Page 1

JOURNAL DIGITAL Planlægning Opfølgning Dokumentation EFFEktmåling Samler alt omkring behandlingen ét sted

”At vi kan måle og bekræfte, at vores indsats gør en forskel for vores klienter, får også os til at vokse i vores rolle som behandlere. At vi arbejder evidensbaseret, gavner alle som vi samarbejder med. Det føles godt.” – Git Johansson, familieterapeut i Lerum Kommune, Sverige


Planlægning Få vigtig baggrundsviden til gavn for planlægning af behandlingsarbejdet Via informationerne fra checklisterne, som udfyldes af barn, forældre, netværk m.fl., giver Journal Digital indsigt i barnets risiko- og beskyttelsesfaktorer og bidrager med kvalificerede oplysninger, som anvendes til undersøgelse/visitation, målformulering samt planlægning af interventioner i behandlingen og supervision.

Behandling Få konkrete redskaber til det daglige behandlingsarbejde Med Journal Digital har man adgang til en værktøjskasse med redskaber til at håndtere den daglige behandlingsopgave i form af fx journalnotater, behandlingsplaner, opfølgning på behandlingsplan, målrefleksioner og adfærdsvurderinger.

Effektmåling Få indsigt i om jeres indsats gør en forskel Med Journal Digital har man let adgang til at måle effekten af behandlingsindsatsen. Journal Digital indeholder særlige moduler, hvor man kan få statistik og effektevalueringer på baggrund af oplysninger indhentet i baggrundsvariable, adfærdsvurderinger samt checklister. En indsigt, som gør det muligt løbende • at støtte, følge og evaluere den enkelte behandling • at måle effekt, dels med fokus på den enkelte klient, dels med fokus på grupper af klienter • at besvare: Hvad er det vi siger, vi gør? Gør vi det, vi siger? Gør vores indsats en forskel?

Dokumentation Få samlet dokumentation på det rette grundlag Journal Digital opfylder lovgivningens krav, retningslinjer og anbefalinger for dokumentation og samler nøjagtig de informationer, der gør det muligt på et veldokumenteret grundlag at beskrive den nuværende behandling og virkningerne af den. Internt en vigtig viden fx i forhold til metode- og medarbejderudvikling samt ledelsesarbejde, eksternt et væsentligt element i forhold til samarbejdspartnere, familier, kommunalt tilsyn etc.

Opfølgning Få indsigt i behandlingseffekten på lang sigt Efter endt behandling kan man overlade det til Journal Digital at styre, hvornår man ønsker at følge op på behandlingen, fx efter 6 og/eller 12 måneder. Informationerne vil give indblik i, hvorvidt barnet stadig har gavn af behandlingen og om der er brug for at følge op med yderligere tiltag.


Journal Digital er et webbaseret praktisk system, hvor registrering, planlægning, behandling, evaluering af en behandlingsindsats, metodeudvikling og opfølgning er indbygget i ét og samme system. Journal Digital er nyt i Danmark, men succesfuldt implementeret over hele Sverige, hvor mere end 2000 brugere på 300 behandlingsinstitutioner og i 50 kommuner dagligt benytter systemets mange faciliteter.

Journal Digital giver mulighed for • Systematiske observationer på baggrund af standardiserede og validerede checklister, fx. SCL-90, YSR, CBCL, Familieklima og KASAM, som gør det muligt at måle symptomer på forskellige niveauer: individ, familie og klientnetværk. • Dokumentation for behandlingen. • Systematisk arbejde med behandlingsplanen. • Analyse af resultater i forhold til det enkelte behandlingsforløb. • Kvalitetssikring og evaluering i forbindelse med behandlingen. • Udvikling af behandlingsmetoder på baggrund af den viden, der skabes undervejs i behandlingen. • Sammenligning af behandlingsresultater på gruppeniveau, fx på køn eller alder. • Sammenligning af klienter i forhold til befolkningen i al almindelighed. • Brug i forskningsmæssige sammenhænge (mulighed for overskuelig håndtering af store mængder data) på baggrund af veldokumenterede redskaber. • Generering af statistik i forhold til baggrundsvariable, behandlingsplaner, mål og effekt evaluering. • Dashbox – et informationsværktøj til ledelse, som viser forskellige typer af nøgletal.

