Page 1

Ter r i t or i sObl i dat sésunapl at af or maonesr ef l exi onasobr el esr el acci onsent r eel sespai sendesúsi / oensi t uaci ód´ obl i tenel cont extur bà, qüest i onantl essevest i pol ogi es,el sseussi gni f i cat si l esi nt er acci onsper sonal squeel sconst r uei xendesdel ai dent i t atsoci al ur bana.El pr oj ect enei xambl ai deadeconver t i r seenunpuntdet r obadaperar ef l exi ósobr el at r ansf or maci óur banai l asevar el acci óambel st er r i t or i sendesús,descal i f i cat si degr adat s.Lai nt enci óésapr of undi renl acompr ensi ódel aconst r ucci ódel ´ espai ur bàdel aci ut at ,t antal aseva pr omoci ócom enl asevaor gani t zaci óf í si cai si mbòl i ca,buscantl apar t i ci paci ódeci ut adansi ci ut adanesi ,i nst i t uci onsr el aci onadesambl a t emàt i ca.

TERRI TORI S OBLI DATS DESDE LA PERSPECTI VA DE LES DONES Ent r eel smesosd´ oct ubr ei desembr ede2012,l aPl at af or maTer r i t or i sObl i dat svadesenvol uparambl ´Associ aci ódeMar esiPar esdelCasal Vai xel ldel Bar r i El Besòsi El Mar esmeel t al l er“ Ter r i t or i sObl i dat sdesdel aPer spect i vadel esDones” Pr enentcom apuntdepar t i dal ´ exer ci cdemapej ar ,i dent i f i cari r epensarel s“ t er r i t or i sobl i dat s”del bar r i ,s´ hapr oposataaquestgr upampl i arel concept edet er r i t or i mésenl l àdel asevadi mensi óf í si ca,i ncor por antat r avésdel aper spect i vadegèner e,l ar ef l exi ósobr el ar epr esent aci óde l esdonesenl ´ espai públ i ci l esr el aci onsques´ hi est abl ei xen. All l ar gdel t al l ers´ hanr eal i t zatact i vi t at scom:anàl i si del sr ecor r egut squot i di ansdel espar t i ci pant s,i dent i f i caci ói di agnòst i cd´espai sobl i dat so endesúsdel bar r i ,ai xícom unmapei gdel sespai spúbl i csqueact ual mentest andedi cat sadonesi d´ aquel l s enel squel esdoneshant i ngutuna par t i ci paci óact i vai deci si vaperal aconst r ucci ói mi l l or adel bar r i .Perabor darl apar tsi mbòl i cadel sespai sesvat r ebal l arsobr el apar t i ci paci óde l esdonesenl af or maci ódel bar r i ,l essevesl l ui t esi conquest es,l asevapr esènci aenl ´ espai si mbòl i cdel bar r i ,com ésel nomencl at or ,l aseva veui el seuobl i t . Uncopr eal i t zadal apr i mer apar tdel t al l erenf ocadaal ai dent i f i caci ói el di agnòst i cdel bar r i desd' unaper spect i vadegèner e,el gr upvat r i arunespai endesússobr eel qual t r ebal l ar ,enconcr etel sol art r i atvaserel queest r obaal Car r erMar esmeambCar r erd' Auger .Apar t i rdel ' el ecci óde l ' espai esvanel abor arpr opost esi ndi vi dual sdemi l l or a,at r avésd' unpl adel sol ar ,dedi bui xosi del ' el abor aci ódel l egendes, cadapar t i ci pantva r epr esent ari vaexpr essarl asevai deademi l l or aperaquestespai obl i datdel bar r i .Acont i nuaci óesvar eal i t zarunaposadaencomúdel es i deesperal ' espai quevadonarl l ocal af or mal i t zaci ód' unapr opost acomúenl aqual esvant eni rencompt easpect escom:l asegur et at ,l ' accessi bi l i t at ,l asost eni bi l i t ati l aconvi vènci a. L’ exposi ci óTer r i t or i sObl i dat sdesdel aper spect i vadel esDonespr esent ael pr ocési el sr esul t at sassol i t sdur antel smesosques' hadesenvol upat el t al l er ,t ambéésunacr i dad` at enci ósobr eel st er r i t or i sendesúsi / odegr adat sques' i nt egr enenl acar t ogr af i adel bar r i El Besòsi El Mar esmepr oposantunar ef l exi óent or ndel sespai spúbl i cs,l asevaconst r ucci ón,l apr esènci adel adonai l ` úsperpar tdel aci ut adani a.

www. t er r i t or i sobl i dat s. or g i ni ci at i va

ambelsupor tde

col · l abor a

Territoris Oblidats desde la perspectiva de les Dones  

Exposició: resultats i procés taller realitzat de octubre a desembre de 2012. Inauguració 07 de març/2013 a les 18h Centre Cívic Besòs (Ram...

Territoris Oblidats desde la perspectiva de les Dones  

Exposició: resultats i procés taller realitzat de octubre a desembre de 2012. Inauguració 07 de març/2013 a les 18h Centre Cívic Besòs (Ram...

Advertisement