Frågor som ska hanteras i prövningen är hänsyn till exempelvis naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och rennäring, säger Frida Uebel. Processen börjar med samråd mellan exploatören, länsstyrelsen, kommunen och andra myndigheter som berörs av vindkraft, men också med närboende och berörda samebyar och organisationer så som Naturskyddsföreningen och ornitologiska föreningar. Därefter upprättas en miljökonsekvensbeskrivning som skickas in till länsstyrelsen. Den används för att få en överblick över den miljöpåverkan som de planerade vindkraftverken kan innebära.

Vindkraftsparken Trattberget-Skallbergets i Örnsköldsviks kommun har en total effekt på 60-70 MW.

i det svenska stamnätet

Frida Uebel är sakkunnig i vindkraftsfrågor. FOTO: JAN LINDMARK

En stor del av vindkraften som planeras i Sverige ska byggas i Västernorrland. 400 kV-ledningen från Harsprånget till Hallsberg, säger Torbjörn Hansson. Han fortsätter: – För vindkraften finns omfattande utbyggnadsplaner. Sverige har i dag identifierade vindkraftsplaner på i storleksordningen 40 GW, och en

stor del av dessa ligger i Västernorrland. Bara en del av dem kommer att realiseras och en stor osäkerhet råder kring var de ska ligga. Det är tillsammans med vindens osäkerhet i prognoser och därmed produktionsvariation en av våra största utmaningar.

– När ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är komplett kungörs ärendet och vi skickar ut det på remiss till olika instanser, och allmänheten ges tillfälle att yttra sig genom annonsering i lokalpress. Den som vill lämna in synpunkter har en viss tid på sig. När det gäller vindkraftärenden måste också kommunfullmäktiges tillstyrka projektet, säger Frida Uebel. Exploatören får bemöta eventuella synpunkter och därefter fattar länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslut i ärendet. – Beslutet kan innebära att ansökan beviljas eller avslås. Även delar av ansökan kan beviljas. Om tillstånd beviljas förenas det i princip alltid med villkor om hur verksamheten får bedrivas, exempelvis villkor för ljud och skuggor, berättar Frida Uebel. Precis som vid andra myndighetsbeslut finns möjlighet att överklaga. Om så sker skickas ärendet till Mark- och miljödomstolen i Östersund. För den som har ett mindre vindkraftsprojekt kan det räcka med att söka tillstånd hos kommunen. En sådan hantering går ofta snabbare. – Vi kan konstatera att antalet ansökningar om vindkraft har ökat markant de senaste åren. Även projektens omfattning har förändrats främst vad gäller antalet verk inom varje park – och verken har dessutom blivit högre, säger Frida Uebel.

SIDA 2 OCH SIDA 6–7 PRODUCERAS AV PROJEKTET VINDKRAFT I VÄSTERNORRLAND


8

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Flodin vill bygga vindk raft för 4 ,5 miljarder

Vindkraftsprojektören i Älandsbro har satt upp flera turbiner i Portugal.

fart. Två verk kom upp på Haraholmen i Piteå 1999 (verk som är till salu just nu). –2000-01 byggde vi 22 verk i Örnsköldsvik, Hudiksvall, Sundsvall och Piteå. Dessutom projekterade och byggde Flodin de 14 verk som står på Bondön nära Piteå skärgård.

Han förklarar Nordanvinds af-

Hans-Erik Flodin vill klättra vidare genom att bygga fler vindkraftsparker i Västernorrland.

4,5 miljarder kronor. Det är prislappen för de 135 verk Västernorrlands ledade vindkraftprojektör Hans-Erik Flodin vill bygga i Västernorrland de kommande 4 åren. –Vi måste producera energin på ett klimatsmart sätt, säger Hans-Erik Flodin, som driver 10 vindkraftinriktade bolag i Västernorrland. Bland annat NordanVind vindkraft AB och Väktaren Vind AB Verksamheten omfattar allt

från vindmätning, projektering till byggnation av vindkraftsparker.

Det gör honom till den ledande projektören i Västernorrland under 20 år, en titel han bekräftar. –Ja, nog är det allt så, säger han till Vindkrafttidningen. Han kom in på vindkraften redan under 1970 talet. Under 1980-talet gick han ett flertal kurser om förnyelsebar energi hos Svenska Naturskyddsför-

eningen. Examensarbetet var att projektera ett verk på Hemsön och resultatet blev en turbin på ön. Den byggdes 1996 tillsammans med Vindkraftsföreningen HÄRNÖ VIND. –Före det var jag marinofficer inom kustartilleriet i 28 år. När det tog slut ville jag satsa på någon viktig nyttig sysselsättning och det blev vindkraft, säger Hans-Erik Flodin, som berättar att han alltid haft ett starkt miljöengagemang. Verksamheten tog snabbt

färsidé. –Vi skapar förutsättningar för att ett vindkraftsprojekt skall kunna byggas. Därefter bildar vi ett bolag för projektet och säljer det. Innan vi går igång har vi ofta klart med en investerare som köper bolaget, säger Nordanvinds ägare. Han har också skapat förutsättningar för vindkraftsprojekt i Litauen, Lettland och Frankrike. –Vi gick in där när det blev en avmattning i Sverige i början av 2000-talet. Men nu har det tagit fart igen i Sverige och då koncentrerar vi oss helt på svenska marknaden. Han har också tagit initiativ till att bilda flera vindkraftskooperativ. –Det fanns från början en stark efterfrågan på att köpa andelar i vindkraftverk och nu finns vindkraftskooperativ i bland annat Härnösand, Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå. –En bra modell för ägande. Det handlar om miljömedvetenhet och dessutom en god affär med många fördelar, menar

vindkraftsprojektören, som planerar vindkraft för 4,5 miljarder i Västernorrland fram till 2017. –Vi har fått tillstånd för 25 turbiner i närheten av byn Fullsjön på gränsen mellan Sollefteå kommun och Ragunda kommun, samt bygglov för sex verk vid Lungsjön (kräver endast kommunalt bygglov med anmälan) och fyra verk vid Isbillen/ Kullmyran i Sollefteå kommun. Vid Kärmsjö området NV Junselevallen vill Flodin bygga 22 vindkraftverk där ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen. 40 verk vid Ranasjön nära Ramsele och 25 verk vid Salsjön i närheten av Edsele i Sollefteå kommun är under samråd. Just nu kännetecknas branschen av viss avmattning på grund av lågt elpris och låg ersättning för certifikaten. Nordanvinds vd känner inte av det för tillfället. Det är inte svårt att få fram kapital. –Bromsats upp? Nej, inte med de investerare vi arbetar med. De tänker inte kortsiktigt. De ser 35 år framåt, säger HansErik Flodin, som är optimist kring vindkraftens framtid trots protesterande motståndare. –Det är fanatiker och pensionärer som överklagar. -Ungdomar gör inte det. De har förstått att ska vi som regeringen angivit, klara 30 TWh vindkraft 2020 måste vi satsa, säger vindkraftprojektören i Älandsbro. Tommy Norin


VINDKRAFT

www.eurocon.se

Projektledning | Elkraft | Automation | System & IT | Mek | Rör | HVAC

Sugen på jobb i framtiden? Vi har utbildningen för dig! Servicetekniker

ehörighet och Ansökan Grundläggande behörighet för högskoletudier. Utbildningen beräƫgar Ɵll studiemedel från CSN.

eldistribuƟon och vindkraŌ 300 p

I utbildningen ingår 14 veckors praktik Servicetekniker Eldistribution som med fördel kan göras vid något av Servicetekniker Servicetekniker Behörighet och Ansökan Dig! ursort: ochEnergibranschen Vindkraft 300 p behöver Behörighet och Ansökan Servicetekniker Grundläggande behörighet för högskolevåra samarbetsföretag. ochmen Ansökan Utbildningen ges iBehörighet Jokkmokk kan Grundläggande eldistribuƟ on och vindkraŌ 300behörighet p för högskolestudier. Utbildningen beräƫgar Ɵll studieeldistribuƟon och vindkraŌ 300 p Grundläggande behörighet studier. Utbildningen beräƫgar Ɵll studiestart 20 jan 2014 öljas från SolleŌeå, Kiruna, Pajala och för högskolemedel från CSN. eldistribuƟ on och vindkraŌ 300 p studier. Utbildningen beräƫgar Ɵll studieServicetekniker medel från CSN. Behörighet och Ansökan Gällivare. medel från CSN. behöver Dig! Kursort: Behörighet och Ansökan Grundläggande behörighet förEnergibranschen högskoleUtbildningen ges i Jokkmokk men gåroch attServicetekniker Sista ansöknigsdag 15 okt behöver Dig! Energibranschen Kursort: eldistribuƟ on vindkraŌ 300 p Servicetekniker Servicetekniker Utbildningen ges i Jokkmokk men kan studier. Grundläggande behörighet för högskoleUtbildningen beräƫ gar Ɵ ll studieEnergibranschen behöver Dig! righet och Ansökan Behörighet ochokt. Ansökan Kursort: Utbildningen ges i Jokkmokk men kan eldistribuƟ on och vindkraŌ 300 p ista ansökningsdag: prel. 15 följas från SolleŌeå, Kiruna, Pajala ochmedel från Utbildningen beräƫ gar Ɵll studieläsa på distans i Sollefteå. CSN. studier. dläggande behörighetUtbildningen för högskoleGrundläggande högskolegesbehörighet i Jokkmokkför men kan följas från SolleŌeå, Kiruna, Pajala och Gällivare. medel från CSN. on och on och vindkraŌ 300hög p höjd eldistribuƟ 300 er. Utbildningen beräƫ gar Ɵfrån ll studiestudier. Utbildningen beräƫPajala gareldistribuƟ Ɵlloch studieföljas SolleŌeå, Kiruna, Gällivare. p Energibranschen behöver Du kommer jobba påvindkraŌ och i Läs Dig! mer på vår hemsida Kursort:

prel.CSN. 13 jan 2014 eltart frånför CSN.utbildningen: medel från Gällivare. Sista ansökningsdag: prel. 15 okt.

Energibranschen behöver Dig! Sistaett ansökningsdag: prel. 15 okt. trångaEnergibranschen utrymmen så god fysikDig! är där ansökningsblankett och mer info om Energibranschen behöver Dig! behöver Start för utbildningen: prel. 13 jan 2014 måste. För att få klättra över 13 m krävs utbildningen finns eller kontakta För mer informaƟ on kontakta: ett mastintyg som du får på skolan efter Monica Wennberg: 070 619 71 77 Välkommen in med din ansökan! en godkänd läkarundersökning.Lapplands Lärcentra

Utbildningen ges i Kursort: Jokkmokk men kan Utbildningen gesoch i Jokkmokk men kan följas från SolleŌeå, Kiruna, Pajala ort: Kursort: Sista ansökningsdag: prel. 15 okt. ör mer informaƟ on kontakta: Start för utbildningen: prel. 13 jan 2014 följas från SolleŌeå, Kiruna, Pajala och Gällivare. dningen ges i Jokkmokk men kan ges i Jokkmokk men kan Utbildningen Gällivare. från SolleŌeå, Kiruna,Start Pajala och följas från SolleŌeå, Kiruna, för utbildningen: prel. Pajala 13 jan och 2014 För mer informaƟon kontakta: Sista ansökningsdag: prel. 15 okt. vare. Gällivare. applands Lärcentra Sista ansökningsdag: prel. 15 okt. För mer informaƟon kontakta: Monica Wennberg, utbildningsledare YH Lapplands Lärcentra Start för utbildningen: prel. 13 jan 2014 ansökningsdag: prel. 15 okt. Sista ansökningsdag: prel. 15 okt. Monica Wennberg, utbildningsledare YH Start för utbildningen: prel. 13 jan 2014 ƞ: 0971-173 63 Lapplands Lärcentra ƞ: 0971-173 63 För mer informaƟon kontakta: för utbildningen: 13 jan 2014 Start förWennberg, utbildningen: prel. 13 jan 2014 utbildningsledare YH mobil: 070-619prel. 71Monica 77 mobil: 070-619 71 77 För mer informaƟon kontakta: ƞ: 0971-173 63 -post: monica.wennberg@jokkmokk.se e-post: monica.wennberg@jokkmokk.se Lapplands Lärcentra mer informaƟon kontakta: För mer informaƟ mobil: 070-619 71 on 77 kontakta: LärcentraYH Monica Wennberg,Lapplands utbildningsledare e-post: monica.wennberg@jokkmokk.se ƞ: 0971-173 63 Monica Wennberg, utbildningsledare YH lands Lärcentra Lapplands Lärcentra Reveljen SolleŌeå Lärcentrum : 0971-173 63 mobil: 070-619 71 ƞ77 ca Wennberg, utbildningsledare YH Wennberg, utbildningsledare YH eveljen SolleŌ eåMonica Lärcentrum Maria Modin, chef/rektor mobil: 070-619 71 77 e-post: monica.wennberg@jokkmokk.se Reveljen SolleŌ 71-173 63 ƞ: 0971-173 63 eå Lärcentrum Ʃn: 0620-68 22 69 Maria Modin, chef/rektor e-post: monica.wennberg@jokkmokk.se Maria chef/rektor l: 070-619 71 77 mobil:Modin, 070-619 71 77 e-post: maria.modin@solleŌea.se Ʃn: 0620-68 22 69Ʃe-post: n: 0620-68 22 69 st: monica.wennberg@jokkmokk.se monica.wennberg@jokkmokk.se Reveljen SolleŌeå Lärcentrum e-post: maria.modin@solleŌ ea.se -post: maria.modin@solleŌ ea.se Reveljen SolleŌeå Lärcentrum Maria Modin, chef/rektor Behörighet och Ansökan Ʃn: 0620-68 22 69Maria Modin, chef/rektor ljen SolleŌeå Lärcentrum Reveljen SolleŌeå Lärcentrum Grundläggande behörighet Ʃn: 0620-68 22 69 för högskolee-post: maria.modin@solleŌ ea.se a Modin, chef/rektor Maria Modin, chef/rektor e-post: maria.modin@solleŌ studier. Utbildningen beräƫgar Ɵea.se ll studie620-68 22 69 Ʃn: 0620-68 22 69 st: maria.modin@solleŌ ea.se maria.modin@solleŌea.se e-post: medel från CSN.

applands.se/larcentra/jokkmokk

Reveljen SolleŌeå Lärcentrum Maria Modin, chef/rektor Ʃn: 0620-68 22 69 e-post: maria.modin@solleŌea.se

Servicetekniker eldistribuƟon och vindkraŌ 300 p

www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk

Energibranschen behöver Dig!

www.lapplands.se/larcentra/jow

www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk Kursort:www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk Utbildningen ges i Jokkmokk men kan följas från SolleŌeå, Kiruna, Pajala och www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk Gällivare.

ds.se/larcentra/jokkmokk

kkmokk

Monica Wennberg, utbildningsledare YH ƞ: 0971-173 63 mobil: 070-619 71 77 e-post: monica.wennberg@jokkmokk.se

mokk nds.se/larcentra/jokkmokk

www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk

Sista ansökningsdag: prel. 15 okt. www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk Start för utbildningen: prel. 13 jan 2014 För mer informaƟon kontakta:

www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk


10

v i n d k r a f t tidningen

–Det är skandal att inte vägen förberetts för vindkraftstransporterna, säger Ingemar Jonsson i Ramsele.

västernorrland nr 1 2013

Foto Tommy Norin

–Den flera ton tunga betongväggen har lasta

Nedsatt vik t stoppar Hit men inte längre. En gigantisk betongvägg tänkt att transporteras upp till vindkraftsparken Björkhöjden fick lastas av i Ramsele sedan Trafikverket stoppat alla fordon tyngre än fyra ton från att köra huvudvägen in till området. Betongelementet står snyggt och prydligt uppställt framför Brorssons åkeri i Ramsele. En trailer fick lossa den flera ton tunga

lasten sedan Trafikverket plötsligt sänkt maxtonnaget på vägen mellan Ramsele – Lungsjön till fyra ton.