”Fordi vi tager udgangspunkt i spørgeskemaer, som barnet og familien selv besvarer, føler de sig respekterede og delagtiggjort i behandlingsprocessen lige fra begyndelsen. Mange bliver mærkbart lettede, når de besvarer spørgsmålene. Spørgeskemaerne bliver en måde at skrive og kombinere problemer, som de tidligere har haft svært ved at beskrive i mere åbne spørgsmål.” – Liv Nilsson, behandlingschef i Familjeforum, Lund


OVERBLIK – med lige adgang for alle Her ses hvordan det skærmbillede, der møder én, når man åbner for Journal Digital, hvor man hurtigt får et overblik over alle de aktuelle sager, man er tilknyttet. Under hver enkelt sag, kan man se samtlige informationer omkring klienten, og det er også her, man selv bidrager med informationer. På denne måde sikres, at alle omkring klienten er opdateret med seneste nyt. Bruger XX

Enhed JD Dansk Visning

Opdater menuindhold

JD Dansk Visning Journaler

Support

  

Aktuelle Udskrevne Arkiverede

Log ud

JD Dansk Visning - Journaler - Aktuelle Personnr.

Fornavn

Efternavn

180394-0000

XX

XX

101097-0000

XX

XX

150897-0000

XX

XX

17-08-20XX

03-01-20XX

040397-0000

XX

XX

20-08-20XX

19-10-20XX

XX

Beh. start

Forv. beh. oph.

Kontr. oph.

20-08-20XX

19-10-20XX

Opret ny Referencebibliotek Administration Opgaveliste - XX Opgaveliste - JD Dansk Visning

•   

Ubekræftede oplysninger

Behandlingsplan – et nyttigt redskab gennem hele forløbet. Her ses et lille udsnit af behandlingsplanen. Behandlingsplanen skrives ind i Journal Digital, som bl.a. danner grundlag for den løbende støtte i behandlingen med målrefleksioner og opfølgnings- og evalueringsmøder. Til den løbende evaluering benyttes de samme redskaber, fx baggrundsvariabler og checklister, som man valgte at benytte ved visiteringen. På den måde kan man sammenligne de aktuelle informationer med startinformationerne. Bruger XX

Enhed JD Dansk Visning

Opdater menuindhold

JD Dansk Visning Person Stamoplysninger Baggrundsvariabler Adfærdsvurderinger oversigt Dagsnotater oversigt Behandlingsplan

Support

    • •

Person - Behandlingsplan

• 

Mål

Behandlings oversigt

Underskrift

Udskriv

Planlagt mødedato: Deltager(e): Sundhedsforhold

Tilføjet i denne behandlingsplan (bekræftet af XX)

XX, mor, pædagog, sagsbehandler Fritidsforhold og venskaber

Skoleforhold og læring

Mål med placering/indsats

XX skal passe sin skole hver dag. Fravær skal godkendes af pædagog Y

Målrefleksion oversigt Checkliste Behandlingsrapporter Journalens eksterne dokument(er) Opgaveliste - XX Opgaveliste - JD Dansk Visning Opgaveliste - Person Ubekræftede oplysninger

Log ud

 • •

Udvikling og adfærd

Familieforhold – Familierelationer

Indsats til at opnå målet

Etablering af tæt samarbejde mellem skole og institution. Institutionen får sms-besked om XX er mødt og bliver i skolen hele dagen.

Tegn på at målet er opfyldt

Ses ved at skolen registrer og oplyser at XX har mødt i skole.

Udarbejdelse af belønningsskema for at XX passer sin skole. (XX anerkendes for at han er kommet i skole) XX skal følges i skole af pædagog Y.

 

Pædagog Y skal om aften tale med XX om plan og skoleskema for næste dag.

 Tilføjet i denne behandlingsplan

Mål med placering/indsats

XX skal lave sine lektier hver dag.

Indsats til at opnå målet

XX og pædagog Y har fast aftale om at der laves lektier mandag til torsdag fra kl. 16 – 16.45. Søndag fra

Tegn på at målet er opfyldt

Ses ved at skolen registrer at XX har lavet sine lektier den konkrete dag samt at XX og pædagog Y har lavet

 

XX


EFFEKTMåling – gennem hele behandlingsforløbet Her ses en oversigt over, hvornår i behandlingsforløbet man har foretaget effektmålinger. Effektmålinger foretages på forskellige tidspunkter i behandlingen og kaldes T1, T2, T3 og T4. T1-informationerne er udgangspunktet for al senere effektmåling. Det er med disse startinformationer, som indhentes ved at lade barnet, forældre og andre relevante personer udfylde udvalgte checklister, man får det første klare billede af barnets/familiens problemstillinger. T2 er en ekstra måling, som man benytter i behandlingsforløb af længere varighed. Ved behandlingens afslutning gennemføres T3. Her udfyldes samme type checklister, som barnet, forældre og andre relevante personer udfyldte ved T1 (og evt. T2) Det gør det muligt at lave en måling af, hvorvidt man har nået de ønskede mål. T4 anvendes efter endt behandling og i forbindelse med forskning. Indsigt på gruppeniveau Ved at inddele T1-T4 informationerne i grupper, fx gruppere sagerne efter alder eller køn, får man en unik viden om behandlingsstedets generelle resultater. Gruppeperspektivet giver mulighed for at analysere, og derved fastslå, hvilke områder man lykkes bedst med og hvor der er behov for en styrkelse. Bruger XX

