Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

klimatu – energetyka, ekonomia, polityka Bystra, 24–26.10.2014

ZJAZD II Ochrona

Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Niskoemisyjna Polska 2050 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Przygotowano w oparciu o materiały opracowane w ramach projektu „Niskoemisyjna Polska 2050”


Czy Polsce potrzebne są nowe motory rozwoju?

Niskoemisyjna modernizacja

 Sukcesy z przeszłości nie znaczą, że Polska już zawsze będzie szybko się rozwijać.  Im nowsze technologie, tym droższe naśladownictwo. Wyczerpuje się potencjał prostego nadrabiania zapóźnienia wobec Zachodu.  Dalsze konkurowanie kosztami, a nie jakością i nowatorskością utrwali naszą rolę poddostawcy Europy – sprawnego, ale trwale biedniejszego od liderów.  Właśnie dziś jest czas na inwestowanie w przyszłe motory rozwoju – ich budowa zajmuje bowiem długie lata.


Niskoemisyjna modernizacja

Dwie ścieżki wzrostu PKB per capita w Polsce względem USA

90%

80%

70% Pułapka średniego dochodu 60% Scenariusz modernizacji 50% Scenariusz ograniczonego rozwoju 40%

30% 2000

2010

2020

2030

2040

2050

Źródło: IBS BAU

Ścieżka umiarkowanego wzrostu (scenariusz referencyjny) – narzędzie odniesienia dla analizy w ramach projektu. Ścieżka przyspieszonego wzrostu (scenariusz modernizacji) – scenariusz zakładający wdrożenie reform oraz uwzględniający zielony wzrost.


Czy niskoemisyjność jest sprzeczna z rozwojem?

Niskoemisyjna modernizacja

Szybki wzrost gospodarczy Innowacje

Ekoinnowacje

Efektywność wykorzystania pracy i dostępnych zasobów

Efektywność energetyczna, zielone miejsa pracy, poprawa zdrowia

Instytucje

Przewidywalne otoczenie niskoemisyjnych inwestycji

Nowoczesna, rozwinięta, niskoemisyjna gospodarka

Polityka rozwoju i klimatyczna mogą się uzupełniać oraz wzmacniać.


Niskoemisyjna modernizacja

Zmieniający się potencjał energetyczny Polski - podsumowanie

Źródło energii

Perspektywy

Węgiel kamienny

Wzrost kosztów wydobycia w kraju, znaczne deficyty spółek węglowych, niska konkurencyjność międzynarodowa i wypieranie przez import.

Węgiel brunatny

Konieczność otwarcia nowych złóż – wysokie koszty pozaekonomiczne.

Gaz z łupków

Nieznany potencjał - niepewna skala i opłacalność wydobycia, poważne problemy środowiskowe.

Źródła odnawialne

Dziś relatywnie wysoki, ale szybko spadający wraz z rozwojem technologii, koszt wykorzystania OZE.

Energia nuklearna

Brak własnych zasobów uranu, brak tradycji technicznej w energetyce jądrowej i ograniczone know-how w tym zakresie, bardzo wysokie koszty inwestycyjne.

Wspólny europejski rynek Wymaga dokończenia reform na szczeblu europejskim oraz rozbudowy energii infrastruktury, a także uwolnienia cen na rynku krajowym.


Skumulowane wsparcie dla górnictwa węglowego oraz elektroenergetyki węglowej w latach 1990 – 2012 i odnawialnej w latach 2005-2012

ŁŁ

Niskoemisyjna modernizacja

Łącznie z kosztami zewnętrznymi tj. 870 – 2370 mld zł – 1876 zł na głowę dla węgla i 13 zł na głowę OZE.


Niskoemisyjna modernizacja

Główny problem jakości powietrza, stężenia zanieczyszczeń PM10 i BaP*. • W 2012 roku w 83 % stref przekroczone zostały stężenia PM10 (przekroczenie norm dobowych) • W 2012 roku w 91% stref przekroczone zostały stężenie BaP (przekroczenie norm rocznych) *benzo(a)piren

Źródło: Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska. Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2012. Warszawa, 2013

7


Efekty zdrowotne ekspozycji na pył

Niskoemisyjna modernizacja

Źródło: HEAL 2013, na podstawie APHEKOM 2012, Pope & Dockery 2006

8


Zanieczyszczenia powietrza a koszty zdrowotne w Polsce W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku: • Umiera przedwcześnie ok. 45 tys. osób (przyczyna co 10 zgonu w Polsce). • Społeczeństwo traci ok. 520 tys. potencjalnych lat życia. • Gospodarka traci 18,5 mln dni pracy. Zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynoszą ok. 39-118 mld Euro. Źródło: Komisja Europejska, Holland M., 2014 : Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package9


Czy warto coś zmieniać w polskiej energetyce?

