Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 105

G E N E RAC I J A X

104 / 105

KLE MEN JA KL I Č, ROJEN 1 97 5 , PO UČ UJ E IN RAZ ISK UJ E N A U N I V E RZ I H A RVA R D, Z DA . PO DI PLOMI NA PRAV NI FAK ULT E T I V L J UB L J A N I J E MAGIST RIRA L I Z U S TAV N E G A P RAVA N A U NI VE RZI HARVARD, NATO D O KTO RIRA L IZ E VRO PSK E IN T E G RAC I J E I N E V RO P S KE G A PRAVA NA UNIV ERZI OX F O RD T E R N A PO SL E D N A UN IVE RZ I H A RVA R D D O KTO R I RA L Š E DRU GIČ, TOKRAT S PO D RO Č J A USTAVN E T E O RIJ E IN VPRA ŠAN J A D E M O KRAC I J E E V RO P E . NA HARVARDU PO UČUJE O D L E TA 2 0 0 8 N A PO D ROČ J IH E VRO P S K E I N TE G RAC I J E I N E VROPSKEGA PRAVA , ČLOVE KOVIH PRAVIC , T E O RIJ E PRAVIČ N OS TI , E TI K E TE R U S TAV N E G A PRAVA IN USTAVNE T EO RIJ E . J E D O B IT N IK VEČ UN IVE RZ IT E T N I H P R I Z N A N J ZA O D L IČ N O S T V POU ČEVANJU, NJEG OVO T RE N UT N O RAZ ISKOVA L N O D E LO PA S E O S R E D OTOČA N A VP RAŠANJE EVROPSKE USTAVN O ST I IN N A DA L J N J E GA RAZVOJ A I D E J E D E M O K RAC I J E V KONTEKST U G LOBALNE PRAVIČ N O ST I. J E AVTO R Z N A N STVE N E M O N O G RA F I J E CO N S TI TU TI ONAL PLURALISM IN T HE E U (OX F O RD UN IVE RSITY PRE S S , 2013) , ZA S VOJ O D R U G O ZNA NSTV ENO MONOGRA F IJ O (D E MO C RACY ’ S T HIRD CO MIN G : E U RO P E A S A RO U TE TO H UMANITY ’S THIRD HIS TO RIC STAGE O F D E MO C RACY, V IZ DA J A N J U ) PA J E P R E J E L N AGRA DO HARVARDSKE UN IVE RZ E ZA » N A J B O L J ŠE D E LO N A PO D RO Č J U E V RO P S K E G A P RAVA I N EVROPSKE PRAVNE M ISL I« .

je preprosto presilna in prepravična. Ob spremembi zgodovinskega konteksta (razpad monarhij), ki to omogoči, prek demokratičnih revolucij 18. stoletja doživi svoj “drugi prihod.”2 V novem zagonu se razmahne preko obzidja mestnega polisa, tokrat nad ogromno ozemlje nacionalne države. V temelj prve demokratične ustave – Ustave ZDA – njeni snovalci zapišejo njeno vodilo: da je vsem državljanom priznano, da so rojeni enaki in kot taki vredni

enakega spoštovanja, da vsa oblast ustanovljene države izhaja od njih, je zanje in se preko njih tudi izvaja. Toda ta moralno prepričljiv demokratični ideal in obenem ameriški sen je po eni strani tako očitno pravičen in po drugi tako zelo v nasprotju z realnostjo Amerike 18. stoletja, v katero je vsajen (suženjstvo, volilna pravica omejena na državljane, ki so moški, belci, lastniki zemlje itd.). A ravno ustavna zavezanost več kot očitno pravičnemu idealu, ki kruti realnosti postavi

>> >