–Man tror inte det är sant. Länsstyrelsen som gör prioriteringarna för länsvägarna, och Trafikverket har vetat i säkert fyra-fem år att vindkraftsparkerna utanför Ramsele kommer. Och precis när de tunga transporterna ska börja trafikera vägarna väljer Trafikverket att sänka maxtonnaget, säger Ingemar Jonsson, kommunpolitiker och

företagsprofil i Ramsele. Han menar att Trafikverket haft och har en usel planering när det gäller att förbereda vägarna inför de gigantiska vindkraftsetableringarna. –Nu stoppar de alla tunga transporter mellan RamseleLungsjön, en huvudväg in till vindkraftsområdet, säger Ingemar Jonsson när han visar

Vindkraftstidningen den ”fyratonsskylt” som står uppställd i början av Lungsjövägen. –Hur har Trafikverket tänkt? Nu bromsas de nödvändiga transporterna, säger Ingemar Jonsson, som säger att han först nu noterat att det börjar komma en del vägmaskiner för att åtgärda vägen. –Men det är så dags. Från

Vindkraftsbolagen bör betala vägarna Det är inte självklart att enbart skattebetalarna ska stå för notan för de vägbyggen som krävs i samband med vindkraftsetableringarna. Det menar Per-Henrik Fräjdin, chef för Trafikverkets planeringsenhet i region mitt. –Om åtgärderna inte är prioriterade i någon av våra ekonomiska planer så blir upprustningskostnaden av vägen en förutsättning för exploatören när de tar beslut om en exploatering, säger Per-Henrik Fräjdin. Under perioden 2009-2011 genomförde Trafikverket i samarbete med Länsstyrelsen och

SSVAB ett EU-projekt som syftade till att ta fram underlag för vilka vägåtgärder som var nödvändiga att genomföra inför SSVAB:s vindkraftsetableringar i Västernorrland och Jämtland. –Trafikverket tog under samma tidsperiod fram en handbok som beskriver förutsättningarna för planering och vilka tillstånd som krävs i samband med transporter av vindkraftverk. Syftet var att tydliggöra förutsättningarna så att samarbete ska gå så smidigt som möjligt, säger PerHenrik Fräjdin. Med det som bakgrund inställer sig då frågan varför inte vägarna in till Björkhöjden och

Ögonfägnaden förberetts för de transporter som redan bromsats upp på grund av för dålig bärighet.

Här pekar Fräjdin på att även exploatörerna bör vara med och betala, inte enbart skattebetalarna. –Länsstyrelsen i Västernorrland har avsatt en pott för upprustning av vägar i samband med vindkraftutbyggnad. Den potten täcker långt ifrån det totala behovet så därför blir upprustningen också ett ansvar för vindkraftsbolagen, säger PerHenrik Fräjdin. Han säger att det uppstår

en viss konflikt när vindkraftsbolagen förväntar sig en snabb process när de tar det slutgiltiga beslutet att genomdriva exploateringen samtidigt som Trafikverket som myndighet har en mycket längre ställtid. –Vi kan inte prioritera att genomföra åtgärder förrän vi med säkerhet vet att vindkraftsetableringarna blir av, säger PerHenrik Fräjdin. Nu blir dock vindkraftsinvesteringarna av och enhetschefen redovisar en hel del åtgärder: –Väg 965 mellan Ramsele – Görvik (mot Stamåsen) är åtgärdad. Och väg 711 mellan Sörberget-Albacken i Jämtland

har fått mindre åtgärder. Dessutom inleds arbetet med att åtgärda väg 969 emot Lungsjön så att den får bra bärighet, säger Per-Henrik Fräjdin, som uppger att här går vindkraftbolaget SSVAB in med 50 procent av kostnaden. Totalt uppgår kostnaden till 29 miljoner kronor. Kommer då vägen att klara upp till 150 ton tunga transporter? –Den får bra bärighet men för så tung trafik finns alltid möjlighet att söka dispens, säger PerHenrik Fräjdin. Tommy Norin


v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

11

I korthet

S CA och E .O N i av tal om samarbete SCA har tecknat samarbetsavtal med E.ON enligt vilket E.ON ska utveckla ett antal vindkraftsprojekt tillsammans med SCA. Samarbetet omfattar bland annat de båda områden som SCA Vind drivit fram till tillståndsansökan, Hästkullen och Björnlandhöjden i Härnösand, Kramfors och Timrå kommuner. Det omfattar också vindkraftsprojekt i de södra delarna av Ånge och i Ljusdal. –I samarbetet ingår cirka 270 vindkraftverk och en total energiproduktion på över 2 TWh, motsvarande el för att värma upp 100 000 svenska hem, säger Åke Westberg, chef för SCA Energy. Han uppger att eventuella investeringsbeslut väntas tidigast under 2014-2015. Går planerna i lås beräknas vindkraftparkerna vara i drift tidigast 2016 eller 2017. Tommy Norin

ats av i Ramsele sedan Trafikverket stoppat tung trafik in till vindkraftsområdet.

transporter “

början var det tänkt att kurvor skulle rätas ut och vägen skulle få beläggning. Nu blir det en halvmesyr och vem vet om vägen klarar det. Han pekar på att det inte bara är huvudvägen in till området länsstyrelsen missat att prioritera i sin åtgärdsplan och som Trafikverket först nu agerar kring. –Tunga transporter kommer

Trafikverket haft och har en usel planering . Ingemar Jonsson, kommunpolitiker i Ramsele.

också att gå mellan LungsjönTerrsjön och de vägarna kommer snabbt att slitas ned om inte Trafikverket gör förstärkningar, säger Ingemar Jonsson, som är starkt kritisk till länsstyrelsens och Trafikverkets sätt att ”planera” för de vindkraftssatsningar som varit väl kända de senaste åren. Tommy Norin

Länsstyrelsen gör omprioritering –Med tanke på hur situationen ser ut just nu vad gäller vindkraftsbyggnationerna bör vi kanske göra omprioriteringar för vindkraftsvägarna, säger Daniel Gustafson, enhetschef för regional utveckling vid Länsstyrelsen Västernorrland. Han pekar på att länsstyrelsen har 700 miljoner kronor att fördela till alla typer av insatser inom länets regionala infrastruktur under perioden, där vägnätet är ett av flera insatsområden. Trafikverket har ca 70 miljoner kronor per år till insatser för att öka/bibehålla bärig-

Länsstyrelsens roll i sammanhanget är att den lagt fram en regional transportplan för perioden 2010-2021 för vad den vill prioritera när det gäller insatser på det regionala vägnätet de kommande elva åren.

Vi bör kanske göra omprioriteringar för vindkraftsvägarna. Daniel Gustafson, Länsstyrelsen Västernorrland.

heten på länets många vägar. Där pekar Daniel Gustafson på Trafikverkets ansvar att se till att det byggs vägar som klarar vindkrafttransporterna. Enhetschefen menar trots läget kring vägen emot Lungsjön, att länsstyrelsen planerar verksamheten på ett bra sätt där myndigheten för en dialog med vindkraftbolagen om behovet av förstärkta vägar. Men kan man påstå att planeringen ser bra ut när transporter stoppas på grund av att vägarna inte byggts om i tid? –Det finns en speciell pott för att klara vägnätet emot vindkraftsparkerna. Här har Trafikverket och projektörerna ett gemensamt ansvar för att det fungerar och det finns som sagt pengar, säger Daniel Gustafson. Tommy Norin

2012 : E tt ny tt v ind k raftverk per dag Vindkraften slog nytt produktionsrekord igen under 2012 med 7,1 TWh. En ökning med 17 procent från året innan. Det uppger Svensk Vindkraftförening som konstaterar att förra året byggdes ett vindkraftverk varje dag. Totalt installerades 846 megawatt ny vindkraft från 366 nya vindturbiner (765 MW från 380 verk 2011) en effektökning med 10,6 procent vilket även det var nytt rekord. Vindkraftens andel motsvarade 5,0 procent av landets totala elanvändning på 141,7 TWh. Därutöver exporterade Sverige 19,6 TWh el till grannländerna. Vindåret låg över medelåret men något sämre än året innan. Det byggdes ett vindkraftverk om dagen under 2012. Totalt finns nu 3633 MW vindkraft i Sverige. Marknaden dominerades av danska Vestas Wind Systems A/S med 525 megawatt under 2012, följt av tyska Enercon med 124 MW och likaledes tyska Nordex med 80 MW samt tysk-danska Siemens Windpower på fjärde plats med 62 MW. Totalt uppfördes vindkraftverk från 11 olika leverantörer i Sverige. Av EU:s 27 medlemsländer hamnade Sverige på sjunde plats med sju procent av den installerade effekten 2012. Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien, Rumänien och Polen hamnade på platserna före oss. Totalt installerades i EU-27 11 895 MW (9 664 MW) en ökning med 23,1 procent. Under 2013 bedöms marknaden gå ned kraftigt på grund av de försämrade ekonomiska villkoren. –Det är svårt att göra en prognos för 2013 men troligen tappar vi upp mot 40%. Att branschen hade en ökning av den installerade effekten samtidigt som branschen genomgick ett stålbad beror på att investeringsbesluten tagits åren innan. Branschen är starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen samt den politiska viljan att ställa om till ett resursmässigt hållbart samhälle, säger Örjan Hedblom vid svensk Vindkraftförening. Tommy Norin

E lcer tifi k atsy stemet for tsätter att leverera förny bar el Trots låga elcertifikatpriser i början av år 2012 har den förnybara elproduktionen fortsatt att öka. Sedan 2003, då elcertifikatsystemet infördes i Sverige har den förnybara elproduktionen ökat med 15 TWh. Det uppger Energimyndigheten. –Utbyggnaden av förnybar el fortsätter att vara hög. Under 2012 godkände Energimyndigheten 410 st anläggningar inom elcertifikatsystemet. Det motsvarar 3 TWh per år enligt anläggningsinnehavarnas egen bedömning. Flera stora anläggningar togs i drift i slutet av året så genomslaget kommer först i nästa års statistik, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Den största utbyggnaden skedde inom vind- och biokraft. Även solcellsanläggningarna har ökat och till antalet trefaldigades dessa under 2012. Produktionen är dock så pass liten att den inte påverkar produktionsstatistiken, men påvisar ett ökat intresse för solcellsel, konstaterar myndigheten


12

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Eolus investerar tio miljarder Tio miljarder kronor. Det vill Sveriges ledande vindkraftprojektör Eolus Vind i Hässleholm investera i Västernorrland de kommande åren om allt går vägen. –Totalt omfattar vår projektportfölj en bit över tre hundra verk i länet, säger Hans-Christian Schulze, vice vd för Eolus. –Det kommer att hända mycket de kommande fem åren, säger Schulze, som uppger att vindkraftssatsningarna kan komma att omfatta de flesta kommuner i Västernorrland, bland annat Sundsvall, Ånge och Sollefteå. –Vi har klart med tillstånd för ungefär 30 verk i länet, exempelvis 5 verk på Nötåsen i Sundsvall där vi planerar för byggstart i närtid. Nyligen har vi avslutat byggnationen av nio verk i grannkommunen Nordanstig på andra sidan länsgränsen, säger Eolus vice vd. Eolus bildades 1990 och har sedan växt till Sveriges ledande

vindkraftprojektör. –Hittills har vi byggt drygt 400 av de 2000 verk som Hans Christian finns i SveSchulze. rige vilket motsvarar 20 procent av beståndet, säger Hans-Christian Schulze. Han uppger att affärsidén är att projektera verk som säljs vidare, men bolaget har också ungefär 62 egna turbiner i Sverige. –Det är i huvudsak i södra Sverige vi hittills storskaligt har byggt verk, på de tre stora slät�terna i Skåne, Östergötland och Västgötaslätten. Men det är intressant att gå norrut, och det gör vi nu. Projekten blir större och det blåser generellt sett bra i Västernorrland. Nu går bolaget vidare med tunga etableringar i Västernorrland. –Bolaget har i nuläget tillstånd som vunnit laga kraft för

totalt ca 220 verk. Det motsvarar en investering på ungefär åtta miljarder kronor, säger Eolus vice vd, som pekar på att planerna på att gå in i Västernorrland har levt i cirka fem år. –Projekten har tagit lång tid. Men nu börjar vi se resultat, säger Schulze, som pekar på att potentialen för att bygga vindkraft i länet är stor. –Vi har ännu inte tagit konkreta investeringsbeslut. Men det kommer att löpa på de kommande fem åren, säger Schulze, som uppger att bolaget tänker långsiktigt.

Låga priser på el och elcertifikat skrämmer inte projektören. –Vi har levt med lägre priser än nu. Elmarknaden är volatil och vi är vana vid att det går upp och ner. Tidshorisonten för investeringen är trots allt 20-25 år, så en enskild tuffare tid stoppar inte oss säger Hans-Christian Schulze. Han bekräftar problemet med för låg kapacitet i elnätet.

Central inkörsport för komponenter till vindkraftverk

Eolus har byggt vindkraft i mest sydsverige men söker sig nu norrut. –Det gör att vi får anpassa planerna efter tillgång till nät, men för att underlätta processen har vi bildat ett eget nätbolag som äger elnät och som förhandlar direkt med nätägare och Svenska Kraftnät. Han pekar på att de senaste åren har marknaden för vindkraft mognat. Leverantörerna har insett att de måste leverera billigare och bättre produkter. –Alla led har tvingats komma med bättre och smartare lös-

Stora lagringsytor och vindkraftsanpassade vägar från hamnen i Köpmanholmen. Hamnverksamhet i åtta hamnar i och kring Örnsköldsvik. Tillhandahåller kostnadseffektiva transportlösningar för import och export av volymgods. Välkommen att kontakta oss om just dina behov. Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB Järvedsleden 4 | 891 60 Örnsköldsvik Tel: 0660-787 15 | Fax: 0660-787 19 www.ornskoldsvikshamn.se

ningar för att få lönsamhet i projekten, säger Hans-Christian Schulze, som pekar på att under åren har Eolus växt till ett starkt bolag med ett eget kapital på nästan en miljard kronor. –Vi har alltid levererat, och har sedan starten för över 20 år sedan alltid kunnat lämna vinst på sista raden. Vi är starkt rustade för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Tommy Norin


Framtidens 0 kr el i ditt uttag Vind-el

*

extra

Vill du vara med och förbättra världen? Ett första steg är att välja el som kommer från vind! Då bidrar du till att öka andelen förnybar energi i Sverige. Just nu kan du få ursprungsmärkt vindkraft för 0 kronor extra när du tecknar ett elavtal med oss (ordinarie pris 2,4 öre/kWh). Vill du veta mer? Gå in på jamtkraft.se eller ring oss på 063-14 90 00. * Teckna ditt avtal under juni, juli och augusti för att ta del av erbjudandet. Ursprungsmärkt vindkraft går att kombinera med alla våra elavtal och gäller tillsvidare med 1 månads uppsägningstid. Kryssa i tillvalet Vindkraft-el när du tecknar ditt avtal, gäller nya kunder.

