Page 1

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELENOV NA ROK 2012

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1342 1343 1345 1346 1361 1511 4112 3639 2141 3725 6171 6310

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob za SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace na výkon státní správy Příjmy z pronájmu pozemků komunální služby Příjmy z pronájmu pozemků – vodní díla Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Příjmy z úroků PŘÍJMY CELKEM

330 000,-- Kč 100 000,-- Kč 35 000,-- Kč 350 000,-- Kč 800 000,-- Kč 200 000,-- Kč 4 000,-- Kč 100 000,-- Kč 55 000,-- Kč 10 000,-- Kč 10 000,-- Kč 1 500,-- Kč 250 000,-- Kč 60 100,-- Kč 80 000,-- Kč 5 000,-- Kč 12 000,-- Kč 3 000,-- Kč 120 000,-- Kč 2 525 600,-- Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2212 2212 2310 3111 3113 3314 3319 3399

Opravy a udržování – silnice a MK Výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda + opravy a udržování + vodovodní řád Neinvestiční náklady - předškolní zařízení Neinvestiční náklady na žáky Činnosti knihovnické Kronika Věcné dary – kulturní činnost

10 000,-- Kč 10 400,-- Kč 29 000,-- Kč 30 000,-- Kč 113 100,-- Kč 5 000,-- Kč 5 000,-- Kč 7 000,-- Kč


3631 3636 3722 3745 5512 6112 6171 6310 6402 2143

Elektrická energie veřejné osvětlení + opravy a udržování Územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce veřejná zeleň Požární ochrana SDH Zastupitelstvo obce Činnost místní správy celkem Výdaje na finanční operace Finanční vypořádání Rozhledna - cestovní ruch

2 178 800,-- Kč 300,-- Kč 250 000,-- Kč 5 000,-- Kč 5 000,-- Kč 330 000,-- Kč 336 900,-- Kč 10 000,-- Kč 100,-- Kč 15 000 000,-- Kč

VÝDAJE CELKEM:

18 325 600,-- Kč

ZAPOJENÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET:

15 800 000,-- Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ I VÝDAJŮ NA POLOŽKOVÉ TŘÍDĚNÍ JE K DISPOZICI NA OÚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH. PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY A DOTAZY K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012 JE MOŽNO UPLATNIT DO 22.12.2011 NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

Jan Havelka starosta obce Velenov Vyvěšeno dne: .12.2011 Sňato dne:

Rozpočet obce Velenov na rok 2012  

Rozpočet obce Velenov na rok 2012