Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

Konspekt warsztatu

Wpływ zmian klimatu na nasze życie Magdalena Wach

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


KONSPEKT WARSZTATU Tytuł warsztatu: Wpływ zmian klimatu na nasze życie Czas trwania: 1 godzina 45 minut Grupa: uczniowie gimnazjum – 15 osób Miejsce: Ośrodek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej, ul. Jasna 17 Osoba prowadząca/trener: Magdalena Wach

Cel strategiczny: Uświadomienie uczniom, że zmiany klimatu są faktem. Uświadomienie skali skutków zmian klimatu dla życia ludzi na całym świecie. Uświadomienie wpływu zmian klimatu na dostępność wody pitnej. Cele operacyjne: 1. Zwiększenie świadomości uczniów na temat skutków zmian klimatu i ich wpływu na życie ludzi na całym świecie. 2. Zwiększenie umiejętności powiązania zmian klimatu i ich pośrednich i bezpośrednich skutków. 3. Zwiększenie świadomości roli odpowiedzialności za swoje zachowanie w kontekście zmian klimatu. 4. Poznanie najważniejszych przyczyn i skutków zmian klimatu. 5. Poznanie roli wody w życiu ludzi w różnych częściach świata i skutków jej braku. 6. Nabycie nowych wiadomości o zmianach klimatu i uczulenie na informacje dotyczące zmian klimatu. 7. Zwiększenie empatii wobec mieszkańców części świata szczególnie dotkniętych skutkami zmian klimatu.

1


Czas

Opis i cel struktury

Kierunek omówienia, pytania

Materiały

15 min

Rundka rozpoczynająca

Podsumowanie oczekiwań, przedstawienie celu warsztatów i zachęcenie do aktywnego uczestniczenia.

Tablica flipchart, papier, mazaki, karteczki do zapisania imion.

15 min

Quiz na temat zmian klimatu

W omówieniu — osoba prowadząca podsumowuje quiz informując, że jak uczestnicy mieli okazję się przekonać, zmiany klimatu to wiele różnych zagadnień i że ta wiedza będzie im przydatna w życiu i lepszym rozumieniu świata oraz w dalszej części zajęć.

Sznurek lub taśma, kartka z pytaniami, kartki z nazwami PRAWDA FAŁSZ.

Cel: Przedstawienie celu szkolenia. Rozpoznanie oczekiwań i przedstawienie siebie, miejsca warsztatu, tematu i celu. Nawiązanie do miejsca spotkania — siedziby Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Wyjaśnienie obecności i roli grupy superwizującej pracę osoby prowadzącej zajęcia. Rundka, podczas której grupa się przedstawia i zapisuje swoje imiona na karteczkach. Przedstawienie planu pracy: czas, przerwa, metody Zawarcie kontraktu i podpisanie go przez uczestników ( Proponowane zapisy: 1. Szanujemy siebie wzajemnie i miejsce, w którym się znajdujemy, 2. Zgłaszamy chęć zabrania głosu, 3. Wyłączamy telefony komórkowe i inne sprzęty elektroniczne, 4. Aktywnie uczestniczymy w prowadzonych zajęciach).

Cel: Zwiększenie świadomości na temat zmian klimatu, uporządkowanie wiedzy, zdobycie nowych wiadomości. Dzielimy salę na dwie części, środkiem ciągniemy sznurek. Na jednej połowie piszemy na kartce PRAWDA, na drugiej FAŁSZ. Informujemy uczniów o zasadach gry. Zadaniem uczniów jest odpowiedzenie na pytanie quizowe poprzez zajęcie miejsca prawidłowego ich zdaniem, czyli :prawda lub fałsz. Po zakończeniu quizu porządkujemy i uzupełniamy uzyskane informacje.

• •

2

Pytania dot. informacji zwrotnej: czy pytania w quizie były bardzo trudne? Czy informacje, które pojawiły się w tej części, pomogły uczniom w lepszym rozumieniu zjawisk klimatycznych? Czy to, czego dowiedzieli się w quizie wpłynie na zmianę ich zachowań?


15 min.

Mapa świata. Cel: Zwiększenie świadomości uczniów na temat tego, że zmiany klimatu mają wpływ na życie ludzi we wszystkich częściach świata. Zwiększenie empatii wśród uczniów i wczucia się w sytuację ludzi zmagających się ze zmianami klimatu. Zwiększenie wiedzy. Prosimy uczniów, aby wspólnie narysowali na dużej kartce papieru rozłożonej na podłodze zarys wszystkich kontynentów na mapie świata. Następnie prosimy, aby każdy z uczniów powiedział, do jakiego egzotycznego miejsca na świecie chciałby pojechać i dlaczego (z zaznaczeniem, aby wskazywali miejsca na wszystkich kontynentach), a następnie przykleił w tym miejscu na mapie karteczkę ze swoim imieniem. Podczas gdy uczniowie przyklejają kartki z imieniem osoba prowadząca pyta ich czy słyszeli o jakimś kataklizmie naturalnym lub innych utrudnieniach w życiu ludzi w danym regionie świata spowodowanych zmianami klimatycznymi. Następnie uczniowie otrzymują wycinki prasowe, dotyczące kataklizmów naturalnych lub innych utrudnieniach w życiu ludzi w różnych regionie świata spowodowanych zmianami klimatycznymi i proszeni są o przeczytanie ich na głos i odpowiedzenie na pytanie, czy potrafią sobie wyobrazić swoje życie w takich warunkach bądź okolicznościach.