Energiskog Det susar över SCAs stora skogar. Med två och en halv miljon hektar skog i norra Sverige har SCA stora vindkraftstillgångar. Redan idag producerar över 100 vindkraftverk elektricitet på SCAs marker. Tillsammans med norska Statkraft och Fred Olsen Renewables genomför vi två av Sveriges största vindkraftsprojekt i Mellannorrland. Och vi har ytterligare många bra vindkraftslägen. Våra växande skogar binder koldioxid, ger värdefull råvara för Sveriges viktigaste industri och förnybar el – utan att vi behöver elda upp värdefull virkesråvara.

www.scavind.com

SCA ENERGY MELLERSTEDT DESIGN

JÄMTKRAFT KOMMUNIKATION 2013 Foto: Shutterstock

JAMTKRAFT.SE


14

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

SSV A B investerar åtta miljarder Vindkraftsbolaget SSVAB som ägs av norska Statkraft och SCA investerar åtta miljarder i fyra vindkraftsparker i Västernorrland. –Vi tvekar inte att satsa, vi tänker långsiktigt, säger projektledaren Urban Blom.

SSVAB är en aktiv vindkraftsbyggare i Västernorrland och Jämtland där bolaget bland annat byggt turbiner i Stamåsen över länsgränsen. Foto SSVAB

Norska Statkraft byggde redan 2001 den första storskaliga parken sydväst om Trondheim. –Det handlar om tre parker som producerar ca 750 GWh, säger Urban Blom, som uppger att de senaste åren har dock vindkraftsutvecklingen bromsats upp i Norge. –Det råder en politisk tröghet med långa sega koncessionsprövningar. Sverige har nått längre, konstaterar han. Den utvecklingen bidrar SSVAB till genom att bygga vindkraft i Västernorrland och Jämtland för åtta miljarder kronor de närmaste åren. SSVAB bildades 2007 i samband med planerna att etablera fyra vindkraftsparker i Väster-

norrland och två i Jämtland, –Det är inte konstigt att Statkraft och SCA hittat varandra. Statkraft är en aktiv energiproducent som vill satsa på förnybar el och SCA är en betydande markägare i regionen, säger Urban Blom . Etableringarna av parkerna har börjat ta fart. 2011 togs investeringsbeslut om Stamåsen i Ragunda kommun där de 26 turbinerna driftas från Sollefteå. –Det återstår just nu spänningssättning av de sista åtta verken. I juni är hela parken övertagen av SSVAB, säger Urban Blom, som uppger att SSVAB har öppnat upp för andelsägande där närboende erbjuds att köpa in sig i ett verk. Större projekt är de två parker som planeras i Ögonfägnaden och Björkhöjden belägna i Strömsund, Ragunda och Sollefteå kommuner . –Vi började bygga vägar 2011 och nu inleds betongarbetena, säger Urban Blom. Parkerna beräknas att tas i drift i etapper

under 2014 och 2015 SSVAB vill också bygga upp till 80 verk i området Bodhögarna, där har det dock inte tagits något konkret investeringsbeslut, och bolaget har också möjlighet att bygga ca 30 verk i Björkvattnet. Den parken begränsades dock med ca 100 verk i det slutliga tillståndet efter att en sameby överklagat miljötillståndet och vunnit i hovrätten. Urban Blom pekar dock på att SSVAB vill fortsätta investera i den förnybara energi regeringen bestämt ska uppgå till 30 TWh 2020. –Priserna på el är låga och marginalerna pressade, men vi agerar inte på kort sikt, säger Urban Blom. Han säger att etablera vindkraftsparker är en lång och mödosam process. –Men vi är tålmodiga och inte särskilt känsliga och vi gör kompetenta bedömningar innan vi investerar. Utveckla förnybar energi kräver långsiktighet. Tommy Norin

Unikt hotell med eget vindkraftverk Vackert beläget nära den gigantiska bron som leder E4-trafiken över Ångermanälven ligger Mats Löfroths hotell Höga Kusten. Det är Sveriges enda hotell med eget vindkraftverk.

–Vi har dubblat omsättningen sedan 2005 till 26 miljoner kronor 2012 och rörelsen ger en tioprocentig avkastning, säger Mats Löfroth, som har 25 anställda.

Vi står på hotellets altan och tittar ut över det vackra landskapet, och den bro som invigdes 1997. Den är världens elfte längsta hängbro bara 80 meter kortare än Golden Gate bron i San Fransisco. Bron med sina 180 meter höga pyloner har blivit en turistattraktion där hotellet erbjuder guidade turer upp till toppen till pylonerna, och 38 meter ned i bergrummet där bron är förankrad. Närheten till Högakustenbron är dock inte det enda unika med det hotell Kramfors kommun byggde 1994. Det är Sveriges enda med ett eget vindkraftverk, beläget på ett berg bara några hundra meter ovanför hotellet. Nuvarande ägaren och vdn Mats Löfroth köpte hotellet 2005. Tidigare var han byggnadsingenjör som bland annat sysslade med husbesiktningar.

Som ny ägare började han genast titta på husets energisystem med direktverkande el. Han funderade på om han skulle konvertera till pelletseldning eller något annat då han fick ögonen på det vindkraftverk Graninge satte upp som en demoanläggning 1997. –Graninge blev sedan E.ON som sålde det till en privatperson i Stockholm. Efter en lång bearbetning lyckades jag få köpa vindkraftverket av honom i november förra året, säger Höga Kusten hotells vd. Han redovisar att det blev en lyckad investering. –Vi gör av med 800 000 kWh per år som kostat cirka 800 000 kronor per år. Den kostnaden har vi lyckas halvera. Vindkraftverket producerar en miljon kWh per år. Strömmen går ut på E.ON s nät. –Sedan köper vi tillbaka det vi behöver för att drifta hotellet.

–Vindkraftverket har gjort att vi halverat vår energikostnad, säger Höga Kusten hotells ägare och vd Mats Löfroth.

–Jag bor i Nyadal och hade länge ögonen på detta unika hotell och när det gick i konkurs

köpte jag konkursboet, berättar Mats Löfroth, som redovisar att det gått bra.

Överskottet säljer vi tillbaka till E.ON, förklarar Mats Löfroth, som är mer än nöjd över den besparing vindkraftverket givit Höga Kusten Hotell. Han säger att hittills har vindkraftverket fungerat utan problem och sker det inga större avbrott på grund av reparationer tror VD:n att han kan räkna hem investeringen inom sex år. Mats Löfroth säger att vindkraftverket har väckt så stort intresse att folk väljer att boka enbart på grund av att hotellet kör förnybar el. –Vi hade ett par från Stockholm som kom enbart för att vi hade vindkraftverk, det var kul. Mats Löfroth pekar på att vindkraftverket har på ett positivt sätt bidragit till att hotellet körs mer energisnålt och arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter. –Vi ska fortsätta spara energi och det blir särskilt viktigt eftersom vi planerar att fördubbla rumskapaciteten genom att bygga 28 nya rum. Det blir en tillbyggnad där vi hoppas att kunna sätta spaden i jorden 2014, säger Höga Kusten Hotells VD. Tommy Norin


15

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Skogsvind väntar på SSVAB Ett vindkraftverk på gården förser Tomas Eklunds hus i Undrom med el. För den energismarta husägaren var det självklart att bilda föreningen Skogsvind när SCA och Statkraft presenterade sina planer för vindkraft i Sollefteå kommun. –Jag har alltid varit intresserad av förnybar el, säger Tomas Eklund. Till vardags är han återförsäljare av solceller som tillverkas i Värmland, så förutom vindkraftverket är det solceller som ger fastigheten i Undrom den energi Tomas Eklund behöver. Vinden och solen ger honom cirka 15 000 kWh per år. Den el inte huset förbrukar säljs vidare ut på nätet. –Det var lätt att få bygglov så detta borde flera pröva på om man har bra vindläge, säger Tomas Eklund, som kommer in på vikten av att haka på den vindkraftsutbyggnad SSVAB (SCA/

Statkraft) gått igång med i Västernorrland och Jämtland.

händer något eftersom vindkraftsbyggena tagit fart, säger Skogsvinds ordförande.

Bolaget planerar att bygga sex vindkraftsparker, flera i Sollefteå kommun och när Tomas Eklund fick klart för sig att det var på gång, tog han initiativ till att starta ekonomiska föreningen Skogsvind. –Den bildades 2008 med syfte att gå in som ägare till ett vindkraftverk i någon av parkerna som skulle byggas, och det var också SSVAB positiva till vid de kontakter vi tog, säger Skogsvinds ordförande. Han förklarar att från att SSVAB köpt idén om andelar har bolaget valt att backa från det. –I stället erbjöds ett koncept där vi får möjlighet att köpa billig el via Dalakraft, förklarar Tomas Eklund, som pekar på att ännu är dock inga avtal skrivna. –Vi väntar på ett besked om hur det blir. Vi hoppas att det

Han har räknat på vilket elpris de för närvarande 50 medlemmarna i Skogvind skulle få om det skrivs avtal. –Det kan handla om ca sju öre per kWh– med skatter och elcertifikat maximalt 65 öre. Ett mycket bra elpris. Just nu marknadsför inte Skogsvind något ”delägande” i vindkraft eftersom det inte kommit något ytterligare erbjudande från SSVAB. –Så just nu ligger vi ganska lågt i aktiviteterna. Men vi hoppas förstås att det tar fart. Det vore bra eftersom det är viktigt att satsa på förnybar el, och att fler får möjlighet att göra det. Det kommer att finnas möjlighet för föreningen kan växa till flera hundra medlemmar, säger Tomas Eklund. Tommy Norin

Tomas Eklund bildade ekonomiska föreningen Skogsvind 2008, han gillar klimatsmarta lösningar med eget vindkraftverk och solceller på tomten. foto tommy norin

På säker grund VINDKRAFT HANDLAR OM KVALITET Stenger & Ibsen – en komplett partner

Stenger & Ibsen Construction Sverige AB är en av de ledande aktörerna i Sverige när det gäller fundament för vindkraftverk. Besök vår hemsida www.si-construction.se eller slå oss en signal så berättar vi Mer om fördelarna med att välja Stenger & Ibsen Construction Sverige AB som samarbetspartner.


16

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Torndelar lossas i Härnösands hamn.

V indk raft v ik tig för H ärnösands Lossning och hantering av vindkraftsdelar är betydelsefull för Härnösands hamn. –Just nu är det den viktigaste nischen, säger Björn Amnow, projektledare vid Delta Terminal AB som driftar anläggningen. Det är ingen tvekan om att det är vindkraft som dominerar hamnverksamheten just nu. I området ligger stora ”paket” med torndelar där trailers kopplas på dragbilar för färd ut till den park i Bräcke som byggs just nu. Andra fordon har kopplat trailers med enorma vindkraftsvingar och det ligger 55 meter långa vingar placerade på kajen. –Hanteringen av vindkraft står för 50 procent av Härnösand ABs omsättning 2013, sä-

ger Björn Amnow. –Vi får förstås intäkter via avgifter från anlöpande fartyg, men vi tjänar mest pengar på det buffertsystem med lagring som vi byggt upp inom hamnområdet. Verksamheten är mycket ytkrävande varför stora delar av hamnområdet just nu är uthyrt för just för hantering av vindkraftverk. Fyra parter är involverade i den tidigare kommunägda hamnen. Gästrike Invest AB äger

den via sitt dotterbolag Härnösand Hamn AB som lagt ut den operativa verksamheten på Delta Terminal AB. Det företaget har egen hamn med terminal i Söråker. Delta ägs av åkeriföretaget Sundfrakt. –Kommunen valde att sälja 2008 efter en framställan från Gästrike Invest, förklarar Björn Amnow.

Härnösands hamn hanterar styckegods, pellets, skogsgödning och sommarsalt och senaste året har skeppningen av vindkraft ökat. –Det är just nu den viktigaste nischen, säger Björn Amnow, som förklarar att hamnen ger en helhetslösning för de som väl-

jer att skeppa in vindkraften till Härnösand. Uppdraget att sköta logistiken kring vindkraften sköts av det danska speditionsföretaget Blue Water shipping som ansvarar för skeppningen från Danmark, lossningen i Härnösand, och transport upp till vindkraftspark. Företaget har 1000 anställda med 55 kontor i 26 länder. Lossningen och hantering av verk i Härnösand sker i samarbete med Delta Terminal. –Första fartyget med vindkraftsdelar kom till Härnösand 8 mars, säger Diana Vanggaard Kaag, platschef vid Blue Water Shipping. –Hittills har det kommit nio

båtar med vindkraft. Vi har lossat verk till parker som Trattberget och Skallberget i Solberg, och under våren kommer vindkraftverk att lossas för Mörttjärnberget i Bräcke.

För att lossa vindkraftverken tar företaget in kranar från Danmark. –Totalt handlar det om drygt 1000 transporter in till vindkraftsparkerna, säger Diana Vanggaard Kaag, som förklarar att de transporterna också körs av danska transportföretaget Give Goodwind, ett företag som specialiserat sig på bland annat vindkrafttransporter. I Härnösand finns just nu sju danska och svenska chaufförer


17

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Stor order på fundament till Sidensjö Danska Stenger & Ibsen med verksamhet i Sverige har fått uppdrag att gjuta fundamenten till de 48 vindkraftverk som ska byggas i Sidensjö utanför Örnsköldsvik.

foto Tommy Norin

hamn som kör de gigantiska fordonen med vindkraftdelar. De tyngsta transporterna ligger på 146 ton och det kräver specialutbildad personal. –Vägarna är helt okey, säger Kim Jensen, transportledare vid Give Goodwind.

Varför danska bolag och inte lokala åkerier? –Därför att transporterna kräver specialfordon som inte finns i regionen, säger Diana Vanggaard Kaag, som påpekar att det finns en lokalnytta med de danska företagens närvaro eftersom de också använder svenska chaufförer. Tommy Norin

–Förutom fundamenten ska vi bygga kranplatser och vägar. Det är en bra order som löper över ett par år säger Jan Häggström, projektchef för Stenger & Ibsen Construction Sverige AB. Företaget omsatte ca 150 miljoner kronor förra året med 8 anställda. Han uppger att grundarna av det danska moderbolaget har varit verksamt inom vindkraftsbranschen i mer än 20 år där företaget specialiserat sig på att bygga fundament, vägar och kranplatser. –För tio år sedan sökte sig företaget till Sverige, säger Jan Häggström, som berättar att under åren har det varit engagerat i parken i Havsnäs utanför Strömsund, Hocksta i Hudiksvall och Kyrkberget i Malung. Dessutom har Stenger & Ibsen gjutit fundamenten till de 14 verk som står på Bondön i Piteå skärgård och deltagit som entreprenör i samband med bygget av 22 verk i Malå i Västerbotten. Stenger & Ibsen har också byggt fundament i parkerna Mörttjärnberget och Stamåsen i Jämtland. –Vi arbetar över hela Sverige. Just nu håller vi på med en park i Järvsö med tillhörande

Stenger & Ibsen Construction har specialiserat sig på gjutning av fundament och har fått uppdrag att gjuta fundamenten i Sidensjö. Foto: Stenger&Ibsen.

vägar och kranplaner, berättar Jan Häggström.

Dessutom har företaget precis avslutat bygget av fem fundament med vägar och kranplaner på Öland och två fundament i Svalöv. Vindkraftsparken i Sidensjö är större. Här planeras för 48 vindkraftverk där Stenger & Ibsen satt spaden i jorden för att

bygga vägar, utforma kranplatser och gjuta fundamenten. –Vi räknar med att gå igång med det under juli där vi börjar gjuta 28 fundament, säger Jan Häggström. –I bland tillämpas tekniken med så kallade bergfundament där betongen förankras 15 meter ner i backen. I Sidensjö blir det inte så. –Där gjuter vi så kallade gra-

vitationsfundament som består av ca 550 kubikmeter betong säger Sverigechefen. Branschen kännetecknas av viss avmattning senaste året, det känner dock inte Stenger & Ibsen av. –Vi har aldrig haft så mycket anbud ute som nu säger Jan Häggström. Tommy Norin

Köpmanholmen blev vindkraftshamn Närmare två miljoner kronor. Det har Örnsköldsvik Hamn & Logistik AB investerat för att ta hand om de vindkraftsdelar som skeppas in till Köpmanholmen. –Vi har gynnats på ett positivt sätt av vindkraft och framåt kan det bli full rulle eftersom Sidensjö byggs nu och det kommer fler vindkraftsparker på sikt, säger Mikael Johansson, chef för de åtta hamnar som ryms inom Örnsköldsvik Hamn och Logistik AB. Sju av anläggningarna finns i Öviksfjärden där verksamheten handlar om allt från olja till sågade trävaror, cement, svavelsyra och kalk. Örnsköldsvik är bara en av många hamnar längs norrlandskusten som gynnats av utvecklingen kring vindkraft.

