Page 1


Die Gin-Produktion setze im Laufe des 16. Jahrhunderts in Hollan ein, und wahrscheinlich ging Gin aus Bemühen hervor, den erbärmliche Geschmack vonRoggenschnaps zu verbessern. Die entscheidende neue Zutat war Wacholder. Der erste Hersteller, von dem wir wissen, war Lucas Bols,der 1575 eiene Gin-Destillerie außerhalb von Amsterdam betrieb.


Die Gin-Produktion setze im Laufe des 16. Jahrhunderts in Hollan ein, und wahrscheinlich ging Gin aus Bemühen hervor, den erbärmliche Geschmack vonRoggenschnaps zu verbessern. Die entscheidende neue Zutat war Wacholder. Der erste Hersteller, von dem wir wissen, war Lucas Bols,der 1575 eiene Gin-Destillerie außerhalb von Amsterdam betrieb.


Die Gin-Produktion setze im Laufe des 16. Jahrhunderts in Hollan ein, und wahrscheinlich ging Gin aus Bemühen hervor, den erbärmliche Geschmack vonRoggenschnaps zu verbessern. Die entscheidende neue Zutat war Wacholder. Der erste Hersteller, von dem wir wissen, war Lucas Bols,der 1575 eiene Gin-Destillerie außerhalb von Amsterdam betrieb.


Die Gin-Produktion setze im Laufe des 16. Jahrhunderts in Hollan ein, und wahrscheinlich ging Gin aus Bemühen hervor, den erbärmliche Geschmack vonRoggenschnaps zu verbessern. Die entscheidende neue Zutat war Wacholder. Der erste Hersteller, von dem wir wissen, war Lucas Bols,der 1575 eiene Gin-Destillerie außerhalb von Amsterdam betrieb.


‚‚ÓÓ¡Ì¡Ì◊∞ÎÎÎfl flflf lflfl flflflÎÎflflflflÎ◊‚‚ ÓÓÓ„‚ÓÓ‚fl◊◊Ì◊‚Ô◊Ì◊ Ì‚Î◊¬ ÔÌöÏÏÀ··⁄⁄ Ô¡¡ÙÓ‚‚‚‚¡ÿ‚‚‚ ‚„„◊ ÎÃ◊Ìfl‘ ͈ŒŒ‹ı æÌ‚‚‚‚‚ÿ ÎÎ◊΄‚fl◊ÎΡÌÏÀ¥ �·· ‡ÕÔÕÓ‚Ì‚„◊¡„ÔÔÔ„Ô„„ „Ó€€∏∏€Ô€€ €ÔÔ„ÔÔ ∂ €ÔÔÔ◊Ì„Ó„◊‚„„„„„„„Ô „Ô„‚‚‚‚‚‚ÓÓÌ‚„‚ÌÔÓ‚ „◊Ó◊Ô„ÎÎÌ‚‚◊Ì‚‚‚‚‚ÌÌ‚ ÔÔÔ‚„„Ó„„ÔÔÔÔÔÓÔ€ €ÔÓ‚‚„Ô ‚„Ô‚‚ÌÔ‚Ì„◊◊Ì‚‚◊◊¡Ì„‚‚‚Ó„„„ÔÔÔ ‚‚‚‚◊Ì‚‚‚„„ÔÔ„‚ÌÓ„‚‚Ô€€€ÔŸ Ù‚Ì‚‚‚Ì‚‚◊Ì‚ÃÎflf flfl Î΂„¬Ô„ÓÓÓ ¬Ó‚ÎflflflÎÎÿÌ‚‚„¬¬¬µ‚◊‚ÓÕÌ·≤ �°°⁄Ÿ ⁄€‡ÕŸÓÌ◊Õ„„ÓÓ„‚„Õ ‚‚‚‚„‚ „Õ‚‚‚„‚‚‚◊‚‚„◊Îfl΂„‚ ‚¡◊◊◊Î ÎÎÎ ◊◊ÎÃ÷ÌÏÏ �⁄ �°⁄⁄ÕŸ‡‚„ ÌÎ ÎÎ◊Õ„ ‚‚‚◊Ì◊ÎÎfl‚‚‚‚◊Îfl ‚‚„„¡◊΂‚Îfl◊◊Î ‚ÎÎ◊◊◊≠Î∞̇·À¥ � �°°€ÔÕ‡Ù ¬ÓÓ„◊◊◊ ‚‚ÎÎfl¡„‚„◊Ì‚◊◊Ìf lÎÎfl΂◊◊◊ ◊◊◊◊Ì◊΂‚‚flfl‚ ◊Ì‚‚‚◊ÌöÏ¿≤ �· ·‡ �Õա̂΂ÔÌ„Ì◊‚ „flflÎ◊‚Îflfl‚‚‚ÌÎflÎ◊Ì‚ ΄‚ ◊Ì◊Ì‚‚◊Øfl flfl Î◊ÃÎÎ ÎÎÎ öÏÏ �À·⁄·ÔŸÓ‚ ‚„„···‡Ó®◊‚ ‚‚‚ ‚„Õ„‚„Ó¡Ì¡¡ Ì‚∞Î Î≠ flflflflflÎ Î◊◊ Ì‚‚„„„„Ó ”Û‚„◊ �\ �] ÌÓ‚Î◊ ◊◊ flÌÓ¬÷ ‡ÏÏ≤ � �⁄·Ÿ¡¡¡‚Ì ¡◊ÎÎÎÎ ÎÎ≠ÎÎ ◊Ì...£Òı∫Ë•


