Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

warsztat

Trening motywacyjny Bystra, 23–27 października 2013

Postawy etyczne w kontekście „psyche miejskiej” i „ekologicznej jaźni” Anna Gierlińska

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

edukacja dla dobrego klimatu


Etyka


Etyka Etyka a moralność:


Etyka Etyka a moralność: Moralność – to, jak ludzie się zachowują Etyka – zbiór powinności;


Etyka Etyka a moralność: Moralność – to, jak ludzie się zachowują Etyka – zbiór powinności; Etyka – ethos – obyczaj ale też wartości;


Postawa etyczna


Postawa etyczna Cztery składowe postawy:


Postawa etyczna Cztery składowe postawy: Aspekt poznawczy,


Postawa etyczna Cztery składowe postawy: Aspekt poznawczy, Aspekt emocjonalny;


Postawa etyczna Cztery składowe postawy: Aspekt poznawczy, Aspekt emocjonalny, Aspekt behawioralny,


Postawa etyczna Cztery składowe postawy: Aspekt poznawczy, Aspekt emocjonalny, Aspekt behawioralny, Aspekt intencji (wartości).


Etyka  Jak

postępować, co czynić?


Etyka  Jak

postępować, co czynić?

Czym jest Dobro?


Etyka Co do nazwy tego [najwyższego] dobra panuje u większości ludzi niemalże powszechna zgoda; zarówno bowiem niewykształcony ogół, jak ludzie o wyższej kulturze upatrują je w szczęściu, przy czym sądzą, że być szczęśliwym to to samo, co dobrze żyć i dobrze się mieć Arystoteles, Etyka Nikomachejska I 4, 1095a


Etyka Działanie dobre, wg. Arystotelesa, to postępowanie zgodnie z regułą złotego środka. Ten jest dobry (sprawiedliwy), kto nie popada w skrajności. Ani tchórzostwo, ani brawura a odwaga.


Psychologia

?


Psychologia Przez „psychologię” rozumiem to, co to słowo oznacza: badanie lub porządek (logos) duszy (psyche) J. Hillman, A Psyche the Size of the Earth, [w:] T. Roszak i inni, Ecopsychology. Restoring the Earth. Healing the Mind, San Francisco 1995.


Według Homera i Hezjoda psyche była tożsama z życiem. Nie istniało coś takiego, jak dusza indywidualna. Dusza postrzegana była jako siła życiowa właściwa wszystkim istotom żyjącym.


U presokratyków oraz w całej antycznej filozofii greckiej utożsamiana również z Naturą.


U presokratyków oraz w całej antycznej filozofii greckiej utożsamiana również z Naturą. U Platona racjonalna, afektywna i cielesna, ale w każdym aspekcie związana z Naturą;


U presokratyków oraz w całej antycznej filozofii greckiej utożsamiana również z Naturą. U Platona racjonalna, afektywna i cielesna, ale w każdym aspekcie związana z Naturą; W platonizmie psyche oznaczała indywidualną duszę człowieka, ale też Duszę świata (Naturę).


Współcześnie psychologia również podkreśla biologiczne aspekty duszy, a mówiąc ściślej nieświadomości:


Współcześnie psychologia również podkreśla biologiczne aspekty duszy, a mówiąc ściślej nieświadomości: Z. Freud w koncepcji libido;


Współcześnie psychologia również podkreśla biologiczne aspekty duszy, a mówiąc ściślej nieświadomości: Z. Freud w koncepcji libido; C.G. Jung w koncepcji archetypów: „psychicznych instynktów”


Ekopsychologia Podkreśla aspekt środowiska naturalnego w kształtowaniu się, chorobie i zdrowieniu duszy.


Ekopsychologia Zakłada, że rdzeniem umysłu jest nieświadomość ekologiczna;


Ekopsychologia Zakłada, że rdzeniem umysłu jest nieświadomość ekologiczna; Odwołuje się do powszechnego, pozaludzkiego dziedzictwa duszy ludzkiej;


Ekopsychologia Zakłada, że rdzeniem umysłu jest nieświadomość ekologiczna; Odwołuje się do powszechnego, pozaludzkiego dziedzictwa duszy ludzkiej; Stawia sobie za cel uświadamianie ekologicznej nieświadomości i budzenie wrodzonego, a utraconego poczucia współzależności z przyrodą.


„Psyche miejska” a „ekologiczna jaźń” Tak jak celem wcześniejszych terapii było odkrycie wypartych treści nieświadomości, celem ekopsychologii jest obudzenie wrodzonego poczucia współzależności z przyrodą, które kryje się w nieświadomości ekologicznej. Inne terapie starają się uleczyć alienację pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, człowiekiem a rodziną, człowiekiem a społecznością. Ekopsychologia stara się uleczyć bardziej fundamentalną alienację pomiędzy niedawno utworzoną psyche miejską a istniejącym od wieków środowiskiem naturalnym. T. Roszak, The Voice of the Earth: An Exploration of Ecopsychology , [w:] tenże, Ekopsychologia: osiem zasad, „Dzikie Życie” 4, 2007.


Ekopsychologia Być może praca z własnymi emocjami jest nie bardziej „subiektywna” niż dbanie o jakość powietrza w mojej okolicy. Być może pielenie trawnika za pomocą herbicydów jest równie represyjne jak to, co robię z moimi wspomnieniami z dzieciństwa. J. Hillman, A Psyche the Size of the Earth, [w:] T. Roszak i inni, Ecopsychology. Restoring the Earth. Healing the Mind, San Francisco 1995.


Postawy etyczne a „psyche miejska” i „ekologiczna jaźń”


Postawy etyczne a „psyche miejska” i „ekologiczna jaźń” Psychologia:

Etyka:


Postawy etyczne a „psyche miejska” i „ekologiczna jaźń” Psychologia:  Czym jest dusza? Co jest duszą?

Etyka:


Postawy etyczne a „psyche miejska” i „ekologiczna jaźń” Psychologia:  Czym jest dusza? Co jest duszą?  Co w duszy „gra”?

Etyka:


Postawy etyczne a „psyche miejska” i „ekologiczna jaźń” Psychologia:  Czym jest dusza? Co jest duszą?  Co w duszy „gra”?

Etyka:  Jak działać , co robić?


Postawy etyczne a „psyche miejska” i „ekologiczna jaźń” Psychologia:  Czym jest dusza? Co jest duszą?  Co w duszy „gra”?

Etyka:  Jak działać , co robić?  Co to znaczy „żyć dobrze i mieć się dobrze”?


Postawy etyczne a „psyche miejska” i „ekologiczna jaźń” Psychologia:  Czym jest dusza? Co jest duszą?  Co w duszy „gra”?

Etyka:  Jak działać , co robić?  Co to znaczy „żyć dobrze i mieć się dobrze”?

Wszystko składa się na jedno, fundamentalne pytanie:


Z jednej strony mamy „psyche miejską”, nasz ekologiczny „cień”. Tworzą ją zazwyczaj te zachowania, których w kontakcie z naturą chcielibyśmy uniknąć.

Kim jestem? Z drugiej strony „ekologiczna jaźń” to idealny stan, w którym jesteśmy i postrzegamy siebie jako będących w bliskości i jedności z naturą. One oba składają się na fundamentalne: Kim jestem?

STdDK - Postawy etyczne w kontekście psyche miejskiej i ekologicznej jaźni (prez.) - A. Gierlińska  

Z jednej strony mamy „psyche miejską”, nasz ekologiczny „cień”. Tworzą ją zazwyczaj te zachowania, których w kontakcie z naturą chcielibyśmy...