Page 1

Research & Development Pluryn 2014 Wetenschap en praktijk hand in hand

1


Deze folder lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergroot glas. Daarnaast staan eenvoudige teksten. Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst. Maar dan korter.


Inhoud: Voorwoord

4-5

Hoe is R&D Pluryn georganiseerd?

8-9

Kernteam R&D

9

Wetenschappelijk adviseur 2013-2017

9

Met wie werkt R&D samen?

10

Samenwerkingspartners

10

Innovatie & Technologie

12

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

12

Expertiselijn 1: Open leefklimaten als onderdeel van trajectzorg

14

Casus: Leefklimaatonderzoek Het Hietveld

15

Expertiselijn 2: Zelfregie en sociale integratie

16

R&D draagt bij aan de versterking van cliĂŤnten door:

16

Casus: Verzwaard adviesrecht in eenvoudige app

17

Casus: Serious game DOJO voor jongeren met emotieregulatieproblemen

18

Expertiselijn 3: Internaliserende problematiek en agressie

19

Expertiselijn 4: Middelengebruik en gedragsproblemen

20

Casus: Take it personal!

21

Zorgevaluatie onderzoek

22

Routine Outcome Monitoring (ROM)

23

Follow-up

24

Promotieprojecten

25

Publicaties van de onderzoekers van R&D Pluryn 2012/2013

27


R&D bij Pluryn: Pas tevreden als de cliĂŤnt verbetering merkt

Kennis is belangrijk voor Pluryn. Onderzoekers werken daarom bij Pluryn. R&D is een speciale afdeling voor onderzoek. R&D is een Engelse afkorting. Het betekent Onderzoek & Ontwikkeling. R&D onderzoekt of Pluryn het goed doet. Pluryn verbetert zo de ondersteuning aan cliĂŤnten.

4


Pluryn biedt een breed pallet van specialistische behandeling en ondersteuning aan jeugdigen en (jong)volwassenen met complexe problematiek. Onze dienstverlening strekt zich uit over alle levensdomeinen: wonen, leren, werken, dagbesteding en vrije tijd. Dit betekent dat Pluryn een kennisintensieve organisatie is. Cliënten mogen van ons verwachten dat we continu onze deskundigheid onderhouden, ontwikkelen en verbeteren. Zij moeten erop kunnen rekenen dat onze dienstverlening voldoet aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en gebruik maakt van de modernste technologie. Dit zijn precies de redenen waarom Pluryn een eigen afdeling Research & Development (R&D) heeft. In een snel veranderende wereld willen we dat wetenschap en praktijk hand in hand gaan. Getalenteerde wetenschappers zijn een aantal jaar in dienst van Pluryn en onderhouden tegelijkertijd nauwe banden met universiteiten en kenniscentra. Kennis en ervaring van cliënten, professionals en wetenschappers worden intern met elkaar verbonden, waardoor flexibele kennisnetwerken ontstaan. Kennis in personen (menselijk kapitaal) en tussen personen (sociaal kapitaal) vormen de inspiratie voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De gezamenlijke betrokkenheid bij het resultaat voor onze cliënten zorgt voor een vloeiende samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Voor ons stopt wetenschap niet bij de rapportage van onderzoeksresultaten. Kennis moet worden vertaald naar professioneel handelen. Dit komt naar onze mening het beste tot stand als wetenschappers, professionals en cliënten samen leren, ontwikkelen en innoveren. Pas als de cliënt aantoonbaar betere ondersteuning krijgt, heeft R&D goed werk geleverd. Zo zitten de medewerkers van R&D Pluryn in elkaar. Het is dan ook met trots dat we u ons eerste jaarboek aanbieden. Hierin leest u hoe R&D is georganiseerd en op welke terreinen we actief zijn. We laten zien waar onze inspanningen toe hebben geleid en illustreren dat met enkele concrete voorbeelden. Voor wie meer wil weten, hebben we een lijst met projecten, publicaties en presentaties van onze onderzoekers toegevoegd.

Ik wens u veel leesplezier.

Dr. Ignace Vermaes

Manager Research & Development Pluryn

5


6


7

Foto: Martine Sprangers fotografie


Hoe is R&D Pluryn georganiseerd? De afdeling Research & Development van Pluryn werkt iedere dag hard aan de verbetering van zorg voor mensen met complexe ondersteuningsvragen. We vertalen wetenschappelijke inzichten, verkregen uit onderzoek, naar nieuwe of verbeterde dienstverlening. R&D bestaat uit een kernteam van senior onderzoekers en ontwikkelaars. Dit team initieert en begeleidt onderzoek, innovaties en kennisdeling. Daarnaast bestaat het kernteam uit procesbewakers die zorgen voor de logistiek van onderzoek en databeheer. De manager onderhoudt de interne en externe contacten, is meewerkend voorman, schrijvend onderzoeker en soms co-promotor. R&D heeft een onafhankelijk wetenschappelijk adviseur die het kernteam adviseert en ondersteunt bij de vormgeving van expertiselijnen. Veel onderzoek wordt uitgevoerd door junior onderzoekers, promovendi en studenten. Dit zijn voornamelijk professionals van Pluryn die hun kennis willen verdiepen. Zo geeft Pluryn vorm aan het zogenaamde scientist-practitioner model, dat wil zeggen dat de professionals hun deskundigheid blijven ontwikkelen door vragen uit hun praktijk te verbinden aan wetenschappelijke reflectie en onderzoek. R&D wordt deels gefinancierd uit de omzet van Pluryn en deels uit subsidies. In 2013 werd ruim 20% van de activiteiten gerealiseerd op basis van verworven subsidies. In het meerjarenbeleid van R&D is een prestatieafspraak vastgelegd om dit percentage jaarlijks met 10% te laten groeien tot 50% in 2016. De thuisbasis van R&D is het hoofdkantoor van Pluryn in Nijmegen, maar de onderzoekers, ontwikkelaars en procesbewakers zijn vaker te vinden op de locaties waar Pluryn ondersteuning en behandeling biedt. We streven uiteindelijk naar een afdeling met veertig mensen. Zodat er bij ieder organisatieonderdeel van Pluryn mensen zijn die actief onderzoek doen.

