Page 1

@TECHN|cKý pnnnA,s.p. A zKUŠEeruí Úsrnv STAVEBNí Te chnicala nd Tes t I n s titu teÍor Con s tru c tionPráo u e

Akreditovaná zkušební ::".P: T,""o]il"Hg:l3l ':;j; A c c re d i te d T e sti n g L ab '"lř",".,5ř"., o rato ry , A ut ho r i zed B o dy , !:tdť.T'ř; C er t i f i c--a t i -' óň' Ě ójy, ,, N o t i f i ed B o dy , I ns"íJ-?"'g"[f pec tion Bod y --3 P ro s e c k á 811176a, 19000 Prah ag - P r o s ek , C zec h R epubr i ó

Autorizovaná osoba 204 pod|erozhodnutí ÚNMZ č.2gt2o}6 Pobočka 0100- Praha

PROTOKOL

E

o výs|edkucertifikacevýrobku

podle$ 5 nařízenív|ády Č.163|2002 Sb.,ve zněnínařízenív|ády č.312l2oo5Sb.

č'010.026497

PI

Názevvýrobku:

Výrobkypro ochranné nátěrya povlakyminerálních podkladů a zdiva typ / varianta: AERO-THERM Žadatel:

Q.THERMŠPANIEL GRoUP. a's.

KO

Č: 28781481 Adresa: Na Spravedrnosti 1533,53002 pardubice V-ýrobce: Q-THERMŠpnrutrlGRoUP' a.s. tČ: 28781481 Adresa: Na Spravedlnosti 1S33,S3O02 pardubice Výrobna: Skršice26,51771 ČeskéMeziříči Zakázka: 2010 rc u62 včetně stranytitu|ní: |oČetstranprotoko|u 4 Početstranpří|oh:4

\ Razítkoautorizovanéosoby 204

Praha,28.května2010

l () ř{c€-

Ing'Zdeněk Kočí VedoucíposuzovateI

Upozornění: Bez pÍsemného souhlasuzástupcevedoucÍho

se tento protokolnesmíreprodukovatjinak, neŽ ce|ý.

Tec hni cký a z kuše bní ús ta sv ta v e b nPr í a h a ,s . p ., Po b o čka 010O-P r aha, P r o secká811t76a,190 00 P r aha,Ceská r epub|ika Tel :286 019 400' F ax' .+ 4 220 8 6 B8 4 2 0 9 , I n te r n a t+ .:4 20286 019 400,e-mait: j ir o uto va@ tz us.czw,w w .r z us.cz c' Banko vní spoj e ní (B an k ) :K B Pra h a 1 C z e c h R e p u b I ic,č .ú.:,l50,l-931/o 1o o ,,ie.-óóď ř so ió,-br cz o o o 15679


I TzUs Praha,s.p. - pobočkaPraha

010-026497

Str.:2 / 4

1 . V š e o b ec né úda je

I

1.1. Úoaje o žadateli Žadate|: Q-THERMŠpnrulelGRoUP, a's. |Č: 28781481 Adresa: Na Spravedlnosti 1533,530 02 Pardubice 1.2. Úoa|e o výrobku Výrobek:

I I I

I

Výrobkypro ochrannénátěrya pov|akyminerá|ních podkladů a zdiva typ/ varianta: AERO-THERM AERO-THERMje vodou ředite|ný tme|,kteý je ap|ikován(stříkáním, vá|ečkováním a tme|ením) vt|oušťce 0,5 aŽ,t,0 mm' Použiváse vinteriéru domácností, veřejných, prŮmys|ových a obchodních ob|astí. Výrobce: Q.THERM ŠpnrutelGRoUP, a.s., Na Spraved|nosti 1533,53o 02 Pardubice Výrobna:

