Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 125

G E N E RAC I J A Y

Obeta se nam tudi hiter razvoj tehnologije za interakcijo med računalnikom in človekom. Novejši telefoni imajo že pomočnike, ki razumejo naš govor in na podlagi govora opravljajo dejanja ali pa nam odgovarjajo. Te storitve so zaenkrat omejene na le nekaj največjih jezikov, v nekaj letih pa se bodo zagotovo razširile tudi do slovenščine. Orodja za prepoznavanje naravnega jezika se s časom in pogostostjo uporabe hitro izboljšujejo, zato lahko do leta 2030 pričakujemo računalnike, s katerimi se

124 / 125

bomo lahko pogovarjali kot v seriji Zvezdne steze. Kako bodo vselej prisotni digitalni pomočniki, s katerimi se bomo lahko pogovarjali, vplivali na naše delo in družabno življenje, si ne upam napovedovati. Zagotovo pa si čez nekaj let ne bomo več znali predstavljati življenja brez njih. Kot fizik se moram dotakniti tudi pridobivanja energije z zlivanjem oz. fuzijo jeder. Za razliko od običajnih jedrskih elektrarn, ki energijo pridobivajo iz razpada radioaktivnih

M IHA ČA NČULA, ROJEN 198 9, J E B IL Ž E V O SN OVN I ŠO L I VEČ KRATN I P RVA K N A D RŽAV N I H TEKMOVANJIH V FIZIKI, K E MIJ I, LO GIK I IN RAČ UN A L N IŠTVU. V G I M N AZ I J I S E J E PO S V E TI L PREDV SEM MATEMAT IKI IN F IZ IK I. J E D O B IT N IK B RO N A ST I H M E DA L J N A M E D N A RO D NI H OL IMPIJADAH V MAT E MAT IK I IN F IZ IK I (VIE T N A M, 2 0 0 7 I N 2008) I N U D E L E Ž E N E C LI NGV IST IČNE OL IMPIJAD E V B O LGA RIJ I (2 0 0 8 ). L E TA 2 0 1 3 J E N A D R U G I BO LO N J S KI S TO P NJ I ZAKLJUČ I L Š T U D I J RAČ U N A L N I Š K E F I Z I K E N A F A K U LT E T I ZA M AT E M AT I KO I N F I Z I KO V LJ UBLJANI. V ČASU ŠT UD IJ A J E V SK LO PU GO O GLOVE GA PRO G RA M A S U M M E R O F CO D E RAZVIJAL ODPRTOKO DN E PRO GRA ME IN ZA D E LO N A PRO GRA M U ZA P R I D O B I VA N J E PO DATKOV O RANGE PREJE L D RŽAVN O N AGRA D O ZA PRISPE VE K K TRA J N O S TN E M RAZVOJ U DRU ŽBE, KI JO REPUBL IKA SLOVE N IJ E PO D E L J UJ E ŠT UD E N TO M ZA I Z J E M N E D O S E Ž KE . MI H A JE TRENUT NO ZAPO SL E N KOT MLA D I RAZ ISKOVA L E C N A F A KU LTE TI ZA M ATE M ATI KO I N FI ZIKO. V SKLO PU SVOJ E GA D E LA RAZVIJ A N UME RIČ N E SIM U LAC I J E Š I R J E N J A S V E TLO B E S KOZI ZAPLETENE ST RU KT URE T E KOČ IH K RISTA LOV.

>> >