Page 1

t,q Ýě,,@ť7!A

zLl,

TEcHNlcKÝa zxuŠeeNíÚsrnv sTAVEBNíPRAHA,s.p.

T ec hnic al a nd T es t lnstitutefor Constr uctions P r ague pobočka / branch.Praha Akreditovaná Accíedited

zkušébní Tesl

|aboratoř,Auto rizovaná.

Laboraiory

osoba.certiÍikační

Authorised

Body

certiíication

orgán.Inspekční Body

Inspection

orgán Body

L 1 0 í8 .5

P R O TOKOL zkušebnílaboratořeě. í018.5 akreditovanépodle ěsn en lso/lEc 17025českýminstitutempro akreditacio.p.s.

č.0í0.026404

|Č: Žadate|:

Adresa:

Technickýa zkušební ústavstavebníPraha,s. p. pobočka 0100Praha Pro s ecká811l76a,190 00 P r aha9

PI

Objednavatel: Adresa:

soudržnosti parupropusnosti senzorického hodnocení.pach

E

o zkouškách. .

00015679

GRoUP. a's. Q.THERMŠpnrutet Na Spravedlnosti 1533,530 02 Pardubice

Zkušební vzorek:

AERO.THERM

Zakázka:

2010 10 0162

KO

Početstranprotoko|u včetněstranytitu|ní: 4

Početstranpří|oh: 0

osoba odpovědnáza obsahtohotoprotoko|u:

Ů"^í

V|astlm! l Valeš protokolu zpracovatel

osoba odpovědnáza správnosttohotoprotokolu: Praha,dne 17.05.2010

RND r .Vojtěch H ó tze! vedoucízkušební|aboratoře

Výtiskč.:/ PočetvýtiskŮ:4

'l ) Výs|edky zkoušek v tomto protoko|uuvedenése vztahujípouzo ke zkoušenémupředmětu (Vzorku)a nenahrazují iinédokumenty. 2) Bez písemnéhosouh|asu zkušební|aboratořese nesmípÍotoko|Íeprodukovatiinak' než ce|ý. Protoko|ani jeho částinesměiíbýt měněny' Technický a zkušebníústavstavebníPraha' s. pte|.:286 019 400 {ústředna) emai|:hotze|@tzus'e Poboěka 0100 - Praha Íax:2868842o9 htto://\M.tzus.eu Prosecká 811/76a. cz 190 00 Praha 9 Bankovníspojení:Komerčníbanka, Praha 'l č.úÓtU:1501-931/0100 zaps á no v obchodním r ej stř íku u Městského sou d u v P r az e , od d í | ALX, vI oŽka t' tl , l Č: 0 0 0 1 5 6 7 9 , D l Č: cz 0 0 oí 5 6 7 9

Proh|ášení:


il

TZÚs Praha,s.p.-pob.0100 Praha

Protoko| č.0í0_026404

Strana2zpoětu4

1. Údaie o předmětu zkouškv 1.1.Výrobek: 1.2.Výrobce:

AERo-THERM Q-THERMŠpnNlelGROUP, a.s',Na Spraved|nosti 1533,53o 02 Pardubice

2. Specifikace zkoušek: Provedené zkoušky: - stanovenísoudrŽnosti odtrhovou zkouškoudle ČSNEN 1542 - stanovení provodnípáruoteČstrtEN lso 7783-2 a k|asifikace stupněpropustnosti - senzorickázkouška_ pachd|eČSNEN 1230-1 3. odběr. převzetía přípravavzorků: Datumodběruvzorků:13.04.2010 Místoodběru:sk|adŽadate|e pracovník pob' 0100Praha odebra|:|ng.ZdeněkKočí, Datumpřevzetí v AZL č.1018.5:13.04.20í0 Převza|:zástupceML č.1018.5: V|astimi| Va|eš Přípravavzorkůby|yprovedenapod|e technickýchpoŽadavků Žadate|ea zkušební vzorkyby|y připraveny ke zkouškámpod|epříslušných norem'Podk|adní tě|esapenetrována AERo-THERM' 4. Zkušebnímetodv. předpisv a postupv 4'1. Pro zkoušení by|ypouŽitypostupypod|etěchtonorem: ČsrueN É4Z2OOOVýrobkya systémyproochranua opravybetonových konstrukcí_ Zkušební metody- Stanovení soudrŽnosti odtrhovou zkouškou ČsN rru |So 7783-2:2000/oPRAVA 1:2OO2 Nátěrové hmoty- Pov|akové materiá|y a pov|akové systémyprovnějšízdivo a beton- Čast2: Stanoveni propustnosti provodnípáru(permeabi|ity) a k|asifikace prostyks poŽivatinami-Senzorické Čsrueru p3o-1:2OO2 zkoušky?"pi'y a |epenkyurčené Cást 1: Pach* *Tatozkouškanenípředmětem akreditaceČlA postupu: 4'2' Údale o odchy|kách od zkušebního Senzorické hodnocení - pach Z technickýchdůvodůby|opouŽitomístopapírunebo lepenkyjako podk|adovýmateriál přírodníneupravenéreŽnép|átno'Místoširokohrdlé baňky s kuŽe|ouýmzábrusem o objemu 500 ml a vzorku o ploše6 cm2(poměr 1,2), by|yp'ouŽiýváŽěnkys víčkemo objemu 95 ml a podk|adovýmateriálo ploše 114 cm., tudížodpovídají taképoměru 1,2. Zprovozníchdůvodůse zkouškyzúčastni|i 4 posuzovate|émísto6 posuzovate|ů'


