Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

klimatu – energetyka, ekonomia, polityka Bystra, 24–26.10.2014

ZJAZD II Ochrona

Energetyka prosumencka – czym jest, czy się opłaca, co jest już możliwe i co stoi na przeszkodzie, by ją rozwijać Robert Rybski

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Energetyka prosumencka

Prezentacja: mgr Robert Rybski LL.M. Lawyer | Climate & energy 26/10/2014

Changing the law. Transforming our planet.


Energetyka prosumencka Prezentacja: mgr Robert Rybski LL.M. Lawyer | Climate & energy 26/10/2014


Energetyka prosumencka: Wstęp Czym jest? Czy się opłaca? Co jest już możliwe? Co stoi na przeszkodzie?


Energetyka prosumencka: Wstęp Spółki osobowe. Przykład z Danii


Spółki osobowe. Przykład z Danii


Spółki osobowe. Przykład z Danii Middelgrundens Wind Farm Struktura udziału w projekcie: - 50% MPEC miasta Kopenhaga, - 50% spółka osobowa Spółka osobowa: - Udział wynosił 4,250 DKK (ok. 567 Euro). - Jeden udział – to 1/40500 własności w projekcie. - Partnerami – lokalni mieszkańcy. - Jeden partner – jeden głos.


Projekt „Community Power”


Projekt „Community Power” II http://www.communitypower.eu/en/ Fundator: Intelligent Energy Europe, program Komisji Europejskiej Partnerzy: Ecopower (Ecopower), Belgium CEE Bankwatch Network, Czech Republic Hnutí DUHA - Pratelé Zeme Ceská republika (Hnutí DUHA), Czech Republic Den Selvejende Institution Noah, Denmark ICLEI European Secretariat GmbH, Germany WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG (WIP), Germany Magyar Természetvédök Szövetsége, Hungary Friends of the Earth Ireland Ltd., Ireland Amigos de la Tierra Espańa, Spain ClientEarth, United Kingdom Friends of the Earth Scotland, United Kingdom


Projekt „Community Power” III


Energetyka prosumencka: Czym jest?


Prosument • Zbitka słów Producent i Konsument. • Każda osoba lub każdy podmiot, który jednocześnie wytwarza i konsumuje energię w swojej własnej instalacji OZE. • Nadwyżki energii nie są marnotrawione, lecz dzielone z innymi albo odsprzedawane do sieci.


Mikroinstalacja = Mikroźródło = Mikrogeneracja • Instalacja odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej do 40 kW energii elektrycznej, • lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW. • Źródło przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.


Mikroinstalacja Jakie technologie?


Mikroinstalacja


Mikroinstalacja


Mikroinstalacja


Mikroinstalacja


Mikroinstalacja Czy tylko dom jednorodzinny?


Mikroinstalacja MoĹźliwe zastosowania:


Prosument Czy tylko osoba fizyczna? Czy tylko mikroinstalacja?


Energetyka prosumencka:

Czy się opłaca?


Energetyka prosumencka – czy się opłaca? Modele finansowania: • Z oszczędności (zużycie na własne potrzeby). • Odsprzedaż nadwyżek do sieci + z oszczędności. • Dotacja inwestycyjna + jw.


Energetyka prosumencka – czy się opłaca? Czy satysfakcja finansowa to jedyny motyw?


Energetyka prosumencka – czy się opłaca? Czy satysfakcja finansowa to jedyny motyw? • Własna zielona energia. • Oszczędności w produkcji energii. • Redukcja emisji CO2. • Miejsca pracy. • Czystsze powietrze. • Reindustrializacja gospodarki. • Szybszy wzrost PKB.


Energetyka prosumencka:

Co jest juĹź moĹźliwe?


Energetyka prosumencka – obecny stan prawny Kto może być prosumentem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne? Art. 9u ustawy Prawo energetyczne: "Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy.".


Energetyka prosumencka – obecny stan prawny Kto może być prosumentem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne? Art. 9x ustawy Prawo energetyczne: " Przepisy art. 9u-9w stosuje się odpowiednio do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji przez osobę, o której mowa w art. 9u, a także sprzedaży tej energii przez tę osobę."


Energetyka prosumencka – obecny stan prawny

Przyłączanie mikroinstalacji do publicznej sieci elektroenerg.: art. 7 ust. 8d4 ustawy Prawo energetyczne: "W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiaroworozliczeniowego. […]"


Energetyka prosumencka – obecny stan prawny

Przyłączanie mikroinstalacji do publicznej sieci elektroenerg.: art. 7 ust. 8d4 ustawy Prawo energetyczne: „[…] W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego."


Energetyka prosumencka – obecny stan prawny Odsprzedaż nadwyżek do sieci: Art. 9v ustawy Prawo energetyczne: "Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do sprzedaży przez osobę, o której mowa w art. 9u, jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b."


Energetyka prosumencka – obecny stan prawny Podatki: - Sprzedaż sprzedawcy z urzędu stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo budowlane: - Projekty do 9 m bez zgłoszenia.


Energetyka prosumencka:

Co stoi na przeszkodzie?


Energetyka prosumencka – co stoi na przeszkodzie? Kto może być prosumentem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne? Art. 9u ustawy Prawo energetyczne: "Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy.". • Podejście podmiotowe -> podejście przedmiotowe, tj. produkcja w mikroinstalacjach powinna być prosumencka z istoty rzeczy.


Energetyka prosumencka – co stoi na przeszkodzie? Przyłączanie mikroinstalacji do publicznej sieci elektroenerg.: art. 7 ust. 8d4 ustawy Prawo energetyczne: "W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiaroworozliczeniowego. […]„

• Wszystkie mikroinstalacje powinny być w systemie zgłoszeniowym!


Energetyka prosumencka – co stoi na przeszkodzie? Odsprzedaż nadwyżek do sieci: Art. 9v ustawy Prawo energetyczne: "Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do sprzedaży przez osobę, o której mowa w art. 9u, jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b."

• Dyskryminacja prosumentów: odsprzedaż powinna być po cenie 100% średniej ceny hurtowej. • Dlaczego odsprzedaż wyłącznie do sieci?


Energetyka prosumencka:

Kiedy regulacja prawna przestanie mieć znaczenie?


Dziękuję za uwagę ! mgr Robert Rybski LL.M. Lawyer | Climate & energy rrybski@clientearth.org www.clientearth.org

SK Energetyka prosumencka - R. Rybski  

Kim jest prosument, na czym polega energetyka prosumencka i co różni ją od konwencjonalnej? I czy w Polsce można ją już rozwijać?