W omówieniu pytania: • Czy od teraz planując egzotyczne wakacje będziesz brać pod uwagę to, że te piękne i egzotyczne miejsca mogą pewnego dnia ulec zniszczeniu bądź w ogóle zniknąć z mapy świata w wyniku zmian klimatu? • Czy teraz czytając lub słuchając wiadomości będziesz bardziej wyczulony na kwestie zmian klimatu? • Czy będziesz potrafił wskazać kolegom i koleżankom miejsca na świecie, w których ludzie żyją w trudnych warunkach w wyniku zmian klimatu?

Osoba prowadząca podsumowuje tę część zajęć i przygotowuje do części, która odbędzie się po przerwie. 10 min.

Przerwa.

Przewietrzenie sali.

3

Duża kartka papieru, mazaki, karteczki z imionami, klej, wycinki z gazet.


35 min.

Piszemy bloga. Cel: Zwiększenie świadomości uczniów na temat tego, że brak wody może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zwiększenie wiedzy uczniów na temat warunków życia ludzi w różnych regionach świata. Praca nad wyobraźnią uczniów i przez nią zwiększanie empatii i zrozumienia problemów innych ludzi zmagających się ze skutkami zmian klimatu. Osoba prowadząca informuje uczniów o przebiegu tej części zajęć. Uczniowie są podzieleni na pięć trzyosobowych grup. Każda grupa otrzymuje zdjęcie mieszkańca różnych części świata z opisem warunków i okoliczności, w jakich żyje dana osoba. Uczniowie poproszeni są o pracę w grupach przez 10 minut i napisanie wpisu na bloga, wcielając się w postać swojego bohatera i opisując jeden dzień ich życia bez dostępu do wody pitnej. Następnie każda grupa poproszona jest o przedstawienie swojego bohatera kolegom i koleżankom i przeczytanie na głos swojego wpisu na bloga. Po zaprezentowaniu prac wszystkich grup uczniowie siadają w kręgu. Osoba prowadząca zadaje pytania dotyczące tej części warsztatu i odczuć, jakie wzbudziła ona wśród uczniów.

15 min

Rundka kończąca – podsumowanie warsztatu,. Cel: podsumowanie zajęć. Wypisanie kilku punktów z głównymi wnioskami (zmiany klimatu są faktem, zmiany klimatu wpływają na życie nas wszystkich niezależnie od miejsca zamieszkania, bez wody nie da się żyć itp.) Podziękowanie za wspólnie spęczony czas i za aktywny udział w zajęciach. Pożegnanie z grupą.

4

W omówieniu pytania: • Czy wcześniej miałeś świadomość tego, jak żyją Twoi rówieśnicy w różnych częściach świata? • Czy poznanie i zaprezentowanie ich historii i wczucie się w ich rolę pomogło Ci lepiej zrozumieć, jak bardzo zmiany klimatu wpływają na nasze życie? • Czy byłeś świadomy tego, jak trudne jest życie bez dostępu do wody pitnej? • Czy chciałbyś mieszkać w którymś z miejsc, z których pochodzą Twoi bohaterowie?

Papier, przybory do pisania, zdjęcia ludzi z różnych regionów świata z opisem ich historii.

Pytania: Z czym kończysz? Czy dowiedziałeś się czegoś nowego? Czy lepiej rozumiesz ludzi z odległych regionów świata? Czy lepiej rozumiesz wpływ zmian klimatu na życie ludzi? Czy jesteś gotowy do zmiany pewnych swoich zachowań, np. do bardziej oszczędnego używania wody, w celu zapobiegania dalszym zmianom klimatu? Czy będziesz umiał, powołując się na historie Twoich rówieśników, opowiedzieć rodzinie o wpływie zmian klimatu na nasze życie?

Tablica flipchart, mazaki, papier.


Załącznik nr 1. Przykładowe pytania do quizu na temat zmian klimatu.

1. Zmiany klimatu mają wpływ na życie wszystkich ludzi na świecie. 2. Europejczycy do spłukiwania toalety zużywają ok. 20% całkowitej ilości zużywanej przez siebie w życiu codziennym wody. 3. Europejczyk zużywa średnio 150 litrów wody dziennie. 4. 40% światowego zużycia wody pitnej przypada na rolnictwo. 5. Na przemysł przypada 22% światowego spożycia wody. 6. Kobiety i dzieci z krajów Globalnego Południa muszą przejść średnio 2 km, niosąc 50 litrów wody, by zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby swoich rodzin. 7. Obecnie 1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody. 8. Jednorazowe pranie w pralce zużywa średnio 60 litrów wody. 9. Woda pitna stanowi 6% światowych zasobów wody. 10. Miliard ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, większość z nich w wyniku zmian klimatu.

5

Wpływ zmian klimatu na nasze życie - M. Wach  
Wpływ zmian klimatu na nasze życie - M. Wach  

Konspekt warsztatu odnosi się do perspektywy globalnej zmian klimatycznych. Autorka w pierwszej części wykorzystuje formułę quizu do przekaz...

Advertisement