I flera år har Piteå djuphamn tagit emot vindkraftsdelar i samband med projekt i Markbygden, Sjisjka vindkraftspark utanför Kiruna som invigdes i höstas, och nu inleds en omfattande inskeppning på grund av de 1101 verk som planeras byggas i Markbygden. Skelleftehamn har byggt upp en speciell logistik i samband med Skellefteå Krafts park i Blaiken och till raden av hamnar som fått plus av vindkraften hör också de i Härnösand och Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik har hamnbolaget utsett Köpmanholmen någon mil nedanför Örnsköldsvik till den hamn som ska ta emot maskinhus, torndelar och vingar. –För två år sedan kom projektörer och frågade om vi kunde

ta emot den vindkraft som satts upp i Solberg och det som byggs i Ramseleområdet. –För att klara uppgiften gjorde vi investeringar på cirka en miljon kronor på att förstärka och utöka lagerytorna för vindkraftsdelarna. –För själva lossningsarbetena tog vindkraftprojektören in en speditör som hyrde in de kranar som behövdes. Vi tillhandlahöll stuveri och personal för att hanterade vindkraftsdelarna och lagringen av dem, säger Mikael Johansson, –Under perioden hade vi som mest två-tre anlöp i veckan med vindkraft. Under 2012 har vi haft 45 anlöp, men det handlar också om andra produkter. Just nu planerar Nordisk Vindkraft att bygga 48 verk i Sidensjö och därför kommer fler

markjobb vid Köpmanholmen i sommar. Mikael Johansson säger att hamnen ligger strategiskt bra till i Västernorrland. –Vi klarar på ett bra sätt av södra Ångermanland och de verk som går in i södra Västerbotten. Tommy Norin

Fakta. Örnsköldsviks Hamn och Logistik ägs av Rodret AB, som är helägt av Örnsköldsviks Kommun. Hamnbolaget omsatte 55 miljoner kronor med positivt resultat 3,6 miljoner kronor 2012. Företaget har tio anställda inklusive de som arbetar med den skärgårdstrafik som också ryms inom hamnbolaget.


18

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

B rist på elnät bromsar Nordex

Nordex bygger vindkraftverk från ”ax till limpa” där företaget byggt 60 verk i Blaiken på uppdrag av Skellefteå kraft.

Foto: Kristian Lilliesköld/Nordex.

Vindkraftstillverkaren och projektören Nordex vill bygga två parker i Västernorrland, men planerna bromsas på grund av låg kapacitet på elnätet.

och Östavall fick miljötillstånd 2012. Parkerna kommer att producera el till 12 400 eluppvärmda hushåll (25 000 kWh/år). Dessutom har bolaget lämnat in ansökan om att få bygga 15 verk i Bäckaskog utanför Åsele, nära gränsen till Västernorrland. Den parken planeras ge el till 4200 eluppvärmda hushåll.

–Vi vill bygga nu men har inga möjligheter att ansluta, säger Kristian Lilliesköld, projektledare vid Nordex.

Nordex har byggt 106 vindkraftverk i Sverige, bland annat den vindkraftspark Skellefteå Kraft etablerat i Blaiken utanför Storuman, och de 14 verk som står på Bondön i Piteå skärgård. Nu vill bolaget sätta upp sju verk i Långåsen nära Ånge. Dessutom 36 turbiner i Östavall i samma kommun. Långåsen

Atmosfär som väcker nyfikenhet

Nordex har också tillstånd för att bygga 34 turbiner i Kvällåliden utanför Åsele och fem verk har fått bygglov i Malå. –I Malå får vi ansluta turbinerna till ett regionnät, men i Västernorrland och i Åsele har vi stött på problem vi inte förutsett, säger Nordex projektledare. Det handlar om låg kapacitet i Svenska Kraftnäts stamnät. –Vi har talat med elnätbolag om situationen, men när det gäller parkerna i Långåsen och Östavall kan vi inte ansluta den kapacitet som vi önskar på grund av kapacitetsbrist i överliggande 220 kV nät. Vi har liknande problem i Åsele, säger Kristian Lilliesköld. –Detta har klart bromsat oss, säger Kristian Lilliesköld, som tror att igångsättningen kan ske tidigast 2016. –De senaste åren har det skett en explosion vad gäller vindkraftutbyggnad, men där har inte Svenska Kraftnät hängt med. –Hade elnätet funnits hade vi kunnat komma igång med vägar, planera för att gjuta fundament och inleda försäljningsprocessen av parkerna. Nu får

vi avvakta, säger projektledaren, som dock pekar på att Nordex är en långsiktig aktör i Sverige vad gäller vindkraft, trots lågt pris på el och elcertifikat. –Vi satsar ändå eftersom vi vet att vindkraften behövs som förnybar energikälla. Vi tror att både elpriser och priset på certifikaten kommer att gå upp, säger Kristian Lilliesköld. Han förklarar bolagets affärsidé. Nordex är en vindkraftleverantör som tillverkar, bygger och utför service. –Eftersom vi även projekterar vindkraftparker har vi en bred verksamhet ”från ax till limpa”, säger Lilliesköld, som förklarar att de egenprojekterade vindkraftparkerna säljs vidare till något annat bolag som äger och förvaltar. Nordex Sverige AB med huvudkontor i Uppsala är dotterbolag till börsnoterade Nordexkoncernen med säte i Hamburg. Nordex grundades 1985 och har sedan dess tillverkat och uppfört 5300 vindkraftverk i Europa, USA och Asien. Koncernen har 2500 anställda, varav 43 finns i Sverige. Tommy Norin

VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB

Ett utflyktsmål med sevärd konst och vacker miljö.

- En av Sveriges mest kompletta forskarsalar. - Kurser i släktforskning och närliggande ämnen. - Konferenslokaler från 10 till c:a 100 personer. - Restaurang med fullständiga rättigheter.

• med atmosfär som väcker nyfikenhet • ett utflyktsmål med sevärd konst och vacker miljö. - En av Sveriges mest kompletta forskarsalar. - Kurser i släktforskning och närliggande ämnen. - Konferenslokaler från 10 till c:a 100 personer. - Restaurang med fullständiga rättigheter. Kägelbacken 6, Ramsele • Tel.010-476 77 50 E-post: info@slaktforskarcentrum.se Webb: www.slaktforskarcentrum.se

• med atmosfär som väcker nyfikenhet • ett utflyktsmål med sevärd konst och vacke

- En av Sveriges mest kompletta forskarsalar. - Kurser i släktforskning och närliggande ämnen. och skött - Konferenslokaler från 10Har till c:aeskorterat 100 personer. Projektet Utveckling av Ramsele •konferensmed atmosfär sommed väcker nyfikenhet och forskarcentrum vindkrafttransporter sedan Restaurang fullständiga rättigheter. med stöd med av •finansieras ett utflyktsmål sevärd konst och vacker miljö. Länsstyrelsen Västernorrland. 2006 i Jämtland/Härjedalen, - En av Sveriges mest kompletta forskarsalar. - Kurser i släktforskning och närliggande ämnen. Västerbotten - Konferenslokaler från 10 till 6, c:a 100 personer. Kägelbacken Ramsele • Tel.010-476 77 50och Norrbotten. - Restaurang med fullständiga rättigheter. E-post: info@slaktforskarcentrum.se Kägelbacken 6, Ramsele • Tel.010-476 77 50 Kontakt: Per Olof Svensson Tel: +46731814645 E-post: info@slaktforskarcentrum.se Webb: www.slaktforskarcentrum.se Hantverkargatan 8 Org.nr: 556692-8890 Webb: www.slaktforskarcentrum.se 916 31 Bjurholm

E-mail: peosven@hotmail.com


I hÜst kommer nästa nummer av Vindkrafttidningen

Kungen pĂĽ bygget! BetongAppenÂŽ generation 2.

Med en annons nĂĽr du

- alla hushüll och fÜretag i länet* - alla skogsägare och bÜnder i länet - hela vindkraftbranschen *delas ocksü ut till dem som har markerat ej reklam pü brevlüdan pga den innehüller samhällsinformation Vindkrafttidningen ges ut i de fyra nordligaste länen med en total upplaga pü ca 400 000 ex.

Branschen omsätter ca 20 miljarder ürligen i Sverige

Boka annons redan nu, tidningen blir snabbt fullbokad Pobeda Publikations AB www.pobeda.se MEDIASĂ„LJARE Boka annonsen hos SĂ–KES Christer Andersson Christer@pobeda.se 0768-10 49 20

FILMER

jamtvind.se

%*&4&-45"5*0/&3#

Nu med instruktionsfilmer. Plus münga uppdateringar! Ladda ner vür gratisapp med information om hur man bäst utnyttjar alla betongens unika egenskaper, användning, hantering samt bl a betongkalkylator, exponeringsklasser och byggvarudeklaration. BetongAppenŽ finns fÜr Iphone, Android och Windowstelefoner.

bc_as_01.indd 2

JJämt Kallsedet

Nät ab

10-08-25 09.43.04

RossĂśn

Jämtnät AB, Jämtvindhuset, Kullstavägen 104, 840 70 Hammarstrand,  Krokom Hammerdal Alsen tel.+46(0)696 765100, info@jamtvind.se, www.jamtvind.se Krokom Sta

Anders StrĂśmblad

Järpen

Ă–stersund

%*&4&-45"5*0/&3#6-,

Brunflo

t)BHWĂŠHFO t/JGTĂŒTWĂŠHFO

%*&4&-45"5*0/&3#6-,

SĂśrbygden

%*&4&-45"5*0/&3#6-, Ă…nge

Kovland

Välkommen till vüra hämtlager‌

Dieselstationer Vi har välsorterade smÜrjmedelslager pü Oljevägen 5 i Sundsvall

RossĂśn

och Storlienvägen 34 i Östersund. FÜrutom Vi har ett 20-tal egna dieselstationer fÜrsmÜrjmedel tankning kan meddu ocksü kÜpa kemprodukter som spolarvätska, Super Glykol kontokort. Du som har vürt Alltankkort für dessutom och miljÜbränslet alkylatbensin frün Aspen. tillgüng till samtliga TRB-stationer i landet, totalt fler än 100 stationer. Öppettider

Kallsedet

RossĂśn

Kallsedet Krokom Alsen Sta

t)BHWĂŠHFO t/JGTĂŒTWĂŠHFO

Hammerdal

Sta Järpen Hammerdal

Krokom

Järpen Kallsedet Östersund

Krokom

Ă–stersund t)BHWĂŠHFO t/JGTĂŒTWĂŠHFO

Brunflo

Krokom Alsen

Ă…nge

SĂśrbygden Krokom

Järpen

SĂśrbygden

TimrĂĽ

Kovland

SÜrüker HammerdHärnÜsand al t)ÊSOÚTBOET)BNO Timrü t4NFEKFWÊHFO

Sundsvall Vi har ett 20-tal egna dieselstationer fÜr tankning med t#PTWFEKBO kontokort. Du som har vürt Alltankkort für t,OÊWMBOE7BMMB dessutom tillgüng till samtliga TRB-stationer i landet,t,PMWÊHFO totalt fler t-BHFSHBUBO Brunflo t-KVTUBWÊHFO/PSSB7ÊHFO #JSTUB än 100 stationer.

Dieselstationer Ă–stersund

t#PTWFEK t,OĂŠWMBO t,PMWĂŠHF t-BHFSHB t-KVTUBWĂŠ t/PSSB7

Sundsvall mĂĽndag-torsdag 7.00-16.30, fredag 7.00-15.00. Ă–stersund mĂĽndag-fredag 7.00-16.00.

#VMLMFWFSBOTFSBWEJFTFM och eldningsolja

ring och beställ fÜr leverans HärnÜsand SÜrüker ‌eller

Ă…nge Dieselstationer Kovland

Sta

RossĂśn

Brunflo

Sund

t)ĂŠSOĂšTBOET)BNO

Du t4NFEKFWÊHFO kan ocksü ringa in din beställning till oss, sü levererar vi Vi levererar diesel och bulk till din egen ditt smÜrjmedel inomeldningsolja ett par dagar imot en direkt fraktkostnad.

Sundsvall cistern. Vi har sex fem tankbilar och erfarna chauffĂśrer med t#PTWFEKBO t,OĂŠWMBOE7BMMB t,PMWĂŠHFO t-BHFSHBUBO t-KVTUBWĂŠHFO/PSSB7ĂŠHFO #JSTUB t/PSSB7ĂŠHFO

mycket god lokalkännedom.

t/PSSB7ĂŠHFO

Vi har ett 20-tal egna dieselstationer fĂśr tankning t)BHWĂŠHFO  med kontokort. Du som har vĂĽrt Alltankkort fĂĽr dessutom t/JGTĂŒTWĂŠHF O #VMLMFWFSBOTFSBWEJFTFM tillgĂĽng till samtliga TRB-stationer i landet, totalt fler och eldningsolja än 100 stationer.

HärnÜsand

SĂśrbygden

Vi levererar diesel och eldningsolja i bulk direkt till din egen Ånge cistern. Vi har fem tankbilar och erfarna chauffÜrer med mycket god lokalkännedom.

SĂśrĂĽker Sundsvall 180 • Hämtlager: Oljevägen 5 Sundsvall060-180 4NĂšSKNFEFMt)ĂŠNUMBHFS0MKFWĂŠHFO t)ĂŠSOĂšTBOET)BNO Ă–stersund 063-109 108 • Hämtlager: Storliev. 34 TimrĂĽ Ă–stersund4NĂšSKNFEFMPSEFSt)ĂŠNUMBHFS4UPSMJFOW

Kovland

t4NFEKFWĂŠHFO

Sundsvall

1203.300.0554

Krokom Alsen

SĂśrĂĽker TimrĂĽ


20

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

A nna jobbar för säk er vindk raftspark erna Säker arbetsmiljö och att vindkraftsarbetarna mår bra är viktigt för SSVAB och sedan 2012 arbetar Anna Edholm i Ramsele med hälsa och säkerhet i vindkraftsparkerna Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen.

–Jag trivs bra med jobbet, säger Anna Edholm i Ramsele som arbetar med hälsa och säkerhet i vindkraftsparkerna.

