Page 1

#v i j o r n a d a s s p


P ROGRAMA>

L u n e s1 0d eDi c i e mb r e C o n f e r e n c i aI n a u g u r a l " C r i s i sfi n a n c i e r ae nE u r o p a , s a l u dys e r v i c i o ss a n i t a r i o s " Ma r t i nMc K e e C o Di r e c t o r , E u r o p e a nC e n t r eo nHe a l t ho f S o c i e t i e si nT r a n s i t i o n . L o n d o n . U. K P r e s e n t a c i o n e sT e má t i c a s Vi g i l a n c i ad el ac a l i d a dd ev i d ad u r a n t el ac r i s i s J o s eMa r í aMa y o r a l . J e f ed eS e r v i c i od eE p i d e mi o l o g í ayS a l u dL a b o r a l . C o n s e j e r í ad eS a l u dyB i e n e s t a r S o c i a l . C r i s i se c o n ó mi c a s :e s t u d i o ss o b r es ui mp a c t oe ns a l u d S o l e d a dMá r q u e z . C o n s e j e r í ad eS a l u dyB i e n e s t a r S o c i a l .

Ma r t e s1 1d eDi c i e mb r e Me s ar e d o n d a " C r i s i syb i e n e s t a r s o c i a l " L ac r i s i syl a sp e r s o n a s . -J o s éMªS á n c h e zB u r s ó n J u r i s t ae s p e c i a l i z a d oe nB i e n e s t a r yDe r e c h o sHu ma n o s . P o l í t i c a sp ú b l i c a sa n t el ac r i s i s . -A l b e r t oF e r n á n d e zA j u r i a P r o f e s o r d el aE A S P P r o t e c c i ó nd eS a l u dyl a se mp r e s a s-J o s eA n t o n i oC o n e j o S u b d i r e c t o r d eP r o t e c c i ó nd el aS a l u d . C o n s e j e r í ad eS a l u dyB i e n e s t a r S o c i a l . Mo d e r a d o r a : I s a b e l R u i z Di r e c t o r ad eDo c e n c i ad el aE s c u e l aA n d a l u z ad eS a l u dP ú b l i c a


P ROGRAMA>

Mi e r c o l e syJ u e v e s1 2 / 1 3d eDi c i e mb r e S a l u d od el aC o n s e j e r ad eS a l u d : MªJ e s ú sMo n t e r oC u a d r a d o C o n s e j e r í ad eS a l u dyB i e n e s t a r S o c i a l J u n t ad eA n d a l u c í a P r e s e n t a c i o n e sT e má t i c a s I mp a c t od el ac r i s i se ne l b i e n e s t a r d el o sn i ñ o s : J u a nJ o s éJ i me n e zHe r n á n d e z J e f ed eS e r v i c i od eP r e v e n c i ó nya p o y oal af a mi l i a . De l e g a c i ó nT e r r i t o r i a l d eS a l u dyB i e n e s t a r S o c i a l d eHu e l v a . P e r s o n a sc o nd i s c a p a c i d a da n t el ac r i s i s R e y e sOr t e g a . Di r e c t o r aT é c n i c ad eA T UR E M L a sp e r s o n a sma y o r e syl ac r i s i s V i c e n t eP é r e zC a n o . Di r e c t o r d eC ONF E MA C . P r o f e s o r a s o c i a d od el aUP O L a smu j e r e syl ac r i s i s L i n aG á l v e z . P r o f e s o r ad el aUP O( Un i v e r s i d a dP a b l od eOl a v i d e ) Mi g r a c i ó n , c r i s i se c o n ó mi c aya c c e s os a n i t a r i o A me t sS u e s s . Á r e ad ec i u d a d a n í a , é t i c ayp a r t i c i p a c i ó nd el aE A S P Nu e v o sp e r fi l e sd el a sp e r s o n a sq u es ea t i e n d e nd e s d el o sS e r v i c i o sS o c i a l e s C o mu n i t a r i o s A n aMu ñ o zC o l e r a . P r e s i d e n t ad e l C o n s e j oA n d a l u zd eC o l e g i o s P r o f e s i o n a l e sd e l T r a b a j oS o c i a l .


P ROGRAMA>

Vi e r n e s1 4d eDi c i e mb r e Di á l o g oc o nl aS e c r e t a r i aGe n e r a l d eS a l u dP ú b l i c a , I n c l u s i ó ns o c i a l y C a l i d a dd ev i d a . J o s e f aR u i zF e r n á n d e z E n t r e v i s t a

L u i sA n d r é sL ó p e zF e r n á n d e z P r o f e s o r d el aE s c u e l aA n d a l u z ad eS a l u dP ú b l i c a

C o n c l u s i o n e s L u i sA n d r é sL ó p e zF e r n á n d e z . C o o r d i n a d o r d el a sj o r n a d a s J a i meJ i mé n e zP e r n e t t . C o mi t éC i e n t í fi c od el a sj o r n a d a s >T o d o sl o sc o n t e n i d o se s t a r á na c c e s i b l e sd e s d el af e c h ai n d i c a d ah a s t ae lfi n a l d e l as e ma n a . Al ol a r g od el a sj o r n a d a s , s ei r á ni n c o r p o r a n d ol a sc o mu n i c a c i o n e s a c e p t a d a sys ema n t e n d r á na b i e r t o sl o sf o r o sd ep a r t i c i p a c i ó n . L o sf o r o ss e c e r r a r á ne l v i e r n e s1 4al a s1 0 : 0 0h o r a s

DI RI GI DOA:

P r o f e s i o n a l e sd e l s e c t o r s a n i t a r i oyd eb i e n e s t a r s o c i a l

S E C RE T ARÍ AT É C NI C A:

T r i n i d a dF e r n á n d e z E s c u e l aA n d a l u z ad eS a l u dP ú b l i c a t r i n i d a d . f e r n a n d e z . e a s p @j u n t a d e a n d a l u c i a . e s

I NS C RI P C I ONE S , C OMUNI C AC I ONE SEI NF ORMAC I ÓN www. e a s p . e s / v i j o r n a d a s s p S o l i c i t a d aa c r e d i t a c i ó nal aA C S A ( A g e n c i ad eC a l i d a dS a n i t a r i ad eA n d a l u c í a )

Programa VI Jornadas de Salud Pública  

10 a 14 de diciembre de 2012