Page 1

1


‫نلخص‬ ‫دؾد شٌسًٖ يً جألدػحش جهينصفر ّجهسػحهٖل جهسٕ سى إٌظحزُح يً كدل فرٖق يسؾدد جهسخضضحز‪ ،‬ؤضدغ دحإلينحً سلٖٖى آصحر‬ ‫سغٖر جهيٌحؼ ّجهنّجرش جهعدٖؾٖر فٕ صالصر يدً ذجز ؤُيٖر ندرْ فٕ شيحل ؤفرٖلٖح‪ ،‬فٕ جهّظؾٖر جهػحهٖر ّفٕ ؤفق شٌر‬ ‫‪ُّ :0202‬ذٍ جهيدً ُٕ جإلشنٌدرٖر فٕ يضر ّ سٌّس جهؾحضير فٕ سٌّس ّجهدجر جهدٖظحء فٕ جهيغرخ‪ّ .‬شيوز ُذٍ‬ ‫جهدرجشر نذهم يّكؼ يشرّػ جهسِٖثر جهػظرٖر هظفسٕ ؤدٕ ركرجق‪ّ ،‬رنزز جهدرجشر ؽوٓ جهسِدٖدجز (جألخعحر) جهسحهٖر‪:‬‬ ‫‪ ‬جرسفحػ يشسّْ شعغ جهدػر‪ّ ،‬جهسأنل ّجهفٖظحٌحز فٕ جهيٌحعق جهشحػوٖر (ّجٗصحر جهسرجنيٖر هغحُرذ جٌخشحف‬ ‫جألرط)‬ ‫‪ ‬جهفٖظحٌحز فٕ جهيٌحعق جهػظرٖر‪،‬‬ ‫‪ٌ ‬درذ جهيٖحٍ‪،‬‬ ‫‪ ‬يّظحز جهػرجرذ‪،‬‬ ‫‪ ‬جهزالزل ّ جهيد جهدػرٔ‪.‬‬ ‫ّكد سى اديحض اشلحعحز سغٖر جهيٌحؼ فٕ ؤفق شٌر ‪ّ ،0202‬جهسٕ سى جٌظحزُح جٌعالكح يً "سضغٖر" هيخسوف جهٌيحذض‬ ‫ّجهشٌٖحرُّٖحز جهسٕ ّظؾِح جهفرٖق جهػنّيٕ جهيؾٌٕ دسغٖر جهيٌحؼ‪ ،‬ظيً جهسػوٖالز ّجهػشحدحز جهسٕ سِى سػدٖد جألخعحر‬ ‫جهعدٖؾٖر فٕ ُذج جألفق‪ .‬دحشسصٌحء خعر يّظحز جهػرجرذ ٌّلص جهيٖحٍ‪ ،‬فحألخعحر جهعدٖؾٖر جهسٕ سى سلٖٖيِح ؤّ ػشحدِح ؤّ‬ ‫درجشسِح ؽوٓ ٌيحذض يضغرذ‪ ،‬سى ّظؾِح فٕ سضحيٖى خرجثعٖر يٌظزذ ّفق ٌغحى جهيؾوّيحز جهظغرجفٖر‪ ،‬دػٖش سسٖغ سيصٖل‬ ‫جهسإصٖرجز جهسرجنيٖر هِذٍ جألخعحر‪ّ .‬ديّجزجذ سػوٖل جهيخحعر جهعدٖؾٖر ّجهيٌحخٖر‪ ،‬سى جهسرنٖز ؽوٓ سػدٖد جأليحنً‬ ‫جهيؾرظر هوخعر فٕ جهيٌحعق جهػظرٖر فٕ جهّظؾٖر جهػحهٖر ّفٕ ؤفق شٌر ‪ّ .0202‬سسشنل جأليحنً جهيؾرظر هوخعر‬ ‫دشنل ؽحى‪ ،‬يً جهيٌحعق ذجز جهنصحفر جهشنحٌٖر جهندٖرذ ّيً جهيؾدجز ّجهيرجفق جهظرّرٖر هسشٖٖر ّشالير جهسظيؾحز‬ ‫جهشنحٌٖر ّؤخٖرج يً دؾط جهينٌّحز جهدٖثٖر (جهيٌحعق جهزرجؽٖر شدَ جهػظرٖر‪ّ ،‬جألّشحع جهعدٖؾٖر‪ّ .)...،‬سيز درجشر‬ ‫جهيٌحعق جهيشسلدوٖر جهيؾرظر هوخعر فٕ ؤفق شٌر ‪ 0202‬يً خالل جهيخععحز جهسّظِٖٖر جهيسّفرذ جهخحضر ديٖدجً‬ ‫جهسؾيٖر‪ّ .‬كد ينٌز درجشر جهغرّف جهيٌحخٖر ّجهيٌحعق جهيؾرظر هألخعحر يً سػدٖد جهيٌحعق جهسٕ سّجظَ سػدٖحز‬ ‫جهيخحعر جهعدٖؾٖر ّجهيٌحخٖر‪.‬‬ ‫ّ ظدٖر دحهذنر ؤً جهسلٖٖى هى ٖسى جٌظحزٍ دٌفس جهيشسّْ يً جهدكر‪ّ ،‬ذهم رجظؼ دحألشحس اهٓ جالخسالفحز جهندٖرذ جهيسّجظدذ‬ ‫ؽوٓ يشسّْ جهسفحضٖل ّسّجفر جهيؾعٖحز دػشخ نل يّكؼ ّجهدود جهذٔ ٌٖسيٕ اهَٖ‪ .‬فيدٌٖر سٌّس ُٕ جهيٌعلر جهػظرٖر‬ ‫جهسٕ ينٌز يً جهػضّل ؽوٓ ؤؽوٓ يشسّْ يً جهدكر ّذهم دفظل سّجفر جهؾدٖد يً جهيؾعٖحز ّنذج اينحٌٖر يػحنحذ‬ ‫غرّف جهفٖظحٌحز‪ ،‬جٌعالكح يً جهٌيحذض جهِٖدرّهٖنٖر جهخحضر جهسٕ سى ّظؾِح يً عرف شرنر ‪Egis BCEOM‬‬ ‫جهدّهٖر ّشٖرّس ‪ SIRUS‬ؤصٌحء اؽدجد جهخعر جهرثٖشٖر جهخحضر دينحفػر جهفٖظحٌحز فٕ يدٌٖر سٌّس شٌر ‪.0222‬‬ ‫‪2‬‬


