Page 1

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY ¶ PO ° PA M M A :

A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN» KENTPO ¶EPIBA§§ONTIKH™ EK¶AI¢EY™H™ KA§AMATA™ KA§AMATA 2009


TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY ¶ PO ° PA M M A :

A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»


À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ∞’/£ªπ∞™ ∫∞π µ’/£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¶∂§√¶√¡¡∏™√À ∫∂¡∆ƒ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∫∞§∞ª∞∆∞™

∆Ô ∆∂∆ƒ∞¢π√ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ ¶∂¢π√À ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂. ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ :

A¶OPPIMMATA «√ ∫À∫§√™ ∆ø¡ Ã∞ª∂¡ø¡ À§π∫ø¡» ™˘ÏÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ∏ ·ÚÔ‡Û· ¤Î‰ÔÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2005 ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜, °ÂÒÚÁÈÔ ™ÎÔ‡Ú·, °ÂˆÚÁ›· ™¿Ï·, ∞ÓÙÒÓË ¢ÂÌÂÁÈÒÙË, ∫˘Úȷ΋ £ˆÌ¿, ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫¿ÛÙ·ÓÔ, ÕÓÓ· ¡ÙÂÎÂϤ, ∂ϤÓË ¶·˝‰Ô‡ÛË Î·È ¢ÈÔÓ˘Û›· ¶Ï·ÎÔÓÔ‡ÚË Î·È ‚ÂÏÙÈÒıËΠÙÔ 2009 ·fi ÙË ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫¶∂ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ¶Ï·ÎÔÓÔ‡ÚË ¢ÈÔÓ˘Û›·(™›ÛË), ∑·Ú·‚¤Ï· ¢¤ÛÔÈÓ·, µ¿ÁÈ· ¢‹ÌËÙÚ·, ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎË ª·Ú›·, ∫·Ú·‚¿ §ÂÏÔ‡‰·(§›ÏÈ·Ó), ª·ÎÚ‹ ∞ıËÓ¿, ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ °ÈÒÚÁÔ, ™ÙÚ·‚¿ÎÔ˘ ∂ϤÓË, ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÊÚÔ‰›ÙË. ∂È̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘: √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ∫.¶.∂. ∫·Ï·Ì¿Ù·˜

ISBN 978-960-9424-01-1 Gopyright 2009 ∫∂¡∆ƒ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∫∞§∞ª∞∆∞™ £Ô˘Î˘‰›‰Ô˘ 2 – ∫·Ï·Ì¿Ù· 24100 ∆ËÏ. – fax: 27210-86147 E-mail: mail @kpe-kal.mes.sch.gr πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.kpe-kalamatas.gr

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË ∂ÎÙ‡ˆÛË:

2

°Ú·ÊÈΤ˜ ∆¤¯Ó˜ §Â‚¤ÓÙË °. PÔ˘ÌÂÏÈÒÙÔ˘ 3-5, K·Ï·Ì¿Ù· TËÏ. 27210 93374

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY


∂π™∞°ø°∏ ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ «√ ∫‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ» Ì·˜ ʤÚÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. µÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ οı ¤Ó·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ·Ú¿ÁÂÈ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÎÈÏfi ÛÎÔ˘›‰È· ÙËÓ Ë̤ڷ. ∞˘Ùfi ÁÈ· ÌÈ· fiÏË 60.000 ηÙԛΈÓ, fiˆ˜ Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· , ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 75 ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘›‰È· ÙËÓ Ë̤ڷ .™Â ·˘Ù¿, ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ , Ù· ÔÁÎÒ‰Ë, Ù· Ì¿˙· Î·È ÙȘ ¯·Ï·Ṳ̂Ó˜ ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ , ÙfiÙ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ 100 ÙfiÓÔ˘˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. ªÂ ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ›‰Ë ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ , ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ, ÂÎÙÈÌ¿Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤Ú¢ӷ˜ ‰›Ô˘. ™˘˙ËÙ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ , ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂ÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÂÚÂ˘Ó¿ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ˘ÂÚηٷӿψÛ˘ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘˙ËÙ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÈÂÚÂ˘Ó¿ÌÂ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∆·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔ˘ 2110 ̤۷ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ªÂÏÂÙ¿Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ËÁ‹ ÌÈ· Û·ÎԇϷ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ . ŸÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÚ˘Ì̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· ,¤Ó· ÌË ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∆· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË , Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ , Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ Ù· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ª¤Û· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰È΋ Ì·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÒÓ. ∆¤ÏÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ηı·ÚfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÊ‹ÌÂÚÔ˘, Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, Ù˘ ·Ó¿ÏˆÛ˘ ȉÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË ÂÓÂÚÁfi , ˘‡ı˘ÓÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î·È Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô ÛÙȘ χÛÂȘ.

