Page 1

projekty / projects firmy / companies

projekty / projects firmy / companies

Hledáme nové obchodní příležitosti

projektech v případě potřeby participují. Neměl bych opomenout zmínit, že součástí PM Group je také architektonická kancelář Devereux Architects, která navrhovala mnoho oceněných evropských projektů převážně v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a farmacie.

Looking for new business oportunities PM Group je mezinárodní společnost, která poskytuje profesionální služby v oblasti architektonicko-projekčních služeb, řízení staveb a technického poradenství. Společnost před několika měsíci vstoupila na český a slovenský trh.

P

ožádali jsme Cona Murphyho, regionálního ředitele pro střední a východní Evropu, o představení společnosti a přiblížení hlavního důvodu pro vstup na nové trhy. Mohl byste společnost PM Group krátce představit? Společnost byla založena v roce 1973 v  Irsku a v současnosti je mezinárodní korporací, která působí v mnoha evropských zemích, na Blízkém východě, v Asii a v USA. PM Group vlastní a řídí její zaměstnanci. Poskytujeme komplexní profesionální služby ve výstavbě administrativních, obchodních a nákupních center, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, energetice a dopravě. V  průmyslovém sektoru pocházejí naši klienti převážně z  oblasti farmacie, potravinářství, pokročilé či lékařské technologie. Jsme také jedním z hlavních poradců v mnoha projektech zaměřených na ekologii, trvale udržitelný rozvoj a techniku (včetně projektů financovaných ze strukturálních fondů EU). Jaké hlavní služby obvykle nabízíte svým klientům a kdo je vaše cílová skupina? Naší silnou stránkou je schopnost pochopit a  vyprojektovat klientovy procesy stejně jako jeho budovy. To znamená, že ať už jde o potravinářskou nebo farmaceutickou výrobu, nemocnici nebo o datové centrum pro banku či IT společnost, zajišťujeme komplexní služby od výběru lokality přes projektování, oceňování, kontroly nákladů, výběru dodavatelů až po samotné řízení stavby. Také nabízíme různé specializované služby včetně zajištění plánování projektu, bezpečnosti na stavbě, poradenství pro trvale udržitelný rozvoj a vyhodnocování

22 DN 1–2/2011

ekonomické náročnosti budov (včetně certifikací zelených budov LEED, BREEAM). Můžete jmenovat některé významné projekty, na nichž vaše společnost pracovala? Za třicet osm let existence společnost projektovala a řídila několik stovek budov a zařízení. Každý z nich byl svým způsobem výzva. Realizovali jsme mnoho projektů pro farmaceutické společnosti Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline apod. Ze současných projektů mohu zmínit například projekt Centocor společnosti J&J v Corku (Irsko), který získal cenu zelených budov, nebo průmyslový závod pro DELL Manufacturing (Polsko), velké nemocniční projekty – např. nemocnice sv. Bartoloměje (Velká Británie), dále výzkumné ústavy pro různé evropské univerzity včetně biologických laboratoří pro Jagellonskou univerzitu v Krakově (Polsko) a projekty podléhající utajení, jako jsou datová centra pro různé společnosti.

Co odlišuje společnost PM Group od jiných projekčních a managerských společnosti? Je to hlavně naše schopnost projektování a dodávky komplexních procesů a budov, ať již jde o biofarmacii, potravinářství, zdravotnictví nebo vědu a výzkum. Pro klienty, kteří požadují takový rozsah činností, je rozhodnutí spolupracovat s PM Group většinou okamžité. Tyto činnosti však tvoří jen 50 % z celkového rozsahu. Vyprojektování znamená vedle očekávaných technických schopností také dobře zpracovaný systém kvality, který je celkově aplikovaný do celého projektu, a současně to jsou i komunikační schopnosti týmu. K tomu pak flexibilita, přístup „všechno je možné“ a naše zásada jít ještě o kousek dál, abychom si byli jisti, že jsme splnili očekávání klienta. Stejné služby a péči věnujeme i všem projektům – komplexním i dílčím. To jsou kvality, které nás odlišují od jiných společností. Stejný přístup pak aplikujeme i v  řízení projektu. Zajistíme úspěšnou realizaci všech stavebních projektů, ať už jde o ropnou plošinu nebo sportovní arénu – i  v  těchto oblastech máme bohaté reference. Samozřejmě naší velkou výhodou je právě rozsah služeb, který zahrnuje projekční práce i služby spojené s přípravou a řízením projektu. Máme i  mezinárodní tým specialistů, kteří na