8


Kernteam R&D • Dr. Ignace Vermaes, manager • Everlien van Ark, procesbewaking Follow-up • Roy Dennissen, filmmaker en RVE intranet redacteur • Dr. Petra Helmond, sr. onderzoeker-ontwikkelaar • Drs. Cecile Huitink, sr. onderzoeker-ontwikkelaar • Manon ter Hoeven, procesbewaking & implementatie ROM • Karin Kraai, secretaresse & procesbewaking ROM • Dr. Karin Nijhof, sr. onderzoeker-ontwikkelaar • Dr. Evelien Poelen, sr. onderzoeker-ontwikkelaar • Dr. Floor van Santvoort, sr. onderzoeker-ontwikkelaar

Wetenschappelijk adviseur 2013-2017 Prof. dr. Rutger Engels Hoogleraar Orthopedagogiek: opvoedings- en gedragsproblemen Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen Trimbos Instituut, Utrecht

R&D werkt op het hoofdkantoor in Nijmegen. Maar ook op andere plaatsen bij Pluryn. De manager leidt de afdeling. Er werken onderzoekers en studenten. Andere mensen helpen om alles te regelen. Iemand van buiten geeft raad over het onderzoek. Het geld komt van Pluryn en subsidies.

9


Met wie werkt R&D samen? R&D werkt nauw samen met landelijke kenniscentra en universiteiten. Alle senior onderzoekers hebben naast hun aanstelling bij Pluryn, een aanstelling bij een universiteit. R&D investeert in het bijzonder in drie wetenschappelijke consortia: • Inside out, Academische Werkplaats Jeugd, Radboud Universiteit Nijmegen • Sterker op eigen benen, Radboudumc Nijmegen • Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Samenwerkingspartners • Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioral Science Institute • Universiteit van Amsterdam, Child Development & Education • Universiteit van Maastricht, Forensische Psychologie • Universiteit van Tilburg, Tranzo • Universiteit van Utrecht, Ontwikkelingspsychologie • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Zorgalliantie.nu! • Hogeschool Leiden, Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid • R&D afdeling Dr. Leo Kannerhuis Nederland • Praktikon • Rutgers WPF Kenniscentrum seksualiteit • Trimbos Instituut • Vilans • VOBC Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC) • Jeugdzorg Nederland (JN) • Nederlands Jeugdinstituut (NJi) • Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) • Platform WODC – behandeling van delinquente meiden • European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other Involved Professions (EFCAP) • European Platform for Revalidation (EPR) • European Scientific Association on Residential and Foster Care for Children and Adolescents (EUSARF)

10


R&D van Pluryn werkt samen met: • universiteiten • hoge scholen • instellingen voor kennis Alle onderzoekers werken niet alleen voor Pluryn: zij werken ook voor de universiteit. Pluryn werkt heel veel samen met: Radboudumc ziekenhuis en Radboud Universiteit en met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

11


Innovatie & Technologie Pluryn is mede-initiatiefnemer van Quli, een internetplatform voor mensen met een zorgvraag. Quli geeft hen toegang tot zelfmanagement applicaties, psychoeducatie, eHealthmodules en in de toekomst hun individuele plan. Ook biedt Quli mogelijkheden om via een chat- of beeldbelverbinding te communiceren met begeleiders/behandelaars van Pluryn. R&D heeft bijzondere aandacht voor onderzoek naar de toepasbaarheid van technologische innovaties in de zorg. In het kader van eHealth ontwikkelt en test R&D nieuwe hulpmiddelen, die bijdragen aan het vergroten van zelfregie van cliënten. Met name is R&D geïnteresseerd in de meerwaarde van games voor het leren reguleren van emoties en sociale vaardigheden. Daarvoor participeert R&D in The Play Nice Institute (www.theplayniceinstitute.com). Dit instituut is een internationale samenwerking tussen sociale wetenschappers en game developers die games testen en ontwikkelen. Binnen Pluryn worden de games Dojo en Mindlight de komende jaren getest.

Toegepast wetenschappelijk onderzoek Eén van de grootste uitdagingen in de zorg is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar nieuwe, verbeterde vormen van dienstverlening. Hoe kan Pluryn bewezen effectieve diensten ontwikkelen, die passen bij de cliënten en de professionals? Om kennis en expertise te behouden, te delen en door te ontwikkelen, heeft R&D Pluryn vier centrale expertiselijnen vastgesteld. Door de dienstverlening juist op deze thema’s te innoveren en ontwikkelen, verwacht Pluryn het verschil te maken voor cliënten. 1. Open leefklimaten als onderdeel van trajectzorg 2. Zelfregie en sociale integratie (buurt, school en werk) 3. Internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma) en agressie 4. Middelengebruik en gedragsproblemen Verweven door deze vier thema’s zijn Innovatie & Technologie.

12


Computers en mobieltjes zijn zeer nuttig. Ook de zorg kan die goed gebruiken. Pluryn doet mee aan Quli. Quli geeft toegang tot handige apps en spelletjes. Je kunt ook beeldbellen met de begeleider. Games kunnen zeer leerzaam zijn. Pluryn test de games Dojo en Mindlight.

R&D van Pluryn doet veel onderzoek. Daardoor krijgt R&D veel kennis. Die kennis gebruikt Pluryn in de praktijk. De ondersteuning van cliĂŤnten verbetert hierdoor. Er is onderzoek naar: 1. open leefklimaten: behandeling in leefgroepen 2. zelfregie en meedoen in de maatschappij 3. problemen door angst, verdriet en boosheid 4. problemen met gedrag door drank en drugs

13


Expertiselijn 1: Open leefklimaten als onderdeel van trajectzorg De dienstverlening van Pluryn is een specialistische interventie in de levensloop van een cliĂŤnt. Deze specialistische interventie vindt vaak plaats binnen een woonvorm van Pluryn. Uitgangspunt is dat het verblijf in een woonvorm zo kort mogelijk is, maar zo lang als noodzakelijk. Wonen bij Pluryn is voor de meeste cliĂŤnten slechts tijdelijk en vormt onderdeel van een behandeltraject dat zich richt op een perspectief in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat behandeling het meest effectief is in een open leefklimaat dat zich kenmerkt door positieve steun, mogelijkheden tot groei, heldere regels en een veilige onderlinge sfeer tussen cliĂŤnten. Ook het benadrukken van competenties in plaats van beperkingen vergroot de effectiviteit van een behandeltraject. R&D draagt bij aan de ontwikkeling van deze leefklimaten door onderzoek naar kwaliteitsaspecten van het basisklimaat binnen de woonvoorzieningen van Pluryn, ontwikkeling van de basismethodiek Competentie Gericht Werken en ontwikkeling van specialistische groepsinterventies zoals Leef je in! (een presociale vaardigheidstraining voor jongeren met LVB) en Op Volle Kracht (een cognitieve gedragstraining voor depressie en angst bij jongeren met LVB).

