Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 19

TRA D I C I O N A L I S TI POVOJ N A KO H O RTA

18 / 19

PE T E R TOŠ, ROJEN 1 93 9, PRAVN IK , J E PO O B D O B J U D RUŽ B O SLOV N E G A RAZ I S KOVA N J A I N VSTOPA V POL ITIKO (BIL J E PO SLA N E C TA K RAT N E SK UPŠ Č IN E , N ATO Č LA N I ZV R Š N E G A S VETA IN PREDSEDNIK R E PUB L IŠK E GA KO MIT E J A ZA D E LO IN J E P E T L E T ZA S TO PA L N E KDA NJ O SFRJ V IZVRŠIL N E M T E L E SU ME D N A RO D N E O RGA N IZAC I J E D E LA ) . S VOJ O KA R I E RO NA DALJEVAL KOT DIPLO MAT. VE L E PO SLA N IŠK E D O LŽ N O ST I JE O P RAV L J A L V TA N ZA N I J I , NA KO MORIH, MAV RICIU SU IN SE J ŠE L IH, RE PUB L IKO SLOVE N I J O PA J E P R E D S TAV L J A L I N ZASTOPAL V EGIPTU , SAVD SK I A RA B IJ I, K UVA J T U, Z D RUŽE N I H A RA B S K I H E M I RATI H I N I Z RAELU T ER NA OZ E ML J IH PA L E ST IN SK E AVTO N O MN E O BLA S TI . O D L E TA 2007 J E U POKOJEN IN VO DI KL UB N E K DA N J IH SLOVE N SK IH VE L E PO SLA N I KOV.

gova zadnja objektivno možna teritorialna širitev. Hotenje po stalni rasti kapitala in dobička lastnike usmerja na nova področja in smeri: postopna privatizacija zdravstva, šolstva, kulture in drugih družbenih javnih dejavnosti, to je tudi zniževanje plač in ukinjanje drugih pravic zaposlenim. Na teh področjih odnose solidarnosti vse bolj zamenjujejo odnosi trga s posledico neenakosti. Kapitalistični sistem rojeva največ negativnih posledic na bančnem področju. Pohlep in grabežljivost lastnikov in pooblaščenih upravljavcev bančnega kapitala je poglavitni razlog za sedanjo krizo. Vzrokov in posledic sedanje sistemske krize je še mnogo več. Rezultat tega stanja so dolgovi in izgube, ki jih lastniki kapi-

tala ob pomoči vlad in parlamentov ter Evropske komisije uspešno prelagajo na davkoplačevalce. Položaj prebivalstva se poslabšuje, razvojno nemoč izkazuje že več kot polovica sveta. Poleg nenehnega zniževanja materialne in socialne ravni življenja v imenu dviga tržne konkurenčnosti smo tako soočeni z zahtevo po poplačilu bančnih in drugih gospodarskih izgub, ki so posledica svobodnega delovanja trga in kapitala v pogojih nove liberalne miselnosti, slabega poslovodenja podjetij, bank in države. Nosilci kapitala, ki krizi navkljub pridobivajo ogromna bogastva, so kot »stekel pes, spuščen z verige«; kapital izgublja nekdanjo nacionalno pripadnost, njegovi lastniki pa odgovornost za zaposlene, družbeno okolje in razvoj. Mednarodne ustanove, kot so Mednarodna organizacija >> >