Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 73

B A BY BO O M BA B Y B O O M 02

Evropska unija danes predstavlja 4 odstotke svetovne populacije in ustvari 20 odstotkov svetovnega BDP. Za socialno podporo pa v Evropski uniji namenimo kar 50 odstotkov vseh socialnih izdatkov. Pred stotimi leti je Evropa prispevala 35 odstotkov svetovnega BDP in predstavljala nekaj več kot 20 odstotkov celotne svetovne populacije. Kakšno nesorazmerje! Še posebej, ker Evropa danes ni v vzponu, ne pridobiva na konkurenčnosti, ravno narobe, izgublja moč, ki jo je imela pred stoletjem. Spominja na aristokrata izpred dvestotih let, ki si je nabral ogromno bogastvo, zdaj pa ga ne more

72 / 73

več vzdrževati. Evropske vrednote, ki so gradile socialno državo in omogočale standard, kakršnega smo imeli nekoč, so iz časa, ko je bila Evropa močna, z mnogimi kolonijami, ko so se vanjo stekali dobički z vsega sveta. Danes vrednost iz nje odteka. Zato smo vsi zadolženi in rešitve brez varčevanja ne vidim. Razvoj in trendi vplivajo tudi na dogajanja na drugih koncih sveta, EU pa se medtem odziva s čedalje večjo nepotrebno birokracijo in mrtvimi resolucijami, kar so ugotavljali tudi nekateri visoki govorci letošnjega blejskega strateškega foruma: da se namreč EU ne sooča le s finančnogospodarsko krizo, ampak tudi z vprašanjem svoje vloge v svetu, z dilemami o nadaljnjem notranjem povezovanju in z izzivom, kako odločanje o pomembnih vprašanjih in o izbiri evropskih voditeljev približati svojim državljanom. >> >

J ANE Z ŠKRABEC, L ET N IK 1 96 3 , D IPLO MIRA N I E KO N O MIST, J E L E TA 19 9 1 U S TA N OV I L PODJ ETJE RIKO, KI SE DA N E S UKVA RJ A Z IN Ž E N IRIN GO M N A PO D ROČ J U I N D U S TR I J E , OKOLJEVARSTVA , ENERGE T IK E , LO GIST IČ N IH SIST E MOV IN GRA D B E N I Š TVA . L E TA 19 9 7 J E U S TANOVIL PO DJETJE RIKO HIŠE , K I PRO IZVA J A IN T RŽ I L E S E N E H I Š E , L E TA 2002 PA Š E PODJ ET JE RIKO INVEST. SK UPIN A RIKO IMA SVOJ A PRE D STAV N I Š TVA V M O S KV I , M I N S K U , KI J EVU, SKOPJU IN LO NDO N U. ZA SVOJ E D E LO J E PRE J E L ŠT E V I L N A P R I Z N A N J A ZA I Z J E M N E GOS PO DARSKE, PODJETN IŠK E IN VO D STVE N E D O SE Ž K E . RUSK I P R E D S E D N I K G A J E O D L I KOVA L Z REDO M PRIJAT EL J STVA . J A N E Z ŠK RA B E C J E ČA ST N I KO N Z U L KRA LJEVINE MAROKO, PREDSEDNIK IN ČLAN RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV. DEJAVNO PODPIRA AKTIVNOSTI LOKALNEGA OKOLJA , JE POKROVITELJ KULTURE, UMETNOSTI IN ŠPORTA . SREDIŠČE NJEGOVIH DRUŽBENO ODGOVORNIH DEJANJ PREDSTAVLJA ŠKRABČEVA DOMAČIJA V HROVAČI. CHARLES HANDY, SVETOVNI GURU MENEDŽMENTA , GA JE ZARADI NJEGOVIH DONATORSKIH IN MECENSKIH PRIZADEVANJ UVRSTIL MED 23 NOVIH SVETOVNIH FILANTROPOV, KAR MU JE PRINESLO NAZIV MECEN LETA (2010, ČASNIK FINANCE).