Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 65

B A BY BO O M BA B Y B O O M 02

64 / 65

SANDI Č EŠKO, ROJEN 1 9 6 1 , PO IZO B RAZ B I PO L ITO LO G, J E SO U S TA N OV I TE L J I N S O LA S TNI K PO DJETJA ST UDIO MO D E RN A , VO D IL N E GA PO DJ E T J A N A PO D ROČJ U D I R E KTN E G A MA RKET INGA V VZHO DN I E VRO PI. PRE KO SVOJ IH PO DJ E T IJ V VZ H O D N I E V RO P I , V E L I K I BRI TANIJI IN ZDA T RŽI S VOJ E B LAGOVN E Z N A MK E TO P SHO P, D O R M E O, B I G F I S H , KO S M O DI S K IN DELIMANO PO VSE M SVE T U. VE L J A ZA USPE ŠN E GA PO DJ E TN I KA I N I Z J E M N E G A POSLOVNEGA INOVATORJ A . J E Č LA N VE Č PO SLOVN IH Z D RUŽ E N J N A PO D ROČ J U D I R E KTNEGA MARKETING A (DMA , E RA ), Č LA N IN T E RN AT IO N A L A DVISO RY B OA R D P R I D M A , Č LA N ORGANIZACIJE CLINTO N GLO B A L IN IT IAT IVE . V SLOVE N IJ I J E Č LA N S V E TA E KO N O M S K E FA KULTETE, ČLAN NADZO RN E GA SVE TA IE D C – PO SLOVN E Š O L E B L E D I N Č LA N S V E TA GUVE RNERJEV V AMERIŠ K I GO SPO DA RSK I Z B O RN IC I V SLOVE N I J I . S PO M LA D I L E TA 2013 S E J E PRIDRUŽIL PRESTIŽ N I GLO B A L N I MRE Ž I D UK E O F E D IN B U RG H ’ S I N TE R N ATI O N A L AWA RD. ZELO JE AKT IV E N V LA ST N E M ZAVO D U VIVA , K I GA JE U S TA N OV I L Z N A M E N O M PODPORE IN POVEZOVA N J A PO DJ E T IJ IN N E PRO F IT N E GA SE KTO R J A . V O KV I R U ZAVO DA MOČN O PODPIRA SO CIAL N E IN IC IAT IVE IN D RUŽ B E N O O D G OVO R N O S T. S A N D I Č E Š KO J E TUDI MENTO R MLA D IM PO DJ E T N IKO M IN C E N J E N GOVO R E C N A M E D N A RO D N I H POSLOVNIH ŠOLAH.

ki ustvarjajo ne le neverjetne ekonomske, temveč tudi socialne in celo politične spremembe. Podjetja, kot so Facebook, Amazon itd., so po številu članov svojih skupnosti že večja od večine držav. Njihova pravila in zakoni bodo za prihodnjo generacijo že bolj relevantni kot ustave in zakoni nacionalnih držav. 3) Omejenosti naravnih virov in ekoloških posledic zaradi njihovega neizmernega izkoriščanja. 4) In ne nazadnje in hkrati tudi najbolj usodno – socialno-političnih pretresov.

Omenjene spremembe postavljajo pod vprašaj vse, kar nam je bilo do sedaj znanega. V zgodovini je bil lahko že eden od omenjenih dejavnikov dovolj za radikalne družbene spremembe, tokrat pa se spreminja vse in ves svet hkrati. Evropa je danes pred izzivi, kot doslej še ni bila nobena družba v svetu. Po eni strani smo nekje na pol poti pri vzpostavljanju nove evropske paradigme – Evropske unije, projekta zgodovinskih razsežnosti, po drugi strani se v svetu dogajajo spremembe, ki so po svojih razsežnostih primerljive ali celo večje od tistih, ki sta jih prinesli obe svetovni vojni. >> >