Q-THERMŠpnNlelGRoUP, a.s.,Skršice26' 51771 České Meziříčí pro ochrannénátěrya povlakyminerálních Výrobky,,Výrobky podk|adů a zdiva..jsou zařazenydo pří|ohyč.2, skupina05 pod pořadovýmčís|em 14 pod|enařízení v|ádyč. 16312002sb., ve znění nařízenív|ády č. 31212005sb. a předepsaný způsob posouzení shodyodpovídá$ 5 uvedeného nařízení. Žadate|poŽáda|o certifikacipod|e$ 5 uvedenéhonařízenía zajišťuje systémřízení výrobyv sou|adus poŽadavky písm.c), odst.2, s 5 uvedeného nařízení. 1.3. Seznam podkladůpředanýchžadatelempro certifikacivýrobku Podk|adyv rozsahuuvedeném V s 5, odst.1,písmenob,c,d,nařízení v|ádyč.163t2oo2 Sb.,ve zněnínařízení v|ádyč.31212005 Sb. 1.4. Seznam ostatníchpodk|adůpouŽitýchpři certifikacivýrobku Prověrkasystémuřízenívýrobyu výrobceze dne 29. dubna2o1o,TZÚS Praha,s.p., Pobočka01O0-Praha, Autorizovaná osoba204. organizační norma Systém řízení výrobytermoizo|ační stěrkyAERO-THERM, vyda| ' Q-THERMŠpnulel GRoUP, a.s.,Na Spraved|nosti 1533,53ó 02 Pardubicedne 30' dubna2010. Zákon č.2211997 sb. o technickýchpoŽadavcích na výrobkya o změně a doplnění někteýchzákonů,ve zněnípozdějších předpisů. Nařízení v|ádyč' 163/2002Sb., ve zněnínařízení v|ádyč' 312t2005sb', kteým se stanovítechnicképoŽadFvkyna vybranéstavebnívýrobky. Zákon 37112008Sb. - Up|néznění zákona č.356/2003Sb., o chemických|átkácha přípravcích chemických a o změně někteýchzákonů. Zákon č,'25812000Sb. o ochraněveřejnéhozdravía o změně někteých souvisejících zákonů,ve zněnípozdějších předpisů (Es) č.190712006, Nařízení PřílohaXV||omezenívýroby,uváděnína trha pouŽívání někteých nebezpečných |átek,přípravků a předmětů. Vyh|áškač.6/2003Sb., kterouse stanovíhygienické |imitychemických, fyziká|ních a provnitřníprostředípobytovýchmístností biologickýchukazatelů něktených staveb. í.5. Technickáspecifikace,technicképředpisy vztahující se na certifikacivýrobku Stavebnítechnické osvědčerií č.010-026496, TZÚs Praha,s.p.,pobočka 0,l0o-Praha, Autorizovaná osoba2o4,zedne 2010-05-21 s platnostído 20'13-05-31.


I I I I I I

Str.:3 / 4

1.6. lnformace o předchozícertlfikaci výrobku Jedná se o prvnícertifikaci výrobku. 2 . V ý s l e dek

přezk o um á ní

p odk|adů před|ož ených ž adate|em

podk|adyjsou V sou|adus s 5, odst. 2 písm. a) nařízenív|ádyč' Před|oŽené 16312002 Sb.,ve zněnínařízenív|ády č.312l20o5sb. 3 . P o s o u zení v ý ro bk u 3.í. Technicképožadavky poŽadavkyna výrobky,,Výrobky Technické pro ochranné nátěrya pov|akyminerá|ních podk|adů azdiva.,jsou stanovenyVe stavebním technickém osvědčení č.o10-026496, TzÚs Praha,s.p', pobočka 01Oó-Praha, Autorizovaná osoba 2O4,ze dne 201o-o5-21 s p|atností do 2013-05-31. Výrobky by|y posuzovány pod|e poŽadavkůstavebníhotechnickéhoosvědčení č'010-026496, ze dne 21.května2010v těchtov|astnostech: -

PřídrŽnost k podk|adu Prostupvodníchpar povrchovou úpravou Zdravotní nezávadnost- emiseVoC Senzorické hodnocení-pach

