Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 117

G E N E RAC I J A Y

jcev, ki so nad Slovenijo navdušeni in se v njej ustalijo. Življenje v Španiji mi je, poleg veliko dobrih drobnih stvari, prineslo veliko ljubezen do flamenka. Že v Sloveniji sem vso svojo mladost plesala jazz balet in step, tukaj pa sem se v ples dobesedno zaljubila. Preseneča me, kako ti lahko neka kultura, ki je tako drugačna od tvoje, tako spremeni življenje in ti pomaga začutiti stvari, ki si jih prej nikoli nisi predstavljal, niti v sanjah.

Kaj lahko glede na vse povedano dodam k misli o prihodnosti? Menim, da bo s časom podobnih situacij, kot je moja, vse več, saj se meje odpirajo, Evropska unija se širi in vedno več ljudi postaja del “evropske” družbe. Lahko smo veseli, da nismo omejeni znotraj meja naših držav in da imamo priložnosti spoznavati in biti del drugih kultur. Konec koncev ni nujno, da “spadamo” le v prostor, v katerem smo se rodili. Morda obstaja na svetu kakšen drugačen kotiček, v katerem se bomo počutili veliko bolje.

ANJ A MEJAČ, ROJENA 1 98 9, J E Ž E V OT RO ŠTVU VE L IKO R I S A LA I N U S TVA R J A LA , V M LA DOSTNIŠKIH LETIH PA J O J E VE SE L J E D O F OTO GRA F IJ E P R I P E L J A LO D O Š TU D I J A N A A KA DEMIJI ZA LIKOVNO UME T N O ST IN O B L IKOVA N J E , SME R V I Z U A L N E KO M U N I KAC I J E , KJ ER JE T RENUTNO ABSO LVE N T KA . ZA PRID O B IT E V N OVIH Z N A N J S E J E O D P RAV I LA N A P RA KSO V MADRID (RARO D E SIGN ), K J E R SE DA J Ž IVI IN N A DA L J U J E KA R I E R N O POT. U KVA RJ A SE Z GRAFIČNIM O B L IKOVA N J E M, IL UST RAC IJ O IN F OTOG RA F I J O I N J E S O D E LOVA LA NA ŠT EVIL NIH RAZSTAVA H. N A PO D ROČ J U VIZ UA L N IH KO MUN I KAC I J J E Ž E D O B I LA N E KA J PRI ZNANJ, MED O STALIMI N AGRA D O PRE ŠE RN OVE GA SK LA DA ZA Š TU D E N TE ZA D O S E Ž KE NA Š TUDIJSKEM PO DROČJ U, L E TO S PA J E N A 6 . B IE N A L U VID N I H S PO RO Č I L S LOV E N I J E P R E J ELA BRUMNOVO NAGRA D O V KAT E GO RIJ I KATA LO GI, MO N O GRA F I J E I N L E TN A PO ROČ I LA . V ŠPANIJI JE O DKRILA SVOJ O ST RA ST – F LA ME N KO, K I SE GA UČ I N A P L E S N I A KA D E M I J I A MOR DE DIOS V MADRID U.

116 / 117