Jongeren hebben soms veel problemen. Zij komen dan bij Pluryn in leefgroepen. De jongeren krijgen daar behandeling. R&D doet onderzoek naar de leefgroepen. Zo kan Pluryn de behandeling verbeteren.

14


Het Hietveld is een locatie van Pluryn in Beekbergen. Het Hietveld stelde vragen aan 58 cliënten. Hoe goed vonden zij hun leefgroep? De uitkomst van het onderzoek: • Goede leefgroepen hebben minder problemen. • Cliënten moeten soms beter met elkaar omgaan. Het Hietveld gaat nu dingen verbeteren.

Casus: Leefklimaatonderzoek Het Hietveld

van Het Hietveld interviewde vervol-

ontwikkelen. Maar ze ervaren

gens 58 cliënten over het leefklimaat.

soms ook communicatieproblemen.

Petra Helmond analyseerde de

Daarnaast moet de sfeer tussen

resultaten. Uit het onderzoek blijkt

cliënten onderling in sommige

dat de kwaliteit van het leefklimaat

huizen verbeterd worden. Deze

In de huizen van het Hietveld wonen

op Het Hietveld vergelijkbaar is met

verbeterpunten zijn door de

(jong)volwassenen met LVB en

instellingen in de jeugdzorg. Hoe

clusterleiders in de jaarplannen

gedragsproblemen. R&D heeft gestan-

beter het leefklimaat hoe kleiner de

opgenomen. Volgend jaar wordt

daardiseerde vragenlijsten (van der

internaliserende en externaliserende

het onderzoek herhaald en zijn

Helm, 2011) samen met medewerkers

gedragsproblematiek. Cliënten geven

we benieuwd of het klimaat

van het Hietveld aangepast voor

aan dat ze goede hulp krijgen en

verbeterd is.

mensen met LVB. Marc van Veen

gestimuleerd worden om zich te 15


Expertiselijn 2: Zelfregie en sociale integratie De participatievraag van de cliënt is uitgangspunt voor het handelen van de professionals van Pluryn. Pluryn creëert in samenwerking met de cliënt een omgeving waarin de cliënt wordt uitgedaagd en gestimuleerd, vaardigheden te ontwikkelen die zijn/haar (maatschappelijke) participatie bevorderen. Toename van de zelfregie maakt cliënten sterker waardoor ze nog beter in staat zijn om hun ondersteuningsvraag en perspectief aan te geven.

R&D draagt bij aan de versterking van cliënten door: • ontwikkeling van de App verzwaard adviesrecht waarmee cliënten beter gebruik kunnen maken van hun recht op inspraak; • onderzoek naar de Talentenexpeditie (methodiek van het REA College om jongeren naar arbeid te begeleiden); • onderzoek naar de meerwaarde van Trajectcoaches die vanuit Person Centered Planning principes cliënten begeleiden bij het vinden van een passende dagbesteding; • onderzoek naar de Informele sociale netwerken van mensen met LVB; • onderzoek naar communicatie tussen cliënten met (L)VB en huisartsen; • de ontwikkeling van Change Your Mindset (een interventie om cliënten te laten ervaren dat ze kunnen veranderen).

Cliënten bij Pluryn hebben zelfregie. Zij doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Hoe worden cliënten sterker in de samenleving? R&D doet onderzoek naar: 1. een app voor de cliëntenraad 2. de Talentenexpeditie van REA College 3. cliënten begeleiden naar dagbesteding 4. netwerken van mensen met Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 5. hoe praten cliënten met (L)VB met hun huisarts? 6. cliënten laten ervaren dat ze kunnen veranderen 16


Pluryn maakte een app voor de cliëntenraad. De onderwerpen zijn hiermee makkelijk te begrijpen. Er staan ook filmpjes in de app. Is er een vergadering van de cliëntenraad? Dan bereiden de cliënten zich voor met de app.

Casus: Verzwaard adviesrecht in eenvoudige app

Dennissen, samen met ondersteuners

en sneller te kunnen begrijpen.

en leden van de cliëntenraden, Vilans

Daarnaast stelt de app cliëntenraden

en softwarebedrijf MASC, de app Mijn-

in staat om audiovisueel materiaal te

adviesrecht. Deze app, voor mobiele

uploaden, zodat cliënten zich van te

telefoons, iPads en pc’s, helpt cliënten

voren een mening kunnen vormen en

Met subsidie van NutsOhra ontwik-

met LVB om de onderwerpen van het

zich beter kunnen voorbereiden op

kelden Floor van Santvoort en Roy

verzwaard adviesrecht gemakkelijker

vergaderingen van de cliëntenraad.

17


Games zijn heel goed voor oefening. Je oefent voor een hogere score. DOJO is een game tegen stress. Jongeren vinden DOJO leuk. Het onderzoek is bij De Beele en De Hoenderloo Groep.

Casus: Serious game DOJO voor jongeren met emotieregulatieproblemen

blijven oefenen om een hogere score

rustig en diep ademhalen terwijl je

te halen. Dit mechanisme biedt een

iets spannends doet. Hoe beter je

ideale context waarin cliënten door

ademt, hoe beter je scoort. Maar

veel oefenen nieuwe vaardigheden

werkt Dojo ook echt om je emoties te

kunnen aanleren. Dojo is zo’n serious

leren reguleren? Dit onderzoekt Karin

game. De game is gekoppeld aan

Nijhof samen met onderzoekers van

een biofeedbacksysteem waarmee

de Radboud Universiteit op locaties

hartslag en huidgeleiding worden

De Beele en De Hoenderloo Groep.