¶PO°PAMMA A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»

3


ºÀ§§√ 1

∂π¢H ∞¶√ƒƒπªª∞∆øN ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÔÈ¿ Î·È fiÛ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‹ ¿ÏÏ· ›‰Ë Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Âٷ̤ӷ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì·˜. XAPTI

¶O™OTHTA

™YNO§O

ÂÊËÌÂÚ›‰·

¶§A™TIKO

¶O™OTHTA

™YNO§O

ªÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ÔÙ‹ÚÈ, È¿ÙÔ

¶ÂÚÈÔ‰Èο, ‚È‚Ï›·, ÙÂÙÚ¿‰È·, ‰È·ÊËÌÈ ÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·

™˘Û΢·Û›· ÙÚÔʛ̈Ó

÷ÚÙÈ¿ ηı·ÚÈÛÌÔ‡

ÎÚÔ˘·Û¿Ó, ·Ù·Ù¿ÎÈ· Á·Úȉ¿ÎÈ·

∆Ô˘·Ï¤Ù·˜, ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ·

ÿÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›·

ªÔ˘Î¿ÏÈ·

°¿Ï·, ¯˘Ìfi˜, ÛÔÎÔÏ¿Ù·

ÓÂÚÔ‡, ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡

∫Ô˘ÙÈ¿ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ™·ÎԇϘ ÕÏÏÔ

ÕÏÏÔ

°ENIKO ™YNO§O A§OYMINIO

¶O™OTHTA

∫Ô˘Ù›

™YNO§O

(ƒfi‰Â˜ -Û·ÌڤϘ, ·ÊÚÔϤÍ, ÊÂÏÈ˙fiÏ, Û¯ÔÏÈο ›‰Ë)

·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡, Ì‡Ú·˜

∞ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ

°ENIKO ™YNO§O A§§A META§§A

¶O™OTHTA

Ã∞§∫√™

™Ú¤È

∫·Ï҉ȷ, Ì·ÁÂÈÚÈο Û·Ë

·ÊÚfi˜ ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜, ·ÔÛÌËÙÈÎfi,Ï·Î

ª√§Àµ¢√™

™ˆÏËÓ¿ÚÈ· ·fi Ê¿Ú̷η, Ô‰ÔÓÙfi·ÛÙ·, ۈϋÓ˜ Î.¿.

M·ÁÂÈÚÈο Û·Ë

™π¢∏ƒ√™ ∫ÔÓÛ¤Ú‚·, ÎÔ˘‚¿˜, Û‡ÚÌ·, ÛȉËÚfi‚ÂÚÁ˜,ۈϋÓ˜ Î.¿.