‫فسّجفر ٌيّذض ركيٕ دكٖق هألرجظٕ (‪ّ )MNT‬درجشر دكٖلر ّيفضور "هوٌشٖط جهػظرٔ" ػشخ ٌّػ جهدٌحء شحُى ؤٖظح‬ ‫فٕ ٌّؽٖر ّيشسّْ سفضٖل جهٌسحثط‪.‬‬ ‫ؽوٓ جهرغى يً ّظّد ؤدّجز ٌيذظر جهفٖظحٌحز فٕ جهيٌحعق جهػظرٖر هودجر جهدٖظحء ّظفسٕ ؤدٕ ركرجق‪ ،‬اال ؤً جهشرنر‬ ‫ضحػدر جاليسٖحز فٕ سددٖر شدنر جهضرف جهضػٕ فٕ جهدجر جهدٖظحء ّجهّنحهر جهينوفر ديشرّػ سِٖثر ظفسٕ ؤدٕ ركرجق هى‬ ‫ٖظؾال ذهم يينٌح‪ّ .‬ؽوَٖ فلد سى اظرجء سلٖٖى هغرّف جهفٖظحٌحز فٕ جهيّكؾًٖ دعرٖلر ٌضف نيٖر‪ ،‬ؽوٓ ؤشحس جهدرجشحز‬ ‫جهِٖدرّهٖنٖر جهيّظّدذ يً كدل‪ ،‬ػٖش سى اكػحى جهٌسحثط يؼ فرظٖحز ُٖدرّهّظٖر ظدٖدذ يؼ جألخذ فٕ جالؽسدحر جرسفحػ‬ ‫يشسّْ شعغ جهدػر‪ّ .‬كد ينً سّجفر ٌيّذض ركيٕ دكٖق هألرجظٕ يً يػحنحذ سإصٖرجز جهيد جهدػرٔ‪ ،‬نيح ؤً جهنى جهِحثل‬ ‫يً جهيؾعٖحز جهيلدير يً خالل جهيخعع جهيدٖرٔ هوسِٖثر ّجهسؾيٖر ديدٌٖر جهدجر جهدٖظحء (‪ّ )SDAU‬يخعع جهسِٖثر‬ ‫جهخحص دظفسٕ ؤدٕ ركرجق ينً نذهم يً سػدٖد جأليحنً جهيؾرظر هوخعر فٕ جهيٌحعق جهػظرٖر‪.‬‬