Van serious games worden grotere

gemeten. Terwijl je Dojo speelt, zie je

Eén ding weten we al uit de eerste

effecten verwacht. Bij het spelen van

op het scherm hoe veel stress je hebt.

pilot: jongeren vinden Dojo leuk om

games zijn mensen namelijk gewend

De Dojo meester legt technieken uit

te spelen en ze blijven inderdaad

om, als iets de eerste keer niet lukt, te

om stress te reduceren. Bijvoorbeeld

volhouden.

18


Expertiselijn 3: Internaliserende problematiek en agressie Cliënten met moeilijk te begrijpen gedragsproblemen vormen een voortdurende uitdaging voor de professionals van Pluryn. Zij weten als geen ander dat je als hulpverlener moet zoeken naar de onderliggende factoren die de gedragsproblematiek veroorzaken en in stand houden. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren legt steeds vaker het verband tussen internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma) en gedragsproblemen. Om die reden kiest Pluryn bewust voor de ontwikkeling van expertise op dit gebied en de ontwikkeling van interventies die gericht zijn op de behandeling van internaliserende problematiek.

R&D draagt bij aan deze expertise door: • onderzoek naar Mindfullness bij cliënten met LVB en Emotie Regulatie Training (ERT) en Body Talk (voor meiden) bij jongeren met gedragsproblemen; • onderzoek naar de Body Guard (een technologisch hulpmiddel voor stressmonitoring) bij (jong)volwassenen die starten op de arbeidsmarkt; • onderzoek naar Dojo (een serious game voor emotieregulatie) bij jongeren met en zonder LVB; • de ontwikkeling van KOPP/KOVP voor jongeren met LVB (een interventie voor kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek); • de ontwikkeling van Op Volle Kracht (een cognitieve gedragstraining voor depressie en angst) in residentiële settings voor jongeren met en zonder LVB.

Veel cliënten hebben problemen met gedrag. Waar komen die problemen vandaan? Pluryn onderzoekt dat. Veel problemen komen door angst en verdriet.

19


Expertiselijn 4: Middelengebruik en gedragsproblemen Het gebruik van middelen (alcohol en drugs) door jongeren en (jong)volwassenen met LVB vormt een urgent probleem. De negatieve gevolgen van middelengebruik zijn groter voor jongeren met LVB dan voor normaal begaafde jongeren, vanwege extra schadelijke effecten op de hersenen en interferentie met medicatie. Ondanks het verontrustende middelengebruik bij mensen met LVB, weten we weinig over oorzaken en risicofactoren. Ook zijn er in Nederland amper effectieve preventieve interventies voor deze doelgroep. Dit is voor Pluryn de aanleiding om een onderzoekslijn op het gebied van middelengebruik op te zetten. Het doel is tweeledig. Ten eerste willen we inzicht krijgen in de aard en omvang en de risicofactoren van middelengebruik bij onze cliĂŤnten. Ten tweede willen we evidence-based interventies op het gebied van preventie doorontwikkelen voor mensen met LVB. Binnen deze expertiselijn doet R&D screeningsonderzoek naar middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen met LVB en complexe gedragsproblemen. Daarnaast ontwikkelt R&D een nieuwe interventie ter voorkoming van verslaving voor mensen met LVB: Take it Personal!

Jongeren met LVB* gebruiken veel drank en drugs. Hierdoor krijgen zij meer problemen met gedrag. Pluryn onderzoekt waarom jongeren gebruiken. En wat de gevaren precies zijn. *LVB= Licht Verstandelijke Beperking

20


Hoe voorkom je drugsgebruik bij jongeren. Pluryn gebruikt daarvoor Take It Personal. Sommige personen gebruiken eerder drugs. Pluryn probeert er dan vroeg bij te zijn.

Casus: Take it personal!

te voorkomen of terug te dringen. De

impulsiviteit. Er wordt gewerkt met

interventie richt zich op twee factoren

voorbeelden uit het dagelijks leven

die risicovol zijn voor het ontwikkelen

van jongeren. Esmee Schijven, behan-

van problematisch middelengebruik:

delaar van De Beele, zal de komende

R&D ontwikkelt de interventie ‘Take

ervaring met middelengebruik op

jaren promoveren op dit onderwerp.

it personal!’ op basis van andere

relatief jonge leeftijd en het hebben

Onder begeleiding van Evelien Poelen

evidence-based interventies. Dit is

van een risicovol persoonlijkheidspro-

en Rutger Engels zal zij de interventie

een veelbelovende preventieve inter-

fiel. Denk daarbij aan angstgevoelig-

vormgeven en onderzoeken.

ventie, bedoeld om beginnend mid-

heid, gevoeligheid voor depressie of

delengebruik onder jongeren met LVB

negatief denken, sensatie zoeken en 21


Zorgevaluatie onderzoek Bij een doelmatige dienstverlening evalueren de cliënt en de professional regelmatig hoe het staat met de uitkomsten. Hoe goed gaat de cliënt vooruit? Of, hoe goed gaat het met een groep cliënten? Pluryn streeft ernaar om de evaluatie van ondersteuning en behandeling in te richten volgens het zorgevaluatiemodel van Veerman (2007; zie figuur). Dit model is ontwikkeld door Praktikon en het Nederlands Jeugdinstituut. Naast het meten van afname van problematiek, wordt het steeds belangrijker om inzicht te bieden in de toename van zelfredzaamheid, zelfregie en participatie.

