Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 83

G E N E RAC I J A X

to ne more biti prav, da to ni demokratično, da to vse preveč spominja na teror, ki so ga obveščevalne službe izvajale nad prebivalci v komunističnih državah. Ravno zaradi spominov na preteklost bi morala biti Evropa pri tem bolj pazljiva in predvsem bolj odločna reči NE, ko gre za prakse, ki nam jih vsiljuje sicer zavezniška država z druge strani Atlantika. Če tega vlade držav članic Evropske unije ne bodo zmogle same, sem prepričana, da jih bomo k temu prisilili ljudje, ki preko zgodovinskega spomina vemo, kaj so bile osnovne dejavnosti vzhodnonemškega Stasija, albanskega Sigurimija, jugoslovanske Udbe, madžarskega ÁVH, romunskega Securitate, sovjetskega KGB ali bolgarskega KDS, poljskega MBP in mnogih drugih.

82 / 83

Vseeno mi je, ker vem, da zdaj politika izkorišča dani trenutek za nabiranje političnih točk in se dela, da ni vedela, da se to dogaja. Bolj kot hipokrizija politikov me zanimajo posledice, ki jih bomo doživeli na podlagi teh razprav, ki ob vsem obsegu razkritij tridesetletnega mladeniča preprosto ne morejo ponikniti, pa če bi politiki-odločevalci to še tako radi. Ne gre več s preusmerjanjem pozornosti drugam zanikati in razvrednotiti razkritja. Duha, ki je ušel iz steklenice, ni več mogoče vrniti nazaj. Vem, da varnostno obveščevalne službe morajo obstajati, in kot goreč zagovornik človekovih pravic, predvsem pravice do zasebnosti, vem, da pri njihovih aktivnostih (in tudi pri aktivnostih klasične policije) prihaja do kolateralne škode. Vendar kot borka za zasebnost in prebivalka planeta Zemlje preprosto ne morem pristati na to, da smo kolateralna škoda vsi. Kam je torej odšlo eno najbolj pomembnih načel demokracije, tisto načelo, ki omogoča in zahteva od organov pregona, ki imajo strahovito moč nasproti ljudem, da svojih moči in pooblastil ne zlorabijo?

NATA ŠA PIRC MUSAR, L E T N IK 1 96 8 , PRAVN ICA S PRAVO SOD N I M I Z P I TO M , Ž E D R U G I MA NDAT OPRAV L JA FUN KC IJ O IN F O RMAC IJ SK E PO O B LA ŠČ E N K E R E P U BL I K E S LOV E N I J E . J E TUDI PREDSEDNICA SK UPN E GA N A DZO RN E GA O RGA N A ZA E U RO PO L ( J S B E U RO PO L ) . PO ZAKLJU ČKU ŠTUDIJA J E D O LGA L E TA D E LA LA KOT N OVIN A R KA I N VO D I TE L J I CA O S R E D NJ I H INFO RMAT IV NIH OD DA J N A T E L E VIZ IJ A H RTV SLO IN POP TV. N OV I N A R S KO Z N A N J E J E I ZPO PO L NJEVALA NA ŠT E VIL N IH T E L E VIZ IJ SK IH PO STA J AH , M E D O S TA L I M I N A C N N , BBC, SKY NEWS … V GOSPO DA RSTVU SE J E PRE IZ K USILA KOT VO DJ A S L U Ž BE ZA KO RPORAT IV NO KO MUNICIRA N J E V D RUŽ B I A KT IVA GRO UP, ZA POS L E N A PA J E BI LA TU D I N A VR HOVNEM SODIŠČU KOT D IRE KTO RICA C E N T RA ZA IZO B RAŽE VA N J E I N I N F O R M I RA N J E .

>> >