ÕÏÏÔ

A§§O °ENIKO ™YNO§O

4

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY

°ENIKO ™YNO§O

™YNO§O


ºÀ§§√ 1

∂π¢H ∞¶√ƒƒπªª∞∆øN ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÔÈ¿ Î·È fiÛ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‹ ¿ÏÏ· ›‰Ë Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Âٷ̤ӷ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì·˜. OIKIAKA

¶O™OTHTA

™YNO§O

º·ÁÒÛÈÌ· ŒÈÏ· ∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ƒÔ‡¯· ªÔΤÙ˜ ¯·ÏÈ¿ ¶·Ô‡ÙÛÈ· ™ÙÚÒÌ·Ù· ™È‰ÂÚÒÛÙÚ· ª¿˙· ÕÏÏ· °ENIKO ™YNO§O °YA§I

¶O™OTHTA

™YNO§O

ªÔ˘Î¿ÏÈ· ¶ÔÙÒÓ, ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ,ÓÂÚÔ‡

¶ÔÙ‹ÚÈ· ∆˙¿ÌÈ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÕÏÏ· °ENIKO ™YNO§O E¶IKIN¢YNA

¶O™OTHTA

™YNO§O

M·Ù·Ú›Â˜ º¿Ú̷η XËÌÈο ÕÏÏ· °ENIKO ™YNO§O

¶PO°PAMMA A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»

5


ºÀ§§√ 2

KATA™TA™H °ENIKøN KA¢øN KAI KA¢øN ANAKYK§ø™H™ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ˘Ì¿ÌÂ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· KATA™TA™H °ENIKøN KA¢øN API£MO™ MI™A™XETIKA XA§A™E ™KOY¶I¢IA ANOIKTO™ K§EI™TO™ BPøMIKO™ KA£APO™ °EMATO™ KA¢OY NOIKTO™ KA£APO™ ™MENO™ §EITOYP°IA E•ø

A¢EIA™MENO™

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ™YNO§O KATA™TA™H KA¢øN ANAKYK§ø™H™ API£MO™ ANAKYK§. ANAMEIKTA ANAMEIKTA ™XETIKA XA§A™E Y§IKA ANAKYK§. ANOIKTO™ KA£APO™ °EMATO™ KA¢OY Y§IKA >20% >50% KA£APO™ ™MENO™ §EITOYP°IA E•ø

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ™YNO§O

6

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY

A¢EIA™MENO™


ºÀ§§√ 3

A™TIKE™ XPH™EI™ OIKO¢OMIKøN TETPA°øNøN ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤Ú¢ӷ˜ ‰›Ô˘ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ 1 (Ôχ ‚ÚÒÌÈÎÔ) ̤¯ÚÈ 5 (Ôχ ηı·Úfi) KA£APIOTHTA XPH™H OIKO¢OMIKøN TETPA°øNøN 1

2

3

4

5

MÔÓÔηÙÔÈ˘ ¢ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ™¯ÔÏ›· K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ¶ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· BÈÔÙ¯ӛ˜, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Û˘ÓÂÚÁ›· EÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· §ÈÌ¿ÓÈ M·Ú›Ó· ¶¿Úη, ¯ÒÚÔÈ ˘·›ıÚÈ·˜ ·Ó·„˘¯‹˜ °‹‰·, ·ıÏËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ OÈÎfi‰· ÕÏÏÔ

¶PO°PAMMA A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»

