Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 48

>> VLASTA NUSSDO RFER

Zato menim, da je že danes treba sprejeti korenite družbene spremembe, ki bodo zagotovile resnično delovanje pravne države. Še šestnajst let imamo do leta 2030 (kar je bilo vodilo za razmišljanje) in to mora biti dovolj, da vzpostavimo učinkovite mehanizme, ki bodo zagotavljali enakost vsakega pred zakoni države ali evropske skupnosti ter enako obravnavo (ne glede na socialni status, politično pripadnost, članstvo v raznovrstnih mrežah ali druge osebne okoliščine), in to v razumnem roku. Pravo bo moralo v še večji meri služiti humanizaciji odnosov med ljudmi, ne le potrebam po birokratskem in človeku odtujenem redu, ki dovoljuje ponižanje človeka in načenja njegovo dostojanstvo. Seveda pa še tako dober pravni red ne bo mogel zagotoviti spoštovanja vseh človekovih pravic prav slehernemu posamezniku, če ne bo vsakdo spoštoval pravic drugih in obenem izpolnjeval svojih dolžnosti. Ne zgolj pravic, zapisanih v pravnih aktih, temveč tistih osnovnih pravic, kot so za človeka dostojne življenjske razmere, dostop do pitne vode in zdrave hrane, človeka vredno bivališče,

neonesnaženo okolje. Zavest o medsebojni odvisnosti pravic in dolžnosti žal še ni del našega miselnega okvira. Spoštovanje dostojanstva drugega in njegovih pravic mora postati moralna, etična paradigma, ustaljen in splošno sprejet vzorec razmišljanja in delovanja vsakega posameznika. V Evropi bomo morali Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (ki smo jo pogumno sprejeli takoj po drugi svetovni vojni) in druge mednarodne pogodbe enako pogumno morda dopolniti z nekaterimi prej omenjenimi »novimi« pravicami. Mednje bo morda sodila tudi pravica do ekonomskega in socialnega razvoja posameznika, pravica do komunikacij, pravica do participacije in soodločanja. Odločanje o prihodnosti in usodi lokalnih, nacionalnih ali širših skupnosti je danes namreč v rokah političnih elit, povezanih v politične stranke in prepletenih s kapitalskimi in zgolj k profitu za vsako ceno usmerjenimi skupinami. Te mnogokrat ne zmorejo slediti dolgoročnim interesom skupnosti, temveč le partikularnim, kratkoročnim ciljem, povezanim tudi z neizmerno željo obdržati se na oblasti, včasih tudi za vsako ceno in tudi z ukrepi, ki so v nasprotju z osnovnimi načeli pravne države in demokracije.