‫ؤيح دحهٌشدر هويٌعلر جهػظرٖر جإلشنٌدرٖر‪ّ ،‬ديح ؤٌِح ال سسّفر ؽوٓ ؤٖر درجشر ُٖدرّهٖنٖر ّال ٌيّذض ركيٕ دكٖق‬ ‫هألرجظٕ ؤّ شٌٖحرُّٖحز يّصّق دِح خحضر دحهسٌيٖر جهػظرٖر‪ ،‬فبً جهدرجشر جشسٌدز دحألشحس ؽوٓ خدرذ جهخدٖر‬ ‫جالشسشحرٔ‪.‬‬ ‫ّجهٌسٖظر ُٕ ؤٌَ دحهرغى يً ؤً ُذٍ جهدرجشر سسٖغ دؾط جهسػوٖالز جهيلحرٌر دًٖ جهيّجكؼ جهػظرٖر جألردؾر‪ ،‬اال ؤٌَ ٖظخ‬ ‫ؤال ٌٌشٓ ؤً يشسّْ جهسفحضٖل ٖخسوف دػشخ نل يّكؼ ؽوٓ ػدذ‪ّ ،‬دحهسحهٕ فبً جهسلٖٖى جهيٌظز ٖشِد ؽوٓ جالخسالف فٕ‬ ‫درظر جهيّصّكٖر‪ّ .‬دؾدحرذ ؤخرْ‪ ،‬فبً ٌشدر ؽدى دكر جهيؾوّيحز جهيسؾولر ديخحعر جهنّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر جهيٌحؼ سؾسدر‬ ‫ظؾٖفر دحهٌشدر هسٌّس ّيسّشعر دحهٌشدر هودجر جهدٖظحء ّظفسٕ ؤدٕ ركرجق ّيرسفؾر فٕ جإلشنٌدرٖر‪ُ .‬ذج جهّجكؼ ٖدؽّ‬ ‫هسّخٕ جهػذر فٕ سفشٖر ؤٔ يػحّهر هويلحرٌر جهيدحشرذ دًٖ جهيّجكؼ جألردؾر دحهٌغر اهٓ سإصٖرجز جهنّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر‬ ‫جهيٌحؼ‪ّ .‬ؽوَٖ‪ ،‬فحً جهخالضر جهرثٖشٖر جهسٕ ٖينً جشسخالضِح يً ُذٍ جهدرجشر ُٕ فٕ جهيلحى جألّل جهػحظر اهٓ جهيزٖد‬ ‫يً جهدرجشحز جهيؾيلر‪ّ ،‬خضّضح فٕ جهػحهر جهخحضر ديّكؼ جإلشنٌدرٖر‪.‬‬ ‫يؼ جألخذ فٕ جالؽسدحر جهيػدّدٖر جهيذنّرذ آٌفح‪ٖ ،‬ينً جهظزى ؤً يدٌٖر سٌّس ُٕ دّظّع جهيٌعلر جهػظرٖر جألنصر‬ ‫ؽرظر هونّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر جهيٌحؼ يً دًٖ جهيّجكؼ جألردؾر جهسٕ سيز درجشسِح‪ّٖ .‬شسٌد ُذج جهسفشٖر ؽوٓ ّجكؼ جهدٖثر‬ ‫جهيحدٖر جهشودٖر دسٌّس‪ :‬جأليعحر جهغزٖرذ ّجهيشحػحز جهشحشؾر يً جهشّجعت جهريوٖر جهيؾرظر هوسأنل ّفٖظحٌحز جهدػر‬ ‫ّجهيٌحعق جهيٌدشعر (جهشدخحز ّجهيدٌٖر جهشفوٓ)‪ ،‬جهشٕء جهذٔ ٖزٖد يً يخحعر جهفٖظحٌحز ّجهيد جهدػرٔ ّغحُرذ‬ ‫جالٌخشحفحز جألرظٖر جهسٕ سفحكى يً يخحعر جهزالزل نيح ُّ يدًٖ فٕ جهشنل ‪ ،00‬جهيدٌٖر جهشفوٓ – جهسٕ سشنل رُحٌح‬