    

Niskoemisyjna modernizacja

Dominacja węgla nie jest jedyną możliwą opcją dla Polski. Ewolucyjne zmiany mogą przez 40 lat całkowicie odmienić energetykę w Polsce, tak jak kiedyś w Danii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Już teraz trzeba zdecydować o strategicznych kierunkach rozwoju energetyki. Kluczowe są pytania o stopień centralizacji oraz otwartości tego sektora. Czy sektor ma być motorem napędowym innowacji?


Rozwój energetyki rozproszonej w Danii

Dania – w roku 2050  100% OZE 30% mniej zużywanej energii

Niskoemisyjna modernizacja


Niskoemisyjna modernizacja

Przykład Niemiec I Klimat

Emisja gazów cieplarnianych - 1990

Udział w produkcji elektryczności Udział w konsumpcji energii Efektywność Poprawa w konsumpcji energetyczna energii Poprawa w konsumpcji elektryczności Energetyka odnawialna

Poprawa w efektywności en. w budynkach

2020 - 40%

2030 -50%

2040 -75%

2050 -80%-95%

-35%

-50%

-65%

-80%

-18%

-30%

-45%

-60%

-20%

-50%

-10%

-25%

20%

80%


Niskoemisyjna modernizacja

Przykład Niemiec II


Struktura produkcji energii elektrycznej według scenariuszy w roku 2050

Niskoemisyjna modernizacja

MOD Rozproszona integracja

Węgiel Węgiel + CCS

MOD Rozproszona samowystarczalność

Gaz Gaz + CCS

MOD Europejski węgiel

Biomasa

MOD Model francuski

Jądrowa

Biomasa + CCS

Wodna Rozproszone - dyspozycyjne

MOD Pełna dywersyfikacja

Rozproszone - ogr. dyspozycyjność (w tym PV) Wiatr Import

BAU

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MOD – scenariusz modernizacyjny; BAU – scenariusz odniesienia (business as usual)


Niskoemisyjna modernizacja

mld euro

Czy warto coś zmieniać w polskiej energetyce?

Koszty produkcji energii elektrycznej Pełna dywersyfikacja

30

Opłaty za emisje Import

25

Koszty paliwa 20

Bez CCS redukcja emisji 70%

Koszty utrzymania - zmienne Koszty utrzymania - stałe

15

Moce rezerwowe Koszty sieciowe

10

Z CCS redukcja emisji 90% ale wyższe koszty

Nakłady kapitałowe - elektrownie 5

Scen. odniesienia bez opłat ETS Scen. odniesienia z opłatami ETS

0 2010/20

 

2020/30

2030/40

2040/50

Przy porównywaniu kosztów technologii należy brać pod uwagę faktyczny czas pracy elektrowni wynikający z sytuacji na rynku energii. Elektrownie węglowe będą wypychane z rynku przez instalacje o niskich kosztach operacyjnych, co już dziś obniża ich atrakcyjność inwestycyjną.


Niskoemisyjna modernizacja

Saldo handlu surowcami energetycznymi Scenariuszy modernizacji

25

Mtoe

Mtoe

Scenariusz odniesienia

0

25 0

-25

-25

-50

-50

-75

-75

-100

-100

-125

-125 2000

2010

2020

2030

2040

2050

2000

2010

2020

2030

2040

Węgiel

Gaz

Węgiel

Gaz

Ropa

Ropa

Węgiel z nowymi odkrywkami

Paliwo jądrowe

Biopaliwa

En. elektryczna

Saldo

Saldo z nowymi odkrywkami

Saldo

2050


Niskoemisyjna modernizacja

Czy OZE mogą być alternatywą? kWh/m2/rok

2150

Spadek kosztów PV

MT

ES

1950

Nasłonecznienie

CY

IT

PT

Fotowoltaika tańsza od prądu "z gniazdka"

1750 1550

AT

1350 1150 950

DE

PL 2013

Fotowoltaika droższa od prądu "z gniazdka"

0,05

0,10

DK

PL 2050

PL 2020

LCOE 2020 0,15

LCOE 2013 0,20

0,25

Cena energii elektrycznej, koszty produkcji z PV

0,30

EUR/kWh Uwaga: Ceny energii elektrycznej dla Polski w roku 2020 i 2050 na podstawie scenariusza odniesienia, bez ETS

Źródło: opracowanie własne na podstawie Breyer i Gerlach (2011) oraz własnych prognoz dla lat 2020 i 2050

 

Rozproszona fotowoltaika w perspektywie dekady stanie się w Polsce konkurencyjna. Instalacje rozproszone nie konkurują z ceną hurtową, ale dużo wyższą ceną detaliczną energii.


