Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

klimatu – energetyka, ekonomia, polityka Bystra, 24–26.10.2014

ZJAZD II Ochrona

Współspalanie i zielone certyfikaty Czy węgiel może być „eko”? Robert Rybski

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Współspalanie i zielone certyfikaty Czy węgiel może być „eko”?

Mgr Robert Rybski LL.M.


Informacja nt. struktury paliw w jednej z losowo wybranych elektrowni węglowych: „Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2013 roku: 1. Odnawialne źródła energii: 19,22% (w tym biomasa: 19,22%) 2. Węgiel kamienny: 80,63% 3. Inne: 0,15%” Jak to możliwe?


Informacja nt. przetargu w jednej z losowo wybranych elektrowni węglowych:

„Konwersja kotła węglowego OP230 K-1 w EC […] na kocioł opalany biomasą pracujący w technologii BFB. Przedsięwzięcie objęło przebudowę kotła i realizację gospodarki paliwem biomasowym wraz z układami umożliwiającymi dostawy biomasy koleją i transportem samochodowym w ilości ok. 320 tys. t rocznie.” Jak to możliwe?


Jak to możliwe? Współspalanie biomasy z paliwem konwencjonalnym. Trzy formy: Współspalanie bezpośrednie – do komory spalania bezpośrednio doprowadzane jest paliwo konwencjonalne albo zmieszane z biomasą albo osobno. Współspalanie pośrednie – gdy biomasa spalana jest w przedpalenisku albo w osobnym generatorze. Współspalanie równoległe (hybrydowe) – tak biomasa jak i paliwa kopalne spalane są w osobnych komorach, ale zasilają na końcu wspólny kolektor wytwarzający parę wodną.


Definicje z projektu ustawy o OZE: Art. 12 pkt 15: „instalacja spalania wielopaliwowego – instalacja odnawialnego źródła energii, w której energia elektryczna lub ciepło wytwarzane są z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego spalanych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia;”


Definicje z projektu ustawy o OZE: Art. 12 pkt 8: „dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego – instalacja spalania wielopaliwowego określona w wydanej przed dniem 30 czerwca 2014 r. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do tej koncesji, wyposażona w odrębne linie technologiczne dla przygotowania i transportu do komory paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego, których udział liczony według wartości energetycznej w łącznej ilości spalanej wszystkich paliw zużytych w tej instalacji przekracza 20% w okresie rozliczeniowym […];”


Definicje z projektu ustawy o OZE: Art. 12 pkt 35: „układ hybrydowy – instalacja odnawialnego źródła energii, wytwarzająca energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła są wykorzystywane nośniki energii wytwarzane oddzielnie z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego, i w źródłach energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła;”


Współspalanie: Na czym polega?


Współspalanie - biomasa


Współspalanie - biomasa


Współspalanie = węgiel + biomasa


System wsparcia OZE: Zielone certyfikaty


Rozkład wsparcia według technologii:

Źródło: http://solaris18.blogspot.com/2013/02/spadek-ceny-zielonych-certyfikatow.html


Dlaczego współspalanie jest nieekologiczne? - Ze względu na ogromne zapotrzebowanie biomasa jest częściowo importowana spoza granic UE, a częściowo z odległych części kraju – wówczas transport biomasy na taką odległość powoduje zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, a nie ich redukcję. - Spalanie biomasy w nieprzystosowanych do tego kotłach węglowych. - Tylko spalanie biomasy pochodzenia lokalnego w niewielkich źródła może być efektywne środowiskowo!


Drewno pełnowartościowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.


Drewno pełnowartościowe Projekt ustawy o OZE:

Art. 2 pkt 5: „drewno pełnowartościowe – drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna;”


Dziękuję!

SK Współspalanie i zielone certyfikaty - R. Rybski  

Współspalanie to praktyka polegająca na spalaniu węgla z biomasą. Czy to oznacza, że węgiel staje się bardziej "eko"?