‫‪3‬‬


‫رثٖشٖح دحهٌغر اهٓ كٖيسِح جالظسيحؽٖر ّجهسحرٖخٖر ّجالكسضحدٖر – سػسظً ظيٖؼ ؤٌّجػ جهيخحعر دحشسصٌحء يخحعر سأنل‬ ‫جهشّجػل‪ .‬دٖد ؤً يخحعر جهنّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر جهيٌحؼ سٌسشر ؽوٓ ٌعحق ّجشؼ فٕ ظيٖؼ ؤٌػحء جهيٌعلر جهػظرٖر‪.‬‬ ‫دشنل ؽحى‪ ،‬سؾسدر جهيٌعلر جهػظرٖر هودجر جهدٖظحء ؤكل ؽرظر هويخحعر يً ٌغٖرسِح دسٌّس جهؾحضير‪ ،‬ػٖش ؤً جألخعحر‬ ‫سسرنز دشنل ؤندر ؽوٓ دؾط جهيّجكؼ جهػشحشر يصل جهيدٌٖر جهلدٖير ؽوٓ عّل جهيظرْ جهلدٖى هّجدٔ دّشنّرذ ّيٌعلر‬ ‫جهيٌٖحء جهضٌحؽٖر دحهيػيدٖر‪ّ .‬يؼ ذهم‪ّ ،‬نيح ُّ يدًٖ ؤدٌحٍ يً خالل جهسػوٖل جالكسضحدٔ (جٌغر جهفضل ‪ ،)2‬فحهسنحهٖف‬ ‫جهيػسيور جهيسرسدر ؽوٓ جهنّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر جهيٌحؼ ظد يرسفؾر ٌغرج ألُيٖر جهيٌحعق جهيِددذ دحهٌشدر هالكسضحد‬ ‫جهّعٌٕ‪ .‬يؼ جإلشحرذ اهٓ ؤٌَ ؽوٓ جهرغى يً زٖحدذ ضدٖخ سدفلحز جهفٖظحً جهسٕ كد سسرجّع دًٖ ‪ 52‬اهٓ ‪، ٪ 02‬‬ ‫فدرٌحيط سعِٖر يٖحٍ جأليعحر ّخحضر جهلٌحذ جهيظيؾر جهغردٖر جهندرْ دّجد دّشنّرذ يً شإٌَ دسػشًٖ جهّظؾٖر دشنل‬ ‫ندٖر‪ُّ .‬ذج ٖسعوخ جألخذ دؾًٖ جالؽسدحر ؽدى سفحكى جهيخحعر جهٌحظير ؽً سدفق يظرْ جهٌِر خالل اؽدجد جهيخعع‬ ‫جهػظرٔ ّسددٖر سؾيٖر جألرجظٕ فٕ جهيٌحعق جهيؾرظر هوفٖظحٌحز اظحفر اهٓ دريظر سدجدٖر ّكحثٖر هوػد يً جهفٖظحٌحز‬ ‫جهيػسيور هوّجد جهيحهغ (اٌشحء شدًٖ ؽٌد جهيٌدؼ‪ ّ ،‬اكحير شدّد سوٖر ظدٖدذ ّكٌّجز ؽٌد جهيضخ)‪.‬‬ ‫ؤيح دحهٌشدر هظفسٕ ؤدٕ ركرجق فبٌِح سؾسدر ػحهر خحضر هشددًٖ جصًٌٖ ؽوٓ جألكل‪ )1 :‬يٌعلر ؤدٕ ركرجق ُٕ فٕ جهفسرذ‬ ‫جهرجٌُر ؽدحرذ ؽً يٌعلر كرّٖر دػٖش ال ٖينً يلحرٌر جهّظؼ جهػحهٕ يؼ يح شسضدغ ؽوَٖ جهيٌعلر دؾد اٌظحز جهسٌيٖر‬ ‫جهػظرٖر جهيدريظر ّجهسٕ يً جهيٌسغر ؤً سشسلعخ ػّجهٕ ‪ٌ 137600‬شير ّ‪ 88022‬فرضر ؽيل فٕ ؤفق شٌر‬ ‫‪ )0 .0202‬جهشرنر جهينوفر دحهيشرّػ هدِٖح اينحٌٖر سضيٖى يشرّػ ػظرٔ يػيٕ يً جهفٖظحٌحز ٗالف جهشًٌٖ ؤّ‬ ‫هيثحز جهشًٌٖ ؽوٓ جألكل (يلحرٌر يؼ جهػحهر جهسٕ نحٌز ؽوِٖح جهدجر جهدٖظحء كدل خيس شٌّجز)‪ّٖ ،‬ينً ؤً ٖسػيل‬ ‫جهسنحهٖف جإلظحفٖر هويشرّػ يشسصيرًّ يً جهلعحػ جهخحص‪ّ .‬شنوز يشإهر ػيحٖر جهيٌحعق جهػظرٖر ظد يخحعر‬ ‫جهفٖظحٌحز يضدر كوق ندٖر خالل فسرذ جإلؽدجد هيشرّػ سِٖثر ظفسٕ ؤدٕ ركرجق ػٖش شنل اٖلحف سدفق جهيٖحٍ شرعح‬ ‫يشدلح هوشيحع ددٌحء يخسوف يرجفق يشرّػ جهسِٖثر‪ّ .‬فٕ ػحهر ؽدى جالشسظحدر هِدج جهشرع‪ ،‬فحً ّنحهر سِٖثر ظفسٕ ؤدٕ‬ ‫ركرجق جهسزيز دؾدى سشوٖى ؤٔ رخضر هودٌحء‪ .‬دحهيلحدل ٌظد ؤً ؽدذ ؤشغحل ضٖحٌر ظرّرٖر كدل اٌشحء جهيٌحعق جهػظرٖر‬ ‫ُٕ ايح يٌظزذ دحهنحيل ؤّ فٕ عّر جالٌظحز ؤّ يدريظر‪ .‬اظحفر اهٓ ذهم‪ ،‬فبً يشرّػ سِٖثر ظفسٕ ؤدٕ ركرجق ػحفغ‬ ‫ؽوٓ نل جألرجظٕ جهيؾرظر هخعر جهسأنل ّجالٌِٖحرجز جألرظٖر يً خالل جؽسدحرُح ؤرجظٕ عدٖؾٖر ؤّ يػيٖحز غحدّٖر‬ ‫ؤّ يػيٖحز عدٖؾٖر‪ .‬فٕ ُذٍ جهيٌحعق‪ ،‬هً ٖسى جهسرخٖص ألٔ ٌّػ يً جهدٌحء‪ ،‬نيح ّشّف ٖسى جسخحذ جهسدجدٖر جهّكحثٖر‬ ‫جهالزير هذهم‪ .‬هِذٍ جألشدحخ ظيٖؾح‪ ،‬ال ٖينً يلحرٌر يّكؼ ظفسٕ ؤدٕ ركرجق يدحشرذ دإٔ يً جهيٌحعق جهػظرٖر جهصالصر‬ ‫جألخرْ‪.‬‬

‫ؤيح دحهٌشدر هويٌعلر جهػظرٖر جإلشنٌدرٖر‪ ،‬فبٌِح ييحصور فٕ ٌّجع نصٖرذ هٌغٖرسِح فٕ سٌّس‪ :‬سّجظد يشحػحز شحشؾر يً‬ ‫جهشّجعت جهريوٖر جهيؾرظر هسأنل جهسردر ّجهيد جهدػرٔ‪ ،‬اظحفر اهٓ سّجظد يٌخفظحز (يصل دػٖرذ يرّٖع ّجهدػٖرذ‬ ‫جهلدٖير ألدّ كٖر) جهسٕ سزٖد يً يخحعر جهفٖظحٌحز ّجهغّجُر جهدػرٖر ّجٌخشحف جهسردر جهذٔ ٖفحكى ددّرٍ يخحعر‬ ‫جهزالزل‪ّ .‬يؼ ذهم‪ ،‬سؾسدر جألخعحر جهيرسدعر دحهنّجرش جهعدٖؾٖر ؤكل دنصٖر ييح ُٕ ؽوَٖ فٕ يدٌٖر سٌّس‪ .‬غٖر ؤً ُذٍ‬ ‫‪4‬‬


‫جهّظؾٖر ٖينً ؤً سسدُّر دشدخ جالرسفحػ جهػحد فٕ ؽدد جهيشحنً جهؾشّجثٖر ّيدً جهضفٖغ ّجهسٕ ٖينً ؤً سسشدخ فٕ‬ ‫سّشؼ ؽيرجٌٕ فٕ جهيٌحعق جهيؾرظر هوخعر‪ّ ،‬ال شٖيح جهيٌحعق جهيٌخفظر دًٖ دػٖرذ يرّٖع ّ ؤدّ كٖر‪.‬‬ ‫ّ ٖؾسدر يشنل جهفٖظحٌحز ديصحدر جهخعر جهعدٖؾٕ جهرثٖشٕ فٕ ظيٖؼ جهيٌحعق جهػظرٖر جهسٕ سيز درجشسِح‪ ،‬نيح ؤٌَ‬ ‫ٖشنل جهخعر جهرثٖشٕ جهذٔ يً جهيػسيل ؤً سسزجٖد خعّرسَ دشنل ندٖر دشدخ سغٖر جهيٌحؼ‪ّٖ .‬ينً سضٌٖف جهفٖظحٌحز‬ ‫جهدػرٖر (شّجء ؽً عرٖق ؤيّجض جهؾّجضف ؤّ سشٌّحيٕ) فٕ جهيرسدر جهصحٌٖر‪ّ ،‬جهسٕ ٖينً ؤً سسإصر ؤٖظح دسغٖر جهيٌحؼ‪،‬‬ ‫يً خالل غحُرذ جرسفحػ يشسّْ شعغ جهدػر‪ .‬سأنل جهشّجػل ُٕ يشنور يشسرنر دًٖ نل ُذٍ جهيدً جهشحػوٖر‪ ،‬غٖر ؤً‬ ‫سإصٖرٍ ٖينً جهشٖعرذ ؽوَٖ ٌشدٖح دشِّهر‪ ،‬ؽوٓ جألكل اهٓ ػدّد شٌر ‪( 0202‬يؼ زٖحدذ جالرسفحػ فٕ يشسّْ شعغ جهدػر‬ ‫ُّّ جهخعر جهذٔ ٖينً ؤً ٖنًّ ػحشيح)‪ .‬ؤيح خعر جهزالزل فٖددّ ؤٌَ ٖشنل رُحٌح ضؾدح خحضر دحهٌشدر هويٌعلر‬ ‫جهػظرٖر سٌّس‪ّ .‬ؤخٖرج‪ ،‬ال سشنل ٌدرذ جهيٖحٍ فٕ جهّكز جهرجًُ خعرج ؽوٓ جهيٌحعق جهػظرٖر جألردؼ‪ ،‬ؽالّذ ؽوٓ ؤٌَ‬ ‫يً جهضؾخ جسخحذ كرجر دخضّص ُذٍ جهيشحهر فٕ ؤفق شٌر ‪ ،0202‬دحهٌغر هوسلودحز جهيِير هويٌحؼ‪ّ ،‬جهٌعحق جهظغرجفٕ‬ ‫هسددٖر جهيّجرد جهيحثٖر ‪ ،‬جهذٔ ٖسظحّز اهٓ ػد ندٖر جهيٌحعق يّظّػ ُذٍ جهدرجشر‪ّ .‬يؼ ذهم‪ٖ ،‬ينً جهلّل ؤً جإلشنٌدرٖر‬ ‫(ّيضر دشنل ؽحى)‪ّ ،‬جهسٕ سؾسيد ؽوٓ يضدر ّجػد هوسزّد دحهيحء‪ٌِ ُّ ،‬ر جهٌٖل‪ ،‬كد سّجظَ يشحنل خعٖرذ فٕ جهيدْ‬ ‫جهدؾٖد‪.‬‬