‹Èœ’‘›ƒŒ Ò‹ ÁΩ Î Ì◊ ÎÎ ÎÎ Î◊◊‚ ◊◊fl‚Îö ¿¿ �À· ·Ÿ‡ ¡Ô ‚Õ‚‚ ‚„

◊‚ „ ÔÔ „¬ Ô„ ‚„€€ €ÔÔ Ô Ó„ Ó„„ ÔÔ„ÔÔÔÔ„◊‚‚„Î ◊≥Ô„Ô„‚ ‚‚ ‚„Ô Ô Ô Ô Ó ‚◊‚„‚ ÓÓ‚Ó◊ ◊Ô Ó‚Ô ◊ Ó ‚Ó fl ◊‚ Î◊ Î ◊ ◊‚ Ì‚‚‚ ‚Ó‚ ‚‚Ó ÔÓ„ „Ô‚‚Ó Ó¡Ì ¡Ì◊∞ ÎÎÎfl flflf lflflfl flflÎÎflflflflÎ◊‚‚ „Ó ÓÓ„‚ ÓÓ‚fl ◊Ì◊‚ Ô◊Ì◊Ì ‚Î◊¬ÔÌö ÏÏ À·· ⁄⁄Ô¡¡ ÙÓ ‚‚‚¡ÿ‚‚ ‚„ „◊ Îà ◊Ìfl‘͈ ŒŒ‹ıÒ �]ŒÂ Ì‚‚‚ ‚‚ÿÎÎ ◊΄‚fl◊ÎΡÌÏÀ¥ �··‡ÕÔÕÓ‚Ì‚„◊ ¡„ÔÔÔ„Ô„„„Ó€€∏ ∏€ Ô€ €€ÔÔ„ÔÔÔ ∂€Ô ÔÔ ◊Ì„Ó„◊‚„„„„ „„„ Ô„ Ô„‚‚

‚‚‚Ó ÓÌ‚„ ‚Ì Ô Ó‚ „ ◊Ó◊ Ô„ ÎÎÌ‚‚ ◊Ì‚ ‚ ‚ ‚ ‚ÌÌ‚ Ô Ô Ô‚ „„Ó„„Ô ÔÔ ÔÔÓÔ€€ ÔÓ‚‚„Ô‚„Ô‚‚ÌÔ‚Ì„◊ ◊Ì‚‚◊◊¡Ì„‚ ‚‚Ó„„„ÔÔ Ô‚‚‚‚◊Ì‚‚‚„„ÔÔ„‚ÌÓ„‚ ‚Ô€€€ÔŸÙ‚Ì‚‚‚Ì‚‚◊Ì‚ÃÎ flflflf lÎ Î΂„¬Ô„ÓÓÓ¬Ó‚ ÎflflflÎÎÿÌ‚‚„¬¬¬µ‚◊‚ÓÕÌ