Foto Tommy Norin

–Jag har alltid varit en praktisk person och starkt intresserad av förnybar energi, säger Anna Edholm när Vindkraftstidningen träffar henne i den vindkraftspark som är på gång i Björkhöjden ett par mil utanför Ramsele. Hon gjorde ett rejält lappkast för några år sedan då hon lämnade jobb som lärare och KBT–terapeut (kognitiv beteendeterapi) för att arbeta inom energibranschen –Jag skolade om mig till solenergitekniker vid Yrkeshögskolan i Härnösand. Sedan, under 2012, läste jag in kurser inom vindkraft vid Gotlands Högskola, berättar Anna Ed-

holm om sin väg in i vindkraftsbranschen. Hon säger: –Vi behöver utveckla ny energi. Vattnet rinner, solen skiner, vinden blåser och kan vi skapa samhällsnytta av det ska vi göra det, säger Anna Edholm, som berättar att i samband med utbildningen sökte hon arbetspraktik och det fick hon hos SSVAB (Statkrafts och SCA Vinds gemensamma bolag som bygger sex vindkraftsparker i Västernorrland och Jämtland) –Efter en tid inom SSVAB lyssnade jag in om det fanns chans till arbete, och det visade sig att Triventus Consulting i Östersund ville anställa mig, säger Anna Edholm, som nu arbetar med frågor som handlar om hälsa och säkerhet där arbetet är fokuserat till vindkraftsparkerna Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen. –Mitt uppdrag är att assistera

SOLLEFTEÅ KOMMUN

Making Hour to Power Vi är konsulter med inriktning på vindkraftsteknik och utför bland annat uppdrag inom: • Val av rätt turbinmodell vid upphandlingar onshore och offshore • Due diligence - värdering av vindkraftsprojekt och parker • Produktionsoptimering av vindparker – högre produktion genom rätt åtgärder • Vindkraft i kallt klimat – expertstöd och rådgivning • Design av system och komponenter till vindturbiner • Besiktning av vindturbiner – vid leverans eller överlåtelse • Upphandling av kontroll, drift och övervakningssystem till vindparker • Projektcertifiering – vi driver certifieringsprocessen • Projektledning eller delprojektledning av vindkraftsprojekt

Vi vill leda utvecklingen inom förnybar energi! Kan ett utvecklingsbolag som arbetar med teknikutveckling inom förnybar energi och en kommunal verksamhet inom vuxenutbildning sträva mot samma mål? Ja, Energidalen och Reveljen kan det! Med Reveljens distansutbildning Servicetekniker eldistribution och vindkraft inom Yrkeshögskolan och Energidalens arbete inom energieffektivisering strävar vi tillsammans mot att skapa ett energitekniskt centrum inom förnybar energi. Vill du veta mer, kontakta: Tord Fjällström, 070-644 35 70 tord.fjallstrom@energidalen.com Torbjörn Persson, 070-346 18 03 torbjorn.persson@solleftea.se

www.scandinavianwind.com info@scandinavianwind.com I Tel: 0706 91 05 50


västernorrland nr 1 2013

21

v i n d k r a f t tidningen

het i parkerna under dagarna för att bland annat möta arbetsledare och prata med vindkraftsarbetarena om hur de har det på jobbet. Gert Andersson vid SSVAB är så kallad disciplinansvarig för att hälso- och säkerhetsarbetet löper som det ska i parkerna. –Det handlar om att göra skyddsronder, se till att arbetsmiljöföreskrifterna följs där det bland annat ligger på entreprenörerna att de följer gällande lagstiftning, förklarar han för Vindkraftstidningen. –Arbetsgivaren ansvarar alltid för sin personal, men det finns ett delat ansvar i parken där vi aktivt arbetar för säkerheten. Det ska bland annat finnas beredskapsplaner för eventuella olyckor och där har SSVAB handlingsplaner. Där har Anna Edholm en viktig uppgift i det förebyggande arbetet, säger Gert Andersson. Anna Edholm trivs med jobbet i vindkraftsparkerna. –Jag känner att det är en viktig uppgift och det känns tryggt att veta att jag kan arbeta vidare så länge vindkraftsprojekten pågår så blir det flera år framåt, säger Anna Edholm från Ramsele.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösninar för en hållbar samhällsutveckling. För vindkraft och vindkraftsprojekt kan vi bidra med vårt kunnande från förstudie till vindkraft i drift. Besök oss på www.tyrens.se

Vi kan!

www.vdcpro.se

Hon förklarar att hon är ute i

Vi ser behov och skapar lösningar

www.remodul.se

platscheferna när det gäller, hälsa, säkerhet och arbetsmiljö, förklarar Anna Edholm, som också är kontaktperson mellan vindkraftsparken – lokalbefolkningen.

Kontorsbodar Manskapsbodar Dusch- & Toalettbodar Driftpersonaletableringar

Bostadsmoduler m.m

Med flexibilitet, hög kvalitet och fullständig kundanpassning av bodar och moduler tillgodoser vi våra kunders önskemål och behov i konstruktions- och tillverkningsprocessen. Vi är en av Norrlands största bodtillverkare. Tveka inte, kontakta oss, 0950-134 44, 134 11

”Green Line-serien” - ett lågenergikoncept med framgång. Sågvägen 21 • 921 45 Lycksele • Telefon: 0950 - 134 44, 134 11 • Fax: 0950 - 129 55

UTMANAREN FRÅN NORR!

Kvali

Tommy Norin

tet

sb

da b o d a ygg r


22

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

H emab bygger fl er turbiner 2012 byggde Härnösand Energi & Miljö AB två turbiner på Vårdkasberget och nu fortsätter bolaget med en satsning på fyra nya verk i anslutning till Spjutåsberget söder om Härnösand. –Vi har bra erfarenheter kring de vindkraftssatsningar vi gjort tidigare så nu vill vi fortsätta, säger Pär Marklund, projektledare för vindkraft inom Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB). Hemab som omsatte 300 miljoner kronor 2012 med 130 anställda är ett energiskt bolag med VA, fjärrvärme, renhållning, elnät och fiber-stadsnät i produktportföljen. Vi är intresserade av att fortsätta investera i förnybar energiproduktion i form av vindkraft. Redan 1987 köpte dåvarande Härnösands Industriverk (kommunägt bolag) ett vindkraftverk, av modell Vestas 55 som stod på Vårdkasbergets sydsluttning intill bostadsområdet Stenhammar. –Året efter köpet flyttades det till Vårdkasbergets topp, förkla-

Torn på väg till vindkraftsparken – Hemab fortsätter med fyra nya turbiner på Spjutåsberget söder om Härnösand. rar Pär Marklund, som uppger att det driftades till 1996 då turbinen byttes till ett Vestas V44. Hemabs projektledare säger att erfarenheterna från det lilla Vestasverket är bra. –Det producerar 1,2 GWh per år och det var vi så nöjda med så förra året satte vi upp ytterligare två vindkraftverk,

Nordex N100, med en prognos att de ska producera 7,0 GWh per år vardera. En investering på 62,3 miljoner kronor, säger Pär Marklund, som uppger att Hemab har tecknat elhandelsavtal med Dalakraft. Projektledaren förklarar att de 14-15 GWh/år som de nya vindkraften förväntas producera

Fundament för ställverk Kabelrännor Kontaktledningsfundament Stagförankring Plattformskanter i olika utföranden Vi säljer även markprodukter i form av marksten, trädgårdsplattor, stödmurar samt fristående murar.

Betongvägen 9 894 35 Själevad Telefon: 0660-590 50 anders@botniabetong.se www.botniabetong.se

tillsammans utgör cirka fem procent av elkonsumtionen i Härnösands kommun.

Pär Marklund säger att vindkraften inte syns på kundernas elnotor. –Det påverkar inte priset direkt. Men handeln med el är en bra affär för Hemab. Det bidrar

generellt till vår målsättning att erbjuda länets lägsta priser på de tjänsPär Marklund vid ter vi tillhandahåller Hemab. Härnösandsborna, säger Pär Marklund, som uppger att vindkraftsatsningarna har redan blivit lönsamt för det kommunägda energibolaget. Så lönsamt att nu planerar bolaget att sätta upp fyra nya turbiner på Spjutåsberget söder om Härnösand. –En investering på cirka 200 miljoner kronor. Ansökan om de 190 meter höga vindkraftverken lämnades in 12 april. –Vi hoppas förstås att det ska gå bra med miljötillståndet så vi kan börja realisera projektet med start första kvartalet 2014. Sedan hoppas vi kunna sätta verken i drift under 2016. Så fort vi får miljötillståndet inleder vi upphandlingsfasen, säger Hemabs projektledare. Tommy Norin

Vi har Sveriges modernaste mobila betongverk niklas@mobilbetong.se 070-295 84 40


23

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Ny revolutionerande vindkraftsteknik Teknikföretaget Erigovis i Örnsköldsvik lanserar två patenterade lösningar med helt ny teknik för att bygga vindkrafttorn som ger miljövinster och sänker transportkostnader. Företaget har också internationellt patent på en helt ny typ av lyft där vindkraftverkets torn används som bom. –Vårt tänk kring detta ger mindre förstörelse i naturen. Det blir möjligt att köra in vindkraftsdelarna i parken med en vanlig lastbil och det behövs inte någon jättelik kran för lyften, säger Erigovis vd och delägare Patrik von Ahn, om den teknik han och delägarna Magnus Ödling och Roger Angerstig i Örnsköldsvik tagit fram. De internationella patenten har rönt uppmärksamhet i tekniskt inriktade media där Patrik von Ahn och Magnus Ödling pekar på ett helt nytt sätt att bygga vindkraft. Och Energimyndigheten tycker att det hela är så intressant att de medfinansierar utvecklingskostnaderna. Delägarna bildade Erigovis 2011 som en avknoppning från sitt företag Spektrakon teknik-

konsulter där de valde att lägga utvecklingen av ”vindkraftpatenten” i eget bolag. –Vi är förstås mycket intresserade av ny teknik men det har inte hänt så mycket kring vindkraften senaste åren annat än att de blir allt högre och större vilket försvårar logistiken och ökar kostnaderna, säger Patrik von Ahn. Han förklarar att landbaserade vindkraftstorn har en maximal bas på 4,3 meter i diameter och kan de inte breddas ytterligare i basen måste det tas igen i materialtjocklek. Det är här Erigovis patent på ny byggteknik kommer in, där det lagts i bolaget Erigoraise med hockeylegenden Peter Foppa Forsberg som delägare. –Det handlar om att bygga tornen på plats utan diameterbegränsning vilket gör tornen mer kostnadseffektiva då plåttjocklekarna kan minskas. Principen är att du börjar bygga en sektion med plåtar i basen, när den delen är klar trycks den uppåt med domkrafter. Sedan fortsätter man, förklarar Patrik von Ahn, som uppger att sommaren 2014 hoppas han kunna

Patrik von Ahn och Magnus Ödling bygga ett 60 meter högt testtorn på någon industrimark i Örnsköldsvik. Det andra patentet handlar om en ny typ av lyft där utvecklingen ligger i bolaget Erigolift. Lyften monteras i sektioner längst ner. Sedan hissas den upp och fixeras på vindkraftstornet. Därifrån kan lyften hissa upp vindkraftsdelar som exempelvis vingar, generator, växellåda och maskinhus. –Många av de här ideérna kommer från den tid då jag arbetade vid Mc Gregor i Örnsköldsvik med att utveckla fartygskranar, säger Patrik von Ahn, som uppger att lyften är under stark utveckling. En prototyp är planerad att presenteras sommaren 2015. Lyften kommer att finnas i tre versioner, ”light” för små lyft upp till 7 ton, ”medium” som

Erigolift hissas upp i vindkraftstornet som används som bom vid lyften. klarar 20 ton och en ”heavy” där den maximala lyftförmågan inte är fastställd. Patrik von Ahn säger att Erigovis fått god respons från vindkraftsmarknaden. –Vi har pratat med många olika aktörer inom branschen som tycker att vårt koncept är helt rätt. Men de vill se att tekni-

ken fungerar, därför är det viktigt att vi kan bygga prototypen och bevisa tekniken. Han uppger också att en del i arbetet är att hitta finansiärer som vill delta i projekten. –Där är vi nästan hemma gällande Erigoraise, säger Patrik von Ahn. Tommy Norin

Er självklara partner ochoch Er självklara partner underentrepenör närnär det det underentrepenör gäller gräv, schakt, grus gäller gräv, schakt, grus ochoch frakt. frakt.

På säker grund Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin, samt av transport- och entreprenadmaskintjänster under varumärket Cliffton. Som leverantör och transportör av betong samt genom våra maskintjänster, säkerställer vi att vindkraftsparken står på en säker grund.

swerock.se

0612-71 6060 6060 0612-71 Våra Våra kontor finns finns i Sundsvall, Härnösand, kontor i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik

info@vtg.se info@vtg.se

www.vtg.se www.vtg.se


24

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

V indbruk splan sätter snurr på turbinerna Sex vindkraftsparker. Det har kommunfullmäktige i Härnösand pekat ut i sin vindbruksplan som medger byggen på bland annat Spjutåsberget söder om staden och på Björnlandshöjden i inlandet. –Vi är positiva till mer vindkraft som en del av den nödvändiga energiomställningen, säger Amanda Lind (MP), ordförande i samhällsnämnden i Härnösands kommun, som uppger att kommunfullmäktige antog en ny vindbruksplan i februari i år. –I den har vi identifierat sex områden, två större och fyra mindre där vi tycker att det är lämpligt att bygga, säger hon. De två större områdena är Björnlandshöjden och Hästkullen i Viksjöområdet, cirka fyra mil utanför Härnösand. Planen möjliggör även Hemabs (Härnö-

Inställningen betyder dock inte att Amanda Lind är beredd att släppa fram vindkraft var som helst.

–Vindkraft är en hjärtefråga för oss. Vi vill släppa fram fler parker, säger samhällsnämndens ordförande Amanda Lind (MP). FOTO TOMMY NORIN sands energi) projekt att bygga fyra verk på Spjutåsberget söder om staden. –Vi tycker att vi lagt fram en väl avvägd plan som ger bra utrymme för fortsatt utbyggnad. För oss är vindkraft en hjärtefrå-

ga och vi välkomnar satsningar på förnyelsebar energi,säger miljöpartisten, som uppger att en bred majoritet i kommunen, inklusive den rödgröna kommunledningen med vänstern och socialdemokraterna stödjer den linjen.

Kommunpolitikerna har sagt nej till projektören Hans-Erik Flodins idé att bygga ett vindkraftverk på Åberget. – Det skulle gå emot intentionerna i vindbruksplanen. Vi tycker att utbyggnaden av vindkraft i Härnösand ska vara varsam. Härnösand är porten till världsarvet Höga Kusten och vi vill avstå från ytterligare vindkraft vid kusten norr om Härnön. Vi vill också undvika en plottrig landskapsbild,säger ordföranden i samhällsnämnden. Det är Nordanvind AB som delägs av vindkraftprojektören Hans-Erik Flodin i Älandsbro som sökt bygglov för vindkraftverket på Åberget, men fått

avslag med motivering att ”det allmänna intresset av bra hushållning med marken överväger exploatörens intressen.” HansErik Flodin säger att beslutet kommer att överklagas. Amanda Lind pekar på att Härnösand är en vindkraftsvänlig kommun där det redan byggts förnybar energi. –Det finns exempelvis fem verk vid Möckelsjö nära Högakustenbron, tre verk på Vårdkasberget och ett verk på Hemsön. Dessutom finns tillstånd för att bygga sex turbiner i Furuhultsområdet, och flera ansökningar är under hantering. Vi måste ta ansvar för att fasa ut fossila bränslen och där är vindkraften en del av lösningen, säger Amanda Lind.

Tommy Norin

Marine Living AB Ett elinstallationsföretag i tiden • Vi utför alla förekommande arbeten inom hög-, mellan- och lågspänning • Skötsel av elektriska anläggningar – eldriftansvar • Vi har erfarenhet av vindkraftsanläggningar

Med husbåt kombinerar du båtliv med sommarstugans bekvämlighet. Du glider fram i 4-5 km/h, stannar på din favoritplats och bor kungligt hur länge du vill, den går att bo i även vintertid. Byggsats, monteringsfärdigt eller nyckelfärdigt? Du väljer.

www.marineliving.se

Kontakta oss för vidare information Tel: 0640-622 20 mail: info@jemtel.se www.jemtel.se


Befria dig

fr ån glas ög on & li ns er

vi har nu skandinaviens modernaste laser för fs-lasik Nyhet

hos Koskela

Vi korrige alla din s

FS-Lasik är den absolut effektivaste behandlingsmetoden för dig som patient. Boka tid för en kostnadsfri konsultation idag!

