Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

Konspekt warsztatu

Ziemia – zagrożony raj Irena Gumińska

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


KONSPEKT WARSZTATU Tytuł warsztatu: Ziemia - zagrożony raj Czas trwania: 1 godzina 45 minut Grupa: Uczniowie gimnazjum - 15 osób Miejsce: Ośrodek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej, ul. Jasna 17 Osoba prowadząca/trener: Irena Gumińska Cel strategiczny: zwiększenie poczucia sprawstwa w działaniach na rzecz klimatu. Cele operacyjne: •

podniesienie poziomu wiedzy o czynnikach kształtujących klimat;

poznawanie możliwości przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu;

zwrócenie uwagi na rolę emocji i uczuć w codziennych działaniach na rzecz przyrody, klimatu.

1


Czas 15 minut

Opis i cel struktury I. Wprowadzenie do zajęć: • Przedstawienie siebie, tematu i celu zajęć. • Nawiązanie do miejsca spotkania - siedziby Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej oraz działalności Pracowni na rzecz przyrody - roślin, zwierząt i naturalnego środowiska. • Wyjaśnienie obecności i roli nauczycieli i uczestników Szkoły Trenerów dla Dobrego Klimatu. • Przedstawienie się uczestników oraz wyrażenie swoich oczekiwań w związku z tematem zajęć. • Podsumowanie oczekiwań uczestników przez trenera. • Zapisanie imion uczestników i trenera na kartkach identyfikatorów. • Przedstawienie planu pracy (czas zajęć, metody pracy). • Zawarcie Kontraktu grupowego w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczestników i dobrej współpracy.

Kierunek omówienia, pytania

Materiały

Lista proponowanych zasad kontraktu: • Mówimy do osoby, a nie o osobie. • Okazujemy sobie szacunek, słuchając wypowiedzi innych. • Wypowiadamy się w swoim imieniu (używamy komunikatu JA). • Wypowiadamy się na temat. • Nie oceniamy innych. • Dbamy o bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników. • Wyłączamy telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny.

Identyfikatory, duży arkusz papieru, pisak.

2


20 minut

II. Prezentacja wybranych fragmentów filmu dokumentalnego z 2011 roku Madagaskar. Zagrożony raj. (Scenariusz: Jess Reisse, Graeme Duane, prod. RPA).

Zadaniem uczestników - w czasie projekcji filmu - jest zanotowanie przyczyn i skutków wylesiania wyspy oraz różnego rodzaju problemów mieszkańców Madagaskaru według instrukcji zawartej w karcie pracy: • przyczyny i skutki wylesiania wyspy; • problemy społeczne, polityczne i gospodarcze mieszkańców wyspy; • stosowane środki zaradcze.

10 minut

Omówienie filmu według Cyklu Davida Kolba: • analiza/refleksja.

Pytania trenera do uczestników: • Co czułeś/czego doświadczyłeś/jakie są twoje emocje w tej chwili?

10 minut

Przerwa.

Karty pracy.

3


30 minut

III. Rozwiązywanie problemów społecznych, politycznych i gospodarczych Madagaskaru w związku z koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatu wywoływanym działalnością człowieka: • Diagnoza problemu. • Poszukiwanie rozwiązań. • Wybór najlepszych rozwiązań (głosowanie).

Określenie przez trenera nadrzędnego celu ćwiczenia RATOWANIE LASÓW JAKO NIEZBĘDNYCH REGULATORÓW KLIMATU (pochłanianie dwutlenku węgla, retencja wody, transport wody w głąb lądu, zapobieganie erozji gleb). Uczestnicy, odpowiadając na pytanie: Co się stało i dlaczego? Określają przyczyny i skutki wylesiania wyspy oraz inne problemy mieszkańców Madagaskaru zaprezentowane w filmie. Efekty pracy zapisują na dużym arkuszu papieru.

Duże arkusze papieru, pisaki.

W fazie poszukiwania rozwiązań uczestnicy najpierw uzupełniają wiedzę na temat wyspy i jej mieszkańców, zapoznając się z przygotowaną przez trenera prezentacją, a następnie dzielą się na 4 zespoły, losując przydział do jednej z grup społecznych państwa Madagaskar: • politycy/ekonomiści, • naukowcy/ekolodzy, • rolnicy, • drwale.

Prezentacja najbardziej charakterystycznych zdjęć wyspy i jej mieszkańców ukazująca: skutki wylesiania wyspy, ubóstwo mieszkańców, środki transportu lądowego i morskiego, krajobrazy, karty pracy.

