__MAIN_TEXT__

Page 15

Máme za sebou rok vynikajících kulturních zážitků, inspirativních komunitních akcí a evropské kulturní spolupráce. Jak velký a trvalý dopad bude unikátní rok Evropského hlavního města kultury v Plzni mít, se teprve ukáže. I půlroční odstup je malý k zásadnímu hodnocení těžko měřitelných hodnot, jako je odvaha institucí k novému přístupu, ke spolupráci, ochota diváků riskovat, objevovat a vyžadovat kvalitu, jako je angažovanost sousedů starat se o vztahy ve svém okolí a veřejný prostor kolem sebe. Klíčovou a viditelnou proměnu vidíme v diváckém zájmu. Nárůst návštěvnosti hlásí i pořadatelé akcí v roce 2016 a to bych rád považoval za potvrzení, že kultura a umění se staly každodenní součástí života v Plzni pro daleko více lidí. A to v nejširším slova smyslu – dnes už vedle tradičních uměleckých akcí nikoho nezaskočí instalace ve veřejném prostoru, sousedské večeře, komentované procházky, výlety do krajiny. Plzeň si připomněla svoji identitu díky skrytým příběhům, pozapomenutým osobnostem a vyhradila prostor pro přicházející mladé talenty. To z ní dělá sebevědomé evropské město. Rád bych poděkoval všem zapojeným kulturním institucím i neziskovkám a nezávislým projektům z Plzně, Česka i Evropy za spolupráci a divákům za energii, kterou jim svými návštěvami dodávali. Věřím, že v tom všichni budou pokračovat! Vypjali se společně k výkonům, které i přes omezené prostředky výrazně přesáhly standart. Snad bude tato zkušenost impulsem k transformaci pohledu na roli a funkci kultury a umění v české společnosti.

Jiří Sulženko, ředitel programu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

We have just completed a year of great cultural experiences, inspiring community events and European cultural collaboration. We will just have to wait and see how great and lasting the impact of this unique year as European Capital of Culture will be on Pilsen. Six months is not enough time to make a fundamental evaluation of some of the hard-to-measure values such as: the openness of institutions to new approaches and collaboration; the willingness of audiences to take risks, to discover new things and demand quality; and the engagement of neighbours in taking care of the relationships and the public space around them. We can see a crucial and noticeable transformation in the level of audience interest. Event organisers in 2016 have also been reporting an increase in attendances, and I would like to consider this to be proof that culture and art have become an everyday part of life in Pilsen for many more people. And in the broadest sense this has meant that: nobody is surprised to see installations in the public space alongside traditional artistic events; neighbourhood dinners; guided tours; trips to the countryside. Pilsen has been reminded of its identity through hidden stories and half-forgotten characters and it has made space for up-and-coming young talent. This makes it a confident European city. I would like to thank all the participating cultural institutions, non-profit organisations and independent projects from Pilsen, the Czech Republic and Europe for their cooperation and the audiences for the energy that they supplied during their visits. I believe that these things will all continue! They managed to perform so well that they exceeded standards despite having limited means. I hope that this experience will become an impulse for a transformation in the understanding of the role and function of culture and art in Czech society.

Jiří Sulženko, Programme Director, Pilsen – European Capital of Culture 2015

2015

13

Profile for Plzeň 2015

Plzeň 2015: Otevřeno, pojďte dál! / Pilsen 2015: Open, come inside!  

Rok 2015 byl pro Plzeň výjimečný. Prolistujte jím spolu s námi! 2015 was a great year for Pilsen. Browse through it with us!

Plzeň 2015: Otevřeno, pojďte dál! / Pilsen 2015: Open, come inside!  

Rok 2015 byl pro Plzeň výjimečný. Prolistujte jím spolu s námi! 2015 was a great year for Pilsen. Browse through it with us!

Advertisement