– även brytnin och ålderssynthe

Trygg, lokal och långsiktig karminkom.se

Vi hjälper dig med din skog

27år

med Ögonlaser från

27.000 kr

Funderar du på att avverka eller vill du få råd i skogliga frågor? Vänd dig då till SCAs virkesköpare i Medelpad. Vi finns alltid nära dig och erbjuder tjänster som täcker skogsägarens hela behov. Vi förädlar ditt virke vid våra effektiva industrier, vilket borgar för ett lönsamt skogsbruk i norra Sverige. Kontakta våra virkesköpare så får du veta mer.

Vi korrigerar alla dina synfel – även brytningsfel och ålderssynthet

Ko S K E L a S Ö g o n K L i n i K U T F Ö r Ö g o n L a S E r o c h L i n S by T E n

Hos oss är din skog i trygga händer! Medelpads Skogsförvaltning, tel 060-19 34 00

Koskela firar

www.scaskog.com

UMEÅ: SKOLGATAN 73 A – Tel 090-14 24 00 SKELLEFTEÅ: NyGATAN 58 –Tel 0910-480 490 LULEÅ: STORGATAN 45 – Tel 0920-420 420 Ö-viK: STORGATAN 19 B – Tel 0660-28 11 28

WWW.KoSKELa.SE

ww

w. re

ax

• PERSONALVAGNAR, SKOG, VÄG, BYGG • MATVAGNAR • BOSTADSVAGNAR • JAKTVAGNAR • SJUKVÅRDSVAGNAR • TÄVLINGSVAGNAR • MÅL- OCH EXPEDITIONSVAGNAR • DUSCHVAGNAR • TOALETTVAGNAR • OMKLÄDNINGSVAGNAR • KOMMUNIKATIONSVAGNAR

Storskaligt &

ce

r.se

Småskaligt

Vi tillverkar vagnen i nära samråd med kund där Ni har möjlighet att vara med och utforma den.

225 ÅKERIER, 650 FORDON OCH 900 MEDARBETARE.

Vad behöver du? Vi tillverkar nu hela ekipaget på service/depåvagnar. Även IBC- behållaren.

www.norrlandsvagnar.se

937 33 Bygdsiljum Tel 0914-202 10 • Fax 0914-203 80 E-post info@norrlandsvagnar.se

Med ett 60 tal materialtäkter och hundratals erfarna leverantörer är vi säkra på att vi är, och kommer att vara, en viktig kugge i fortsatt vindkraftsutbyggnad. Vår lokala närvaro gör att vi kan leverera material och transporttjänster både kostnadseffektivt och ur miljösynpunkt godtagbart sätt.

0696-40430

Bild: Henrik Sekander.

Vi på Norrlandsvagnar är den kompletta leverantören av vagnar små som stora.


26

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Ty réns och vindk raft, från star t till k lar t ! Ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag, Tyréns är involverade i flera vindkraftsprojekt i Västernorrland. Ett av de större är Sidensjö med 48 verk i Örnsköldsviks kommun. –I Sidensjö har vi varit och är involverade i flera delar. Tyréns har utfört projektering av vägar och kranplatser och har uppdrag att vara Assistent Site Manager. Vi kommer också att fungera som kontrollansvariga, säger Linus Edström, vindkraftsamordnare inom Tyréns. Tyrens affärsidé är att arbeta med samhällsbyggnad där det erbjuder tjänster inom ett stort antal kompetensområden. Dit hör akustik, arkitektur, berg, brand- och risk, bro, kulturmiljö, energi, förorenad mark, väg, järnväg, geoteknik, konstruktion, landskap, miljö- och klimat, trafik samt vatten. –Vindkraften kommer in som naturlig del i många områden., säger Linus Edström, som uppger att verksamheten bedrivs på 30 platser i Sverige med drygt 1300 anställda. I Västernorrlands län finns kontor i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik. Företaget bildades 1942 då Sven Tyrén tog över verksamheten i den civilingenjörsfirma där han var anställd. Under åren

www.hjorts.se Mobilnr Tommie 070 345 51 71

utvecklade han företaget till ett av de ledande teknikkonsultföretagen i Sverige och som under senare år kommit att ägna sig mycket åt vindkraft. –Den går in i många kompetensområden inom Tyréns, säger Linus Edström, som pekar på att det kan handla om allt från vägprojektering till miljötillstånd. –När vi får vindkraftsuppdrag bildar vi projektteam där vi kan producera allt från ”ax till limpa”, säger Linus Edström, som uppger att det kan röra allt utom vindmätning. –När det behöver göras anlitar vi ofta underleverantörer. –Vi kan ta hand om projekteringen av parken, ordna med miljötillstånden och göra MKB– miljökonsekvensbeskrivningen, exemplifierar Linus Edström.

Bolaget har exempelvis gjort MKB för etapp två i Markbygden utanför Piteå där Svevind/ Enercon planerar att bygga 314 verk. –Vi kan även vara byggledare, göra besiktningar, projektera, byggleda,hantera arbetsmiljöfrågor och göra geotekniska kontroller. Tyréns är starkt involverat i utbyggnaden av vindkraft i Västernorrland.–Förutom engagemanget i Sidensjö har vi flera uppdrag i Örnsköldsvik, Sollefteå

Sven-Erik 070 639 69 95 Bodil 070 31 27 311

Linus Edström på Tyréns.

och Kramfors kommuner. Det handlar om geotekniska undersökningar, kontrollansvar i byggskede, entreprenadupphandling och projektering av vägar och kranplatser. Bolaget är med i de stora vindkraftsparkerna i Björkhöjden och Ögonfägnaden utanför Ramsele. –Vi fungerar där som beställarstöd vad gäller fundamentskonstruktioner, säger Linus Edström.

Dessutom har Tyréns gjort geotekniska undersökningar och schaktbottenbesiktningar vid bygget av Vindins vindkraftspark på Trattberget/Skallberget vid Solberg. Företaget ska också vara kontrollansvarigt för de sex verk som ska byggas på Rameldalsberget i Kramfors där Tyréns gjort en del geoteknik Sedan 2002 har det varit involverat i mer än 100 vindkraftsprojekt i landet och verksamheten växer.

Östersund

Bengt Eriksson Maskintrailer Linus Johansson Maskintrailer Jörgen Johansson Dunderbygge

070 342 92 08 070 310 73 96 070 310 42 96

www.betransport.se

–Vi har just nu många förfrågningar kring geotekniska undersökningar. Om marknaden säger han att Tyréns inte märker någon direkt avmattning. –Det är intressant att bygga i Västernorrland eftersom det finns goda vindförhållanden, möjlighet till elanslutning

och bra mark som lämpar sig för vindkraftsbyggen. –Vi ser dock att aktörerna gärna vill göra klar projekteringen. Sedan tar det numera längre tid innan de beslutar om investeringarna, säger Tyréns vindkraftssamordnare. Tommy Norin


Foto: Emma Boman

Vi ger dig råd! I mer än 70 år har vi på Norrskog gett våra medlemmar skoglig rådgivning som ger tillväxt såväl i skogen som på banken. Genom kostnadsfri rådgivning hjälper Norrskog dig att uppfylla de miljökrav som ställs vid avverkning. Norrskog stödjer även forskning som främjar privatskogsbruket.

Vi finns till hands när det är dags för generationsväxling och vi bevakar de näringslivspolitiska skogsfrågorna åt dig. Det är själva syftet med Norrskog. Att finnas där, för din skull.

Norrskog är en skogsägarförening med 13 000 medlemmar i Västernorrland, Jämtland och Södra Lappland. I vårt dotterbolag NWP finns tre sågverk och två hyvlerier. Tillsammans med NWP är vi ca 320 årsanställda, och vi finns alltid nära våra medlemmar på 20 kontor inom vårt verksamhetsområde.

www.norrskog.se

m Tea

Resele Skog

mm

Vi är ett litet företag i mellersta norrlandsVälkommen inland som utförtill högkvalitativa arbeten gällande skogstjänster, maskintransporter och grävarbeten. Resele är en socken som ligger ca 25 km NV om Sollefteå längs med Ångermanälven.

Resele Skog Ab

De tjänster vi erbjuder är:

Vi är ett litet företag i mellersta norrlands inland som utför högkvalitativa arbeten gällande skogstjänster, maskintransporter och grävarbeten. Resele är en socken som ligger ca 25 km NV om Sollefteå längs med Ångermanälven

• Gallringar De tjänster vi erbjuder är: • Slutavverkningar • Gallringar • Slutavverkningar • Maskintransport • Hydraulslangservice • Grävning • Maskintransport • Grävning • Servicearbeten med lastväxlare/kranbil • Skoglig/ekonomisk rådgivning mm • Entreprenadarbeten med hjullastare • Avverkningsplanering • Virkesköp

Oavsett vad det är du behöver hjälp med så är du

kontakta Vi försöker hjälpa vi dig Oavsett vad det är du behöver hjälpvälkommen medattså äross.du att hitta den smidigaste lösningen. välkommen att kontakta oss. Vi försöker hjälpa dig eam att hitta den smidigaste lösningen. T

Resele Skog

www.reseleskog.com www.reseleskog.com 69 49 070-517 69 070-517 49

NY BUTIK

Premiär

Faveo – Vi är människorna som skapar trygghet i ditt projekt Faveo är det latinska ordet för hjälp och stöd och ligger till grund för begrepp som favour, favourable och favorit. Namnet har vi valt för att vi vill betona att vår viktigaste uppgift är att skapa trygghet och tillföra energi i projekt.

Nyöppningserbjudande 20% rabatt på kompositfönster, markiser och solskydd. (gäller t o m 2013-06-30)

Faveo tillhandahåller tjänster för att bl.a. • Metodiskt stödja uppbyggnad, start och genomförande av projekt • Fungera som stöd vid framtagande av projektplaner • Hjälpa till med målformuleringar och projektstrategier • Fungera som stöd till projektledare och projektorganisationer • Hjälpa linjeorganisationer att skapa system och organisationsstrukturer för projektgenomförande • Projektrevisioner

Höga Kusten Fönster

TM

Faveo är Nordens ledande företag inom professionell projektledning och kunderna och uppdragen finns inom segmenten samhällsbyggnad och energi.

Sommaröppettider: Må-Fre 10-15, Lö-Sö Stängt Plogvägen 9, BILLSTA (E4, väg 348) 894 91 SJÄLEVAD Tel 070-685 93 30 • 070-323 93 30 info@hogakustenfonster.se www.hogakustenfonster.se

Skönsbergsvägen 3 | 856 41 Sundsvall | 060-701 04 00 I www.faveoprojektledning.se


28

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Ingemar brinner för vindkraft i Ramsele Ingemar Jonsson, företagsprofil, tillika kommun- och landstingspolitiker för centern, brinner för vindkraften i Ramseleområdet. –Kommer norrmännen eller andra investerare hit och vill satsa inom vindkraft ska vi hälsa dem välkomna, säger han. Vid mötet med Ingemar Jonsson inser jag att detta är en man fylld av energi som har tydliga visioner kring vad vindkraften kan betyda för området. Som kommunpolitiker är han dock besviken över att Sollefteå kommun inte hakat på och begripit hur stora vindkraftsatsingarna är och vilka kringeffekter det innebär för företag och det lokala samhället. –Flera hundra kommer att jobba i parkerna och när de är klara skapas det minst 25 fasta jobb för dem som ska sköta vindkraftverken. Ingemar Jonsson agerade direkt när han för fem år sedan fick höra om SSVABs (norska Statkraft och SCA Vind) planer på flera parker. Som chef och verkställande ledamot i den stiftelse som äger Arkiv och Kulturcentrum i Ramsele, kontaktade han SSVAB. –Vi berättade att vi har ett hus som kan vara intressant för

Ingemar Jonsson, chef för Arkiv och kulturcentrat i Ramsele brinner för vindkraften. vindkraften, berättar Ingemar Jonsson, som uppger att vindkraftsbolaget nappade. -Vilket resulterat i att vi har ett kontrakt där bolaget hyr in sig och där vi skapar ett utställningsrum för vindkraft. SSVAB flyttar in i vår, säger Ingemar Jonsson, när han visar Vindkraftstidningen det arkiv och kulturhus som byggdes 1994 för 27 miljoner kronor. Tidigare hyrdes det av Riksarkivet. Nu drivs det spännande arkitektritade huset av stiftelsen.

Ingemar Jonsson pekar på att anläggningen kan bli en spännande mötesplats för vindkraft där besökarna inte bara kan ta en

kopp kaffe och äta lunch, utan också bekanta sig med SSVABs omfattande planer som omfattar 185 verk i Björkhöjden och Ögonfägnaden, ett par mil väster om samhället. Chefen för kulturhuset pekar dock på vikten av att det lokala samhället ställer sig på tårna. -Det är hur viktigt som helst att folk ser möjligheterna. Tyvärr har vi en akilleshäl i området och det är bristen på boende. ¬–Vi har redan nu cirka 150 personer som jobbar i området och vi vet att det kommer 200300 ytterligare som behöver någonstans att bo. Men det Ramsele har att erbjuda är ett hotell med 12 rum.

–Och småbyarna klarar inte att ta emot hur mycket folk som helst där det är brist på både elkapacitet och fiber för internet, säger Ingemar Jonsson.

Han tycker också att i samband med vindkraftsetableringarna har bygden fokuserat sig för mycket på bidrag. –SSVAB har tecknat avtal med Sollefteå kommun om 0,2 procent intäkt av bruttoproduktionen där det talas om att bilda en förening för att fördela pengarna. –Visst kan bidrag vara nödvändiga i ett startskede. Men det är små pengar i sammanhanget. De viktiga och betydande

inkomsterna är det som kommer genom att företag kan sälja varor och tjänster på affärsmässiga grunder. –Åtta miljarder i investeringar i ett område som vårt betyder en jätteinjektion. I det sammanhanget är bygdepengen försvinnande liten. Bidrag kan aldrig klara överlevnaden för Ramseleområdet. Som centerpolitiker i både Sollefteå kommun och landstinget har han tagit upp vikten av att de offentliga myndigheterna agerar. Dels talar han om Ramseles hälsocentral som behöver förstärkas med folk nu när det kommer flera hundra vindkraftsrallare till området. –Detta har jag väckt tidigare i landstinget och jag kommer också att ta upp det tandvård, folkhälso och primärvårdsnämnden inom kort. Den lokala näringslivs- och politiska profilen pekar också på att Ramseles räddningstjänst behöver förstärkning. –Med lite specialutbildning skulle räddningstjänsten kunna sälja en del tjänster och på så sätt stärka verksamheten, säger Ingemar Jonsson, som är ledamot i Höga Kusten Ådalens Räddningsförbund. Tommy Norin

G y m ger frisk vård för v indk raftsrallare I Anna-Karin och Jerry Häggbloms gym i Ramsele får trötta vindkraftsrallare motion och friskvård efter en hård arbetsdag. –Det blev en lyckad satsning, säger Jerry Häggblom som sålt många gymkort till vindkraftsarbetare. Det är ingen underdrift att Jerry Häggblom har mångfald i sin verksamhet i snart vindkraftstäta Ramsele. Han har taxi som ofta kör folk ut till vindkraftsparkerna, han har bussar, godsbil, äventyrscamp, biltvätt, bilverkstad och tillsammans med hustrun AnnaKarin gym i ett före detta industrihus mitt i samhället. –Jag är uppvuxen i Ramsele och efter en mellanperiod i Stockholm flyttade jag hem igen 1977, säger Jerry Häggblom, som exempelvis började med taxinäringen 1978. Hans verksamhet är på varie-

Jerry Häggblom, Camilla Sidén och Linda Söderlind jobbar vid det gym vindkraftsrallarna nyttjar för sin friskvård.

rande sätt gynnade av SSVABs vindkraftsinvesteringar i området. Gymet är senaste exemplet. –Jag köpte en industrilokal där verksamheten gått i konkurs. När min fru såg lokalen sade hon: ”Vilket gym”. Sedan blev jag överkörd, hustrun som också kör taxi, startade verk-

samheten och det blev grymt bra, ler Jerry Häggblom när han visar Vindkraftstidningen den välutrustade friskvårdsanläggningen.

