Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 25

TRA D I C I O N A L I S TI POVOJ N A KO H O RTA

24 / 25

J ANE Z KOCIJA NČ I Č, ROJ E N 1 94 1 , J E D O KTO R PRAVA IN SVOJ O KA R I E RO U S TVA R J A KOT GOS PODARSTVENIK, PO L IT IK IN ŠPO RT N I D E LAVE C . B IL J E D I R E KTO R PO DJ E TJ A I N TE REXPORT LJUBL JANA , M E D L E T I 1 98 2 - 1 993 GE N E RA L N I D IR E KTO R A D R I E A I RWAY S , O D 19 9 7 PA JE DIREKTOR J K CO N SULT IN G D.O.O. ZA USPE ŠN O D E LO J E P R E J E L N A J V I Š J E S LOV ENSKO PRIZNANJE N A PO D ROČ J U GO SPO DA RSTVA – N AG RA D O G O S PO DA R S K E Z BO RNI CE SLOVENIJE. V POL IT IK I J E B IL A KT IVE N KOT Č LA N IZVR Š N E G A S V E TA S LOV E N I J E V ČA SU PREDSEDNIKA STA N E TA KAVČ I ČA , ŠT IRI MA N DAT E J E B I L PO S LA N E C S LOV E N S KE G A PA R LAMENTA . V ŠPORTU J E O PRAVL J A L VRSTO O D GOVO RN IH D O LŽ N O S TI . B I L J E P R E D S EDNI K SMUČARSKE ZVE Z E SLOVE N IJ E IN SMUČA RSK E ZVE Z E J U G O S LAV I J E I N J E P RV I I N DOSLEJ EDINI PREDSE D N IK O L IMPIJ SK E GA KO MIT E J A SLOV E N I J E . O D L E TA 19 83 J E ČLA N PREDSEDSTVA ME D N A RO D N E SMUČA RSK E F E D E RAC IJ E ( F I S ) , O D L E TA 2010 TU D I NJ EN PO DPREDSEDNIK. O D L E TA 2 0 0 5 J E T UD I Č LA N IZVRŠ N E G A O D B O RA E V RO P S K I H OLI MPIJSKIH KOMIT EJEV. ZA SVOJ E D E LO J E D O B IL N A J VIŠJ E S LOV E N S KO P R I Z N A N J E N A PODRO ČJU ŠPORTA – BLO UD KOVO N AGRA D O.

Temeljna značilnost in hkrati pomanjkljivost Evrope v pogojih globalne konkurence sta narodnostna in kulturna raznolikost ter razvita socialna država. Oboje je izrazito drago in predstavlja tisti del stroškov, ki jih je na svetovnem trgu (v neizprosni tekmi z narodi in sistemi, ki tema značilnostma posvečajo znatno manj pozornosti in denarja) težko upravičiti. Prav tu se po mojem mnenju srečujemo z najpomembnejšo razvojno dilemo, ali zmanjševati vlaganja v

samobitnost in kulturo sorazmerno majhnih narodov in z različnimi programi varčevanja krčiti dosežene razsežnosti socialne države ali pa kreniti po drugi poti in iz obeh segmentov, iz nacionalne in kulturne raznolikosti in iz nadaljnjega razvoja socialne države, ki sloni tako na socialni pravičnosti in solidarnosti kot na zgodovinskih in kulturnih dosežkih, ustvariti konkurenčne prednosti v globalni tržni

>> >


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.