Enhed JD Dansk Visning

Opdater menuindhold

Stamoplysninger Baggrundsvariabler Adfærdsvurderinger oversigt Dagsnotater oversigt Behandlingsplan Checkliste

•  

Statusevaluering af effekt Udførte Opret ny Behandlingsrapporter Journalens eksterne dokument(er) Opgaveliste - XX Opgaveliste - JD Dansk Visning

• •  

Ubekræftede oplysninger

Effektevalueringsmetode:

T1-T4  Første dag:

05-08-20XX

01-02-20XX

Sidste dag:

04-09-20XX

03-03-20XX

Afsluttet

Afsluttet

Ikke defineret

Ikke defineret

T1

T2

T3

T4

Status: Checkliste CBCL

Oplysningsgiver

Omhandler

XX (Mormor)

XX (Klienten)

20-08-20XX

04-02-20XX

CBCL

XX (Socialrådgiver)

XX (Klienten)

Opret ny

Opret ny

CBCL

XX (Mor)

XX (Klienten)

Opret ny

Opret ny

CBCL

XX (Stedfar)

XX (Klienten)

Opret ny

Opret ny

Familieklimaet

XX (Mormor)

XX famile (Klienten)

Opret ny 27-08-20XX

Opret ny

Familieklimaet

XX (Mor)

XX famile (Klienten)

Opret ny

Opret ny

Familieklimaet

XX (Klienten)

XX famile (Mormor)

Opret ny 27-08-20XX

Opret ny

Familieklimaet

XX (Klienten)

XX famile (Mor)

Opret ny

Opret ny

Familieklimaet

XX (Klienten)

XX famile (Stedfar)

15-08-20XX 27-08-20XX

Opret ny

Familieklimaet

XX (Klienten)

XX famile (Klienten)

Opret ny

Opret ny

 

Person

Log ud

Person - Checkliste - Statusevaluering af effekt

JD Dansk Visning

Support

    • •

XX

Checklister – et værktøj til effektmåling Eksempel på en mors besvarelse af spørgsmål i checklisten CBCL (Child Behavior Checklist ) vedr. sin datter Bruger XX

Enhed JD Dansk Visning

Opdater menuindhold

JD Dansk Visning Person Stamoplysninger Baggrundsvariabler Adfærdsvurderinger oversigt Dagsnotater oversigt Behandlingsplan Checkliste

Support

    • • •  

Statusevaluering af effekt

Fortryd bekræft Personer:

Mor

Svardato:

19-08-20XX

35 30 25 20

Opgaveliste - XX Opgaveliste - JD Dansk Visning Opgaveliste - Person Ubekræftede oplysninger

• •

15

20

21

21

Aggressiv adfærd

Internalisering

16 6 10

10

 

41

XX (mor) svarer omhandlende XX (klienten) - Svardato: 19-08-20XX (T1)

40

Opret ny

Journalens eksterne dokument(er)

T1

CBCL - Bekræftet 17-11-20XX 11:05:01 af XX

Udførte

Behandlingsrapporter

Log ud

Person - Checkliste - CBCL

6

12

5

5 0

Tilbagetrukket

Somatiske problemer

Angst

Sociale problemer

Tankeproblemer

Opmærksomhedsproblemer

CBCL, XX (Mor) svarer omhandlende XX (Klienten) - Svardato: 19-08-20XX (T1)

Kriminel adfærd

Eskternalisering Total: 107

 

XX


”At vi kan følge op og måle vores aktiviteter ved behandlingsstart og -afslutning har også skabt nye evalueringsmuligheder. Vi kan nu vurdere de forskellige behandlingsmetoder, som vi tilbyder individuelt og det er vores håb at vi dermed forbedrer vores beslutningsgrundlag – både for at udvikle behandlingsmetoder og for at kunne se, hvilken behandling, som passer klienten bedst.” – Lund Kommune

Prøv JOURNAL DIGITAL i praksis ...

Ønsker du at se systemets mange muligheder og få en fornemmelse af brugervenlighede, tilbyder vi en visning, hvor du får adgang til gå på opdagelse i systemet, mens vi guider dig pr. telefon. Vi kommer også gerne ud og demonstrerer systemets faciliteter for dig og dine kolleger. Ring eller send en mail med ønsker om, hvordan og hvornår det passer jer. Kontakt Henrik Milting Gath gath@journaldigital.dk Tlf. +45 2072 5522 Mere information … Læs mere om Journal Digital, fx hvad systemets omfattende værktøjskasse kan byde på samt hvordan man kommer rigtig fra start på www.journaldigital.dk

Skovvænget 9 · 2970 Hørsholm · +45 2072 5522 · info@journaldigital · journaldigital.dk

Journal Digital  

Journal Digital

Journal Digital  

Journal Digital

Advertisement