Co pro vás bylo impulzem otevřít pobočky právě v České a Slovenské republice? PM Group již působí ve 21 zemích světa. Tento krok je součástí zahraniční expanze skupiny, která v  nedávné době rozšířila své aktivity i v  Belgii, Švédsku, Indii, Turecku a USA. A  také věříme, že Česká a Slovenská republika jsou země s rychlejším oživením ekonomiky a dobrým potenciálem pro naše aktivity. V Irsku máme jedno přísloví, které – volně přeloženo – zní: „Vzdálené louky jsou vždy zelenější.“ V tomto případě jsou české a slovenské „louky“ jen kousek od Polska, kde již působíme přes 15 let. Wroclawská kancelář, která je naší největší kanceláří ve střední a východní Evropě, se nachází jen 140 km od českých hranic. Čekali jsme jen na vhodnou příležitost, jak a kdy na český a slovenský trh proniknout. Ta přišla v loňském roce převzetím významné managerské firmy v obou zemích, čímž jsme získali také konkrétní zkušenosti v  oblasti komerční a obchodní výstavby nejen lokálně, ale v  regionu celkově. Byli jste nějak znepokojeni tím, že otevíráte nové pobočky v  době recese nejen ve stavebnictví? Expanze na nové trhy v období stagnace je vždy na zvážení. Během průzkumu, který jsme provedli před vstupem na trh, jsme si uvědomili, že je zde pouze několik mezinárodních společností, které dokážou nabídnout EPCM služby (Engineering Procurement Construction Management), a cítili jsme, že i přes současnou situaci je zde velká šance na trhy úspěšně proniknout. V PM Group jsme se vždy drželi zásady, že pokud máme možnost získat do společnosti kvalitní

zaměstnance, prostě to uděláme. A tak to bylo i v tomto případě. V neposlední řadě je zde i fakt, že máme široké portfolio klientů a mnoho z nich se poohlíží po takovém partnerovi, který je podpoří v  celém regionu – dobré geografické rozmístění je výhodou nejen pro nás, ale i pro naše klienty. Předpokládáme, že tento krok přispěje k naší úspěšné budoucnosti. Jaká je vaše vize v horizontu dalších dvou tří let? Naším cílem pro českou a slovenskou kancelář je mít během tří let přes 100 zaměstnanců. Na působení v  České republice a na Slovensku se velmi těšíme. pr

PM Group, an international provider of professional services in architecture, engineering design, management and technical consultancy services entered the Czech and Slovak market few months ago.

W

W Funai, závod na výrobu LCD, Nowa Sol, Polsko Funai, LCD Production plant, Nowa Sol, Poland

e asked Con Murphy, Director responsible for the CEE region, to introduce to us the company and explain the main reasons for entering our market.

Autoliv, rozšíření továrny na automobilové pásy, Olawa, Polsko X Autoliv, extention of the production facility for the car belts, Olawa, Poland

Could you briefly introduce PM Group as a company? Established in Ireland in 1973, today PM Group operates globally with a significant presence

in several European countries as well as in the Middle East, Asia and the US. With a team of 1,700 people PM Group is an employee-owned and managed company. We provide a wide range of professional services to the commercial, retail, healthcare, education, energy and transportation sectors. Within industry our blue-chip clients come from the pharmaceutical, food, advanced technology and medtech sectors. We are also one of the premier suppliers of consulting services in a wide range of environmental, sustainability and technical sectors (including EU structural funding). What are the main services you offer to the clients and who are your main target clients? Our strength lies in our ability to understand and design the customers’ processes as well as their buildings. So whether it is the development of a complex food manufacturing or pharmaceutical project, operating theatres in a hospital, or a data centre for a bank or computer manufacturing company, we can provide a full service from location search, design works, cost management, procurement to overall project and construction management of the project. We also provide many specialist services such as master planning, safety management, sustainability and energy efficiency consulting (including certification to recognized standards such as LEED, BREEAM, etc.). What are the most significant projects that PM Group has worked on? It is important to appreciate that the company has designed and managed several hundred facilities over the past 38 years. Each of

DN 1–2/2011 23


projekty / projects firmy / companies

projekty / projects industriální památky / industrial monuments

those projects presented its own challenges. In the early years several large pharmaceutical projects for companies like Pfizer, Merck, and GlaxoSmithKline set landmarks for the company. In more recent years the Johnson & Johnson Centocor biotechnology project which won a major international sustainability award, the Dell Manufacturing facility in Poland, major hospital projects such as St Barts in the UK, several R&D facilities for European universities including the Jagellonian University in Krakow, confidential data centre projects for major international search engine companies. Can you tell us what makes PM Group different from other architecture & management companies? Our ability to design and deliver complex processes and buildings, whether it is biopharmaceutical or food manufacturing, or state-of-the-art Healthcare and R&D facilities, sets us apart from our competition. For clients that require such complex facilities, the decision to appoint PM Group is often very clear cut. But this work only constitutes 50% of our design workload. To design complex facilities, apart from the obvious technical capability, it is necessary to have excellent quality systems which are applied universally to our projects, and superb communication skills which are also engendered in our staff. Coupled with flexibility, ‘can do’ attitude and our ethos of going the extra mile to ensure customer satisfaction, we provide exactly the same service for less complex projects in the commercial and industrial sectors and these qualities set us apart from our competition. We take the same approach and have equally well developed systems for our project and construction