3.2. Soupis protoko|ů o zkouškácha posouzeních: Protoko|č. 010-026404o zkoušcesoudrŽnosti,parupropustnosti a senzorického . pach,TZÚS Praha,s.p.,pobočkaoroó-Práha, Akreditovanázkušební hodnocení |aboratořč. 1018'5,ze dne2010-05.17. 3.3. Vyhodnocenívýsledků zkoušeka posouzenívýrobku Tabu|kač.1: Výrobkyproochranné nátěrya pov|akyminerá|ních podk|adů a zdiva: Protokoló zkoúšce

Výs|edek 1 Žkouš1ý .

iióŽad,ouanál

oeriárovaná Vyhodnocéní uroven

PřídrŽnostk podk|adu 010-026404

0 . 8 MP a

): min.0,25 MPe

Vyhovuje

Prostupvodníchpar povrchovouúpravou 010-026404

0,19m

D :Š0,7m

Vyhovuje

Kladné hodnocení

P: K|adné hodnocení

Vyhovujel)

D: max. stupeň2

Vyhovuje

Zdravotní nezávadnost Senzorické hodnocení_ 010-026404 pach

Viz. STo č' 010-026496

stupeň0

1) Výrobekneobsahuje|átky na kterése pro určené pouŽitívztahujeomezenípro uváděnína trha pouŽívání pří|ohy d|e XV||nařízení (ES) č,.1go7t2óo6. Závérvyhodnocení:Výrobek vyhovuje poŽadavkůmna shodu s technickou specifikací.


II l

I I I I I I I I I I I I I I I II I

TZUS Praha,s.p.-

4.

ka Praha

0í0.026497

Str.:4 / 4

P o so u zení s y s t é m u řízen í výr oby

4.1. PoŽadavektechnickéspecifikace,technickéhopředpisu na systémřízeni výroby: PoŽadavkyna zajištění systémuřízenívýrobyu výrobcena výrobek,,Vodouředitelné ochrannénátěry a pov|akyminerá|níchpodk|adů zdiva..jsou stanovenyVe 'a Praha,s'p., pobočka stavebním technickém osvědčení č' 010-026496, TZÚS 0100Praha,Autorizovaná osoba204,zedne2010-05-21 s p|atnostído 2013-05-31. 4.2. VýsIedekposouzenísystémuřízenívýroby: Výs|edek posouzenísystémuřízenívýroby je uveden v prověrce systémuřízeni výrobyu výrobceze dne 29. dubna 2o1o,TzÚs Praha,s'p., PobočkaO,t0o-Praha, Autorizovanáosoba204. 5'

Z á v ér Vzorek výrobku odpovídáVe s|edovanýchv|astnostechpoŽadavkůmtechnické předpisů. specifikacea technických Systémřizenívýrobyodpovídátechnickédokumentacia zabezpečuje, aby výrobky uváděnéna trh splňova|ypoŽadavkynařízení v|ádyč.16312002 sb., ve zněnínařízení jeho řádnéfungování. v|ádyč.31212005 Sb. a je zajištěno Výrobek sp|ňujepoŽadavky$ 5 nařízenívlády č. 16312002sb., ve znění nařízení vládyč.31212005 Sb. Zjištěnía závéryuvedenév tomto protoko|up|atiza předpok|adu, že nedojdeke změně skutečností, za kteých by|oposouzeníshodyprovedenoa pokudtatozměna mŮŽe ov|ivnitv|astnostivýrobků(např. změna technickýchpředpisů,technické specifikace,výrobnítechno|ogie, vstupních surovina výrobního zařízení). Technickádokumentace výrobků musíbýtv sou|adus ustanovením $ 5 odst.1 a odst. 4 nařízení v|ádyč,.16312002 Sb., ve zněnínařízenív|ádyě' 31212005 sb., dop|ňována zprávamio doh|edu'

6.- Přílohy 1. Protoko|č.010-026404 parupropustnosti o zkoušcesoudrŽnosti, a senzorického hodnocení-pach,TZÚS Praha,s'p.,pobočka 010O-Praha, Akreditovanázkušební |aboratořč. 1018.5'ze dne 2010-05-17. KoNEc PRoToKoLU o VýSLEDKU GERTIFIKAGEyÝRoBKU

Protokol o vysledku certifikace aero therm  

Certifikace výrobku AERO-THERM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you