Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 15

TRA D I C I O N A L I S TI V E TE RA N I

Prav bi bilo, da bi upoštevali predlog predsednika Barrosa o federaciji in ga razvijali. Da bi bila federacija, a da bi imel vsak narod možnost, da se razvija na osnovi svoje tradicije, kulture in jezika. V zvezi s tem Morin in Hessel govorita o globalizaciji in jo podpirata v vsem, kar koristi človeštvu. Toda poleg globalizacije je treba upoštevati tudi partikularnost – to pa so regije in narodi, ki bi morali svojo kulturno raven razvijati v kar največji meri. Tako ostane njihova identiteta, kot sem že poudaril, nedotaknjena in je del skupne identitete. V tem vidim

14 / 15

razliko med ameriškim talilnim loncem in evropsko skupnostjo narodov. Na koncu bi rad opozoril na žrtve v italijanskih fašističnih taboriščih in v nemških taboriščih, ki nas zavezujejo, da rešujemo probleme združene Evrope postopoma in premišljeno in da se tako vsaj deloma oddolžimo tistim, ki bi lahko danes z nami gradili Evropsko unijo, a jih je usoda spremenila v pepel. Svoboda, za katero so se borili, ni samo zmaga nad fašizmom in nacizmom, ampak tudi odgovornost za boljšo in pravičnejšo družbo!

BO RIS PA HOR, ROJEN 2 0 1 3 V T RST U, SLOVE N SK I PISAT E L J IN KR I TIČ N I I N TE L E KTU A L E C . A NTI F AŠIST IN PRIČEVAL E C O TOTA L ITA RN IH N A SIL J IH, K I J IH J E I Z K U S I L V I TA L I J A N S K I H ZA PORIH IN NEMŠKIH TA B O RIŠČ IH. PO VOJ N I J E N A UN IVE RZ I V PA D OV I D O KTO R I RA L Z DI S ERTACIJO O KOCBEKOVE M PE SN IŠTVU IN DVE D E SE T L E TJ I PO UČ E VA L I TA L I J A N S KO KNJ I ŽEV NOST NA SLOVE N SK I SRE D N J I ŠO L I V T RST U. KOT D E M O KRAT, S VO B O D O M I S L E C I N RAZUMNIK EV RO PSKE GA D UHA Z IZ J E MN O O BČ UT L J IVO STJ O ZA PO LOŽA J S LOV E N S KE MA NJŠINE V ITAL IJI JE VE S ČA S K RIT I Č N O PRE SOJ A L K ULT UR N E I N PO L I TIČ N E RAZ M E R E V SLOV ENIJI IN PRI T EM O D PIRA L T UD I TA B U T E ME . V N E K DAN J I J U G O S LAV I J I J E B I L ZATO NA MENOMA PREZRT, ZAD N J A D E SE T L E T J A PA S SVOJ IM PRIPOV E D N I Š TVO M , E S E J I S TI KO I N J AV NIMI NASTOPI VZ B UJ A POZO RN O ST D O MA IN V E VRO PI . B O R I S PA H O R J E ZA S VOJ E I ZJ EMNO DELO IN MORAL N O D RŽO PRE J E L ŠT E VIL N A K ULT UR N A I N D RŽAV N A P R I Z N A N J A V S LOVENIJI IN TUJINI, VEČ K RAT J E B IL T UD I PRE D LAGA N ZA N O BE LOVO N AG RA D O ZA L I TERATURO. LETA 2 0 1 3 JE PRE J E L N AGRA D O E VRO PSK E GA PA RLAM E N TA D RŽAV L J A N E V RO P E .