Page 1

แผนการปฏิบตั ิงาน โครงการก่อสร้างภูมิทศั น์บา้ นพักอาศัย ในโครงการลัดดารมย์ อิลิแกนส์ เชียงใหม่ดาเนินการ ก่อสร้างโดย นายสุ วิทย์ วิลยั โดยการเริ่ มการก่อสร้างเมื่อวันที3่ สิ งหาคม พ.ศ.2548โดยได้วางแผนการปฏิบตั ิงานออกแบบ งาน Hardscpe เป็ นส่ วนๆตามแบบผังแม่บท ดังต่อไปนี้ ส่ วนที่ 1 การปรับพื้นที่ ส่ วนที่ 2 การก่อสร้างสระน้ าบาหลี ส่ วนที่ 3 การก่อสร้างศาลา ส่ วนที่ 4 งานก่อสร้างแผงน้ าตก ส่ วนที่ 5 การปูพ้นื ไม้ ส่ วนที่ 6 การปูพ้นื ทางเดิน


การแบ่งงานออกเป็ นส่ วนๆตามประเภทของงาน เพื่อที่จะได้ง่ายในการทางานของช่างแต่ละประเภทการตรวจสอบขั้นตอน การทางาน ความคืบหน้าของงานแต่ละส่ วนที่มอบหมายให้หวั หน้างานออกทาการก่อสร้างงาน โดยมีรายละเอียดการทางาน ดังนี้ ส่ วนของการปรับพื้นที่ 1. งานเคลียร์ พ้นื ที่ 2. งานถมดินและปรับดิน ส่ วนของงานก่อสร้างสระน้ าบาหลี 1. การขุดสระน้ า 2. วางระบบท่อต่างๆ 3. ผูกเหล็กเทปูนรองพื้นสระและผนัง 4. ตั้งแบบเทคอนกรี ตบ่อและบ่อกรอง(พื้น) 5. เทคอนกรี ตพื้น 6. ตั้งแบบผนังบ่อและบ่อกรอง 7. ก่ออิฐฉาบปูนรอบบ่อเทคอนกรี ต 8. แต่งขอบบ่อและทาความสะอาด 9. ทดสอบสระน้ า 10. ปูกระเบื้อง 11. ทดสอบระบบทั้งหมด ส่ วนของการก่ อสร้ างศาลา 1. งานขุดฐานราก 2. ตั้งแบบฐานศาลา 3. ย้ายศาลาสาเร็ จมาประกอบ 4. ทาพื้นศาลา 5. ทาสี รองพื้น 6. ตกแต่งศาลาให้สวยงาม


ส่ วนของการก่อสร้างแผงน้ าตก 1. งานวางฐานราก 2. ก่อฐานแผงน้ าตก 3. ติดตั้งแผ่นหินทราย 4. วางระบบท่อน้ า 5. ทดสอบระบบน้ า ส่ วนของการก่อสร้างปูพ้นื ไม้ 1. งานขุดฐานราก 2. วางฐานราก 3. ตั้งแบบเทคาน 4. ปูพ้นื ไม้ 5. ตกแต่งให้สวยงาม ส่ วนของการปูพ้นื ทางเดิน 1. งานปูพ้นื ทางเดิน


ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานภูมิทศั น์บา้ นพักอาศัยในโครงการลัดดารมย์ อิลิแกนส์ เชียงใหม่ แบ่งขั้นตอนการทางานดังนี้ งานภูมิทศั น์ดาดแข็ง (Hardscape) 1.งานปรับสภาพพื้นที่ งานเคลียร์ พ้นื ที่เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ 2548 โดยเก็บเศษวัสดุของงานก่อสร้างตัวบ้าน ในพื้นที่ที่ตอ้ ง ทางานภูมิทศั น์ และการปรับสภาพดิน

ภาพการเก็บเศษวัสดุจากการก่อสร้างตัวบ้านเพื่อทาการจัดภูมิทศั น์


2.งานก่ อสร้ างสระน้าคอนกรีต (สระน้ าบาหลี) ขั้นตอนก่อสร้างสระน้ าคอนกรี ต สระน้ าคอนกรี ตจะมีความแข็งแรงเมื่อมีการรั่วซึ มในภายหลังจะแก้ไขยาก จึงต้องระมัดระวังในขั้นตอนของการ ก่อสร้างจะดีกว่า ขั้นตอนการก่อสร้างสระคอนกรี ตจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่างและแบบก่อสร้างในการก่อสร้างสระน้ า คอนกรี ตในโครงการมีข้ นั ตอนดังนี้ 1. เนื่องจากสระน้ าเป็ นลักษณะของสระที่ขดุ ลึกลงในดิน ขั้นตอนแรกคือการขุดดินให้ได้ต่ากว่าระดับสระจริ ง ประมาณ 5เซนติเมตร ในกรณี ที่ดินบริ เวณก่อสร้างมีความอ่อนนุ่มจะต้องมีการตอกเสาเข็มคอนกรี ตหรื อเสาเข็ม ไม้เพื่อเสริ มความแข็งแรงแต่พ้นื ที่สระน้ าในโครงการ พื้นดินแข็งแรงเพียงพอจึงไม่ตอ้ งตอกเสาเข็ม 2. หลังจากปรับระดับทรายหยาบประมาณ 5เซนติเมตร ทาการบดอัดแน่นดีแล้วจึงทาการผูกเหล็กพื้นสระ และผูก สระเหล็กผนังพร้อมกัน โดยการผูกเหล็กเส้น RB9มม.กับเหล็กเส้น RB6 มม.ทั้งพื้นที่ในสระน้ าและด้านข้างผนัง สระ ต่อจากนั้นทาการเทพื้นสระด้วยคอนกรี ตหนา15เซนติเมตร โดยจะต้องผสมน้ ายากันซึ มลงไปในคอนกรี ต ด้วย ในการเทพื้นที่สระควรเทให้เสร็ จภายในวันเดียวเพื่อป้ องกันไม่ให้มีรอยต่อของสระซึ่ งอาจทาให้รั่วซึ มได้ 3. เนื่องจากมีการปรับระดับความสู งของสระเพิ่มจึงทาให้ผนังบ่อที่เทคอนกรี ตไว้แล้วต้องเสริ มขอบบ่อเพิ่มให้ได้ ระดับตามต้องการ 4. การวางระบบท่อน้ าควรวางก่อนการเทพื้นที่ถา้ ในกรณี เป็ นท่อที่ตอ้ งลอดใต้พ้นื ออกไปหรื อเป็ นท่อที่ต่อข้างสระก็ ควรวางก่อนเทผนังสระ เพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งทาการเจาะใส่ ท่อภายหลัง 5. การฉาบปูนผนัง อันดับแรกต้องรดน้ าผนังให้ชุ่มเสี ยก่อน เพื่อผนังที่เราฉาบปูนจะได้ไม่ดูดซึ มน้ าจากปูนฉาบ แต่ ไม่ควรราดน้ าเพราะจะทาให้ฉาบไม่ติด 6. การปูกระเบื้องเคลือบ ก่อนอื่นต้องทดสอบสระน้ าก่อนว่ามีการรั่วซึ มหรื อไม่ และทาความสะอาดบ่อ แล้วทาการปู กระเบื้องด้านผนังก่อนจึงดาเนินการปูพ้นื ต่อไป