7


ºÀ§§√ 4

1Ë ™YNENTEY•H ∫¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ n E·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ n EÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ n ¶ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ n 1) ∫¿ı fiÙ ‚Á¿˙ÂÙ ¤Íˆ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Û·˜; ∫¿ı Úˆ› n K¿ı ÌÂÛË̤ÚÈ n K¿ı ‚Ú¿‰˘ n K¿ı 2 ̤Ú˜ n ¢ÂÓ Í¤Úˆ ‰ÂÓ ··ÓÙÒ n 2) ∫¿ı fiÙ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜ ; K¿ı ̤ڷ n K¿ı 2 ̤Ú˜ n K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· n ¢ÂÓ Í¤Úˆ n 3) ¶fiÛÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘›‰È· ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· οı ̤ڷ; 5 n 25 n 100 n 4) °ÓˆÚ›˙ÂÙ Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· οı ̤ڷ; .......................................................................................................................................................................................... 5) ∏ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ Ã.À.∆.∞; N·È n Ÿ¯È n ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ n 6) ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÎÔ˘›‰È·; ∞Ó Ó·È Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜; .............................................. .......................................................................................................................................................................................... 7) Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË; N·È n Ÿ¯È n ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ n 8) Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ Ì›ˆÛË; N·È n Ÿ¯È n ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ n 9) ¶ÔÈ· ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË;........................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... 10)°ÓˆÚ›˙ÂÙ ٷ Ú‡̷ٷ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜; N·È n Ÿ¯È n ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ n 11) ∞Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ÙË ‰È·ÏÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ; N·È n Ÿ¯È n 12)ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘; N·È n Ÿ¯È n 13)∆Ș Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û·˜ (¯·ÚÙ› , ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, Ï·ÛÙÈÎfi , Á˘·Ï›) ÙȘ ÂÙ¿ÙÂ: ™ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ο‰Ô n ™ÙÔÓ Î¿‰Ô ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ n ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Î·ıfiÏÔ˘ n 14)™·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ô ÌÏ ο‰Ô˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜; N·È n Ÿ¯È n 15)∂›ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘; N·È n Ÿ¯È n 16)¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ 17) ∞fi ÔÈÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÊÙ·›Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿: ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘; (∞ÍÈÔÏÔÁԇ̠·fi ÙÔ 1ˆ˜ ÙÔ11 Ì ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ 11)

EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ / ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ¢‹ÌÔ˜ KÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶Ôϛ٘ ™¯ÔÏÂ›Ô E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË M¤Û· M·˙È΋˜ EÓË̤ڈÛ˘ NÔÌ·Ú¯›· OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÕÏÏÔ

8

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY

(∞ÍÈÔÏÔÁԇ̠·fi ÙÔ 1ˆ˜ ÙÔ11 Ì ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ 11)

EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ / ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ¢‹ÌÔ˜ KÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶Ôϛ٘ ™¯ÔÏÂ›Ô E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË M¤Û· M·˙È΋˜ EÓË̤ڈÛ˘ NÔÌ·Ú¯›· OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÕÏÏÔ


ºÀ§§√ 5

EPEYNA ∂ÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ:

¶PO´ONTA

ONOMA™IA

™TPøMATA ™Y™KEYA™IA™ XAPTI

¶§A™TIKO

°YA§I

A§OYMINIO

™YNO§O ™TPøMATøN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ¶PO°PAMMA A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»

9


ºÀ§§√ 6

2Ë ™YNENTEY•H ¶ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ¢ÁÂÓÈο οÔÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì ¢ÁÂÓÈο Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:

1. Œ¯ÂÙ ϛÛÙ· Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ; .................................................................................................................................................................................. 2. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÂËÚ¿˙ÂÛÙ ·fi: ·) ÙËÓ ÙÈÌ‹

n

‚) ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

n

Á) ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË

n

‰) ÙË Û˘Û΢·Û›·

n

3. ∞ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ; .................................................................................................................................................................................. 4. Œ¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÙÂ; .................................................................................................................................................................................. 5. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù ٷ ÓÙfiÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi Ù· ͤӷ; .................................................................................................................................................................................. 6. ∂ϤÁ¯ÂÙ ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó; .................................................................................................................................................................................. 7. ∆È Î¿ÓÂÙ ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ·fi Ù· „ÒÓÈ· Û·˜; .................................................................................................................................................................................. 8. Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› Ó· ÙȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ, ÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; ..................................................................................................................................................................................

