Page 1

PENETRACE Charakteristika: AT-PENETRACE je určena k přípravě podkladu před aplikací termoaktivní stěrky AERO-THERM. Vytváří kvalitní adhezní můstek na savých materiálech. Technické parametry: Teplota zpracování: Doba zasychání: Vydatnost:

+5 °C až +40 °C 1 až 6 hodin (dle savosti podkladu) přibližně 10 až 30 m2/litr

Použití: Příprava savých podkladů (omítky, sádrokartonové a sádrovláknité desky, beton apod.) před aplikací termoaktivní stěrky AERO-THERM. Savé materiály penetruje a zpevňuje, snižuje jejich savost. Pracovní postup: AT-PENETRACE je připravena k použití a není nutné ji ředit. Povrch ošetřovaného materiálu musí být dostatečně soudržný, zbavený mastnoty, prachu a dalších nečistot. Skladování a přeprava: Při přepravě a skladování udržujte teplotu +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem i přímým slunečním světlem. Záruční doba 1 rok v neotevřeném původním obalu.

Bezpečnost a hygiena práce: AT-PENETRACE není klasifikována ani označována jako zdraví nebezpečná. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Ruce po práci omyjte teplou vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním přípravkem.

Způsoby zneškodňování výrobku a obalů: Nevylévejte do kanalizace a povrchových vod. Prázdné obaly lze likvidovat společně s komunálním odpadem. Nespotřebovanou penetraci likvidujte v příslušné skládce či spalovně (dle Zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle jeho prováděcích vyhlášek).

Penetrace  

PENETRAČNÍ NÁTĚR POD APLIKACE AEROTHERMU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you