ภาพการขุดสระน้ าขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. ลึก 0.80 ม.

ภาพการปรับระดับพื้นสระก่อนประกอบแบบเทคอนกรี ต


ภาพขั้นตอนการผูกเหล็ก

ภาพขั้นตอนการเทพื้นสระน้ า


ภาพการประกอบแบบผนังด้านข้าง

ภาพการถอดแบบและก่ออิฐเสริ มขอบบ่อ 0.20 เมตร


ภาพการทดสอบบ่อกั้นการรั่วซึ มก่อนปูกระเบื้อง

ภาพการปูกระเบื้องเคลือบสี เขียว


ภาพขั้นตอนการวางระบบท่อน้ า

ภาพการต่อท่อจากบ่อกรองมาที่แผงน้ าตก


ภาพการวางระบบท่อจากบ่อกรองลงท่อน้ าทิ้ง

ภาพการเตรี ยมสระ โดยการแช่น้ าไว้เพื่อทดสอบก่อนส่ งงาน


3.การก่ อสร้ างศาลา งานก่อสร้างศาลานั้น เนื่องจากศาลาเป็ นแบบกึ่งสาเร็ จรู ป ที่ประกอบเป็ นศาลาแล้วนามาติดตั้งภายในพื้นที่โดย แยกส่ วน ประกอบด้วยส่ วนของตัวศาลา และหลังคา ซึ่ งรายละเอียดต่างๆของศาลาคือ คาน ตง พื้นที่เป็ นไม้แข็ง เสาเป็ นไม้ ประกอบด้วยไม้ฝาเฌอร่ าทั้ง 4 ด้าน หลังคาเป็ นโครงไม้มุงด้วยไม้ฝาเฌอร่ า พร้อมมีลูกกรงไม้ยดึ ระหว่างหัวเสาทั้ง 4ด้าน ขั้นตอนการก่อสร้างศาลามีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนแรกคือการขุดฐานรากขนาด0.80x0.80ม.ลึก0.80ม.จานวน4หลุม 2. หลักฐานขุดฐานรากเรี ยบร้อยแล้วทาการผูกเหล็กตะแกรงฐานราก โดยใช้เหล็กเส้นขนาด 5-RB9@0.20#มม. ต่อจากนั ้นทาการ เทคอนกรี ตฐานรากและตั้งเสาตอม่อขนาด 0.15เมตร 3. ตั้งแบบท้องคานและผูกเหล็กคานขนาด0.15x0.30 เมตร พร้อมทั้งเทคอนกรี ตเพื่อรองรับศาลา 4. ยกตัวศาลามาติดตั้งบนคานคอนกรี ตที่เทเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นจึงทาการประกอบส่ วนอื่นของศาลาพร้อม ตกแต่ง

ภาพ ขุดฐานรากขนาด0.80x0.80ม.ลึก0.80ม


ภาพการตั้งเสาตอม่อขนาด 0.15 เมตร

ภาพการตั้งแบบคานรองรับศาลา


ภาพขั้นตอนการติดตั้งศาลา

ภาพขั้นตอนการประกอบศาลา


ภาพขั้นตอนการทาพื้นศาลา

ภาพการทาสี รองพื้นไม้


ภาพการทาสี และเก็บรายละเอียด

ภาพศาลาที่เสร็ จสมบูรณ์และบรรยากาศโดยรวม


4.การก่ อสร้ างแผงน้าตก งานก่อสร้างแผงน้ าตก รู ปแบบคือเหมือนผนังติดประติมากรรมด้านบนของแผงน้ าตกจะมีน้ าไหลผ่านและตกลง มาบริ เวณแผงน้ าตก มีประโยชน์ในด้านมุมมองของทางด้านหลังบ้าน ซึ่ งอยูต่ ิดกับบ้านหลังอื่นและสร้างบรรยากาศที่ดีแก่ คนภายในบ้าน เพราะว่าจะสามารถมองเห็น แผงน้ าตกตั้งแต่หน้าบ้าน ขั้นตอนการก่อสร้างแผงน้ าตก 1. การขุดวางฐานราก ซึ่ งต้องขุดหลุมพร้อมกันกับการทาสระน้ าขนาดหลุมกว้าง1.20x1.20 เมตร และทาการเทฐาน ราก 2. ก่อผนังด้วยอิฐมอญตามแบบกว้าง 0.80ม ยาว 3.00 เมตร ด้านบนของผนังทาเป็ นช่องขนาด 0.03เมตร ยาว1.00 เมตร เพื่อให้น้ าไหลผ่าน 3. ทาการวางระบบ ต่อท่อน้ าเข้าและติดตั้งวาวล์น้ า 5. หลังจากนั้นทาการเรี ยงหินทรายตัดขอบ และติดตั้งปะติมากรรม โดยใช้กาวซี เมนต์ซ่ ึ ง จะมีการเกาะยึดตัวได้ มากกว่าซี เมนต์ธรรมดา 6. ทาการทดสอบระบบการไหลเวียนของน้ าขั้นตอนการก่อสร้างแผงน้ าตก

ภาพการเทฐานรากขนาด1.20x1.20เมตร


ภาพการเตรี ยมอิฐมอญเพื่อทาการก่อแผงน้ าตก

ภาพขั้นตอนการก่ออิฐมอญตามแบบ


ภาพขั้นตอนการวางระบบท่อ ติดตั้งวาล์วน้ าเข้ากับปั้มน้ า

ภาพการต่อท่อและติดตั้งวาล์วน้ ากับแผงน้ าตก


ภาพอิฐมอญที่ก่อเสร็ จเรี ยบร้อย

ภาพขั้นตอนการเรี ยงหินทรายตัดขอบต้องขอบต้องใช้ความประณี ต


ภาพการติดประติมากรรมดอกหินทรายนูนต่า

ภาพสระน้ าที่เสร็ จแล้วทาการทดสอบระบบ


5.การปูพื้นไม้ พื้นที่เป็ นตัวเชื่อมระหว่างตัวบ้านกับสวน สระน้ าและศาลา เป็ นลานที่ต่อเนื่องจากตัวบ้านก่อนเข้าสู่ สวน พื้นไม้ ให้ความรู ้สึกเป็ นธรรมชาติและลดการสะท้อนของแสงประกอบกับพื้นที่ไม้เป็ นวัสดุที่ทาจากธรรมชาติจึงทาให้เข้ากับ บรรยากาศของสวน ขั้นตอนของการก่อสร้างพื้นไม้มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้ 1. การวางผังเพื่อกาหนดจุดที่จะทาการขุดหลุมฐานรากรองรับพื้นไม้ 2. เมื่อได้จุดที่ตอ้ งการแล้วจึงทาการขุดหลุมเพื่อเทคอนกรี ตรองรับฐานเสา ในตัวอย่างนี้เป็ นเสา ค.ส.ล.สาเร็ จรู ป คอนกรี ตรองฐานรากเสามีขนาด0.80x0.80x0.15 เมตรโดยผูกเหล็กเป็ นตะแกรงใช้เหล็กเส้น DB12มม.ระยะห่าง กัน0.20ม. 3. เมื่อเทคอนกรี ตฐานนองรับเสาแล้ว จึงนาเสาตอม่อ ค.ส.ล.มาวางลงในตาแหน่งกึ่งกลางของฐานรองรับเสาแล้วจึง เกลี่ยดินกลบหลุมโดยให้ส่วนปลายที่เป็ นเหล็กของเสาโผล่พน้ ดินปรับแต่งระดับดินให้เรี ยบ 4. เทคอนกรี ตรองพื้นไม้บนดินที่ปรับระดับเรี ยบร้อยแล้วจึงให้มีความหนาประมาณ0.10 ม.เพื่อป้ องกันไม่ให้ตวั ของ โครงการไม้สัมผัสกับพื้นที่ดินโดยตรง เนื่องจากบนพื้นที่ดินมีความชื้นสู งรวมถึงปลวกมดที่จะมากินทาความ เสี ยหายต่อพื้นไม้ที่ปูได้ 5. หลังจากที่เทพื้นคอนกรี ตเรี ยบร้อยแล้วจึงดาเนินการขั้นตอนต่อไปคือ วางแนวตงไม้รองรับพื้นไม้ซ่ ึ งเนื้อแข็ง ขนาด1”x6”ห่างกัน0.50ม. โดยก่ออิฐมอญล็อกเป็ นช่วงๆระหว่างแนวตงไม้เพื่อป้ องกันไม่ให้แนวตงล้มหรื อขยับ หนีศูนย์ออกไป 6. ทาการปูพ้นื ไม้ เป็ นไม้แข็งขนาด11/2”x3”ซึ่ งตัวไม้จะต้องทาการลบมุมด้านบนทั้งสองข้างด้านปูให้ชิดติดกันทั้ง ผืนโดยไม่ตอ้ งเว้นร่ อง หลังจากปูพ้นื ไม้เสร็ จเรี ยบร้อยจึงใช้ไม้ปิดแนวด้านข้างโดยรอบเพื่อไม่ให้มีช่องว่าง ป้ องกันสัตว์เข้าไปทารัง 7. ขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นการย้อมสี้ พ้นื ไม้ดว้ ยน้ ามันเคลือบผิวไม้และเป็ นเก็บตกแต่งทาความสะอาดเป็ นอันเสร็ จ ขั้นตอน


ภาพขั้นตอนการขุดหลุมทาฐานราก

ภาพหลุมที่ตกแต่งเรี ยบร้อยแล้ว


ภาพการผูกตะแกรงเหล็กทาฐานราก

ภาพการเตรี ยมเสา ค.ส.ล. สาเร็ จเพื่อลงฐานราก


ภาพการวางตงบนพื้นคอนกรี ต

ภาพขั้นตอนการปูพ้นื ไม้


ภาพการปิ ดขอบพื้นไม้

ภาพพื้นไม้ที่ปูเสร็ จเรี ยบร้อย


6.การวางทางเดินหินทราย การเลือกใช้ทางเดินก็สามารถเลือกว่าต้องการทางเดินที่โครงสร้างหลวม หรื อยืดหยุน่ หรื อโครงสร้างแข็งแรง ซึ่ ง ทางเดินในสวนส่ วนมากจะเป็ นแบบโครงสร้างหลวม ทาให้สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบทางเดินได้เอง และการก่อสร้างก็ ไม่ยงุ่ ยาก วัสดุที่นามาใช้ทาทางเดินมีหลายประเภทแล้วแต่ความชอบ ความเหมาะสม และการประยุกต์ใช้ อาทิเช่น หิน ทรายธรรมชาตินิยมใช้ในการตกแต่งภายใน มีหลายประเภทแยกเป็ น หินทราย หินแกรนิต หินกาบ หรื อหินทรายจะนิยม นามาใช้มากที่สุดมีหลายสี คือ สี เหลือง สี น้ าตาลปนแดง นั้นสี ที่ตดั กับสี เขียวของต้นไม้ ทาให้สวนดูสดใส หินชนิดอื่นไม่ นิยมแต่กน็ ามาประยุกต์ใช้เป็ นทางเดินได้ท้ งั นี้ตอ้ งเลือกขนาดและรู ปแบบให้เหมาะสม ขั้นตอนการวางทางเดินหินทราย 1. เมื่อทาการบดอัดดินให้เรี ยบเสมอกันแล้ว ทาการทดลองวางทางเดินให้ได้รูปทรงทิศทางความต้องการก่อน และ ควรลองเดินดูว่ายน้ าระยะก้าวนั้นเพียงพอหรื อไม่ 2. ทาการขุดดินตามรู ปทรงของหินทรายแต่ละแผ่น ขุดให้ลึกจากพื้นที่ประมาณ 3-5เซนติเมตร จากนั้นลองวางแผ่น หินทรายลงไป ถ้าเกิดแผ่นหินทรายด้านล่างพื้นที่ไม่เรี ยบเสมอกันจะทาให้วางแผ่นทางเดินไม่สนิทต้องพลิกดู ด้านล่างแล้วค่อยเติมทรายหยาบลงไปเพื่อปรับระดับให้เสมอกัน ลองเหยียบ หรื อทดลองเดินดู ถ้าหากเหยียบแล้ว แผ่นทางเดินไม่ขยับก็ใช้ได้ ทาการวางเช่นนี้ไปทุกแผ่นแล้วทดลองเดินดูอีกครั้ง 3. การขุดให้ลึกลงไปเท่าไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ เช่นต้องการให้แผ่นทางเดินเสมอกับระดับสนามหญ้าก็วางให้ โผล่พน้ ดินมาสัก2-3เซนติเมตร แต่ถา้ ต้องการให้ทางเดินสู งกว่าระดับหญ้าสนามก็วางให้แผ่นทางเดินโผล่พน้ ดิน ออกมามากกว่านั้น


ภาพการปรับระดับด้ วยทรายหยาบและวางแผ่นทางเดินก่อนขุดวาง

ภาพการขุดวางแผ่นทางเดิน


ภาพแผ่นทางเดินที่จดั วางเสร็จเรียบร้ อย

ภาพการวางแผ่นทางเดินบริเวณหน้ าบ้ าน


ตารางที่ 1 แสดงรายการวัสดุสระน ้าบาหลี งานสระน ้าบาหลี ลาดับ

รายการ

จานวน หน่วย

วัสดุ

ค่าแรง

รวมราคา

15

ลบ.ม.

ราคา/ ราคา/วัสดุ ราคา/ หน่วย หน่วย 1,600.00 24,000.00 750.00

ราคา ค่าแรง 3,750.00 27,750.00

3.14

ตรม.

425.00 13,345.00 750.00

5,250.00

5,250.00

1

ชุด

20,500.00 20,500.00 500.00

500.00

500.00

3

สระน ้า ค.ส.ล. ลึก 0.80 ม. กระเบื ้อง เคลือบสีเขียว ขนาด 4”x4” ชุดกรอง

4

หัว JET

2

จุด

1,500.00

3,000.00 250.00

500.00

500.00

5

งานท่อระบบ น ้า

1

ชุด

1,124.00

1,124.00 500.00

500.00

500.00

6

ปั๊ มน ้า2” มิตซู บิชิ

1

ชุด

3,800.00

3,800.00 300.00

300.00

300.00

1

2

รวม ค่า ดาเนินการ+ กาไร 17% รวมราคา ทั ้งหมด

24,000.00

10,800.00 34,800.00 5,916.00

40,716.00

หมาย เหตุ

คิด เฉพาะ ค่าแรง คิด เฉพาะ ค่าแรง คิด เฉพาะ ค่าแรง คิด เฉพาะ ค่าแรง คิด เฉพาะ ค่าแรง


ตารางที่ 2 แสดงรายการวัสดุศาลา งานศาลา ลาดับ

1 2

3 4

รายการ

ศาลา สาเร็จรูป งานฐานราก ค.ส.ล. 1.10 x 1.10 ม. งาน โครงสร้ างพื ้น งานตกแต่ง รวม ค่า ดาเนินการ+ กาไร 17% รวมราคา ทั ้งหมด

จานวน หน่วย

วัสดุ

ค่าแรง

ราคา/ ราคา/วัสดุ หน่วย 85,000.00 85,000.00

ราคา/ หน่วย 800.00

รวมราคา

ราคา ค่าแรง 800.00

หมายเหตุ

1

หลัง

4

ฐาน

2,300.00

9,200.00

800.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง 828.00 4,140.00 13,340.00

15

ตรม..

