Page 47

B A BY BO O M BA B Y B O O M 01

46 / 47

VLASTA NUSSDORFER, ROJ E N A 1 95 4 , VA RUHIN J A Č LOVE KOVI H P RAV I C , P R E DAVATE L J I CA , PU BL ICISTKA , PISATELJICA , HUMA N ITA RKA . IN SE VE DA PRAV N I CA , K I J E D O P R E VZ E M A FU NKCIJE VARUHINJE L E TA 2 0 1 3 D E LOVA LA N A TOŽ IL STVU , N AZA D N J E KOT V R H OV N A DRŽAVNA TOŽILKA . JE PO B UD N ICA USTA N OVITVE D RUŠTVA B E L I O B ROČ S LOV E N I J E TE R S KLA D OV PLAMEN DOBROT E IN HIPO K RAT. ME SEČ N O O PRAVI V S A J 150 U R B R E Z P LAČ N E G A DELA , NAMENJENEGA RAN L J IVIM SK UPIN A M. J E E N A O D PO B UDN I C P ROJ E KTA ZAG OVO R N I K – GLAS OTROKA , KI DELUJ E V O K RIL J U VA RUHA Č LOVE KOVIH P RAV I C R S , D E J AV N A J E P R I I ZOBRAŽEVANJU PRO STOVO L J C E V V N E VLA D N IH O RGA N IZAC I J A H , A KTI V N O S O D E L U J E S CENT RI ZA SOCIALNO D E LO, Z VA RN IMI HIŠA MI, MAT E RIN SK I M I D O M OV I I N VZG OJ N I M I ZAVODI. V ZADNJIH DEVE T IH L E T IH J E N A PISA LA D E VE T K N J I G , I Z K U P I Č E K J E Š E L V D O BRODEL NE NAMENE. JE KO L UMN IST KA N A PRAVN IŠK E M SPL E TN E M PO RTA L U I U S - I N F O. V OKVIRU PO RTALA JE BILA V L E T IH 2 0 0 6 - 2 0 1 2 IZ B RA N A M E D D E S E T N A J V P L I V N E J Š I H PRAV NIKOV SLOVENIJE.

Letos sem nastopila funkcijo varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije. Pred tem sem celotno profesionalno kariero posvetila državnemu tožilstvu na vseh ravneh - kot okrožna, višja in vrhovna tožilka. Poti, tudi zunaj tožilskih vrst, pa so me vedno vodile do ljudi, ki so potrebovali pomoč. Poznala sem njihove tegobe in stiske, vendar mi sedanja funkcija omogoča celovitejši vpogled v delovanje države in lokalnih skupnosti ter na raven zaščite človekovih pravic, ki jih oziroma bi jih morali zagotavljati omenjeni organi.

Ugotavljam, da je pravna država na veliki preizkušnji, kajti mnogokrat so kršene pravice do učinkovitih pravnih sredstev. O pravicah ljudi se na slovenskih sodiščih ne razsoja vedno v razumnem roku. Socialno državo je načela erozija, socialna varnost se zmanjšuje, tudi zaradi preteklih napak vodenja države in bohotenja neustavljivega pohlepa, korupcije ter nedopustne in mnogokrat nekaznovane kraje družbenega premoženja. Nadzorni mehanizmi države in lokalnih skupnosti niso dovolj učinkoviti.

>> >

Profile for PNV GROUP

Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?  

Razmišljanja slovenskih avtoric in avtorjev vseh generacij o prihodnosti Evrope.

Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?  

Razmišljanja slovenskih avtoric in avtorjev vseh generacij o prihodnosti Evrope.

Profile for pnvgroup
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded