Page 97

G E N E RAC I J A X

Med mojim odraščanjem v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih so vznikali ekološki diskurzi, ki so opozarjali na dolgoročno nevzdržnost monokulturne, kemično podprte produkcije hrane in množične industrializacije. (Šolski) sistem nam je eko-kritiko sicer predstavljal, a le kot zanimivost (ob kakšni suplenci, ko je bilo treba zabiti uro časa, ali pa po izločevalnem principu »boste sami prebrali doma«), jedro vzgoje/socializacije (ali ideologizacije, tudi indoktrinacije) pa je ostalo pri reprezentiranju monokulturnega kmeti-

96 / 97

jstva ter množične urbanizacije in industrializacije kot napredka, kot garantov prosperitete. Šele kot odrasel človek sem lahko doživel, da so se eko-diskurzi (razmeroma učinkovito) otresli marginalizacije, segregacije in stigme čudaštva. A še danes se, ob vsem, kar vemo, najdejo mazači, ki bi celovite zelene koncepte trajnosti in vzdržnosti najraje zrelativizirali na (še en) popadek sodobnega človeka, ki je v prenasičenosti z vsem izgubil občutek za »realnost«. >> >

M IT J A BLAŽIČ , ROJEN 1 97 4 , J E A KT IVIST ZA Č LOVE KOVE P RAV I C E I N N OV I N A R . M E D LETI 1 994 IN 2 0 1 0 JE D E LOVA L PRE DVSE M KOT RA D IJ SK I N OV I N A R , S P RVA N A RA D I U KOPER - CAPODIST RIA , V ZA D N J E M O B D O B J U PA N A 1 . PRO G RA M U RA D I A S LOV E N I J A V U REDNIŠTV IH JUTRANJE GA IN IZO B RAŽ E VA L N E GA PRO GRA MA . L E TA 2000 J E ZAČ E L S VOJ O POT NA PODROČJU AKTI VIZ MA ZA Č LOVE KOVE PRAVIC E GE J E V, L E Z B I J K , BI S E K S U A L N I H I N TRA N SSPOL NIH O SEB V N E F O RMA L N I LGBT-ŠPO RT N I SK UPIN I O U T I N S LOV E N I J A . L E TA 2003 JE SOUSTANOVIL D IH - D RUŠTVO ZA IN T E GRAC IJ O HO M O S E KS U A L N O S TI ( DA N E S DRU ŠTVO DIH - ENAKO PRAVN I PO D MAVRICO ), K I GA J E VO D I L D O L E TA 2008. L E TA 2009 J E Z NEKDANJIM PART NE RJ E M Z MAGA L N A USTAVN E M SO D IŠČ U V ZA D E V I BLAŽ IČ I N K E R N PROTI SLOVENIJI V ZVE Z I Z N E USTAVN O ST J O 2 2 . Č L E N A ZA KO N A O R E G I S TRAC I J I I S TO SPOLNIH PARTNERSKIH SKUPNOSTI. OD LETA 2009 DO 2012 JE VODIL KAMPANJO ZA VSE DRUŽINE, ZA PRAVICE VSEH OT ROK, ZA Č LOVE KOVE PRAVIC E ! V PO D PO RO D R U Ž I N S K E M U ZA KONIKU, KI BI ISTO SPO L N IM PA RO M IN D RUŽ IN A M POD E L I L TE M E L J N E S O C I A L N E PRAV ICE. DANES JE ZAPOSL E N N A D RUŠTVU K ULT URN O, IN F O R M AC I J S KO I N S V E TOVA L N O S REDIŠČE LEG EBIT RA KOT KO O RD IN ATO R PROJ E KTOV UČ E N J A Č LOV E KOV I H P RAV I C I N H I V/AIDS PREVENT IV E, D E J AVE N PA O STA J A T UD I N A PO D ROČ J U P R I ZA D E VA N J ZA E N A KO PRAV NO ST LG BT-O SEB, ISTO SPO L N IH PA ROV IN D RUŽ IN .


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.