550.00

8,250.00

194.00 2,913.00 11,163.00

1

งาน

4,500.00

4,500.00 9,600.00 2,025.00 21,950.00

6,525.00

9,878.00 31,828.00 5,410.76

37,238.76


ตารางที่ 3 แสดงวัสดุแผงน ้าตก งานแผงน ้าตก ลาดับ

1

2 3 4

5

6

รายการ

งานฐานราก 0.80 x 0.80 ม. งานก่อผนังอิฐ มอญ หินทรายแผ่น ใหญ่ งานติดแผ่น หินทรายตัด ขอบ ประติกรรม ดอกหินทราย นูนต่า ระบบประปา รวม ค่า ดาเนินการ+ กาไร 17% รวมราคา ทั ้งหมด

จานวน หน่วย

วัสดุ

ค่าแรง

ราคา/ ราคา/ หน่วย วัสดุ 350.00 2,765.00

รวมราคา

ราคา/ หน่วย 750.00

ราคา ค่าแรง 480.00

900.00

350.00

2,765.00

7.9

ตรม.

1500

ก้ อน

7

แผ่น

250.00 1,750.00

150.00

300.00

7.9

ตรม.

1,000.00 7,900.00

750.00

5,925.00

8

ตรม.

500.00 4,000.00

37.50

300.00

1

ชุด

1,300.00 1,300.00

500.00

500.00

0.60

4,065.00

หมายเหตุ

3,245.00

2,765.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง 300.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง 5,925.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง 300.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง 1,800.00

10,270.00 14,335.00 2,436.95

16,771.95


ตารางที่ 4 แสดงวัสดุงานปูพื ้นไม้ งานปูพื ้นไม้ ลาดับ

รายการ

จานวน หน่วย

วัสดุ ราคา/ หน่วย

1 2

3 4 5

งานขุดฐาน ราก งานฐานราก ขนาด 0.80 x 0.80 ม. งานโครงสร้ าง พื ้น งานปูพื ้น ไม้ แดง งานตกแต่ง รวม ค่า ดาเนินการ+ กาไร 17% รวมราคา ทั ้งหมด

ค่าแรง

ราคา/วัสดุ 1,800.00

รวมราคา

ราคา/ หน่วย 60.00

ราคา ค่าแรง 540.00

2,340.00

1,792.00

4,608.00

9

หลุม

200.00

5.12

ตรม.

550.00

2,816.0 350.00

41.5

ตรม.

550.00

22,825.00 350.00

41.5

ตรม.

2,500.00

87,000.00 450.00

6,717.00

1

งาน

3,500.00

3,500.00 350.00

350.00

30,941.00

หมายเหตุ

4,525 27,350.00 6,717.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง 3,850.00

13,924.00 44,865.00 7,627.05

52,429.05


ตารางที่ 5 แสดงรายการวัสดุงานวางพื ้นทางเดิน งานวางพื ้นทางเดิน ลาดับ

1 2

3

4

รายการ

ทรายหยาบ หนา 0.03 แผ่นทางเดินหิน ทราย ขนาด 0.40 x 0.40 ม. แผ่นทางเดินหิน ทราย ขนาด 0.40 x 0.80 ม. แผ่นทางเดินหิน ทราย ขนาด 0.60 x 0.30 ม. รวม ค่าดาเนินการ+ กาไร 17% รวมราคาทั ้งหมด

จานวน หน่วย

วัสดุ ราคา/ ราคา/วัสดุ หน่วย 300.00 3,600.00

ค่าแรง ราคา/ หน่วย 75.00

ราคา ค่าแรง 900.00

รวมราคา

หมายเหตุ

12

คิว

15

แผ่น

80.00

1,200.00

20.00

300.00

300.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง

20

แผ่น

120.00

2,400.00

30.00

600.00

600.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง

20

แผ่น

80.00

1,600.00

20.00

400.00

400.00 คิดเฉพาะ ค่าแรง

3,600.00

2,200.00

4,500.00

5,800.00 986.00 6,786.00


ภาคผนวก ดาเนินการส่งคืนงาน ปั ญหาและอุปสรรค -

สระน ้า

-

ศาลา

-

แผงน ้าตก

-

ปูพื ้นไม้

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ


ผลการศึกษากาปฏิบตั ิงานการก่อสร้ างสระน ้า ปั ญหาในด้ านความล้ าช้ าของงาน เนื่องจาก ช่วงนั ้นเป็ นช่วงฤดูฝน มีฝนตกทุกวัน ในบางช่วงไม่สามารถทางานได้ เลย เพราะฝนตกหนัก ตกรอให้ ฝนหยุดตกหรือปริมาณน้ อยลงก่อน อีกทั ้งยังเกิดปั ญหาน ้าท่วม ทาให้ คนงานบางส่วนต้ องหยุด การทางาน จึงทาให้ งานล่าช้ าและฝนที่ตกทาให้ เกิดความชื่นในอากาศสูง ทาให้ เกิดการแข็งตัวขงปูนช้ าไปด้ วย ซึง่ ต้ องรอ ให้ ปนู แห้ งสนิทก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิงานในขั ้นตอนต่อไปได้ การแก้ ปัญหา มีการเร่งการทางานเพราะงานบางอย่างไม่สามารถหยุดการทางาได้ เช่น การเทพื ้น ต้ องทาการเทให้ เสร็จภายในครั ้งเดียว เอหลีกเลีย่ งปั ญหาการรั่วซึมของบ่อน ้าภายหลัง ซึง่ การแก้ ไขทาได้ ยากมาก ถ้ ามีฝนตกในปริมาณไม่ มากนักก็จะทางานกันต่อไป สรุปการทางานจริงในการก่อสร้ างงานสระน ้า รายการ การขุดสระน ้า 2. การวางระบบท่อต่างๆ 3. ผูกเหล็กเทปูนพื ้นสระน ้าและผนัง 4. ตั ้งแบบคอนกรีตบ่อและบ่อกรอง 5. เทคอนกรีตพื ้น 6. ตั ้งแบบผนังบ่อและบ่อกรอง 7. ก่ออิฐฉาบปูน 8. ปูกระเบื ้อง 9. ติดตั ้งปั ม้ น ้าและหัว jet พ่นน ้า 10.ทดสอบระบบทั ้งหมด 1.