Cliëntwaardering

Doelgroep

Interventie

Figuur Zorgevaluatiemodel

Uitkomst

Doelrealisatie Afname/stabilisatie problematiek en toename zelfredzaamheid

Volgens het zorgevaluatiemodel is het van belang om helder te maken hoe interventies (ondersteuning en behandeling) aansluiten bij de vragen van individuele cliënten en groepen cliënten met gedeelde zorgvragen. Vervolgens moeten de uitkomsten van de dienstverlening systematisch onderzocht worden, door middel van: 1. Routine Outcome Monitoring (ROM) 2. Follow-up onderzoek

22


Routine Outcome Monitoring (ROM) Bij Routine Outcome Monitoring (ROM) is het de bedoeling dat cliënt en professional van Pluryn bij evaluatiemomenten, zoals de behandelplanbespreking, gebruikmaken van drie bronnen van informatie: 1. De ervaringen van de cliënt. 2. De ervaringen van de professional. 3. Geobjectiveerde informatie gemeten met standaard meetinstrumenten. Het gebruik van standaardinstrumenten geeft een meer geobjectiveerde dimensie aan de evaluatiemomenten, waardoor heel efficiënt een breed aantal onderwerpen gevolgd kan worden. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat standaardinstrumenten extra motiverend werken. ROM leidt vaak tot een kortere behandelduur en een langduriger effect. In sommige sectoren is ROM al verplicht: GGZ en JeugdzorgPlus. In andere sectoren waarin Pluryn werkzaam is, worden momenteel ROM-systemen ontwikkeld. De onderzoekers en procesbewakers van R&D werken hierbij nauw samen met de professionals op de locaties van Pluryn: wat is het beste instrument om de zorg te evalueren en op welke momenten doe je dit? Telkens gaat het om maatwerk.

Follow-up onderzoek Naast de vraag hoe het tijdens het dienstverleningsproces gaat met de cliënt, is Pluryn geïnteresseerd in de vraag hoe het gaat met cliënten na afloop van de dienstverlening. Hoe goed kunnen zij participeren in de samenleving na afloop van de zorg? Wat vonden cliënten achteraf gezien van de ondersteuning en behandeling van Pluryn? Deze vragen onderzoekt Pluryn bij een aantal locaties, waaronder De Hoenderloo Groep en De Beele, met behulp van follow-up onderzoek. Oud-cliënten worden door de procesbewakers benaderd om deel te nemen aan een interview thuis of een telefonische enquête. Zo maken we de leercyclus compleet.

23


Follow-up onderzoek

Veel cliĂŤnten blijven kort bij Pluryn. Hoe gaat het daarna met hen? Wat vinden zij van de ondersteuning? Doen ze mee in de samenleving? Pluryn heeft daarvoor vervolg onderzoek.

24


Promotieprojecten Leef je in! Pre-sociale vaardigheidstraining voor jongeren met LVB en gedragsen/of ontwikkelingsproblematiek. Onderzoekslijn Open leefklimaten als onderdeel van het behandeltraject Promovenda

Drs. Judith Arendsen

Begeleiding Prof. dr. Rutger Engels, Dr. Floor van Santvoort, Dr. Maroesjka van Nieuwenhuizen, Drs. Mia Ament, Dr. Ignace Vermaes Periode

2013- 2017

Subsidie

Dr. CouvĂŠe Fonds

Eerstelijnszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen: De invloed van verbeteringen in de informatieuitwisseling op de toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg voor mensenmet verstandelijke beperkingen. Onderzoekslijn Zelfregie en sociale integratie (buurt, school en werk) Promovenda

Drs. Mathilde Mastebroek, AVG

Begeleiding Prof. dr. Henny Schrojenstein Lantman- de Valk Periode

2011-2016

Subsidie

ZonMW

Change your Mindset. Onderzoekslijn

Zelfregie en sociale integratie

(buurt, school en werk)

Promovenda

Drs. Fenneke Verberg

Begeleiding

Prof. dr. Geert-Jan Overbeek,

Dr. Petra Helmond,

Dr. Sander Thomaes,

Dr. Ignace Vermaes

Periode

2013-2017

Subsidie

Dr. CouvĂŠe Fonds

25


Op Volle Kracht. A brief basic intervention in complex cases with internalizing and externalizing disorders. A screening – RCT approach including transfer to the youth welfare and care system. Onderzoekslijn

Internaliserende problematiek

(angst, depressie en trauma)

en agressie

Promovenda

Drs. Martine Weeland

Begeleiding

Prof. dr. Jan Buitelaar,

Prof. dr. Rutger Engels,

Dr. Karin Nijhof,

Dr. Ignace Vermaes

Periode

2012-2016

Subsidie

ZonMW

Jij bent Okay: competentieprogramma voor jongeren met LVB en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOVP). Onderzoekslijn

Internaliserende problematiek

(angst, depressie en trauma)

en agressie

Promovenda

Yvon Riemersma, MSc

Begeleiding

Prof. dr. Clemens Hosman,

Prof. dr. Jan Janssens,

Dr. Floor van Santvoort,

Dr. Ignace Vermaes

Periode

2013-2017

Subsidie

ZonMW en Jubileumprijs Antonia

Wilhelmina Fonds

Take it personal! De werkzaamheid van een preventieprogramma voor middelengebruik en co-morbide gedrags-problemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking in behandelcentra.

26

Onderzoekslijn

Middelengebruik en gedragsproblemen

Promovenda

Drs. Esmee Schijven

Begeleiding

Prof. dr. Rutger Engels,

Dr. Evelien Poelen,

Dr. Ignace Vermaes

Periode

2013-2017


Publicaties van de onderzoekers en behandelaren van Pluryn 2012/2013 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES • Bastiaansen, I.L.W., Kroes, G., Nijhof, K.S., Delsing, M.J.M.H., Engels, R.C.M.E., & Veerman, J.W. (2012). Measuring group care worker interventions in residential youth care. Child & Youth Care Forum, 41, 447-460.

• Helmond, P. (2013). Inside Out: Program Integrity and Effectiveness of the Cognitive-Behavioural Program EQUIP for Incarcerated Youth. Proefschrift Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. • Helmond, P., Overbeek, G., & Brugman, D. (2012). Program integrity and effectiveness of a cognitive behavioral intervention

• Breteler, R., Pesch, W., Nadorp, M., De Best, N., & Tomasoa, X.

for incarcerated youth on cognitive distortions, social skills, and

(2012a). Neurofeedback bij kinderen en jongeren met LVB- en

moral development. Children and Youth Services Review, 34(9),

ADHD-problematiek verblijvend in een residentiële behandelvoorziening. Onderzoek & Praktijk, 10, 17-29. • Breteler, R., Pesch, W., Nadorp, M., De Best, N., & Tomasoa, X. (2012b). Neurofeedback in Residential Children and Adolescents with Mild Mental Retardation and ADHD Behavior. Journal of Neurotherapy: Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience, 16, 172-182. • Engels, R.C.M.E., Poelen, E.A.P., Spijkerman, R., & Ter Bogt, T.