Średnie zatrudnienie w energetyce w pierwszej dekadzie XXI w. – liczba miejsc pracy na GWh wyprodukowanej energii w analizie cyklu życia

Fotowoltaika Energetyka wiatrowa Biomasa Energetyka węglowa Energetyka gazowa

Niskoemisyjna modernizacja

Wytwarzanie, budowa, instalowanie

Funkcjonowanie, doglądanie, przygotowywanie paliwa

Razem

24 - 26

5 - 20

29 - 46

3 - 17

2

5 - 19

4

3 - 21

7 - 25

2,4

6,5

8,8

2,2

6,1

8,3

Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world, Green Jobs Initiative, UNEP, ILO, IOE i ITUC. Waszyngton 2008.


Prognoza liczby miejsc pracy powstałych do roku 2020 w wyniku rozwoju mikroinstalacji OZE

Niskoemisyjna modernizacja

Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020. Synteza, Instytut Energetyki Odnawialnej i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Warszawa 2013.


Niskoemisyjna modernizacja

Jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną? 140

Scenariusz odniesienia Scenariusz modernizacji

120 100

Zużycie energii finalnej w Polsce Mtoe

Indeks energochłonności PKB, 2010 = 100 100 80 60

80 40

60

Budynki Transport Pozostałe obszary Scenariusz odniesienia Scenariusz modernizacji

-27%

40

20

20 0

0 2000

2010

2020

2030 2040 2050 Źródło: opracowanie własne

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Źródło: opracowanie własne

Brak dodatkowych działań doprowadzi do dużego wzrostu całkowitego zapotrzebowania Polski na energię.

Postawienie na dwa kluczowe obszary – efektywnie energetycznie budynki oraz paliwooszczędny transport – pozwoli tego uniknąć.


Niskoemisyjna modernizacja

Perspektywa sektorowa – budynki MtCO2e

Emisje z budynków

Emisje pośrednie - energia elektryczna

250 Emisje pośrednie - ciepło sieciowe

200

Emisje bezpośrednie

+23%

150

-32%

80 100

55 -70%

50

25

46

22

52

71

6

10 24

24

2050 Budynki MOD Energetyka BAU

2050 Budynki MOD Energetyka MOD

0 2010

Źródło: IBS

2050 Budynki BAU Energetyka BAU

1


Scenariusz pożądany

Termomodernizacja pakiet podstawowy

Termomodernizacja pakiet rozszerzony

Budynki energooszczędne, pasywne i zeroenergetyczne

AGD, RTV i oświetlenie

Niskoemisyjna modernizacja

Technologia pomostowa, zastąpiona przez termomodernizację rozszerzoną po roku 2015. Zużycie energii w budynku zmodernizowanym według technologii podstawowej wynosi ok. 130 kWh/m2 rocznie. Po roku 2015 stopniowo wypiera termomodernizację w zakresie podstawowym, dzięki wsparciu finansowemu i informacyjnemu ze strony państwa. Zużycie energii w budynku zmodernizowanym według technologii rozszerzonej wynosi ok. 6070 kWh/m2 rocznie. Polityka państwa promuje rozwiązania energooszczędne, pasywne i zeroenergetyczne. Parametry cieplne nowych budynków poprawiają się stopniowo co najmniej do poziomu budynków pasywnych tj. ok. 15 kWh/m2 rocznie. Presja regulacyjna na producentów sprzętu zostaje utrzymana, urządzenia wchodzące na rynek w kolejnych dekadach są coraz efektywniejsze, a konsumenci wybierają i stosują je bardziej świadomie. Regulacje sprzyjają wymianie rozwiązań mniej na bardziej energooszczędne.