เวลาในการก่อสร้ าง

หมายเหตุ

ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน

เนื่องจากฝนตกไม่สามารถ ทางานได้


ผลการศึกษาปฏิบตั ิงานการก่อสร้ างศาลา ปั ญหาในด้ านของความล่าช้ าของงานก่อสร้ าง เนื่องจากจัดให้ มีคนงานเข้ ามาทางานในโครงการนี ้เพียง

1 ชุด ทาให้ ต้อง

ทางานเสร็จทีละงาน และเนื่องจากในโครงการมีการก่อสร้ างงานภูมิทศั น์บ้านหลังอื่นอยู่อีกหลายหลังจึงเป็ นปั ญหาในเรื่อง ของการขาดแรงงาน ทาให้ เกิดความล่าช้ าของคนงาน การแก้ ไข มีการเร่งการทางาน ซึ ้งอยู่ในขั ้นตอนของการตกแต่งศาลา ซึ ้งศาลาเป็ นศาลาสาเร็จรูปอยู่แล้ วจึงไม่เกิด ความยุ่งยาก ปั ญหาการเปลีย่ นแปลงวัสดุ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ ไม่เป็ นตามแบบที่กาหนดไว้ จึงทาให้ มีการรื ้อพื ้นไม้ ออกแล้ วเปลีย่ นใหม่ให้ ได้ ตามมาตราฐานของโครงการที่กาหนด

สรุปการทางานจริงในการก่อสร้ างงานศาลา รายการ 1.ขุดดินฐานราก 2. งานผูกเหล็กฐานรากตอม่อ 3. งานตั ้งแบบ 4. งานเทคอนกรีต 5.งานติดตั ้งศาลา(ศาลาสาเร็จรูป) 6.งานตกแต่งศาลา

เวลาในการก่อสร้ าง

หมายเหตุ

ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน

เนื่องจากบางส่วนได้ หยุดการทางาน ปั ญหาขาดแรงงาน


ผลการศึกษาการปฏิบตั ิงานการก่อสร้ างแผงน ้าตก ปั ญหาในด้ านความล่าช้ าของงานอันเกิดมาจากช่วงนั ้นมีฝนตกหนักมาก ทาให้ ไม่สามารถทางานได้ ต้ องรอให้ ฝนหยุดตก หรือปริมาณน้ อยลงก่อน และในการทางานบางอย่าง เช่นการติดหินทรายตัดขอบ ต้ องใช้ เวลามากกว่าปกติ เนื่องจากเป็ น งานฝี มือ ต้ องใช้ ความประณีตในการติดหินทรายให้ เรียงกันสวยงาม การแก้ ไข มีการนาผ้ ายางพลาสติกมามุงเป็ นหลังคาเพื่อกันฝนตกใส่งานก่อสร้ างที่ยงั ไม่แห้ งสนิทดี ซึง่ สามารถช่วยให้ การทางานสะดวกขึ ้น เพราะคนงานสามารถทางานในขณะฝนตกไม่หนักได้ และงานก่อสร้ างปูนจะเซ็ตตัวเร็วขึ ้น

สรุปการทางานจริงในการก่อสร้ างแผงน ้าตก รายการ 1. งานก่อผนังด้ วยอิฐมอญ 2. งานติดตั ้งหินทราย 3. งานติดท่อน ้าเข้ ากับวาวล์ 4. งานตกแต่งแผงน ้าตก

เวลาในการก่อสร้ าง ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน

หมายเหตุ เนื่องจากฝนตกไม่สามารถทางานได้


ผลการศึกษาการปฏิบตั ิงานการปูพื ้นไม้ ปั ญหาในเรื่องการเปลีย่ นแปลงแบบแปลนโครงสร้ าง ตาแหน่งของฐานราก เนื่องจากตาแหน่องฐานรากที่ขดุ ไม่ตรงตาม แบบ จึงต้ องมีการเปลีย่ นแปลงแบบโครงสร้ างใหม่ การแก้ ไข ผู้รับเหมาได้ มีการปรึกษาหัวหน้ างาน เรื่องการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ าง ซึง่ สามารถตกลงหาหัวข้ อเรื่อง โครงสร้ างและทาการแก้ ไข โดยไม่กระทบแบบพื ้นเดิม และการก่อสร้ างต่อไป ปั ญหาในด้ านของความล่าช้ าของคนงาน อันเกิดจากนั ้นช่วงเวลานั ้นช่วงเวลานั ้นได้ มีการหยุดการทางานเป็ นเวลา

1

อาทิตย์ ทาให้ งานอื่นๆที่ต้องล่าช้ าไปด้ วย ประกอบกับในช่วงของวันมีฝนตกลงมาเป็ นระยะทาให้ ไม่สามารถทางานได้ การแก้ ไข มีการเร่งทางานในช่วงวันที่ฝนไม่ตก และทางานในขั ้นตอนอย่างต่อเนื่องให้ เสร็จไป ภายในครั ้งเดียว

สรุปการทางานจริงในการก่อสร้ างงานปูพื ้นไม้ รายการ 1.งานขุดฐานราก 2.งานวางฐานราก 3.งานตั ้งแบบ 4.งานเทคาน 5.งานปูพื ้นไม้

เวลาในการก่อสร้ าง

หมายเหตุ

ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน ช้ ากว่าแผนงาน

การหยุดงานและบางส่วนที่ฝนตก ไม่ สามารถทางานได้


บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ 1 แผนการก่อสร้ างและการประเมินโครงการ

โครงการก่อสร้ างงานภูมอทัศน์ในพื ้นที่เป็ นโครงการที่มีพื ้นที่ในการก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ที่มีขนาดเล็ก ผู้ออกแบบคือนายสุ วิทย์ วิลยั เป็ นผู้รับเหมาและควบคุมการก่อสร้ าง งานภูมิทศั น์ ซึง่ จะเป็ นผู้จดั หาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนจัดหาช่าง ก่อสร้ างในแต่ละ่ ส่วน การควบคุมการก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ได้ จกั การแบ่งบานให้ หวั หน้ างานภูมิทศั น์ 1คน ต่อคนงาน ประมาณ 4-6 คนในการเข้ าปฏิบตั ิงานตามความชานาญของหัวหน้ างาน หรือตามความเหมาะสมของระยะเวลา ผลสรุป การปฏิบตั ิงานก่อสร้ างงานภูมิทศั น์รวมทั ้งหมดเป็ นเวลา

