Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 101

G E N E RAC I J A X

100 / 101

M ILAN KRA JN C, ROJEN 197 4 , J E Ž E ME D ŠT UD IJ E M E N O PRE D M E TN E F I Z I K E N A P E DAG O Š KI FA KULT ET I UNIV ERZE MA RIB O R UGOTOVIL , DA PO K L IC UČ IT E L J A N E B O N J E G OVA P R I H ODNOST. TAKOJ PO ŠT UD IJ U SE J E ZAČ E L UKVA RJ AT I Z O PTI M I ZAC I J O PO S LOV N I H P RO CES OV IN UV IDEL, DA S O ZA T E ŽAVE V PO DJ E T J IH V GLAVN E M K R I V I L J U DJ E , P R E DV S E M U PRAVLJAVCI. Z IZOBRAŽ E VA N J I N A IN ŠT IT UT U ZA RE A L IT E T N O TE RA P I J O I N I N Š TI TU TU ZA TRANSAKCIJSKO ANA L IZO J E PO STA L PSIHOT E RA PE VT. ZA PO S L E N J E P R I LO N D O N S KE M A DCOR CO RPORATIO N LT D. , D E LA KOT O SE B N I SVE TOVA L E C PO L I TI ČN I H I N G O S PO DA RS KI H VO DIJ. JE AVTOR PR E KO 1 6 0 Z N A N STVE N IH IN ST RO KOV N I H Č LA N KOV TE R 11 K N J I G . Ž I V I M E D S L I V N I CO I N B E O G RA D O M , J E A KT I V E N Š PO RT N I K ( N E KOČ P L E S A L E C I N AT L E T ) , U ŽI VA O B VO DI IN V VOŽ N J I Z MOTO RJ E M.

Sedaj, ko smo se znašli na popolnem dnu, se moramo začeti dvigati, vendar bo pot k vrhu trajala več kot desetletje, vse tja do 2030. Pričeti moramo tako, da pričnemo sanjati. Naše sanje namreč izhajajo iz našega bistva, z bistvom smo se rodili, a smo ga z načinom življenja pozabili. S sanjanjem pa lahko to bistvu ponovno obudimo. Sanjamo lahko nekje, kjer se počutimo varne, kjer smo sproščeni in imamo svoj mir. Zato je prvi korak k izhodu iz krize, da Evropa ustvari kotičke za sanjarjenje. To bi lahko bila velika polja, parki, kjer bi brezskrbno ležali v travi in sanjarili … če se ne bi mogli spomniti, o čem bi sanjali, ali pa je pot do našega bistva enostavno predolga, bi nam pri tem lahko pomagali Prodajalci Sanj. To bi bile osebe srednjih let, ki so v življenju dosegle vse in so svoj smisel našle v delitvi svoji izkušenj z drugimi.

No, tukaj me je malo odneslo v pravljični svet, saj si v teh napornih časih vsak želi neko svojo pravljico ... Vendar drugačna pot od opisane v resnici skoraj ni mogoča, če naj se svet ne sesuje sam vase. Tukaj vidim vlogo Evrope, ki lahko pomaga, da pridemo iz začaranega kroga. Vendar ne tako, da bo svoje bojevnike pošiljala po svetu, da bi »osvobajali« ali »preobračali ljudi«, temveč tako, da bo prenovila samo sebe. Evropo bo ostali svet enostavno nehal zanimati. Pričela se bo ukvarjati s tem, kako se mora sama organizirati, da bo lažje njenim državljanom, vsakega posebej bo vprašala, kaj si želi.

>> >