management services. We can ensure the successful delivery of major construction projects whether these are gas terminals, power stations or sports stadia – with many such references in our portfolio. Of course a significant advantage that we have is our ability to provide the full range of project services including engineering design, procurement and construction management with the ability to tap into our wide range of world-class specialists to support projects as required. An integral part of PM Group is also our architecture company Devereux Architects which has an outstanding reputation for award-winning architecture across Europe, particularly in education, healthcare and pharma. What was your main intention for opening the branches in the Czech & Slovak Republics? PM Group already operates from a network of 21 offices globally. The opening of the Czech and Slovak offices is part of the Group’s expansion plans. We recently established other operations in Belgium, Sweden, India, Turkey and the US. We also believe that the Czech and Slovak Republics are countries with strong growth potential and with significant opportunity for PM Group to develop substantial business. We have a saying in the Irish language that roughly translates ‘faraway fields are always greener’. In our case those fields in the Czech Republic and Slovakia were just over the border from Poland where we have operated successfully for almost 15 years. In fact those fields are very close to us as our largest office in the CEE region in Wroclaw is only 140 km from the Czech border. We had been waiting for a good opportunity to enter these markets for several years. That opportunity arose last year with the takeover of a signif-

icant Project and Construction Management business in the two countries which has allowed PM Group to hit the ground running locally , building up in particular our commercial and retail project management capability not only in the two countries but in the region generally. Did you have any concerns about opening new offices at a time of such huge recession in the construction industry? Entering new markets in a recession is always a concern but during our research before entering the two markets we realized that in fact there are surprisingly few International EPCM providers in the Czech Republic and Slovakia and we felt that despite this market recession, there are huge opportunities to get real penetration into the market. PM Group has always worked on the principal that if you can find good people hire them! And this is exactly what we did. On top of this we have a wide range of clients’ portfolios and many of our customers are looking for a partner that can support them across the region – so having this additional regional spread will provide real synergies for us and our clients. So we expect the new markets to be a huge success for the company in the next few years. How would you like see these offices in twothree years time? Our objective for the offices here is to grow the business to 100+ personnel within a three year timeframe. We really look forward to the next few years in Czech Republic and Slovakia. pr

Industriální stopy směřují do pivovaru Vestiges of industry head to a brewery V roce 2011 probíhá již 6. bienále Industriální stopy, který vyvrcholí v říjnu. Nabízí unikátní příležitost sledovat proměnu industriálních staveb v Praze i v dalších částech České republiky spjatých s mizející průmyslovou érou.

L

etošní ročník Industriálních stop zahájily 14. ledna přednášky s  námětem Co jsme si zbořili v bývalém pivovaru v Kostelci nad Černými lesy. V  pátek 18.  února naváže téma Co se podařilo revitalizovat a celý cyklus uzavřou 18. března přednášky Technické památky Podlipanska. Každý přednáškový den sestává z exkurze a šestnácti odborných referátů. Cyklus setkání a  exkurzí pod názvem Jak jsem potkal fabriku pořádají Černokostelecký pivovarský archiv a  muzeum s  MAS Podlipansko ve spolupráci s  Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT. Projekt seznámí veřejnost s vybranými průmyslovými a  technickými památkami, s  jejich významem v  kontextu historickém, ekonomickém, technologickém i architektonickém. Informace o  Industriálních stopách 2011 budou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz a  na www.facebook.com/industrialnistopy. Více o přednáškovém a výstavním projektu v  Kostelci nad Černými lesy na http://projekt.pivovarkostelec.cz.

Already, the 6th International Biennial Vestiges of Industry will culminate in October 2011. It offers a unique opportunity to follow the change of industrial buildings in Prague as well as other parts of the Czech Republic connected with the disappearing industrial era.

T

his year of the Vestiges of Industry was commenced on the 14th January with lectures themed What we Destroyed (Ourselves) at the former brewery premises in Kostelec nad Černými lesy. This will be followed on Friday 18th February with the theme What was revitalised and the whole cycle will be finalized with lectures to be held on the 18th March themed the Technical Monuments of the Podlipansko Area. Each lecture day consists of an excursion and sixteen specialised abstracts. The cycle of

meetings and excursions, called How I met the factory, is organised by the Černokostelecký Brewery Archive and Museum with MAS Podlipansko, in co-operation with the Research Centre for Industrial Heritage at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University. The project will acquaint the public with selected industrial and technical monuments and their significance within an historical, economic, technology and architectural context. Information about the Vestiges of Industry 2011 will be regularly published at www.industrialnistopy.cz and at www.facebook.com/industrialnistopy. For more information on the lectures and exhibition project in Kostelec nad Černými lesy, see http://projekt.pivovarkostelec.cz. ak / foto: Pavel Klus

Architects, Engineers & Projects Managers

DN 1–2/2011 25

Looking for New Opportunities  
Looking for New Opportunities  

PM Group, an international provider of professional services in architecture, engineering design, management and technical consultancy servi...

Advertisement