1720-1728. • Helmond, P., Overbeek, G., & Brugman, D. (2013). A Multiaspect Program Integrity Assessment of the Cognitive-Behavioral Program EQUIP for Incarcerated Offenders. International journal of offender therapy and comparative criminology. Online first. • Kleinjan, M., Poelen, E.A.P., Engels, R.C.M.E., & Verhagen, M. (2012). Dual growth of adolescent smoking and drinking: Evidence for an interaction between the mu opioid receptor (OPRM1) A118G

(2012). The effects of music genre on young people’s alcohol con-

polymorphism and sex. Addiction Biology. Epub ahead of print.

sumption: An experimental observational study. Substance Use &

• Kroes, G., Vermaes, I.P.R., & Veerman, J.W. (2012). Effectmeting in

Misuse, 47, 180-188. • Hanewinkel, R., Sargent, J.D., Karlsdóttir, S., Jónsson, S.H., Mathis, F., Faggiano, F., Poelen, E.A.P., Scholte, R.H.J., Florek, E., Sweeting,

de jeugdzorg: Landelijk en lokaal tegelijk? Casus ‘De Hoenderloo Groep’. Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, 50, 556 - 566 • Nijhof, K.S., Otten, R. & Vermaes, I.P.R. (2013). Stability of Post-Tre-

H., Hunt, K., & Morgenstern, M. (2013). High youth access to

atment Functioning after Residential Treatment: The Perceptions

movies that contain smoking in Europe compared with the USA.

of Parents and Adolescents. Children & Youth Services Review,

Tobacco Control, 22,241-244.

accepted.

• Hanewinkel, R., Sargent, J.D., Poelen, E.A.P., Scholte, R.H.J., Florek,

• Nijhof, K.S., Scholte, R.H.J., Burk, W.J., Van Dam, C., Veerman, J.W.,

E., Sweeting, H., Hunt, K., Karlsdottir, S., Jonsson, S.H., Mathis, F.,

& Engels, R.C.M.E. (2012). Sexual behavior of institutionalized

Faggiano, F., & Morgenstern, M. (2012). Drinking in movies and

girls: Risk factors and treatment improvement. Residential Treat-

adolescent binge drinking: Cross-sectional study in six European

ment for Children & Youth, 29, 1-14.

countries. Pediatrics, 129, 709-720.

27


• Nijhof, K.S., Scholte, R.H.J., Van Dam, C., Engels, R.C.M.E., & Veer-

• Vermaes, I.P.R., Konijn, C., Nijhof, K., Strijbosch, E. & van Dom-

man, J.W. (2012). Seksueel gedrag van meisjes binnen de gesloten

burgh, L. (2012). Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing

jeugdzorg: Doelgroepkenmerken en functioneren na behandeling.

en benuttingsmogelijkheden van de monitor JeugdzorgPlus. Den

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51, 506-516.

Haag: ZonMW.

• Nijhof, K.S., Vermulst, A., Veerman, J.W., Van Dam, C., Engels,

• Vermaes I.P.R. & Nijhof, K. S. (2014). Zijn jongeren in JeugdzorgPlus

R.C.M.E., & Scholte, R.H.J. (2012). The associations between struc-

anders dan jongeren in de open residentiële jeugdzorg? [Are

tural treatment characteristics and post-treatment functioning

juveniles in secured youth care different from juveniles in open

in compulsory residential care. Child & Youth Care Forum, 41,

residential youth care?]. Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk,

387-406. • Reupert, A., Cuff, R., Drost, L., Foster, K., Van Doesum, K., & Van

52, accepted. • Vermaes, I.P.R., Nijhof, K.S., Konijn, C., & Jambroes, T. (2013). Stati-

Santvoort, F. (2012). Intervention programs for children whose pa-

sche en dynamische kenmerken van jeugdigen in JeugdzorgPlus.

rents have a mental illness: A review. MJA Open, 1 (Suppl 1), 18–22.

Orthopedagogiek: Onderzoek & Praktijk, accepted.

• Van der Helm, P., Nijhof, K.S., Harder, A.T., Van Dam, C., De Swart,

• Vermaes, I.P.R., Van Susante, A.J.M., & Van Bakel, H.J.A. (2012).

J., Stams, G., & Knorth, E.J. (2012). De hardnekkige mythe dat ‘niks

Psychological functioning of siblings in families of children with

werkt’ in de gesloten jeugdzorg; aanbevelingen voor professio-

chronic health conditions: A meta-Analysis. Journal of Pediatric

nals. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 11, 470-480.

Psychology, 37(2), 166-184.

• Van Santvoort, F. & Goossens, F. (2013). Doe-praatgroep: preven-

• Voogt, C. V., Kuntsche, E., Kleinjan, M., Poelen, E. A. P., Lemmers,

tieve ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische

L. A., Engels, R. C. M. E. (2013). Using ecological momentary ases-

problemen en/of verslavingsproblemen. In: S. Bögels & C. Braet

sement in testing the effectiveness of an alcohol intervention:

(Eds.). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescen-

a two-arm parallel group randomized controlled trial. PLoS One,

ten met psychische klachten, deel 2. Amsterdam: Boom. • Van Santvoort, F. (2013). Support groups for children at risk: a

8(11). • Voogt, C.V., Kleinjan, M., Poelen, E.A.P., Lemmers, L.A., Engels,

study on risk levels and intervention effects in children of men-

R.C.M.E. (2013). The effectiveness of a web-based brief alcohol

tally ill or addicted parents. Proefschrift Klinische Psychologie,

intervention in reducing heavy drinking among adolescents aged

Radboud Universiteit Nijmegen.