‫دؾد جهيرػور جألّهٓ جهسٕ سى سنرٖشِح هسشخٖص جهػحهر جهرجٌُر ّسعّرجسِح فٕ ؤفق شٌر ‪ ،0202‬نحً جهِدف يً جهيرػور‬ ‫جهصحٌٖر هودرجشر سٌفٖذ خعر جهؾيل يً ؤظل كٖحس جهلدرذ ؽوٓ يّجظِر جهنّجرش جهعدٖؾٖر ّجهسنٖف يؼ سغٖر جهيٌحؼ‪.‬‬ ‫ألشدحخ جهيالثير ّشِّهر جهلرجءذ‪ ،‬سى ؽرط ؤُدجف ّيظحالز جهسدخل جهيسؾولر دخعر جهؾيل يّظّؽٖح‪ ،‬ػشخ ٌّػ‬ ‫جهيخحعر‪ّ .‬ؽوَٖ‪ ،‬فيً جهظرّرٔ جهسإنٖد ؽوٓ ؤٌَ دؾٖدج ؽً جهسّضٖحز جهيسؾولر ديّظّػ يؾًٖ ٖخص جهيخحعر‬ ‫جهعدٖؾٖر‪ ،‬فحً سددٖر ُذٍ جهيخحعر ّجألخذ فٕ جالؽسدحر يشنل سغٖر جهيٌحؼ ٖؾسيد دشنل ندٖر ؽوٓ اظرجء يرجظؾر ؽحير ّ‬ ‫شحيور‪ ،‬دشدخ جهسرجدعحز جهّجظػر جهلحثير دًٖ جهيّظّؽحز (يصل جهفٖظحٌحز ّجهيد جهدػرٔ)‪ٖ ّ ،‬ؾسيد نذهم ؽوٓ يلحردر‬ ‫شحيور ّ يّػدذ هويخحعر (جهٌِط ٌفشَ دحهٌشدر هوّكحٖر ّجهسددٖر)‪ ،‬نيح ٖؾسيد ؽوٓ جهسٌشٖق جهذٔ ٖسظغ يً خالل سإُخ‬ ‫ّسدخل جهشوعحز جهؾيّيٖر‪.‬‬ ‫ّ ٖػسيل ؤً سنًّ ُذٍ جهسالزيحز ؤنصر ؤُيٖر ال شٖيح فٕ جهيظحل جهيئششحسٕ‪ .‬فٕ جهّجكؼ‪ ،‬اذج نحً سددٖر جهيخحعر ؽٌد‬ ‫جهيضدر (جهيؾرفر ّجهّكحٖر ّجهيرجكدر ّجهدرظر جهؾحهٖر يً جهسإُخ)‪ ،‬فٕ جهّكز جهذٔ ٖسى فَٖ سػدٖد جهخعر‪ّ ،‬جهسٌدَٖ‬ ‫جهسٌحزهٕ (اخدحر جهشنحً) ُّ فٕ ظُّرٍ يشئّهٖر يسخضضًٖ فٕ يخسوف جهيخحعر جهعدٖؾٖر‪ ،‬فبً سددٖر جألزير ّجهؾّدذ‬ ‫اهٓ جهّظؼ جهعدٖؾٕ ُٕ يشئّهٖر ٌفس جهِٖثحز جهػنّيٖر ّجهيٌغيحز جهؾيّيٖر (ّخحضر جهّكحٖر جهيدٌٖر)‪ .‬فنل ظؾف‬ ‫دٌّٖٔ ّ‪ /‬ؤّ ّغٖفٕ فٕ ٌغحى ادجرذ جهيخحعر جهعدٖؾٖر ٖينً ؤً سنًّ هَ جٌؾنحشحز ّخٖير‪ ،‬دغط جهٌغر ؽً عدٖؾر‬ ‫جهيخحعر‪ّ .‬هِذج جهشدخ‪ ،‬فلد سى ّظؼ جهسّضٖحز جهيسؾولر دحهدؽى جهيئششحسٕ فٕ ددجٖر جهفضل‪ّ .‬يً دًٖ ؤُى ُذٍ‬