Under de tre senaste åren har paret utvecklat en verksamhet som omfattar Spa, gym, behandlingar, och inom kort är en damfrisör

på väg in i lokalen. Satsningen i friskvårdsanläggningen har givit två nya arbetstillfällen där Anna-Karin och Jerry Häggblom anställt Linda Söderlind och Camilla Sidén som gyminstruktörer. Satsningen har givit respons hos vindkraftsarbetarna. –I år har vi sålt 300 säsongskort och man kan köpa månadsvisa klippkort. Tio procent av korten är sålda till vindkraftsarbetare, de är en mycket aktiv grupp i gymet, säger Jerry Häggblom. Han pekar på att ”rallarna” arbetar en vecka, sedan har de ledigvecka och det är då vindkraftsfolket passar på att ta del av friskvården på Ramseles gym. –Vi har många nationaliteter. Folk från Vietnam och USA och många av de som arbetar i Stamåsen längre bort kommer hit, säger Jerry Häggblom. Han förklarar att vindkrafts-

arbetarna har hittat till gymet via dess webbsida och och nu ska marknadsföringen öka med hjälp av reklamskyltar.

Företagaren gynnas som nämnts på flera sätt av vindkraften. Förutom att utveckla taxiverksamheten har han investerat i en ny bärgningsbil som ibland får rycka ut för bistå fordon i parken, vid bilverkstaden och i biltvätt servas vindkraftsfordon. Jerry Häggblom hoppas också att vindkraftbolagen ska börja nyttja den äventyrscamp han har i byn Nässjö (inte att förväxla med småländska Nässjö) nära Ramsele. –Jag har en stuga med 23 bäddar som jag hoppas att vindkraftbolagen på sikt kan nyttja som boende för sina anställda, säger Jerry Häggblom.

Tommy Norin


❄ ❄

duplicera.nu

❄ ❄❄ ❄

❄ ❄❄

Fallskyddsutbildningar med högsta kvalitet för alla yrkesgrupper

skt änd retag! l r r No delsfö n elha

50 40 30 20 10 0 -10

www.fyrfasen.se

-20

Sommarsäkra din vinterel! Spara tid och pengar, låt oss göra jobbet!

www.aptum.se

Gör så här:

Stugan

Företaget

i vinter!

Fyll i ditt nuvarande elavtals slutdatum, ungefärlig årsförbrukning och dina kontaktuppgifter i formuläret på www.fyrfasen.se så ringer vi upp dig.

eller...

Inom kort kommer vi att vara certifierad leverantör för att kunna utbilda inom GWO. Vi har också ett stort utbud av fallskyddsutrustning liksom andra tjänster och produkter.

Villan

Var kylig nu och slipp onödigt dyra elräkningar

Ring oss på vårt nya telefonnummer 0771-FYRFASEN (0771-397 327 36). Ha ditt aktuella elpris och ungefärliga årsförbrukning till hands.

alla dina Sänk stnader! elko

0771-FYRFASEN (0771-397 327 36) www.fyrfasen.se

Gör en egen tidning för ditt företag, bransch eller kommun Dina leverantörers och samarbetspartners annonser finansierar merparten av kostnaden.

Helikopterflyg M L AB Helikoptern är baserad i Sundsvall men vi utför alla typer av flygningar över hela Mellansverige. Piloten, Mats Ling, har 34 års flygerfarenhet. Kontakt: 070-345 12 00, mats@helikopterflyg.com

Pobeda Publikation AB ger ut denna tidning och är specialiserad på att göra bransch- näringslivs och kundtidningar. Vi sköter hela kedjan med försäljning produktion och layout. Ni kan välja distribution både geografiskt och till utvalda kundgrupper och prospects. Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion att producera er egna tidning. Christer Andersson Marknadschef 076-810 49 20 christer@pobeda.se www.pobeda.se

Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med tvistlösning, finner du på

-30


30

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

R ope A ccess på hög höjd 2003 bildade Petter Gellerstam, klättrare och Chalmerist, Rope Access Sverige AB med affärsidén att utföra avancerade arbeten på hög höjd där företaget bland samarbetar med höghöjdscentret i Gåxsjö/Jämtland. Sedan starten har företaget utvecklats till det ledande i Sverige och nyligen öppnat kontor i Malmö utöver kontoren i Stockholm och Göteborg. –Petter Gellerstam är den som tagit industriell klättring till Sverige, säger Jamshid Lodhi, försäljnings och marknadschef vid Rope Access. Det började när grundaren klättrade i Peak District i England. –Där träffade han engelsmän som livnärde sig som industriklättrare inom offshoresektorn, ute till havs. Då tänkte han att detta borde man kunna införa i Sverige, säger Jamshid Lodhi. Efter ingenjörsstudier på Chalmers lämnade han västkusten 2005 för att driva Rope Access Sverige AB från Stockholm.

En av de första kunderna blev Trafikverket där företaget fick uppdrag att göra inspektioner på broar. Det började i ganska liten skala. Sedan kom uppdrag att göra inspektioner på Stora Bältbron i Danmark och Öresundsbron där verksamheten bedrevs från Göteborg. Sedan dess har repen tagit grundaren till så skilda platser som Ringhals reaktorer och toppen av Öresundsbrons och Högakustenbrons pyloner. Sedan 2009 drivs verksamheten i två bolag. Ett är Rope Access Sverige AB som främst utför höghöjdsarbeten inom områdena infrastruktur och energi där bolaget har uppdrag för bland annat Vattenfall, Eon och Vestas. –Vi har också utfört inspektionsarbeten åt Trafikverket och Ramboll, på Högakusten bron och andra betongbroar i landet, exemplifierar Jamshid Lodhi. 2009 var också det år då Petter Gellerstam som förste svensk såg till att företaget kvalificera-

des för IRATA certifiering. –En milstolpe för alla företag som vill arbeta på svåråtkomliga platser, säger Jamshid Lodhi. IRATA står för Industrial Rope Access Trade Association och är en global organisation för industriellt reparbete där kraven på medlemsföretag och utbildad personal är rigorösa. Endast tredjepartscertifieringar gäller. Det andra bolaget, Rope Access Stockholm arbetar inom bygg och fastighetsbranschen med uppdrag från bland annat Peab, NCC, Skanska, HSB samt generellt som åt fastighetsbolag och fastighetsförvaltare samt många gånger som underentreprenör inom byggsektorn. Det är mest verksamt i Mälardalen samt Göteborgstrakten. Båda bolagen omsätter cirka 18 miljoner kronor med totalt 16 anställda.

Senare har också företaget bildat Rope Access Safety Training med affärsidé att erbjuda utbildningar inom vindkraft och byggsektorn. Utbildningarna inom byggsektorn hålls över hela landet.

Rope Access har kapacitet att utföra avancerade reparations och inspektionsarbeten på bland annat vindkraft.

Under hösten 2012 certifierade Inspecta utbildningsbolaget till Sveriges första GWO företag (Global Wind Organisation) och nu hålls vindkraftsutbildningar även i Gåxsjö, Helsingborg och i Halmstad. – En standardiserad kvalitetssäkrad utbildning vi bland annat genomför i samarbete med höghöjdscentret i Gåxsjö, säger försäljnings och marknadschefen. Inom vindkraft har Rope Access främst utfört inspektioner, saneringar och reparationsarbe-

ten på vindkraftsparker runt om i landet, men även i Finland och övriga Europa. –Det handlar ofta om att inspektera rotorblad och torn där det också kan krävas reparationsarbeten. –Just vindkraften är på tillväxt i bolaget. En marknad som är spännande ur många perspektiv, säger Jamshid Lodhi, som uppger att företagen kontinuerligt anställer fler medarbetare. Tommy Norin

vindkraft sedan 1990

Investera i vindkraft! En investering i vindkraft ger möjlighet att kombinera miljönytta med ekonomisk avkastning.

- Låt oss berätta mer om hur vindkraftsandelar är en lönsam investering för ditt företag eller dig som privatperson.

Eolus Vind AB är Sveriges första kommersiella

Sollefteå. www.tsbab.se

BORRFÖRETAGET I SOLLEFTEÅ

n Entrepenadborrning n Kärnborrning n Grundläggningsborrning n Undesökningsborrning n Styrd borrning n Rörtryckning

Förankringsborrning Björkhöjdens vindkraftpark, Ramsele

vindkraftprojektör. Sedan starten har Eolus medverkat vid etableringen av över 400 vindkraftverk.

Tommy Åslund, 070-637 15 18, tommy@tsbab.se Fredrik Johansson, 070-530 90 60, fredrik@tsbab.se Torgny Svensson, 070-654 17 58, torgny@tsbab.se Tel 010 199 88 00 eller info@eolusvind.com | www.eolusvind.com | Listat på Firsth North

Långg 5, 881 33 Sollefteå 0620-135 40 • fax 0620-133 61 www.tsbab.se


Berg- och gruskrossning med moderna, transportabla verk... ...från bl a våra egna täkter i Binböle, Kallsta och Torsboda!

FRÖLÉN KROSS AB

www.frolenkross.se Frågor och best; Maria 0611-214 40, 070-654 72 70

Vindkraftsanläggningarna ligger – naturligtvis – på blåsiga platser, ofta relativt långt från bebyggelse. Det betyder ett omfattande arbete med tillfartsvägar, kabeldiken, stationsplaner och grävning för fundament till kraftverken. – Brytning/restaurering av skogsväg – Förstärknings- och markarbeten

Vi bygger all nödvändig infrastruktur för din Vindpark

– Skutslagning med hydraulhammare – Buskröjning och energivedsklippning – Besiktning av kraftnät

Ett stort företag i litet format www.bredmo.se • henrik 070-221 99 50 • erik 070-213 95 80

www.markentreprenader.se

Vi utför kvalitetsinstallationer åt företag, förvaltningar och privatpersoner. www.markentreprenader.se


32

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

A ptum specialist på fallsk ydd och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen ska användas så att avsedd skyddseffekt uppnås, säger Johan Hellström. –Man måste ha kunskap hur man säkrar sig själv när man exempelvis går upp i ett vindkraftstorn, eller hur man räddar sig själv om olyckan skulle vara framme. När det gäller arbete i vindkraft så gäller särskilda regler då man vistas på högre höjder än 13 meter.

Gudmund Söderin arbetar på hög höjd.

När en plåtfabrik i Bergom nära Bjästa stängdes köpte Johan Hellström och Peder Wallmark fastigheten, där de startat ett företag som specialiserat sig på skydd mot fallolyckor, utbildningar och evakuering från trånga utrymmen och arbete på höga höjder. –Säkerhetsutbildningar på höga höjder och trånga utrymmen är ett växande behov inom de flesta industrier, säger Peder Wallmark, om den verksamhet Aptum bedriver i Bergom nära Bjästa. –Vi körde igång 2011 och det har gått bra, säger Johan Hellström, delägare i det bolag som omsatte 7,5 miljoner kronor redan efter års verksamhet, med

Foto Denny Calvo

positivt resultat. Han arbetade vid Anticimex, och Peder Wallmark var platschef för Bygma i Örnsköldsvik när de sade upp sig och startade PJ Fallskydd. –Peders bror Jens blev arbetslös och hade arbetat inom denna bransch med lång erfarenhet inom området. Vi såg ett behov av utbildning kring säkerhet, inte minst med tanke på hur vindkraften utvecklas i Västernorrland, säger Johan Hellström. För ett år sedan klev Aptum i Umeå in som delägare. Då breddades utbildningsprogrammet rejält. –Vi såg en fördel i att få in ett större bolag med sin kompetens och de såg en fördel att kunna lägga in fallskydd i sitt program,

Service på vingarna.

säger Johan Hellström, som visar Aptums kurskatalog. Den har ett brett register av utbildningar inom brandsäkerhet, sjukvård, väg och trafiksäkerhet, järnväg, lyftredskap och maskiner och företagsanpassade kurser. Johan Hellström och Peder Wallmark pekar på att det saknas en lag om att de som arbetar på hög höjd måste ha fallskyddsutbildning. –När personlig fallskyddsutrustning används, ska arbetsgivaren på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen ska skydda mot, säger Peder Wallmark. –Arbetsgivaren ska även ordna med instruktion och övning

Han pekar på Aptums bredd i verksamheten där företaget har uppdrag inom vattenkraften att sätta upp säkerhetssystem i samband med kraftverksarbeten. Bland kunderna finns Akzo Nobel, Skanska, Statkraft, Caldaryds med flera. De har köpt utbildning i hur man evakuerar sig från bland annat trånga utrymmen. –I 80 procent av fallen är vi ute hos kunden. I 20 procent av fallen kör vi utbildningarna i våra anläggningar, säger Johan Hellström, som visar Vindkraftstidningen hur adepterna kan träna i en hög mast och hur man tar sig ned från ett tak. Aptums utbildningar sker också i ett 50 meter högt vindkraftverk i Domsjö som ägs av vindkraftprojektören Hans-Erik Flodin.

–Vi har egna instruktörer som har upp till 35 års erfarenhet inom arbete på hög höjd där vindkraft har varit ett segment, säger Johan Hellström, som uppger att just nu har Aptum många förfrågningar från marknaden. Bolaget tar också på sig reparationsarbeten i vindkraftstorn som att tvätta rotorblad. Vid ett tillfälle nyligen fick Aptum uppdrag att invändigt tvätta och måla ett brandhärjat torn. Aptum säljer också fallskyddsutrustning med eget varumärke. Johan Hellström hoppas att efterfrågan på fallskyddsutbildning ska öka när vindkraften utvecklas så mycket i Västernorrland. Aptum arbetar med att bli certifierade av Global Wind Organisation (GWO) som konstitueras av vindkrafttillverkare. Det har tagit fram en standard för hur säkerhetsarbete ska bedrivas. –Inspecta kommer att göra en revision hos oss i certifieringsarbetet där vi hoppas att vi kan bli klara till hösten. Efter det blir det nog lättare att lansera våra utbildningar eftersom vindkraftsbolagen gärna vill anlita certifierade företag, säger Johan Hellström. Tommy Norin

Fördel vara lok al entreprenör Det är en klar fördel att vara en lokal entreprenör i ett område där det satsas på vindkraft. –Det är lättare att konkurrera på en lokal marknad och det finns mycket jobb om man har rätt pris, säger Erik Edmo, delägare i Bröderna Edmo AB i Ovanmo utanför Ramsele. Han och brodern Henrik har drivit entreprenadverksamhet i området i många år i den del av Västernorrland som blir alltmer vindkraftstätt. –Vi har alltid hållit på i olika former av entreprenader med anläggningsarbeten, men eftersom verksamheten hela tiden växt valde vi att starta aktiebolag 2007. –Det är en renare och bättre form för företag, säger Erik Edmo.

Bröderna Edmo förfogar över sju fordon i form av två grävmaskiner, en lastbil, traktorer och en vält och företaget har en egen bergtäkt där krossverksamheten utförs av en annan entreprenör utanför Ramsele.

