Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 43

B A BY BO O M BA B Y B O O M 01

42 / 43

M OJ MIR MRA K, ROJEN 1 95 4 , D O KTO R E KO N O MIJ E , J E J E A N M O N N E T C H A I R P RO F E S O R NA U NIV ERZI V LJUBL JAN I. KOT GO ST UJ OČ I PRO F E SO R RE D N O P R E DAVA N A PO D I P LO M S KI H ŠT UDIJIH NA UNIVE RSITÁ D I SIE N A V SIE N I, T E R N A W I RTS C H A F TS U N I V E R S I TÄT NA DUNAJU. JE AVTOR, S OAVTO R IN URE D N IK ŠT E VIL N IH K NJ I G , KI S O B I L E O B J AV L J E N E DOM A IN V T UJINI. V SVOJ I D O LGO L E T N I KA RIE RI J E O PRAV L J A L Š TE V I L N E S TRO KOV N E NA LOG E ZA V LADE REPUB L IK E SLOVE N IJ E : V O B D O B J U 1 992- 19 9 6 J E VO D I L PO G A J A N J A RS O PREVZEMU DELA D O LGA N E K DA N J E SF RJ D O T UJ IH KO M E RC I A L N I H BA N K , V L E TI H 2000-2 0 0 2 JE BIL SVETOVA L E C ZA F IN A NČ N A VPRA ŠA N J A VK L J U Č E VA N J A N A Š E D RŽAV E V EU . KOT ČLAN DELOVNE SK UPIN E ZA E VRO PSK E ZA D E VE PRI V LA D I R S J E B I L V O B D O B J U 2003-2 0 0 5 O DGOVOREN ZA PRIPRAVO A N A L IT IČ N IH O SN OV ZA PO G A J A N J A S LOV E N I J E O NOVI SREDNJERO ČNI F IN A NČ N I PE RSPE KT IVI E U ZA O B D O B J E 2007- 2013, S E DA J PA S VETUJE VLADI V POGAJA N J IH V ZVE Z I S F IN A NČ N O PE RSPE KTI VO E U ZA O BD O BJ E 20142020. MOJMIR MRAK JE O PRAVL J A L T UD I ŠT E VIL N E SVE TOVA LN E N A LO G E ZA S U B J E KTE I Z S LOV ENIJE IN ZA MEDNARO D N E O RGA N IZAC IJ E , KOT SO N PR. O E C D, I B R D, E BR D, I F C , E VROPSKA KO MISIJA , EV RO PSK I PA RLA ME N T, UN D P IN UN ID O, TE R S V E TOVA L N E N A LO G E ZA DRŽAVNE INSTIT UCIJE DRŽAV V RE GIJ I, VK L J UČ N O S HRVA ŠKO, Č R N O G O RO, M A KE D O N I J O, ROMUNIJO, SLOVAŠKO, S RB IJ O IN T URČ IJ O.

močno prizadela države evroobmočja, se postavlja vprašanje, ali so države članice v procesu evropskih integracij naredile korak preveč oziroma vsaj prehitro? To vprašanje ima sicer vrsto podvprašanj. Naj navedem samo dve. Ali je bil politični aktivizem kot pomemben element poglabljanja integracijskih procesov v Evropi tokrat le preveč neusklajen z ekonomskimi predpogoji, ki jih mora neko geografsko področje izpolnjevati za vzpostavitev stabilne monetarne unije? Kaj bi bilo treba storiti, če želimo postaviti evro na dolgoročno stabilne temelje?

Kot rečeno, je monetarna unija najvišja in s tem tudi najzahtevnejša oblika regionalne ekonomske integracije. Če se države odločijo za vzpostavitev območja proste trgovine in tudi carinske unije, to od njih ne zahteva velikih žrtev v smislu izgube nacionalne suverenosti, pa tudi morebitni izstop iz tovrstnih oblik integracij je povezan s sorazmerno majhnimi stroški. Ko se države odločijo, da vzpostavijo skupen ekonomski prostor s prostim pretokom blaga, storitev, kapitala in ljudi, to od njih zahteva že bistveno tesnejše sodelovanje in posledično več skupnega odločanja na nadnacionalni ravni. >> >