Opcje redukcyjne w transporcie Redukcja emisji, MtCO2e Transport

Rozważane są: • cztery poziomy wydajności silników • dwa typy silników spalinowych (benzyna, diesel) • trzy typy samochodów – lekkie/osobowe (LDV), średnie (MDV), ciężkie samochody dostawcze (HDV) • samochody hybrydowe • biopaliwa

35 30 25 20 15 10 5 0

2015

2020

HDV diesel 1 LDV diesel 1 LDV benzyna 1 Hybryda, diesel MDV diesel 1 MDV benzyna 1

2025

2030

HDV diesel 2 LDV diesel 2 LDV benzyna 2 Hybryda plug-in, diesel MDV diesel 2 MDV benzyna 2

Źródło: IBS , Politechnika Poznańska

2035

2040

HDV diesel 3 LDV diesel 3 LDV benzyna 3 Hybryda, benzyna MDV diesel 3 MDV benzyna 3

Niskoemisyjna modernizacja

2045

2050

HDV diesel 4 LDV diesel 4 LDV benzyna 4 Hybryda plug-in, benzyna MDV diesel 4 MDV benzyna 4

Największą redukcję zapewniają działania wprowadzające najefektywniejsze pojazdy, w szczególności dla samochodów osobowych. W perspektywie 2050 roku duży potencjał redukcyjny hybryd. Wszystkie oszczędności.

działania

przynoszą


Niskoemisyjna modernizacja

Czy głęboka redukcja emisji jest osiągalna? MtCO2e

Emisje gazów cieplarnianych w Polsce 600 525

500 399

400 300

Transport Budynki Przemysł i odpady Rolnictwo Energetyka bez CCS CCS - energetyka CCS - przemysł

200 100

171

0 2000

2010

2020

2030

2040

2050

Źródło: opracowanie własne

 Redukcja emisji o ponad połowę względem 1990 r. jest nie tylko możliwa, ale i nie wymaga uciekania się do technologii kosztownych, takich jak CCS.  Zastosowanie CCS zwiększa potencjał redukcyjny do ponad 60%.


Niskoemisyjna modernizacja

MtCO2e

Dodatkowe działania pozwalające na osiągnięcie celu 80% redukcji emisji względem 1990 r. 500

400 -63%

300

-80%

Mniejsza produkcja w petrochemii i górnictwie Zeroemisyjna energetyka

200

Szybsza poprawa efektywności budynków Niskoemisyjne samochody Zmiana miksu w przemyśle lekkim

100

Zmiana miksu w przemyśle ciężkim Scenariusz modernizacji Emisje po dodatkowej redukcji

0 1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050


Ile zyskamy na niskoemisyjności?

Niskoemisyjna modernizacja

mld EUR

Skumulowane korzyści netto pakietu modernizacyjnego 250 200

Z CCS Bez CCS

150 100 50 0 -50 2020

2030

2040

2050

Korzyści płynące z efektywności energetycznej oraz oszczędności operacyjnych w energetyce przeważają nad dodatkowymi nakładami już po 2030 roku.

Sam wzrost efektywności energetycznej podniesie poziom PKB w Polsce o 1,5%, a w połączeniu z innowacjami nawet o 3,5%.

Niskoemisyjna modernizacja przynosi korzyści netto nawet z CCS.


Niskoemisyjna modernizacja

Co z kosztami zewnętrznymi? Koszty zdrowotne jako proc. PKB w Polsce Scenariusz odniesienia 2,5%

Scenariusz modernizacji

2,0%

Scenariusz odniesienia bez nowych norm dla energetyki i transportu

1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Źródło: opracowanie własne

Nawet przy założeniu znacznego „oczyszczenia” spalania paliw kopalnych, niskoemisyjna transformacja przynosi łączne korzyści rzędu 100 mld euro na przestrzeni 40 lat, głównie dzięki redukcji emisji z budynków oraz energetyki.

Koszty i potencjał „oczyszczania” paliw kopalnych są niepewne, niskoemisyjne technologie już są dostępne i szybko się rozwijają.