Erik Edmo förklarar att de typiska jobben är anläggningsarbeten som byggen av skogsbilvägar och underhåll av vägnät, och markarbeten, men senare år har också vindkraft blivit en viktig del för entreprenadföretaget. –Vi kom in när Eolus byggde två verk på Betåsberget i Backe 2011. Det var ett stort jobb, säger Erik Edmo. 2008 utförde entreprenadföretaget markarbeten i samband med vindkraftsbyggen i Raja-

strand i Ångermanland Just nu är företaget involverat i SSVABs projekt Ögonfägnaden utanför Ramsele där Bröderna Edmo fungerar som underleverantör till Frölander Entreprenad. –Vi har två grävmaskiner igång där vi bland annat utför vägbyggnationer, säger Erik Edmo. Som lokal entreprenör beskriver han marknadsläget som gott där vindkraften bidrar till en positiv utveckling i bygden. –Förutsättningarna för oss är bra. Det är gott om jobb och vindkraft är inte det enda i sysslar med, säger Erik Edmo som har full beläggning för folk och maskiner. Erik Edmo säger att bolaget har utvecklats på ett positivt sätt

Erik Edmo som driver entreprenadföretag tillsammans med brodern Henrik gynnas av vindkraften. senaste åren där entreprenadföretaget ökat antalet anställda. –Vi tycker att vi landat på en stabil nivå där vi vill vara en komplett leverantör på marknaden. De satsningar vi vill göra är att utveckla vår spetskompe-

tens, säger Erik Edmo, som har som mål att om fem år befinner sig bolaget på en fortsatt stabil nivå med cirka tio anställda.

Tommy Norin


INNEHÅLL

Till affärsområde skog söker vi

03 FÖRORD 04 LOGOTYP Blå PMS 2935 Orange PMS 151 05 – VARIANTER Svart Sanering, ADR trans06Vi –utför. FRIZON OCHVattenbilning, MINSTA STORLEK 07porter, – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING Rengöring, Vattenblästring. 08MITAB – UNDAGTAG förfogar över en mycket komplett och 09 FÄRGER mångsidig maskinpark. Miljötänkandet har varit 10 GRAFISK DETALJ vårt val av maskiner, vilket innebär 11viktigt TYPSNITTvid – EXTERNT effektiva maskinenheter. 12moderna, TYPSNITT – INTERNT 13 VISIT- OCH KORRKORT www.mitabsanering.se info@mitabsanering 060-57 20 02. 14 BREVPAPPER OCH KUVERT Svarvarvägen 6. 86136 Timrå 15 MEJLSIGNATUR 16 ANNONSER FÖRSLAG PÅ ANNONS 17 SKYLTAR 19 DEKALER 20 FORDON 24 FORDON/MASKIN – SKYLTAR 25 REGLER

MITAB Miljö & Industriteknik AB

Vi satsar för framtidens behov

Betongpumpar och Mobilkranar

TRANSPORTLEDARE DEN LEDANDE LEVERANTÖREN AV Du blir en del i vårt logistikteam och kommer att framförallt styra virkesflödena av rundvirke. Arbetet innebär många kundkontakter där du löser kundernas transportbehov i såväl långsiktiga som kortsiktiga situationer. Som transportledare krävs det att du är van att arbeta självständigt och att du är flexibel. Eftersom vi är ett välrenommerat kundföretag vill vi att du arbetar affärsmässigt. Vi arbetar med den senaste IT lösningen inom rundvirkes logistik och därför krävs ett intresse av att arbeta med moderna IT hjälpmedel. Du bör ha skoglig högskoleutbildning. Hör av dig till Jan-Eric Lindberg, 0660-798 10, 070-585 23 49 eller Kristofer Wester, 0660-798 22, 070-667 98 22. Ansökan sänds per mail till jan-eric.lindberg@ornfrakt.se. Sista ansökningsdag 10 juli 2010.

Anläggningsmaskiner Materialtransporter Specialtransporter Långt, brett och tungt Kranbilar och godstransporter

Örnfrakt är ett av de större logistikföretagen i Norrland. Våra 100 delägare förfogar över 400 lastbilar och entreprenadmaskiner och omsätter över 600 miljoner kronor. I affärsområde skog hanteras årligen över 2,5 miljoner m3fub rundvirke och över 40 skogsbilar sysselsätts i verksamheten. Vi är marknadsledande i vår region, ligger i framkant när det gäller teknik och har de senaste IT lösningarna i våra fordon.

örnfrakt | Box 124, 891 23 Örnsköldsvik | Tel 0660-798 00 | www.ornfrakt.se

Vi täcker hela ditt behov

Vi satsar för framtidens behov

Vi kan erbjuda både mobila betongpumpar och Vi har både de mobila betongpumpar och de mobilkranar som behövs för att serva hela region mobilkranar för att serva hela Region Mitt Mitt och utbildar maskinförare med riksintag, Stefan Gerling. www.angemobilkranar.se Ånge 0690-126 80, Härjedalen 070-378 44 32

www.angemobilkranar.se

MASKINFÖRARUTBILDNINGAR TELEFON 0690-126 75

www.eag.se behov Vi satsar för framtidens

Ånge 0690-126 80, Härjedalen 070-378 44 32

Sollefteå • Tel: 0620-142 TELEFON 0620-142 52 52 MASKINFÖRARUTBILDNINGAR TELEFON 0690-126 75

TELEFON 0620-142 52

Vi har både de mobila betongpumpar och de mobilkranar som behövs för att serva hela region Mitt och utbildar maskinförare med riksintag, Stefan Gerling. www.angemobilkranar.se

Vi har både de mobila betongpumpar och de mobilkranar som behövs för att serva hela region Mitt och utbildar maskinförare med riksintag, Stefan Gerling. www.angemobilkranar.se

Har du ett bra vindläge? Vi utför vindmätning med SODAR Kontakt: Eva Stjernström 070-522 3973 eva@stavagran.com

Startläge för vindkraftsarbeten. Gjutning av liftfundament vid Hamrafjället. Gulsele vattenkraftverk. Fundament för vindkraftverk. Vi är certifierade för Klass 1– Vi har byggt ut den kapacitet som behövs inom både vattenkraft och vindkraftsutbyggnaden.

MOBILBETONG I ÅNGE AB Vårt företag är medlem i SMF Svenska Mobilbetongföreningen Magnus Nelhagen | Tel. 0690-100 05, 070-663 84 30 | www.angebetong.se


34

v i n d k r a f t tidningen

västernorrland nr 1 2013

Lennart Sörlin fi xade lastbilsdäck en När de danska långtradarna med vindkraftsdelar inte tog sig fram i halkan, fick Lennart Sörlin som driver Ramsele Vulk och Maskin fullt upp med att förse bilarna med vinterdäck. –Det var ett stort och bra jobb, säger Lennart Sörlin, som ägt däck och maskinföretaget i nio år. Han säljer däck till personbilar, bussar och lastbilar, och i butiken som byggdes ut för tre år sedan säljer han allt från gräsklippare till lantmannafoder och motorsågar. –Det har gått bra. Jag har anställt ett par personer till sedan jag startade, säger Lennart Sörlin, som omsatte 12,5 miljoner kronor förra året, där vindkraftsprojekten i Ramseleområdet bidragit med en del.

Det handlade bland annat om ett rätt hastigt påkommet däckbyte i höstas. –Jag fick kontakt med ett danskt åkeri som kör vind-

kraftsdelar till parkerna. –När de fick klart för sig att det rådde vinterväglag häruppe förstod de att det inte skulle gå att köra på sommardäck så de lade direkt order till mig på att byta däcken när de kom till Ramsele, säger Lennart Sörlin, som berättar att han fick akut ta hand om den första lastbilen redan ett dygn efter att han pratat med åkeriet. –Jag fick direkt order på att byta på sex bilar. När allt var klart handlade det om tio bilar med trailers. Det var ett stort och bra jobb, säger Lennart Sörlin, som uppger att ordervärdet låg på flera hundratusen kronor. Ägaren till Ramsele Vulk och Maskin berättar att uppdraget har gjort att han gjort en inbrytning i vindkraftsektorn. –Det har blivit mer av det här. Just nu har vi servicefordon i parken Ögonfägnaden där jag gör löpande service emot entreprenörerna. Det är ju gott om fordon däruppe, säger Lennart Sörlin, som pekar på att bland

annat Frölanders i Härnösand kör i parken och de behöver däckbyten nu och då.

Lennart Sörlin är inte oväntat positiv till att vindkraften kommer till området, och han är inte enda exemplet i Ramsele på hur etableringarna ger kringeffekter på lokala näringar. –Ica har bestämt att utöka öppettiden så att vindkraftsrallarna hinner handla sedan de slutat för dagen. Och pizzerian har öppet längre på kvällen för att serva vindkraftsfolket, säger Ingemar Jonsson, verkställande ledamot i den stiftelse som driver konferens, och forskningsverksamhet i det hus som byggts i Ramsele. –När det händer så mycket är det viktigt att de lokala företagen hakar på. Vindkraften kan bidra till att vända den negativa utvecklingen i glesbygden, säger han.

Tommy Norin

Lennart Sörlin säljer däck till entreprenörer i vindkraftsparkerna.

R en påverk as av v indk raft Renens bete påverkas negativt i samband med byggen av vindkraft. Det visar en ny rapport från kunskapsprogrammet Vindval som drivs av Naturvårdsverket. Vindval konstaterar att störningen är stor under byggtiden trots att den pågår under en begränsad tid.

–Renarna använder de bra betesmarkerna i mindre utsträckning under byggfasen. Därför är det viktigt att visa bra betesmarker större hänsyn, säger projektledare Anna Skarin vid Sveriges Lantbruksuniversitet,som skrivit rapporten. Studien har undersökt hur befintliga vägar, kraftledningar och tillkomsten av ny infrastruktur

Tel: 070-563 26 26

har påverkat renarna före och under byggfasen av ett vindkraftprojekt i Malå sameby. Renarnas kalvningsperiod är den känsligaste tiden. Där ser man också störst negativa effekter under byggtiden. GPS-data som är insamlat två år före och ett år under byggfas visar att renarna undviker anläggningsområdet med 3.5 kilometer under kalvningen.

• Produktionsutsättning • Inmätning • GPS • Volymberäkning • Stomnät

–Vi har sett en negativ påverkan från kraftledningar och vägar, men sedan verken kommit i drift kan man förmoda att den fysiska störningen är annorlunda och mindre. Det kräver fortsatt forskning, säger Anna Skarin Lars Andersson, chef för vindenheten vid Energimyndigheten, pekar på att vetenskapliga

• Maskinstyrning • Fasadmätning • Sjömätning • Skanning • Mängdreglering

fakta om vindkraftens påverkan på renar och rennäring är betydelsefulla. -Vindval bidrar med viktig kunskap för en mer hållbar vindkraftsutbyggnad där det är viktigt att rennäringens och vindkraftens intressen möts, säger han.

www.mattjanster.se

Tommy Norin


Wind Tech scandinavia ab

Vi är specialiserade på vindmätning, och har erfarenhet från över hundra etableringar av master och sodarer i Sverige och Norge. Vi utför byggnationer och nedtagningar av vindmätningsmaster, etableringar av sodar-mätningar, samt service och övervakning. Ring eller maila för mer information. 0703630030 Mikael Roos info@windtech.nu www.windtech.nu

jamtvind.se

Arbeta säkert på hög höjd!

Klätterservice AB är en heltäckande leverantör av utbildningar på hög höjd. Våra utbildningar täcker in allt från grundläggande kunskaper till internationella certifikat så som SPRAT och GWO. Kontakta oss för era utbildningsbehov! Klätterservice AB

08-588 311 30 www.klatterservice.se info@klatterservice.se

bc_as_01.indd 2

10-08-25 09.43.04

Jämtvind AB, Jämtvindhuset, Kullstavägen 104, 840 70 Hammarstrand, tel.+46(0)696 765100, info@jamtvind.se, www.jamtvind.se

Anders Strömb

•Väghyvel och hjullastare för underhåll •Upptagning av vägar •Bilar för grustransporter •Snöröjning, plogning och sandning

Jämt Vind AB | Anders Carlssons gata 18 | 417 55 Göteborg | Swed Tel.+46(0)31 3200200 | Fax.+46(0)31 508040 | Mob.+46(0)708 6627 anders@jamtvind.se | www.jamtvind.se

Åsarna

vi ansluter

vindkraft

bc_as_01.indd 1

Bosse Byström 070-625 10 12, Pär Byström 070-625 10 14 Peter Byström 070-625 10 11. Sidensjö Trafik AB, Hämra 124, 893 95 Sidensjö

0687-552 00 , www.btea.se  

Vind 1 500 VindkraftVerk 860 medarbetare 6,7 GW planerat på land 10 GW planerat till haVs 20 länder

                Miljötjänst Nord AB erbjuder tjänster av hög kvalitet inom miljö och samhällsutveckling. Vi har   arbetat med ett 40-tal olika vindkraftsprojekt i varierande utsträckning, många gånger som ansvarig för MKB, samrådsprocess och nödvändiga inventeringar/utredningar i samband med   tillståndsprövningen. Miljötjänst Nord AB har gedigen erfarenhet och är en organisation med hög   flexibilitet och personligt bemötande.       ·   miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) · stöd i samråd och projektutformning   · naturinventeringar · fågelinventeringar · rennäringsutredningar      

MILJÖTJÄNST NORD AB

www.wpd.se

Välkommen att besöka vår webbplats www.miljotjanst-nord.se

       


Amarok Automat

Volkswagen Amarok.

från 299.000:- exkl moms eller 3.190:-/mån*

Pris från 229.900 exkl. moms

Tack vare den nya 8-stegade automatlådan finns det nu ytterligare en anledning att välja Amarok. Den blir inte bara bekvämare att köra, utan dessutom säkrare genom att du alltid kan ha båda händerna på ratten när du kör i besvärlig terräng. Amarok finns med två olika fyrhjulsdrivna system. Dels den inkopplingsbara fyrhjulsdriften med manuell växellåda och lågväxel och dels den permanenta fyrhjulsdriften med Torsen-differential. Amarok är en bil som tar sig fram överallt. Den klarar över 800 kg last vid 45° lutning och har en släpvagnsvikt upp till 3,2 ton. Amarok Automat har en 2-liters TDI-motor med dubbla turboaggregat på 180 hk med förvånande låg bränsleförbrukning, från 8,0 liter per 100 km. Dags för en provtur?

Köp till nya teknikpaketet för endast 12.900 kr ord.pris 21.900 kr Innehåller: Navigation, mobiltelefonförberedelse, parkeringssensor fram & bak, backkamera, ljus och siktpaket.

Bränsleförbrukning bl körning från 7,9 l/100 km (208 g CO 2/km). *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Teckna dessutom förmånlig försäkring och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar mellan 2013-06-01 och 2013-09-30.

Caddy Skåp

Caddy. Nu med mer utrustning för pengarna.

från 139.900:- exkl moms eller 1.490:-/mån*

Pris från 139.000 kr exkl moms.

Välj till större motor och 4-MOTION för endast 390:-/mån*

Nu fi nns det ett tungt vägande skäl att välja Caddy som din nästa transportbil. Vi har laddat Caddy Skåp med ännu mer standardutrustning. Nu får du även luftkonditionering och parkeringsvärmare med fjärr som standard, något som tidigare kostade 15.000 kr exkl moms. Det kommer du att uppskatta under stekheta sommardagar och kalla vintrar. För säkerhets skull har också Caddy ESP som standard. Komplettera gärna med 4Motion så åker du ännu säkrare när det är riktigt halt eller när snön faller snabbare än man hinner ploga. Välkommen in på en provtur.

Värde 1

5 000:-

AC &

P -VÄ R

SOM

M ARE

S TA N

DA R D

Bränsleförbrukning Caddy Blue Motion bl körning från 4,9 l/100 km (129 g CO 2/km). *Volkswagen Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar mellan 2013-05-01 och 2013-08-31.

Birsta, Sundsvall, Gesällvägen 12 Tel: 060-64 64 22, 060-64 64 32, www.berners.se

Ångermanlandsgatan 21, Örnsköldsvik Tel: 0660-57908. www.nordemansbil.se

Vindkraft i Västernorrland  
Vindkraft i Västernorrland  
Advertisement