Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 33

TRA D I C I O N A L I S TI POVOJ N A KO H O RTA

32 / 33

M AT EJA KOŽUH N OVA K, ROJ E N A 1 94 3 , J E D O KTO RICA Z N A N O S TI , S P E C I A L I S TKA G I N E KOLOG IJE IN PO RO DNIČA RSTVA . KOT N AC IO N A L N A KO O RD I N ATO R I CA ZA P RO M O C I J O ZDRAVJA , VODJA INŠTIT UTA ZA SO C IA L N O ME D IC IN O IN SOC I A L N O VA R S TVO, P R E DAVATEL JICA IN EN MANDAT KOT PO SLA N KA D RŽAVN E GA Z B O RA S E J E PO S V EČA LA RAZ I S KAVA M S PODRO ČJA ZDRAVJ A , RE PRO D UKT IVN E GA Z D RAVJ A IN I Z BO L J Š A N J A KA KOVO S TI ŽI VLJENJA STAREJŠIH. PRIZA D E VA LA SI J E ZA UVA J A N J E P RO S TOVO L J N E G A D E LA V S LOV ENSKE BO L NIŠNICE , VZGOJ O OT RO K IN MLA D IN E ZA Z D RAVO S PO L N O S T TE R M O D ERNI ZACIJO PAT RO NAŽN E D E J AVN O ST I. J E AVTO RICA ŠT E VIL N I H S TRO KOV N I H I N Z N A N S TVEN IH ČLANKOV, TUD I V ME D N A RO D N IH PUB L IKAC IJ A H. V E S ČA S J E B I LA Z E LO A KTI VNA V GIBANJU ZA EN A K E MOŽ N O ST I O B E H SPO LOV IN M I ROV N I H G I B A N J I H , S K U PA J S S OD ELAVCI JE BILA PRE J E MN ICA N AGRA D E PRE ŠE RN OVE GA S KLA DA . O D L E TA 2007 J E PREDSEDNICA ZVEZE DR UŠT E V UPO KOJ E N C E V SLOVE N IJ E .

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja sem študirala v ZDA. Bila sem presenečena, kako so Američani odprti do tujcev, kako želijo izvedeti, kako živijo ljudje drugje, ker seveda v svojih medijih o tem izvejo zelo malo. Mnogi se rasizma v ZDA sramujejo, skušajo obvladati svoje predsodke in predsodke sosedov. V letih po študiju v ZDA sem se prepričala, da je v Evropi rasizem sicer zelo skrit, je pa hujši kot v ZDA. Evropejcev, ki sem jih srečevala, ni nikoli zanimalo, kako živimo v socializmu, naši dosežki - v Sloveniji jih ni bilo malo - v očeh zahodnih Evropejcev niso bili nič vredni, ker so bili socialistični. Ko smo stroko-

vnjakinje na področju načrtovanja družine pripovedovale Belgijkam in Irkam, ki niso imele na voljo učinkovitih kontracepcijskih sredstev in možnosti splava in so morale zato na splav in po kontracepcijo v tujino, da imajo naši mladi pari v ustavi zagotovljeno pravico do načrtovanja družine, da imajo zakon, ki jim omogoča načrtovanje družine z dostopnimi, brezplačnimi kontracepcijskimi sredstvi, z varno prekinitvijo nosečnosti in zdravljenjem neplodnosti, da imajo porodnice eno leto plačanega dopusta, nam niso verjele. S tem smo se srečevali na vseh strokovnih kongresih. Nič nismo bili vredni, ker nismo znali zahodnih jezikov.

>> >