10

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY


ºÀ§§√ 7

3Ë ™YNENTEY•H ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ¿Ì ¢ÁÂÓÈο Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:

1. ¶fiÛÔ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Ë Ì›· Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹; .................................................................................................................................................................................. 2. ¶fiÛ˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Û·˜; .................................................................................................................................................................................. 3. Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› Ó· ÙȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙÂ; .................................................................................................................................................................................. 4. ∞Ó Ó·È Ì ÙÈ; .................................................................................................................................................................................. 5. √È ÂÏ¿Ù˜ Û·˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÓÙfiÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi Ù· ͤӷ; .................................................................................................................................................................................. 6. °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; .................................................................................................................................................................................. 7. °È· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi: ·) ÙËÓ ÙÈÌ‹

n

‚) ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·

n

Á) ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË

n

‰) ÙË Û˘Û΢·Û›·

n

Â) ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·

n

8. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ٷ Ú‡̷ٷ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜; .................................................................................................................................................................................. 9. ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Û·˜ Û ÔÈ· Ú‡̷ٷ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ; ..................................................................................................................................................................................

¶PO°PAMMA A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»

11


ºÀ§§√ 8

™YM¶EPA™MATA A¶O THN EPEYNA ¶E¢IOY 1. ¶fiÛ· Û˘ÓÔÏÈο ÛÎÔ˘›‰È· ‚ڋΘ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹......................................................................................................... 2.¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÛÎÔ˘ȉÔÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ; META§§IO

EI¢O™ ™KOY¶I¢IOY

¶O™OTHTA

ÃÚ˘Ûfi ∞ÚÁ˘Úfi ÿÏÎÈÓÔ 3. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î¿‰ˆÓ API£MO™ ANAKYK§. ANAMEIKTA ANAMEIKTA ™XETIKA XA§A™E Y§IKA ANAKYK§. A¢EIA™ANOIKTO™ KA£APO™ °EMATO™ KA¢øN Y§IKA >20% >50% KA£APO™ ™MENO™ §EITOYP°IA E•ø MENO™

4. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ API£MO™ ANAKYK§. ANAMEIKTA ANAMEIKTA ™XETIKA XA§A™E Y§IKA ANAKYK§. A¢EIA™ANOIKTO™ KA£APO™ °EMATO™ KA¢øN Y§IKA >20% >50% KA£APO™ ™MENO™ §EITOYP°IA E•ø MENO™

5 . ∞fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ÚfïÓ, ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ÔÈ· ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂȘ ÁÈ· ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆ÛÂοÚÈÛ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ. ÕÚÈÛÙË

∫·Ï‹

ª¤ÙÚÈ·

∫·Î‹

∫¿ÙÔÈÎÔÈ

n

n

n

n

¶ÂÚ·ÛÙÈÎÔ›

n

n

n

n

∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

n

n

n

n

¢ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜

n

n

n

n

12

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY


6. Afi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿„·Ù ÛÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ,ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ; ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 7. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∆È ÊÙ·›ÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿;

8. ∞fi ÔÈÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘;

(∞ÍÈÔÏÔÁԇ̠·fi ÙÔ 1ˆ˜ ÙÔ11 Ì ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ 11) (∞ÍÈÔÏÔÁԇ̠·fi ÙÔ 1ˆ˜ ÙÔ11 Ì ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ 11)

EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ / ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ¢‹ÌÔ˜ KÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶Ôϛ٘ ™¯ÔÏÂ›Ô E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË M¤Û· M·˙È΋˜ EÓË̤ڈÛ˘ NÔÌ·Ú¯›· OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÕÏÏÔ

EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ / ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ¢‹ÌÔ˜ KÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶Ôϛ٘ ™¯ÔÏÂ›Ô E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË M¤Û· M·˙È΋˜ EÓË̤ڈÛ˘ NÔÌ·Ú¯›· OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÕÏÏÔ

9. ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

¶PO°PAMMA A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»

