Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 111

G E N E RAC I J A Y

110 / 111

ŽIG A VAVPOTIČ , L ET NIK 1 98 4 , VE RJ A ME V SO D E LOVA N J E . E KO N O M I S T I N PO L I TO LO G M EDN ARODNIH ODNOSOV Z MAGIST E RIJ E M SO C IO LO GIJ E . N A TO TE M O P I Š E TU D I D O KTORAT. JE SOUSTANOVIT E L J IN ST RO KOVN I D IRE KTO R ZAVO DA Y P S I LO N I N PO BU D N I K P ROJ EKTA SIMBIOZA , KI J E PRE J E L N AGRA D O E VRO PSK E GA PA R LA M E N TA D RŽAV L J A N E VROP E . » ŽIVI IN PUSTI SL E D « J E MOTO, K I GA SPRE ML J A N A N J E G OV I H PO POTOVA N J I H M LA DOSTI IN MODRO STI. ZAZ N A MUJ E J O N A S K N J IGE , K I J IH P R E BE R E M O, I N L J U DJ E , KI J I H S REČAMO, PRAV I AVTO R T RE H K N J IG. SRČ N A K N J IGA MOJ E G A Ž I V L J E N J A J E N J E G OVA ZA DNJA . ŽIG A RAD POTU J E , J E ZA L J UB L J E N V PE T RO, Ž IVL J E N J E I N S VOJ E D E LO. P R E P R IČA N J E, DA SE DOBRO Z DOB RIM VRAČA .

Nalijmo si čistega vina. Glavni problem mladih je, da ne volijo in zato politikom predstavljajo manj zanimivo populacijo. Vendar, če nihče drug, bo demografija prepričala politiko, da bo razumela, da vleči demografske skupine na svojo stran preprosto ni modra rešitev. Prava pot prihodnosti je v medgeneracijskem sodelovanju. Vendar se moramo prav vsi, tako mladi kot tudi modri, kot raje rečem starejšim, zavedati, da je medgeneracijsko sodelovanje dvosmerni proces. Je proces, ki temelji na dajanju, zato da se ustvarja skupno prejemanje. Tega se premalo zavedamo. To je stanje Evrope danes, leta 2013.

Vlaganje predvsem v mlade je prava strategija prihodnosti Če se vrnemo k naslovu, se verjetno postavi vprašanje, zakaj so mladi še posebej izpostavljeni. Enostavno verjamem (in upam, da bom to verjel tudi takrat, ko bom sam pripadal starejši generaciji), da je politična strategija izgradnje Evrope, ki bo mladim prijazna, zelo modra odločitev. Mladi so naša prihodnost, se pogosto sliši. Vendar moramo to začeti živeti. Verjetno je pogosto največji politični izziv ravno kratkovidnost obstoječih političnih akterjev. A bi bilo za razvoj Evrope ključno, da odpre vrata najboljšim mladim. Ne samo da bi s tem obdržali domačo pamet, lahko bi postavili Evropo, ki sprejema energično mladost, polno inovativnosti in drugačnosti. Rezultat takšne politike bi bil viden čez deset let, tudi v gospodarski rasti, majhni zadolženosti in predvsem v okolju, ki bi s pozitivnimi zgledi vleklo vse, kar je dobro. Do tam je dolga pot. V prvi fazi je treba veliko političnega pogu>> >