‫‪5‬‬


‫جهسّضٖحز – ألٌِح جألنصر شيّهٖر – ٌظد ددًّ شم سؾزٖز جهسٌشٖق جهيئششحسٕ ّسلّٖر ٌغحى جهسرضد ّجإلٌذجر ّجهػيحٖر‬ ‫جهذجسٖر هوشنحً فٕ يّجظِر جهنّجرش جهعدٖؾٖر‪.‬‬ ‫ٖؾسدر جهسخعٖع جهػظرٔ جهيّظّػ جهصحٌٕ يً ػٖش جألُيٖر ّجهذٔ ٖشحؽد ؽوٓ اظرجء يلحردر شحيور هويخحعر جهنوٖر‪.‬‬ ‫نيح ؤً ُذج جهيظحل ٖؾنس ّٖديط دشنل ؤفظل جػسٖحظحز جهّكحٖر يً جهيخحعر‪ ،‬يؼ جهؾوى ؤً دّر جهيئششحز يّظَ‬ ‫دحألشحس ٌػّ ؽيوٖحز جهسػظٖر‪ .‬فيً خالل جهسخعٖع جهػظرٔ‪ٖ ،‬ينً اذً "ػيحٖر" (يٌؼ) سؾرط جهشنحً هويخحعر فٕ‬ ‫يٌحعق جهسؾيٖر جهيشسلدوٕ‪ ّ .‬فٕ ُذج جهضدد ‪ ،‬فبً جإلظرجء جألّل ٖسيصل فٕ جهسٌفٖذ جهفؾحل ّسعدٖق ؤٌغير جهدٌحء ّجهسؾيٖر‪.‬‬ ‫فحهسخعٖع جهػظرٔ ٖؾسدر جهرجفؾر جهرثٖشٖر هوؾيل هوػد يً جهيشنالز جهسٕ سشددز فِٖح جهفٖظحٌحز ّجهغير جهشحػوٕ‪.‬‬ ‫ّهويظٕ كديح فٕ ديط كظحٖح جهنّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر جهيٌحؼ فٕ جهسخعٖع جهػظرٔ‪ ،‬فبٌَ يً جهظرّرٔ ّظؼ ّسٌفٖذ‬ ‫خعع جهّكحٖر يً جهيخحعر‪ّ ،‬جهسعدٖق جهفؾوٕ هألٌغير ّجهسٌعٖق جهػظرٔ‪.‬‬