13


ºÀ§§√ 9

¢›ÓÔ˘Ì Û οı ÔÌ¿‰· ·fi ÌÈ· Û·ÎԇϷ Ì ÛÎÔ˘›‰È·. ÀÔı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ›̷ÛÙ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔ˘ 2110 Î·È ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ηٿÏÔÈ· (ÛÎÔ˘›‰È·) ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010. ∏ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ú·Î¿Óˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ: ∆È Í¤ÚÔ˘Ì Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ; ∆È ˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ; ∆È ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘ÔıÂÛ‹ Ì·˜; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜; ¶ÚÔÛÔ¯‹: ñ °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÁÂÓÈ·ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ·˘Ù¿ ·fi ÙȘ Û·ÎԇϘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ñ ∞˜ ¤¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Ì·˜, ÔÈ ·Í›Â˜, Ë ÓÔÔÙÚÔ›·, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÔ¯‹ Î·È ¿Ú· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‹ Û ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔfiÙ ӷ ÌËÓ ·Ó·Á¿ÁÔ˘Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÎÔÈӈӛ˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. µ‹Ì· 1Ô : ¡· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Á‡Úˆ Ì·˜, Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ¶Èı·Ó¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜: ¶Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ; ¶Ò˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ; ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘; µ‹Ì· 2Ô : ¡· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶Èı·Ó¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi: °È· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ (‰È·ÙÚÔÊ‹, ÓÙ‡ÛÈÌÔ, Û˘Ó‹ıÂȘ, ‰È·ÛΤ‰·ÛË), ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¿ÏϘ ÎÔÈӈӛ˜, ÙȘ ÎÔÓˆÓÈΤ˜ ·Í›Â˜, ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·Í›Â˜. µ‹Ì· 3Ô : ¡· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘˜. ¶Èı·Ó¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ: º‡ÏÔ, ËÏÈΛ·, Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·Û¯Ôϛ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÙÔÌÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, Û˘Ó‹ıÂȘ, ·Í›Â˜, ȉÂÔÏÔÁ›·. µ‹Ì· 4Ô : ¡· ¯ÚÔÓÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË Û·ÎԇϷ ¶Èı·ÓÔ› ÙÚfiÔÈ ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛ˘: ∞fi ·ÓÙÈΤÈÌÂÓ· Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο (ËÌÂÚÔÌËӛ˜, ÁÓˆÛÙ¿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ·), ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹.

µ·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: ÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚËı› ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ë ¤Ú¢ӷ.

14

TETPA¢IO ¢PA™THPIOTHTøN ¶E¢IOY


ºÀ§§√ 10

A¶OTE§E™MATA I™TOPIKH™ EPEYNA™

............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

¶PO°PAMMA A¶OPPIMMATA «O KYK§O™ TøN XAMENøN Y§IKøN»

15


¶EPIEXOMENA

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÛÂÏ›‰· 3 º‡ÏÏÔ 1: ∂›‰Ë ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 º‡ÏÏÔ 2: ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÂÓÈÎÒÓ Î¿‰ˆÓ Î·È Î¿‰ˆÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 º‡ÏÏÔ 3: ∞ÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 º‡ÏÏÔ 4: 1Ë ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 º‡ÏÏÔ 5: ŒÚ¢ӷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 º‡ÏÏÔ 6: 2Ë ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 º‡ÏÏÔ 7: 3Ë ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 º‡ÏÏÔ 8: ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 º‡ÏÏÔ 9: ∆Ô ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 º‡ÏÏÔ 10: ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15


ŸÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÚ˘Ì̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·, ¤Ó· ÌË ÂÁÁÂÁÚ¿ÌÂÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÊ‹ÌÂÚÔ˘, Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, Ù˘ ·Ó¿ÏˆÛ˘ ȉÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË ÂÓÂÚÁfi, ˘‡ı˘ÓÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î·È Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô ÛÙȘ χÛÂȘ.

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ∞’/£ªπ∞™ ∫∞π µ’/£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¶∂§√¶√¡¡∏™√À

∫∂¡∆ƒ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∫∞§∞ª∞∆∞™

978-960-9424-01-1

Τετράδιο  

Ο κύκλος των χαμένων υλικών

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you