Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 77

B A BY BO O M BA B Y B O O M 02

Danes imamo materialne in druge dobrobiti združene Evrope na dlani. Dokaj samoumevno se nam zdi, da lahko med državami potujemo brez potovalnih dokumentov, da lahko plačujemo v skupni valuti, na voljo so številne možnosti študija v tujini … A za vse to je bil potreben čas … kot bi sestavljal mozaik ... kamenček za kamenčkom. Naloga vseh nas je, da ga ne podremo zaradi občasnih težav ali nezaupanja. Dovolj dolgo smo ga gradili! Skupaj! Prepričana sem, da prihodnosti Evrope ni brez njenih državljanov. To smo vsi mi

76 / 77

– Slovenci, Hrvati, Nemci, Francozi, Portugalci, uradniki, inženirji, šivilje, ribiči, mladi, stari … Mi smo tisti, ki bomo sestavili prihodnost, ki bo ukrojena nam po meri. Naša naloga pa je tudi, da pri tem aktivno sodelujemo in jo sooblikujemo. Nič ne pomaga jadikovanje, kaj vse je narobe, kako bi določene stvari lahko naredili boljše, da naše mnenje tako ali tako nič ne šteje ... Narobe! Državljani moramo pasivnost pospraviti v predal in se angažirati za prave ideje. Za tiste, v katere verjamemo! To smo nenazadnje dolžni tudi našim potomcem. Naj se od nas učijo z zgledom! Evropa prihodnosti naj bo Evropa njenih državljanov. Bodimo ponosni na ta babilon različnih jezikov, različnih naro>> >

M ARTA KOS MA RKO, ROJ E N A 1 96 5 , MAGIST RA PO L ITO LO GIJ E , J E O D S E PTE M BRA 2013 VELEPOSLANICA REPUB L IK E SLOVE N IJ E V ZVE Z N I RE PUB L IK I N E MČ I J I . PO KL I C N O KA R I ERO JE ZAČELA KOT NOVIN A RKA , ME D D RUGIM J E B ILA D O PI S N I CA ZA RTV S LOV E N I J A I Z NEMČIJE. NADALJEVALA J E KOT D IRE KTO RICA URA DA VLA D E ZA I N F O R M I RA N J E I N TI S KOVNA P REDSTAVNICA VLADE T E R VID N A PRE D STAVN ICA GO SPO DA R S KE Z BO R N I C E S LOV E N I J E ( VODJA KABINETA PREDSE D N IKA , PO D PRE D SE D N ICA ZA ME D N A RO D N E O D N O S E ) . PO S LOVNI BONTO N, KOMUNICIRA N J E IN O D N O SI Z J AVN O ST MI, K I SO BI L I V E D N O M E D M A RTI N I M I H OBI JI, SO PRERASLI V ZA PO SL IT E V: V L E T IH O D 2 0 0 3 D O 2013 J E B I LA D I R E KTO R I CA , S OLA ST NICA IN VO DITE L J ICA T RE N IN GOV PO DJ E T J A GUSTAV KÄ S E R TRA I N I N G I N TE R N ATI ONAL , SLOVENIJA . IZVA J A LA J E T RE N IN GE S PO D ROČ J A PRO DA J E , VO D E N J A I N KO M U NI CI RANJA V SLOVENSKE M, A N GL E ŠK E M IN N E MŠK E M J E Z IK U , S PO U DA R KO M N A U P RAVLJ A NJU, VO DENJU IN MOT IVAC IJ I, GRA D N J I T IMOV, O SE B N I UČ I N KOV I TO S TI , PO G A J A N J I H TER UPRAV L JANJU S ČASO M IN ST RE SO M. MA RTA KO S MA RKO RA DA POTU J E , S E U KVA R J A Z GORNIŠTVO M, PLAVA I N VE L IKO B E RE .