Cele polityki klimatycznej oraz działania prowadzące do ich osiągania w poszczególnych obszarach regulacyjnych I OBSZAR

REFORMA PODATKOWA

CELE Zapewnienie alokacji środków pozwalającej na wspieranie niskoemisyjnej transformacji

DZIAŁANIA • • • •

POLITYKA EDUKACYJNA I NAUKOWA

Zwiększenie społecznej • świadomości korzyści z podjęcia wysiłku niskoemisyjnej modernizacji • •

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

Niskoemisyjna modernizacja

Modernizacja sektora energetyki dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

• • •

Zwiększenie podatków i zniesienie ulg na dobra związane z zasobami nieodnawialnymi. Zmniejszanie obciążeń podatkowych pracy. Wzrost wydatków na innowacje. Edukacja ekologiczna, kształtowanie struktury podaży pracy odpowiednio do potrzeb transformacji. Dostosowanie programów kształcenia, w tym nacisk na edukację przedsiębiorców. Silne wsparcie publiczne dla nowych technologii w ramach zrewidowanego systemu zarządzania innowacjami. Osiągnięcie konsensusu interesów na gruncie krajowym. Rozwój projektów zarządzania energią oraz inteligentnych sieci energetycznych. Urynkowienie i uelastycznienie sektora. Stworzenie możliwości rozwoju OZE.


Niskoemisyjna Cele polityki klimatycznej oraz modernizacja działania prowadzące do ich osiągania w poszczególnych obszarach regulacyjnych II

OBSZAR

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

CELE

• •

Zahamowanie rosnącej emisyjności sektora

• • •

ROLNICTWO

• Wspieranie modernizacji niskoemisyjnej i poprawa jakości polskiego rolnictwa • • •

JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE

Domykanie działań modernizacyjnych w obszarze sektora publicznego

• •

DZIAŁANIA Wprowadzanie odpowiednich norm emisyjności i hałasu dla pojazdów. Promocja transportu publicznego i rozwiązań niskoemisyjnych we wzorcach mobilności. Rozwój alternatywnych technologii napędów. Nacisk na właściwe planowanie przestrzenne w kontekście wydatkowania publicznych pieniędzy na infrastrukturę Edukacja rolników w zakresie wyzwań i szans polityki klimatycznej. Doradztwo w zakresie właściwych praktyk rolniczych i hodowlanych. Tworzenie odpowiednich zasad ochrony gleb użytkowych. Promocja zmian nawyków żywieniowych w społeczeństwie. Stosowanie obligatoryjnych kryteriów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych. Zainteresowanie opinii publicznej tematyką śladu węglowego. Certyfikacja jako narzędzie uświadamiania konsumentów o pochodzeniu nabywanych dóbr.


Podsumowanie

Niskoemisyjna modernizacja

Projekt Niskoemisyjna Polska 2050 ma na celu wzbogacenie debaty publicznej oraz wsparcie administracji zarówno przy tworzeniu skutecznych rozwiązań krajowych, jak i prowadzeniu negocjacji międzynarodowych.

Polska stoi przed wyzwaniem utrzymania tempa poprawy jakości życia obywateli. Nowy czynnik – polityka klimatyczna i ekoinnowacje.

Redukcja emisji rzędu 30% do roku 2050 przyniesie korzyści netto inwestorom. Kolejne 30% jest tanie i wpłynie pozytywnie na gospodarkę i środowiskowo.

Redukcja 80% jest także możliwa gdy dalej rozwijać się będą niskoemisyjne technologie.

Pozostawanie na ścieżce głębokiej redukcji emisji realne do 2030 roku nawet przy konserwatywnych założeniach – duży potencjał efektywności energetycznej, stopniowego odchodzenia od węgla.

Liczne dodatkowe korzyści z niskoemisyjnej transformacji – zdrowie, innowacyjność, bezpieczeństwo energetyczne, rozwój postaw obywatelskich (energetyka prosumencka).


Polskie dylematy – 2014/2050 Postawa reaktywna

Koncentrowanie się na bieżących problemach, skupienie się na stabilizacji sytuacji gospodarczej

Niskoemisyjna modernizacja

Postawa proaktywna

Inwestycje w potencjał rozwojowy przydatny za kilka-kilkanaście lat, podjęcie wysiłku kolejnej modernizacji


Niskoemisyjna modernizacja

POŻYCZYLIŚMY ZIEMIĘ OD NASZYCH WNUKÓW


Niskoemisyjna modernizacja

Dziękuje za uwagę ! Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju a.kassenberg@ine-isd.org.pl www.ine-isd.org.pl www.chronmyklimat.pl ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa tel. (22) 8510402 fax. (22) 8510400

SK Niskoemisyjna Polska 2050 - A. Kassenberg  
SK Niskoemisyjna Polska 2050 - A. Kassenberg  

Czy możliwe jest stworzenie gospodarki, która nad partykularny zysk za wszelką cenę stawiałaby dobro środowiska i przyszłych pokoleń? Raport...

Advertisement