90 วัน เมื่อสิ ้นสุดการทางานได้ ประสบผลสาเร็จทั ้งในด้ านของ

การก่อสร้ าง และในด้ านการจัดการงบประมาณก่อสร้ าง ถึงแม้ จะประสบปั ญหาในระหว่างการก่อสร้ างแต่ก็ทาการแก้ ไขไป ด้ วยดี ซึง่ ได้ แยกการบริหารออกเป็ นดังนี ้ 2 สรุปการจัดการแผนงานด้ านแรงงาน

การจัดการด้ านแรงงานโดย นายสุวิทย์ วิสยั ได้ มีการแบ่งการจัดการบริหารของแรงงานออกเป็ น

2 ประเภทคือ ช่าง

ก่อสร้ าง ซึง่ บางส่วนจะเป็ นช่างที่รับเหมาช่างฝี มือจะทางานในส่วนที่ต้องการช่างที่ชานาญการก่อสร้ างนั ้นๆเช่นช่างในส่วน ของการทาแผงน ้าตก ในส่วนที่สอง คือช่างทัว่ ไปที่สามรถทางานได้ ทกุ ประเภทร่วมกับช่างฝี มือ โดยที่หวั หน้ างานจะต้ อง คอยควบคุมดูแลการเข้ ามาทางานและหลังเลิกงาน


3 สรุปการจัดการด้ านวัสดุอป ุ กรณ์

การจัดการด้ านวัสดุอปุ กรณ์ ได้ มีการเตรียมพร้ อมการเซ็นสัญญา โดยมีการศึกษารายล่ะเอียดของโครงสร้ างความต้ องการ ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์แต่ละ่ ประเภทในการทาการก่อสร้ าง ซึง่ ได้ มีการติดต่อร้ านค้ าและสัง่ ซื ้อก่อนเข้ าปฏิบตั ิงานทุกครั ้ง ของที่ ร้ านค้ าส่งมาที่บริษัท ของส่วนใหญ่ที่ซื ้อ เช่น ประติมากรรม ดินดา ทรายหยาบ เห็ดเส้ น หรือระบบท่อต่างๆ ระบบการ ก่อสร้ างบางจุดมีการเปลีย่ นแปลง ทั ้งนี ้เป็ นหน้ าที่ของหัวหน้ างานที่จะต้ องทาการตัดสิใจ เลือกวัสดุอปุ กรณ์ให้ เหมาะสม กับงานมากที่สดุ 3.1 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็ นเครื่องมือช่างเก็บไว้ ที่โรงเก็บวัสดุอป ุ กรณ์ภายในบริษัทอยู่แล้ ว ดั ้งนั ้นการเบิกอุปกรณ์

เช่นเครื่องตัดหญ้ าเครื่องจักรต่างๆก็ต้องดูว่าความต้ องการใช้ อปุ กรณ์นั ้นไม่ตรงกับโครงการก่อสร้ างอื่นที่บริษัทกาลัง ก่อสร้ างอยู่ ดั ้งนั ้นก่อนการเบิกอุปกรณ์ต้องมีการสอบถามหัวหน้ างานคนอื่นก่อน และเมื่อใช้ เสร็จแต่ละ่ วันจะต้ องนามาทา ความสะอาด 3.2 การสืบราคาวัสดุ หลังจากที่ได้ ทาการออกแบบและทาการประมาณราคา ได้ มีการสอบถามจากร้ านค้ าที่ซื ้อขายกันมา

ก่อนแล้ วราคาจึงไม่เปลีย่ นแปลงมาก สวนร้ านค้ าจาพวกหัวสปริงเกลอร์ ปั ม้ น ้า หรือต้ นไม้ ที่มีราคาสูง ต้ องสอบถามราคา ให้ แน่นอนเสียก่อนการประมาณราคา ทาให้ การประมาณราคาใกล้ เคียงที่สดุ และมีผลกาไรเป็ นที่แน่นอน

4 สรุปการจัดการด้ านบริหาร

การจัดการด้ านบริหารงานก่อสร้ างโครงการนี ้ ตั ้งแต่ขั ้นตอนการออกแบบ การระเมินราคา การวางแผนการจัดการในด้ าน ต่างๆการวางแผนงานโดยรวม การตรวจสอบงบประมาณและสรุปผลการปฏิบตั ิงาน ทางบริษัทจะต้ องเตรียมการวางแผน งานนี ้ก่อนเริ่มปฏิบตั ิงาน ทาให้ ขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานจริงง่าขึ ้น และเป็ นระบบ ทาให้ ทราบปั ญหา และวิธีการแก้ ไขปั ญหา ของการทางาน ปั ญหาของแรงงาน และทาการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของบริษัทให้ ดีขึ ้น


5 การจัดการด้ านงบประมาณ

การจัดการด้ านงบประมาณได้ ทาการประมาณงบประมาณค่าใช้ จา่ ยโครงการนี ้เพือ่ ทาการเบิกต่อโครงการนี ้เป็ น งวดๆเป็ นจานวนเงินเท่าไหร่เบิกต่อเมื่อใด เมื่อเสร็จสิ ้นงานแต่ละ่ โครงงานก็ต้องมีการรวบรวมเงินทั ้งค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าแรง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารภายหลังจากการก่อสร้ างเสร็จสมบรูณ์ แล้ วเพื่อแจ้ งผลกาไรแต่ละ่ โครงการ และรวบรวมไปเป็ นผล ประกอบการในแต่ละ่ ปี ซึง่ งบประมาณการก่อสร้ างโครงการนี ้แบ่งออกเป็ น งบประมาณที่รับเหมามาเป็ นจานวนเงิน

