Page 1

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

PROJEKT

Szkolenie medialne Bystra, 7–8.02.2015

ZJAZD IV

Organizacja pracy w redakcji prasowej – od stażysty do redaktora naczelnego. Czyli czym jest „burza mózgów”, a czym „świeże oko”? Piotr Subik

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Warsztaty dziennikarskie Organizacja pracy redakcji prasowej Piotr Subik, Dziennik Polski Krak贸w Bystra, 7 lutego 2015 r.


Warsztaty dziennikarskie ●

PRASA to w rozumieniu Prawa prasowego (1984) „wszelkie publikacje periodyczne ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, a w szczególności dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe”. Muszą być opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym i datą.


Warsztaty dziennikarskie ●

DZIENNIKARZEM jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem i przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji (Ustawa Prawo Prasowe z 1984 r.)


Warsztaty dziennikarskie ●

REDAKTOREM jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji materiałów prasowych ●

REDAKTOREM NACZELNYM jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji (Ustawa Prawo Prasowe z 1984 r.)


Warsztaty dziennikarskie ●

REDAKCJĄ jest jednostka organizująca proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji w prasie (Ustawa Prawo Prasowe z 1984 r.)


Warsztaty dziennikarskie ●

WHO IS WHO w GAZECIE CODZIENNEJ ●

REPORTER - dziennikarz na początku drogi zawodowej. Mówi się o nim, że przychodzi do pracy pierwszy, a wychodzi ostatni. Reprezentuje typ dziennikarstwa „na butach”. Zajmuje się zbieraniem aktualnych INFORMACJI. To bardzo ważna osoba w redakcji.


Warsztaty dziennikarskie ●

WHO IS WHO w GAZECIE CODZIENNEJ ●

PUBLICYSTA to dziennikarz uprawiający publicystykę, np. autor komentarzy, felietonów, analiz itp. Zwykle osoba z większym doświadczeniem dziennikarskim. Według prof. Walerego Pisarka dla publicysty „ważne są posiadanie wyrazistych poglądów i odwaga ich głoszenia”.


Warsztaty dziennikarskie ●

WHO IS WHO w GAZECIE CODZIENNEJ REDAKTOR to pracownik redakcji, do którego obowiązków należy kontrola merytoryczna (dobór źródeł, prawidłowe wykorzystanie dostępnych informacji), logiczna, stylistyczna i ortograficzna materiałów prasowych


Warsztaty dziennikarskie ●

WHO IS WHO w GAZECIE CODZIENNEJ REDAKTOR PROWADZĄCY (REDAKTOR WYDANIA, WYDAWCA) to dziennikarz odpowiedzialny za wydanie gazety. Zajmuje się bieżącą koordynacją pracy dziennikarzy zaangażowanych w wykonywanie zadań związanych z wydaniem. Kontroluje jakość i terminowość oddawanych materiałów, ich poprawność, czas przekazania do drukarni. To on „podpisuje” gazetę do druku.


Warsztaty dziennikarskie ●

WHO IS WHO w GAZECIE CODZIENNEJ SEKRETARZ REDAKCJI to dziennikarz należący do ścisłego kierownictwa redakcji, stoi na czele działu zwanego sekretariatem redakcji. Odpowiada za wprowadzenie w życie decyzji REDAKTORA NACZELNEGO i KOLEGIUM REDAKCYJNEGO. Odpowiada za podział obowiązków dziennikarzy i zamawianie tekstów u autorów zewnętrznych


Warsztaty dziennikarskie ●

WHO IS WHO w GAZECIE CODZIENNEJ REDAKTOR NACZELNY to osoba uprawniona i zobowiązana do decydowania o całokształcie działalności redakcji. Ponosi odpowiedzialność, w tym karną, za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za realizację linii programowej redakcji.


Warsztaty dziennikarskie ●

WHO IS WHO w GAZECIE CODZIENNEJ KOLEGIUM REDAKCYJNE to najważniejszy element redakcji. Tworzą je REDAKTOR NACZELNY, jego ZASTĘPCY, SEKRETARZ REDAKCJI, REDAKTORZY WYDANIA, DZIENNIKARZE o szczególnym autorytecie. To gremium doradcze REDAKTORA NACZELNEGO. Zajmuje się oceną kolejnych wydań gazety, pracy działów i poszczególnych dziennikarzy. Planuje też układ gazety na kolejny dzień.


Warsztaty dziennikarskie ●

STRUKTURA GAZETY CODZIENNEJ Dział Informacji Dział Metropolitalny ● Dział Kultury ● Dział Sportowy ● Dział Foto ● Dział DTP

● ●


Warsztaty dziennikarskie ●

To „JEDYNKA” SPRZEDAJE GAZETĘ


Warsztaty dziennikarskie


Warsztaty dziennikarskie


Warsztaty dziennikarskie


Warsztaty dziennikarskie


Warsztaty dziennikarskie ●

DZIEŃ, JAK CO DZIEŃ W REDAKCJI

9.00-10.00 - zbieranie tematów ● 10.15 - zebranie kolegium redakcyjnego ● 11.15 - telekonferencja wydawców ● 15.30 - popołudniowe zebranie kolegium 20.00-22.30 – zsyłanie materiałów do druku ● 22.30 - DEADLINE!!! ●


Warsztaty dziennikarskie

Czas przejść do praktyki :)

SK Organizacja pracy w redakcji prasowej - od stażysty do redaktowa naczelnego - P. Subik  

Autor przedstawia kulisy pracy w redakcji prasowej oraz metody pracy zawodowych dziennikarzy.