TZÚS Praha,s.p.-pob.0,|00 Praha

Protoko| č.010-026404

Strana3 z

5. Zkušebnízařízení -posuvné měřítkorozsahu0 - 150 mm, ]D 194 -číse|níkový úchy|koměr rozsahu0-5 mm, ]D 2o2 -váhaSartoriustyp E 12000S rozsahuO-12kg, |D 65 -odtrhoměr MPPV 01 rozsahu0-1okN, |D 3oo -váhaSartoriustyp LP 1200S rozsahuo - í2oog, lD 336 -klimatizační komoraGal|enkamp-Sanyo, ID 66 -v|hkoměr s tep|oměrem, lD 256 Zkušební zařízení pouŽitápřizkouškách, a mě-řid|a, jsou metro|ogicky řádně ověřena. Ka|ibrační a ověřovací|istyjsou uloŽenyu metro|oga |aboratoře. 6. Výsledkv zkoušek Datumprovedení zkoušek: 21.04.2010 až 14'O5.2o1O Zkouškyproved|: V|astimi| Va|eš(6'1.,6.2.), |ng.K|áraČichovská (6.3') 6.1' Stanovení soudrŽnosti odtrhovou zkouškou Laboratorní prostředí: tep|otavzduchu22 oc, relativní v|hkosti vzduchu55 % datumzhotovení: 21.04.2010 a22'O4'2O1O datumzkoušky: 06.05'201o čísló stanóvenÍ

t|oušťká vrstvy (mm)

I

1 I 1 1 1

2 3

4 5

aritmetickýprůměr

sbúďÉňost ,:. P 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8

typ plochy porušení f uB: B= 5 0 o /o : 5 0 %

B = 100%

B = 10Oo/o A /B: B= 8 0 o /o : 2 0 % A /B: B= 2 Oo /o : 8 0 %

Typ porušení: fuB: adhezníporušenímezipodk|adem a prvnívrstvou B: kohezníporušení v prvnívrstvě 6.2' Stanovení a k|asifikace stupněpropustnosti provodnípáru Laboratorní prostředí: tep|otavzduchu23 oC,re|ativní v|hkosti vzduchu51 % datumzhotovení: 21.04.2010a 22.O4.2O10 datumzkoušky:1o.o5.2o1 O až 14.O5.2o1o prostředí Zkušební v k|imatizační komoře.tep|otavzduchu23 oc, re|ativní v|hkosti vzduchu50 % PouŽitývodnínasycenýroztokso|idihydrogenfosforečnanu amonného. průměrnát|oušťkafi|mu d (m)

propustnostpro vodnípáru V rď(m1 d}t

difuzníekviva|entt klasifikacepropusnostipro vodni paru - tliOa )-Klasifikace v souladus ČsN EN 1062-1.

0.00133 117,21 0,í9 Vz - střední)


TZÚS Praha,s.p'-pob.0100 Praha

Protoko|č.010_026404

Strana4zpočtu4

6.3. Senzorickéhodnocení-pach Laboratorníprostředí:tep|otavzduchu 23 oC, relativnívlhkostivzduchu 51 %

datumzhotovení: 21'o4.2010

datumzkoušky: 06.05.201o aŽ 12.05.2010

Přípravavzorků: Na podk|adový materiá|(přírodní neupravené reŽnép|átno)by|máčením nanesenzkoušený vzorek a ponechánpo určitou dobu(d|etypunátěrové hmoty)vo|něvysychat.Taktopřipravené vzórkyby|y s|oŽenydo vhodnéhotvaru a umístěnydo zabroušené váŽénky.Po 24.hodináchbyly va|eit<ý otevřenya prováděnapachovázkouška.Pokud by|ohodnocení pachuneiyhovující, póňecha|yse vzorkyvolněpo da|ší časovýÚsek a opěthodnoceny. Početposuzovate|ů: 4 6.3.1Senzorické hodnocení pachupo 15 dnechod nanesenívzorku na podk|adový materiá| Datumhodnocení: 06.05.201 0

15 15 15 15 15 15

1

2 3

4 5 6

0 0 0 0 0 0 0

-]uuutl

Vvhodnocení: Stupeň0 _ Žádnývnímate|ný pach Stupeň1 - pachprávězachytite|ný S t u p e ň 2 - mí r ný pac h Stupeň3 _ mírněsi|nýpach S t u p e ň 4 - si l n ýpa c h 6.3.2Senzorické pachupo 19 dnechod nanesenívzorku hodnocení na podk|adový materiá| Datumhodnocení: 10.05.20,10 ' 1

Poč.etd'itj pa ' nánesenÍ

2 3

4 5 6

Fruměrnýstuoeň

'19 19 19 19 19 19

l

0 0 0 0 0 0 0

Vvhodnocení: Stupeň0 _ Žádnývnímate|ný pach Stupeň1 _ pachprávězachytite|ný S t u p e ň 2 _ mí r ný pa c h Stupeň3 - mírněsi|nýpach S t u p e ň 4 - s i l n ý pa c h KONEC PROTOKOLU

Protokol o soudrznosti paropropustnosti pachu  

Protokol o zkouškách soudržnosti,paropropustnosti a pachu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you