Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

ZJAZD III Planowanie

i prowadzenie kampanii klimatycznej Bystra, 14–16.11.2014

Rola społeczeństwa obywatelskiego w procesie międzynarodowych negocjacji klimatycznych Urszula Stefanowicz

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Rola społeczeństwa obywatelskiego w procesie międzynarodowych negocjacji klimatycznych Prezentacja Koalicji Klimatycznej na III Zjazd Strażników Klimatu 14 listopada 2014, Bystra k. Bielska Białej


Negocjacje w liczbach na przykładzie COP19 190 państw stron – 4011 negocjatorów

2 państwa obserwujące (Stolica Apostolska i Palestyna) – 11 przedstawicieli 339 różnych mediów – 658 dziennikarzy


Negocjacje w liczbach na przykładzie COP19 c.d.  23 jednostki UN (np. UNDP, UNEP) – 156 przedstawicieli  19 agencji powiązanych z ONZ (IPCC, WHO, WMO, WB, etc.) - 145 osób  52 organizacje międzyrządowe (EBRD, EIB, IEA, IUCN, OPEC, etc.) - 363 osób


Negocjacje w liczbach – ile NGO?  587 organizacji pozarządowych z większości państw świata,

3031 przedstawicieli!  na 8375 osób biorących udział w COP19


Jakie organizacje? Organizacje ekologiczne i środowiskowe : • zajmujące się klimatem – jak np. CAN, FoE, TWN, IndyACT, czystością powietrza – np. Center for Clean Air Policy, zrównoważonym rozwojem – International Institute for Sustainable Development • chroniące ptaki, lasy, środowisko , przyrodę , lodowce, bioróżnorodność, itp. …


Ale nie tylko…  także młodzieżowe – np. World Organization of the Scout Movement,  i studenckie – np. International Federation of Medical Students' Associations. Uwaga - Dużo młodzieży jest w delegacjach ENGO, a czasem także w uniwersyteckich i państwowych.


Biznes też jest obecny np. BUSINESSEUROPE, International Chamber of Commerce… przemysłowe i wydobywcze - np. World Coal Association, World Steel Association, pracodawców i pracowników - np. International Trade Union Confederation, transportowe – np. IATA, energetyczne , chemiczne, itp..


Jakie jeszcze organizacje?  uniwersyteckie - Harvard University, London School of Economics,  badawcze - Climate Strategies, World Resources Institute,  rolnicze i żywieniowe – np. World Farmers' Organisation, Southern African Confederation of Agricultural Unions.


I jeszcze więcej organizacji…  prawno-środowiskowe – np. Center for International Environmental Law,  religijne i duchowe – np. World Council of Churches,  humanitarne i pomocowe – np. OXFAM, Christian Aid,  samorządowe i ludności tubylczej,  zdrowotne, kobiece itp..


Climate Action Network – międzynarodowa sieć ponad 850 NGO z 90 krajów Przedstawiciele CAN są obecni na różne sposoby we wszystkich sesjach UNFCCC.  dlatego na ich przykładzie można pokazać niemal wszystkie typy działań NGO-sów obserwujących negocjacje…


Jakie działania?  obserwacja i ocena – wielu przedstawicieli CAN to specjaliści, którzy uważnie śledzą przebieg rozmów i są w stanie ocenić znaczenie każdej wprowadzanej zmiany dla środowiska i społeczeństwa, – wypadkowa ocen wielu organizacji z całego świata – obiektywna i niezależna!


Jakie działania?  doradztwo – spotkania, spotkania, spotkania – z przedstawicielami rządów i innymi NGO,  przekazywanie opinii,  zwracanie uwagi na problemy lub zmiany w zapisach, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla ludzi i środowiska.


Jakie działania?  doradztwo to także wsparcie merytoryczne oferowane delegacjom krajów najsłabiej rozwiniętych.


Jakie działania?  interwencje – zwięzłe wypowiedzi na sesjach otwartych:  zwracające uwagę na konkretne problemy w danym obszarze,  przedstawiające oczekiwania środowisk pozarządowych.


Jakie działania?  informowanie – na wiele sposobów, m.in.:  newslettery – np. ECO, ENB, TWN News…,  media – konferencje prasowe, informacje prasowe, wywiady, media społecznościowe,  side eventy - wyniki badań i analiz, propozycje rozwiązań politycznych, etc.


Jakie działania?  organizowanie akcji – uproszczony, atrakcyjny przekaz – zwracanie uwagi – przekazanie swojej oceny sytuacji i pokazanie zaangażowania społeczeństwa!


Organizacje pozarządowe biorące udział w Szczytach Klimatycznych pokazują politykom, że ich wyborcy domagają się od nich czegoś więcej niż zaspakajanie bieżących potrzeb, czegoś innego niż ciągły wzrost gospodarczy – że oczekują decyzji, które zapewnią im bezpieczną przyszłość!


Druga strona lustra  politycy czasem przejmują retorykę i formy przekazu od społeczności pozarządowej – sposób na pokazanie rozmów od innej strony,  np. przejażdżka Sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona na bambusowym rowerze wykonanym przez kobiety z Ghany,  przykłady najbardziej inspirujących działań aktywistów z całego świata - Momentum for Change.


Druga strona lustra


W ocenie Sekretariatu UNFCCC udział obserwatorów:  pozwala na włączenie do procesu kluczowego doświadczenia, wiedzy i perspektyw społeczeństwa obywatelskiego,  pomaga w uprawomocnieniu wyników rozmów – potwierdza mandat społeczny do podejmowania decyzji w ramach ONZ – co ma ułatwiać realizację przyjętych decyzji strony negocjacji.


Można być aktywnym obserwatorem także nie będąc na miejscu  Wiele z tego, co dzieje się w trakcie spotkań jest dostępne on-line, udostępniane przez UNFCCC i obserwatorów (m.in. http://unfccc.int/2860.php, http://newsroom.unfccc.int/ ).  Można obserwować, oceniać i informować społeczeństwo w swoim kraju o przebiegu rozmów – edukować społeczeństwo i napominać polityków…


Dziękuję za uwagę! Przygotowanie: Urszula Stefanowicz Sekretariat Koalicji Klimatycznej

SK Rola społeczeństwa w procesie międzynarodowych negocjacji klimatycznych - U. Stefanowicz  

Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej przedstawia rolę organizacji pozarządowych i społeczeństwa w procesie międzynarodowych negocjacj...