610,729 บาท

งานภูมทิ ศั น์ดาดแข็งเป็ นเงิน

154,006 บาท

งานภูมทิ ศั น์ดาดอ่อนเป็ นเงิน

456,723 บาท

5.1 การจัดการงบประมาณด้ านวัสดุ รายการวัสดุที่บริษัทเป็ นผู้สงั่ ซื ้อและจากใบเสร็จในการออกไปซื ้อของหัวหน้ า

งานรวมทั ้งหมดของโครงการแล้ วได้ ดงั นี ้ ค่าใช้ จ่ายวัสดุที่ใช้ จริงเป็ นเงิน

464,886 บาท

งานภูมทิ ศั น์ดาดแข้ งเป็ นเงิน

111,813 บาท

งานภูมทิ ศั น์ดาดอ่อนเป็ นเงิน

353,073 บาท

5.2 การจัดการด้ านงบประมาณแรงงานในโครงการก่อสร้ างขนาดเล็กมีการจัดการแรงงานและทาการแบ่งแรงงาน

ออกเป็ น 2 ระดับ 1.ระดับหัวหน้ าควบคุมงาน ค่าแรงวันล่ะ 250 บาท เดือนล่ะ 7,500 บาท 2.ระดับคนงานทัว่ ไป

ค่าแรงวันล่ะ 150 บาท เดือนล่ะ 4,500 บาท

โครงการได้ สามารถแยกค่าแรงออกกเป็ นดังนี ้ 1.เดือนสิงหาคม พ .ศ.2548 จ่ายค่าแรงสาหรับคนงานที่ดแู ละระหว่างหยุดงาน

3,000 บาท

2.เดือนกันยายน พ .ศ.2548 จ่ายค่าแรงสาหรับคนงานไปทั ้งหมด

22.615 บาท

3. เดือนตุลาคม พ .ศ.2548 จ่ายค่าแรงสาหรับคนงานไปทั ้งหมด

55,800 บาท

4. เดือน พฤศจิกายน

4,000 บาท

พ.ศ.2548 จ่ายค่าแรงสาหรับคนงานที่ดแู ล

รามค่าแรงที่ต้องจ่ายไปทั ้งหมด

85,415 บาท


อ้ างอิง ปั ญหาพิเศษ เรื่อง การก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ บ้ านพักอาศัย โครงการลัดดารมย์ อิลิแกนส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวพัฒนวดี วงค์คามูล


คานา ในปั จจุบนั งาน ด้ านภูมิทศั น์ และตกแต่งสถานที่ ต่างๆ มีความจาเป็ นและเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ในการ ออกแบบและก่อสร้ าง ซึง่ การสร้ างงานภูมิทศั น์จะให้ ประโยชน์การใช้ สอย และประโยชน์ด้านสุนทรียภาพ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ งานภูมิทศั น์ ซึง่ รวมไปถึงงานด้ าน Hardscape และ Softscape เพื่อให้ เกิดความสวยงามและประโยชน์ในการ พักผ่อนและทา กิจกรรมต่างอย่างเต็มที่ การดารงชีวติ ของคนในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มคี วามตรึงเครียด คนจึง ต้ องการการพักผ่อน และทากิจกรรมรวมกับ ครอบครัวโดยอาศัยพื ้นที่ในสวนและด้ วยเหตุผลนี ้ งานด้ าน Hardscape จึงมีบทบาทมากขึ ้นในงานภูมิทศั น์ และมี ความยากขึ ้นเพื่อประโยชน์ด้านสุนทรียภาพโดยได้ มีการดาเนินการจัดสร้ างตามขั ้นตอน และรูปแบบตามวัตถุประสงค์ ซึง่ ในการทางานนั ้น จะมีขั ้นตอนและรายละเอียดการทางาน การวางแผน และการจัดการ อย่างเป็ นระบบ จากเหตุผลโดยรวมข้ างต้ นทีไ่ ด้ กล่าวมานี ้ จึงจัดทารายงานเล่มนี ้ขึ ้นเพือ่ ศึกษาขั ้นตอนการดาเนินการก่อสร้ าง งานภูมิทศั น์ ดาดแข็งรวมไปถึงตารางการปฏิบตั ิงานเพื่อศึกษาทฤษฎีและ การปฏิบตั ิงานส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างงาน ภูมิทศั น์ ศึกษาเทคนิคและเทคนิคการดาเนินการก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ เพื่อนามาประยุกย์ใช้ ในการประกอบการเรียนและ ประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยเฉพาะด้ านงานวัสดุ และการก่อสร้ าง เพื่อศึกษาปั ญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหา ที่ เกิดขึ ้นในระหว่างการก่อสร้ างงาน Hardscape

เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้ที่สนใจ


ถอดบทเรี ยน

การก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ บ้ านพักอาศัย โครงการลัดดารมย์ อิลแิ กนส์ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัฒนวดี วงศ์คามูล

เสนอ อาจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชยั ภส340 วัสดุและเทคนิคการก่อสร้ างภูมิทศั น์

โดย นางสาวปวิชญา ศีรจันทร์ 5219101313 นางสาวสุพตั รา จันทร์ เจริ ญ 5219101331 นางสาวสุพินดา พันธ์พรม5219101332 นางสาวอัมพิกา อินไชย 5219101336 สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิง่ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่


LANDSCAPE CONSTRUCTION PROJECT OF LADDALOM ELEGANCE HOUSING CHIANGMAI

ถอดบทเรียนโครงการรัดดารมย์  

แผนการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย ในโครงการลัดดารมย์ อิลิแกนส์ เชียงใหม่ดำเนินการก่อสร้างโดย นายสุวิทย์ วิลัย โดยการเริ่...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you