Każda z grup, wczuwając się w sytuację przedstawicieli madagaskarskiego społeczeństwa, próbuje znaleźć rozwiązania sprzyjające realizacji celu nadrzędnego. Pomysły rozwiązań zapisywane są na drugiej stronie kart pracy, a następnie zaprezentowane pozostałym uczestnikom (zapisanie na kolejnym, dużym arkuszu papieru przez przedstawicieli poszczególnych grup).

4


Wszyscy uczestnicy - w dalszym ciągu odgrywając rolę przedstawicieli wybranych grup społecznych - dokonują oceny zaproponowanych rozwiązań, uwzględniając ich przydatność, prostotę, możliwość realizacji, akceptowalność społeczną. Na zakończenie ćwiczenia następuje wybór najlepszych rozwiązań poprzez przyznawanie punktów - każdy uczestnik ma do dyspozycji tylko 5 punktów i może je przyznać jednej lub kilku propozycjom. Uczestnicy kolejno zapisują punkty obok wybranych z listy rozwiązań, a następnie jeden z nich zlicza punkty i ogłasza wyniki społecznej debaty. Pytania trenera do uczestników: • Czy dostrzegasz związek między tytułem warsztatu i tytułem filmu? Jeśli tak, to na czym on polega? • Jak możesz zdobyte w tym ćwiczeniu doświadczenie wykorzystać w swoim życiu? 10 minut

Omówienie ćwiczenia według Cyklu Davida Kolba: • wnioski/teorie; • zastosowanie/działanie.

10 minut

V. Podsumowanie warsztatu - runda uczestników.

Pytania trenera: • Jakie myśli, emocje, uczucia towarzyszą Ci w tej chwili? • Czy zauważasz różnice między aktualnymi emocjami, a tymi, które odczuwałeś po obejrzeniu filmu? • Co zabierasz z tego warsztatu?

5


Załącznik 1 KARTA PRACY PRZYCZYNY WYLESIANIA WYSPY

SKUTKI WYLESIANIA

PROBLEMY SPOŁECZNE, POLITYCZNE, GOSPODARCZE MADAGASKARU

SPOSOBY RATOWANIA DZIKIEJ PRZYRODY


Załącznik 2

MADAGASKAR LĄD NA KOŃCU ŚWIATA


http://www wildmadagascar org/kids/01窶進ntroduction html http://www.wildmadagascar.org/kids/01窶進ntroduction.html


Palm trees growing on the Savanna Madagascar 20130409 Palm trees growing on the Savanna, Madagascar 20130409


http://www national geographic pl/foto/fotografia/madagaskar 13900 http://www.national�geographic.pl/foto/fotografia/madagaskar�13900


http://www nasa gov/topics/earth/features/astronauts eyes/iss010e19333 html http://www.nasa.gov/topics/earth/features/astronauts_eyes/iss010e19333.html


https://www google pl/search?q=WWW BAOBAB TREES MADAGASCAR https://www.google.pl/search?q=WWW.BAOBAB‐TREES‐MADAGASCAR


http://www national geographic pl/foto/fotografia/madagaskar 13891 http://www.national�geographic.pl/foto/fotografia/madagaskar�13891


http://www national geographic pl/foto/fotografia/madagaskar 13892 http://www.national�geographic.pl/foto/fotografia/madagaskar�13892


http://www.safpol.pl/galerie/madagaskar.html?album=6&gallery=85


http://photos wildmadagascar org/images/Dylan/Avenue de l%27Independence shtml http://photos.wildmadagascar.org/images/Dylan/Avenue_de_l%27Independence.shtml


http://www.safpol.pl/galerie/madagaskar.html?album=6&gallery=85


http://www national geographic pl/foto/fotografia/madagaskar 13897 http://www.national�geographic.pl/foto/fotografia/madagaskar�13897


http://www national geographic pl/foto/fotografia/madagaskar 13869 http://www.national�geographic.pl/foto/fotografia/madagaskar�13869


http://www.national�geographic.pl/foto/fotografia/madagaskar�13866


http://www.safpol.pl/galerie/madagaskar.html?album=6&gallery=110


http://www national geographic pl/foto/fotografia/madagaskar 13906 http://www.national�geographic.pl/foto/fotografia/madagaskar�13906


http://podroze gazeta pl/podroze/55 114158 12841841 html http://podroze.gazeta.pl/podroze/55,114158,12841841.html

Ziemia - zagrożony raj - I. Gumińska  

Autorka konspektu zaplanowała swój warsztat w oparciu o przekaz filmowy. Uczestnicy wyposażeni w karty pracy oglądają film o Madagaskarze, g...

Ziemia - zagrożony raj - I. Gumińska  

Autorka konspektu zaplanowała swój warsztat w oparciu o przekaz filmowy. Uczestnicy wyposażeni w karty pracy oglądają film o Madagaskarze, g...

Advertisement