‫سؾسدر النقاربة النوضوعاتية للنخاطر (جهزالزل ّجهفٖظحٌحز ّجهسأنل جهدػرٔ ّجهفٖظحٌحز ّجهيد جهدػرٔ ٌّلص جهيٖحٍ)‬ ‫ُٕ ؤنصر سلٌٖر‪ ،‬دػٖش سرنز ؽوٓ جهػد يً جهيخحعر (يصل دٌحء جهشدّد ؤّ جهشدّد جهسوٖر) ّ ‪ /‬ؤّ جهػد يً ُشحشر جهشنحً‬ ‫ّجألٌشعر جهيؾرظر هوخعر (يصل سنٖٖف جهيشحنً ّجهدٌٖر جهسػسٖر)‪ .‬غٖر ؤً ُذٍ جهسدجدٖر جهّكحثٖر رغى نٌِّح ينوفر‪ ،‬هنٌِح‬ ‫دحهيلحدل ذجز فؾحهٖر ؤكل دحهيلحرٌر يؼ اظرجءجز جهسخعٖع جهؾيرجٌٕ‪ .‬فِذٍ جهسدجدٖر ال ٖينٌِح فٕ جهّجكؼ‪ ،‬سإيًٖ جهػيحٖر ؽٌد‬ ‫سظحّز ػدّد يؾٌٖر يً سنرجر جألػدجش جهيديرذ‪ .‬فٕ ُذٍ جهػحهر‪ ،‬فبً سػدٖد ُذٍ جهسدجدٖر ِٖدف فٕ جهيلحى جألّل اهٓ‬ ‫يّجظِر جهسإصٖرجز جهيػسيور هسغٖر جهيٌحؼ‪ ،‬ؽوٓ ؤً سدلٓ ظيً ٌفس ؤُدجف جهػيحٖر جهيػددذ ػحهٖح يً كدل جهشوعحز‬ ‫جهيػوٖر‪.‬‬ ‫يظهر التقييم االقتصادي هونّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر جهيٌحؼ‪ ،‬يً خالل سػوٖل جهسنحهٖف ّجهيٌحفؼ جهيرسدعر دسدجدٖر جهسنٖف‬ ‫جهيلسرػر‪ ،‬ؤً يؾغى جهسّضٖحز ‪ --‬اً هى سنً نوِح – سصدز ٌّؽح يً جهفؾحهٖر‪ .‬غٖر ؤٌِح سغِر دحهيلحدل ؤً جهيػرم‬ ‫جهرثٖشٕ هوخعر ٖدلٓ ُّ جهِشحشر ّ هٖس جهغرّف جهعدٖؾٖر‪.‬‬

‫ّؤخٖرج‪ ،‬فبً جهسّضٖحز جهسحهٖر سشنل اهٓ ػد يح "سذنٖرج" هِذج جهيشرّػ‪ .‬فِٕ سوخص جهيدحدة جهسّظِٖٖر هخعر جهؾيل‬ ‫دعرٖلر ؽيوٖر ّ يسدرظر‪.‬‬ ‫‪ .5‬جهددء دسؾزٖز جهلدرجز جهيئششحسٖر هسٌفٖذ خعر جهؾيل‪.‬‬ ‫‪ .0‬جهسرنٖز ؽوٓ جهسدجدٖر جهالزير هسفحدٔ ػحالز جهؾّد فٕ يّجظِر سغٖر جهيٌحؼ‪ ،‬ال شٖيح ؽً عرٖق سدجدٖر جهسخعٖع‬ ‫جهػظرٔ‪.‬‬ ‫‪ .0‬اٌشحء سالزيحز دًٖ اظرجءجز جهػد يً جهيخحعر ّجهسنٖف يؼ سغٖر جهيٌحؼ ّجالشسصيحرجز ّشٖحشحز جهسٌيٖر جالكسضحدٖر‬ ‫جهسٕ سودٕ جالػسٖحظحز جهيوػر ّجهفّرٖر هوشنحً‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫‪ .4‬جهسيٖٖز دًٖ جهسدجدٖر جهّجظخ جسخحذُح ؽوٓ جهيدْ جهلضٖر ّسوم جهّجظخ جسخحذُح ؽوٓ جهيدْ جهعّٖل‪ .‬فبظرجءجز‬ ‫جهسنٖف جهسٕ ٖشسػشً جسخحذُح ؽوٓ جهيدْ جهلضٖر‪ ،‬اهٓ ػدّد شٌر ‪ ،0202‬سنيً فٕ زٖحدذ جهسٌشٖق يؼ جألُدجف جهشٖحشٖر‬ ‫جألخرْ يصل جهػد يً جهفلر‪ ّ ،‬جهسٌحفشٖر‪ ،‬ؤّ جهيػحفغر ؽوٓ جهفظحءجز جهعدٖؾٖر‪.‬‬ ‫‪ .2‬جالػسفحغ ددؾط جهيرٌّر فٖيح ٖخص ؤّهّٖحز جهسدخل دعرٖلر سرجؽٕ جهسيّٖل جهيسحع‪.‬‬ ‫‪ .6‬جهدػش ؽً ؤشنحل ظدٖدذ هوسيّٖل (جهسإيًٖ‪ّ ،‬جإلؽحٌحز‪ّ ،‬جهظرجثخ‪ّ ،)...،‬اكحير ٌغحى جهػّجفز دحهٌشدر هألفرجد‬ ‫ّجهشرنحز‪.‬‬ ‫‪ .7‬ردع جهسّجضل دخضّص اشنحهٖر جهنّجرش جهعدٖؾٖر ّسغٖر جهيٌحؼ‪ ،‬يً ؤظل جهشفحفٖر ّسػشٖس جهرؤٔ جهؾحى‪.‬‬

‫‪7‬‬

UD2_ClimChange_FinalReportSummary_AR  
UD2_ClimChange_FinalReportSummary_AR  

http://cmimarseille.org/_src/UD2_ClimChange_FinalReportSummary_AR.pdf

Advertisement