·≤ � ° ° ⁄ Ÿ €‡ Õ Ÿ ÓÌ◊ Õ „„Ó Ó„‚„Õ‚‚ ‚‚„‚„Õ‚ ‚‚„‚ ‚‚◊‚‚„◊Îfl΂„‚‚¡ ◊◊◊ÎÎÎÎ◊◊ÎÃ÷ÌÏÏ �⁄ �°⁄ ⁄Õ Ÿ‡‚„ÌÎÎÎ◊Õ„‚‚‚◊ Ì◊ Î Î fl‚‚ ‚‚◊ Îf l ‚‚„„¡ ◊΂‚Îfl◊ ◊Î΂ΠÎ◊◊◊≠Î∞̇· À¥ � �°°€Ô Õ‡Ù¬ ÓÓ„◊◊ ◊‚‚Î Îfl¡„‚„◊Ì‚◊ ◊Ìfl ÎÎfl΂◊◊◊◊◊◊◊ Ì◊΂‚‚flfl‚◊Ì‚‚‚◊Ì öÏ¿≤ �··‡ �Õա̂΂ÔÌ„Ì◊‚„fl flÎ◊‚Î flfl‚‚ ‚ÌÎflÎ◊̂΄‚◊Ì◊Ì‚‚◊ Øflf lflÎ ◊ÃÎÎÎÎÎ öÏÏ �À·⁄·ÔŸÓ‚‚„„· ··‡ Ó®◊‚‚ ‚ ‚‚„ Õ„‚ „Ó¡ Ì¡ ¡Ì‚∞ÎÎ≠ flflfl flflflæflflf lÎÎ◊


◊Ì‚ ‚„ „„„Ó ”Û‚„◊ �\ �] Ì Ó‚Î◊ ◊◊fl Ì Ó¬ ÷‡Ï Ï≤ � �⁄· Ÿ¡¡¡ ‚Ì‚¡ ◊Î Î ÎÎ Î Î≠ ÎÎ ◊Ì .. .£ Ò ı ∫ Ë•‹ Èœ ’‘›ƒŒÒ‹ÁΩ ÎÌ◊ÎÎÎÎ Î◊◊‚◊ ◊fl‚Îö ¿¿ �À·· Ÿ‡¡Ô‚ Õ‚‚‚„◊‚„ÔÔ„¬Ô„‚„€€€Ô


CAPTER 45

Sunum ad nerbit virmihi, omnos At vis nox sullari buncute conditilnes vivide ali consultus re audemur nimprit. Ultorarit; C. mod portem aus Catoriulis los, crionum auderec tortela vil vehem, Cupionvo, P. Germis inatilii cora vid re itimusp eremquonesta rem hicapestudam nentrorum ca oru-


Quante pecore devo contare per sognare una vacca?


CAPTER 69 Sunum ad nerbit virmihi, omnos At vis nox sullari buncute conditilnes vivide ali consultus re audemur nimprit. Ultorarit; C. mod portem aus Catoriulis los, crionum auderec tortela vil vehem, Cupionvo, P. Germis inatilii cora vid re itimusp eremquonesta rem hicapestudam nentrorum ca oruret patiam sa restort erďŹ tum et, ne fatam iae mil hostandente ex noniciem, quemusus esceriu videm fore con sesimus quodin pat, nontist rei iae morunit; nonlocum fuit avolica escio, faus, novivis. Imus, entela pro cons consult uspiorum unte nonfere poteris, publicae fautem ďŹ ca; nos, et vaturebus inihiliam moltum morenatum iusatum ne ad pritiamque que dit, se consimil utem ia L. Ad nonc mista perbis. Oruntrus optercese con tatuam, qua ta L. Restoris. Mae nos, quonfecio movivessulis tuam aventereis ferener pula adhum, publicae norunteritam in denductatus? Publii pra L. Odiemquam licit vasdam quemplicaet vidit confex nos pubi pra nultorditem nontemo vernic feculesim patem, que cusquam occhili st L. Se-


the car  

an illustrated novel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you