Page 119

G E N E RAC I J A Y

118 / 119

NINA MA ROK, ROJENA LE TA 1 98 9, ŠT UD IRA , Ž IVI IN D E LA M E D L J U BL J A N O I N S A RA J E VOM. V ZADNJEM LETNIKU ŠTUDIJA KULTUROLOGIJE NA FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE V LJ UBL JANI JE IZKO RISTI LA PRILOŽ N O ST ME D N A RO D N E IZ ME N J AV E I N S E O D P RAV I LA N A ŠTUDIJ NA INT ERNAT ION A L UN IVE RSITY O F SA RA J E VO. PO IZ M E N J AV I J E Š E L E TO I N PO L P R EŽ IVELA V SARAJEVU, O PRAVL J A LA PRA K SO PRE KO ŠT UD E N TS K E O RG A N I ZAC I J E A I E S E C I N DI PLOMIRALA . TRENU T N O J E VPISA N A N A D RUGO B O LO N J S KO S TO P N J O U M E TN O S TN E ZGODOVINE NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V SARAJEVU IN NA DRUGO BOLONJSKO STOPNJO PROGRAMA KULT URO LO GIJ A – RE L IGIJ SK E ŠT UD IJ E N A L J U B L J A N S KI F A KU LTE TI ZA DRUŽBENE VEDE. OB ŠO LA N J U SE J E A KT IVN O UKVA RJ A LA T U D I Z N OV I N A R S TVO M ; KOT R ECE NZENT KA JE NA RAD IU SLOVE N IJ A 1 SO D E LOVA LA PRI MLA D I N S KI O D DA J I KN J I Ž N I CA ZA MLADE, SODELOVALA J E PRI PO N OVN E M PRE B UJ A N J U ČASOPISA TRIBUNA IN PRI USTVA R J ANJU ŠT UDENT SKE PUB L IKAC IJ E TA B U IN K ULT URA , O BČA S N O O BJ AV L J A P R I S P E V KE V KULTURNI RUBRIKI ČA SO PISA D N E VN IK .

meji med ideološko različnima Zahodom in Vzhodom odvijale skozi čas, je v mestu moč čutiti melanholijo. Občutenja iz težkih časov so še kako živa, a ta ista občutja s seboj nosijo tudi izjemen občutek za sočloveka. In prav več tega občutka je tisto, kar sodobni Evropejci potrebujemo. S tem ko – študenti ali ostali - izkoristimo priložnosti za raznovrstna izpopolnjevanja, izobraževanja, delo in spoznavanje drugega in drugačnega ter apliciranja tega nazaj v domače okolje, ga lahko širimo. In na ta način širimo meje Evropske unije. To širjenje se trudim videti v pozitivnem smislu tudi s »političnega« vidika. Torej

ne na način, da bi vplivnejše države ob širitvi pogoltnile šibkejše, temveč, konkretno v primeru Bosne in Hercegovine, da bi končno rešila problem ustave in državne ureditve ter tako stopila korak naprej proti razvoju in višjemu standardu. Ob tem pa ohranila in spoštovala notranjo raznolikost in kulturne dobrine, ki so vanjo pritekale skozi dolga leta zgodovine z raznovrstnimi religijskimi (judovskimi, krščanskimi, muslimanskimi) in državno-ureditvenimi (otomanski, avstro-ogrski in jugoslovanski) vetrovi. Ker rane zadnje vojne še niso popolnoma zaceljene, se bo morala zamenjati vsaj ena generacija, da se bo življenje gradilo na uresničevanju vizij o napredku in ne na melanholiji. Ta napredek bo v Evropi zavel kot svežina. Tudi s kančkom melanholije.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.