15--20 years with a low educational background: a two-arm paral-

• Van Santvoort, F., Hosman, C., Van Doesum, K., & Janssens, J. (2013). Children of mentally ill parents participating in preventive support groups: Parental diagnoses and child risk. Journal of Child and Family Studies, accepted. • Van Santvoort, F., Hosman, C.M.H., Van Doesum, K.T.M., & Jans-

lel group cluster randomized controlled trial. BMC Public Health. 30, 694. Epub ahead of print. • Voogt, C.V., Poelen, E.A.P., Kleinjan, M., Lemmers, L.A., Engels, R.C.M.E. (2013). The development of a web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking among college students:

sens, J.M.A.M. (2013). Effectiveness of preventive support groups

an Intervention Mapping approach. Health Promotion Internatio-

for children of mentally ill or addicted parents: A randomized

nal. Mar 22. Epub ahead of print.

controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry. Online. • Van Santvoort, F., Hosman, C.M.H., Van Doesum, K.T.M., & Jans-

• Voogt, C.V., Poelen, E.A.P., Kleinjan, M., Lemmers, L.A., Engels, R.C.M.E. (2013). The effectiveness of the ‘what do you drink’

sens, J.M.A.M. (2013). Children of mentally ill or addicted parents

web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking

participating in preventive support groups. International Journal

among students: a two-arm parallel group randomized controlled

of Mental Health Promotion, accepted.

trial. Alcohol & Alcoholism, 48, 312-321.

28


• Voogt, C.V., Poelen, E.A.P., Lemmers, L.A. & Engels, R.C.M E. (2012). The effectiveness of a web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking among adolescents aged 15 to 20 years with a low educational background: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15, 13-83. • Zijlmans, L., Huitink, C., Embregts, P., Veerman, J.W., & Verhoeven, L. (2012). Exploring the determination of staff judgements on their own behaviour and behaviour style, Journal of Intellectual Disability Research, 56(7-8), 772-772.

• Nijhof, K. S. (2012). Op de goede weg? Routine outcome monitoring van gedragsproblemen binnen De Hoenderloo Groep 2009-2011. Hoenderloo: R&D Pluryn. • Nijhof, K. S. (2013). Veiligheid binnen De Hoenderloo Groep: Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van jongeren bij De Hoenderloo Groep 2013. Hoenderloo: R&D Pluryn. • Nijhof, K. (2012). Jongeren en ouders over het onderwijs van De Hoenderloo Groep: Cliënttevredenheidsonderzoek mei 2011. Hoenderloo: R&D Pluryn. • Overbeek, T. & Vermaes, I.P.R. (2012). Intern rapport De Hoen-

RAPPORTEN en SCRIPTIES

derloo Groep: Follow-up onderzoek 2003-2010. Hoenderloo: R&D

• Wilschut, M. & Helmond, P. (2012). Checklist verspreiding en bor-

Pluryn.

ging van een interventie. In: M. Wilschut, & C. Chênevert, Borgen

• Pijnenburg, E. N. (2013). Vrienden na residentiële jeugdzorg?

van drie schoolinterventies: de uitdaging van cyclisch verbeteren.

Vergelijkingsstudie van jongeren die bij de Hoenderloo Groep

Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

hebben verbleven met jongeren die thuiswonen. Master thesis

• Berends-Van Raalte, J. (2013). Internaliserende problematiek overschaduwd door externaliserende problematiek? Master thesis Orthopedagogiek, Radboud Universiteit, supervisie F. van Santvoort. • Cranenbroek, M. (2013). Niet-Aangeboren Hersenletsel als

orthopedagogiek, Radboud Universiteit, supervisie I.P.R. Vermaes & K.S. Nijhof. • Poelen, E.A.P. & Vermaes, I.P.R. (2013). Set me free!? Inventarisatie verblijfsduur Pluryn jeugd. Intern rapport, Nijmegen: R&D Pluryn. • Schamp, H. L. (2013). Het verschil in de relatie met broer(s) en

verklaring voor externaliserend probleemgedrag: Een onderzoek

zus(sen) tussen jongeren van residentiële instelling De Hoen-

naar alertheid op Niet-Aangeboren Hersenletsel bij De Hoenderloo

derloo Groep en de controlegroep. Scriptie orthopedagogiek,

Groep. Master thesis Orthopedagogiek, Radboud Universiteit, supervisie F. van Santvoort. • De Doelder, K. (2012). In verbinding leren en ontwikkelen: Onderwijsvisie. Hoenderloo: R&D Pluryn.

Universiteit Utrecht, supervisie I.P.R. Vermaes & K. Buist. • Scholte, E.M., Van der Ploeg, J. D., Vermaes, I.P.R., Frissen, K., Overbeek, T. (2012). Effectiviteit in de residentiële jeugdzorg: evaluatie van de ontwikkeling na een jaar residentiële behande-

• Jongeling, E., Van Scheppingen, L., Nijhof, K., Hofte, S., Van Teulin-

ling in De Hoenderloo Groep. [Effectiveness in Residential Youth

gen, C., Kafft, N., Douiri, O., Van der Helm, P., Stams, G.J. (2012).

Care: Evaluation of young persons’ development one year after

Rapport leefklimaat: De Hoenderloo Groep, locatie Hoenderloo. Den Haag: Stichting Innovatie Alliantie.

treatment in The Hoenderloo Group]. Amsterdam: Nippo. • Steenhuis, A. (2013). Liefde is…? Een vergelijkingsstudie van

• Knooihuizen, R. & Poelen, E.A.P. (2013). Middelengebruik bij jong-

jongeren die bij de Hoenderloo groep hebben verbleven met jon-

volwassen met lvb bij Kemnade: Een inventarisatie bij medewer-

geren die thuis wonen. Master thesis Orthopedagogiek, Radboud

kers. Intern rapport, Groesbeek: R&D Pluryn.

Universiteit, supervisie I.P.R. Vermaes & K.S. Nijhof.

• Mackay, F., & De Weerd, Q. (2012). Niet alléén opgesloten: Een on-

• Toebes, A. (2012). Substance use of adolescents living in residen-

derzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur, leiderschaps-

tial care; Associations with self-control and vulnerability to peer

klimaat, leefklimaat en behandelmotivatie op de residentiele

pressure. Master thesis orthopedagogiek, Radboud Universiteit,

leefgroepen van De Hoenderloo Groep. Scriptie Forensische

supervisie I.P.R. Vermaes & K.S. Nijhof.

Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam.

29


• Van Diggelen, T.W.C. (2012). Is zelfcontrole dé verklaring voor het

• Mastebroek, M. (2012). Enhancing access to primary health care

middelengebruik bij jongeren in de residentiële zorg? Master

for people with intellectual disabilities by support of health

thesis orthopedagogiek, Radboud Universiteit, supervisie I.P.R.

information exchange. Oral presentation at IASSID World Con-

Vermaes & E.A.P. Poelen.

gress, People with Intellectual Disabilities, July 9-14, 2012, Halifax,

• Van Santvoort, F., & Nijhof, K.S. (2012). Jongeren en ouders over De Hoenderloo Groep: Clienttevredenheidsonderzoek 2012. Hoenderloo: R&D Pluryn. • Van Santvoort, F. & Vermaes, I.P.R. (2013). Evaluatie onderzoek naar de uitkomsten van de pilot ‘trajectcoach dagbesteding’. Nijmegen, R&D Pluryn. • Van Scheppingen, L., Jongeling, E., Nijhof, K., Makay, F., De Weerd, Q., Verheij, C., Van der Helm, P., Stams, G.J. (2012). Rapport leefkli-

Canada. • McAnaney, D., Vermaes, I. & Pickhinke, A. (2012). Transition to independent community living. Oral presentation at the EPR Annual Conference, June 27-28, 2012 , Fevik, Norway. • Nijhof, K. S. & Kummeling, R. (2012). De uitvoering van de schorsing en terugplaatsing in de praktijk. Oral presentation at Congres De OTS 90 jaar: Versleten of vitaal? November1, 2012, Leiden. • Nijhof, K. S. (2012), Gender differences in compulsory residential

maat: De Hoenderloo Groep, locatie Deelen. Den Haag: Stichting

youth care. Oral presentation at 3rd EFCAP Congress, Young Offen-

Innovatie Alliantie.

ders and Victims Forensic Psychiatry and Psychology for Children,

• Van Steenbergen, L. (2012). Allochtone jongeren in de Gelderse gesloten jeugdzorg: Onderzoek naar de mening van allochtone

Adolescents and Young Adults. March 8, 2012, Berlin, Germany. • Nijhof, K. S. (2012). Kwaliteitsverbetering door leefklimaatonder-

jongeren binnen de Gelderse gesloten jeugdzorg. Hogeschool

zoek: Verrassingen en niet-verrassingen. Oral presentation at

Utrecht/Zorgbelang Gelderland, supervisie K.S. Nijhof.

Congres Leefklimaat in de Gesloten Jeugdzorg: Goede voorbeelden voor professionals, November 12, 2012, Hogeschool Domstad,

CONGRESPRESENTATIES

Utrecht.

• Helmond, P. (2012). Cognitieve vertekeningen en externalizerend

• Nijhof, K. S. (2012). Meisjes binnen Jeugdzorgplus. Oral presenta-

probleemgedrag: Een meta-analyse. Poster presented at FORCA

tion at Expertmeeting Delinquente meisjes, January 31, 2012, De

poster meeting, June 5, 2012, Utrecht. • Helmond, P., Taxman, F., Bertram, R. Bumbarger, B. (2013).

Eenhoorn, Amersfoort. • Nijhof, K. S. (2013). Follow-up research in residential youth care.

Improving implementation quality and outcomes in youth care.

Oral presentation presented at XIIIth International Conference of

Symposium chaired at Society for Research in Child Development

Forensic Mental Health Services (IAMFMHS), June 20, 2013, MECC,

(SRCD) biennial meeting April 18-20, 2013, Seattle, Washington. • Helmond, P., Vermeas, I., Nijhof, K., Van Domburgh, L., & Pronk, C.

Maastricht. • Nijhof, K., Otten, R., & Vermaes, I.P.R. (2012). Post-treatment

(2013). Monitoring quality and outcomes in forensic and secured

functioning after residential treatment perceived by parents and

youth care. Symposium chaired at XIIIth International Conference

adolescents. Poster presentation at 3rd EFCAP Congress, Young

of Forensic Mental Health Services (IAMFMHS), June 20, 2013,

Offenders and Victims Forensic Psychiatry and Psychology for

MECC, Maastricht.

Children, Adolescents and Young Adults. March 8, 2012, Berlin,

• Huitink C. (2012). Effects of Strength based approach. Workshop presented at the Kennismarkt, May 31, 2012, Kennisplein Gehandicaptensector, in Spant!, Bussum. • Huitink, C. & Embregts, P. (2012). Implementing a strength-based

Germany. • Nijhof, K., Otten, R., & Vermaes, I.P.R. (2012). Post-treatment functioning after residential treatment perceived by parents and adolescents. Poster presentation at 3rd EFCAP Congress, Young

approach: the importance of an extensive staff training program.

Offenders and Victims Forensic Psychiatry and Psychology for

Oral presentation at IASSID World Congress, People with Intellec-

Children, Adolescents and Young Adults. March 8, 2012, Berlin,

tual Disabilities, July 9-14, 2012, Halifax, Canada.

Germany.

30


• Overbeek, T. & Vermaes, I.P.R. (2012). Effectiveness in Residential Youth Care: Evaluation of young persons’ development one year after treatment in The Hoenderloo Group. Presentation at the 12th International Biennial EUSARF Conference, September 4-7, 2012, Glasgow, Scotland. • Overbeek, T., Vermaes, I.P.R., & Ter Hoeven, M. (2012). Effect meten

• Vermaes, I.P.R. (2012). Innovaties in traumazorg. Inivited discussant. 29e Jeugd- en Gezinssymposium, October 11, 2012, Radboud University Nijmegen. • Vermaes, I.P.R., Nijhof, K.S., & Van Domburgh, L. (2013). Secured Youth Care: Implementation of the National Longitudinal Outcome Monitor. Oral presentation presented at XIIIth International Con-

na verblijf: het Follow-up onderzoek. Symposium presented at

ference of Forensic Mental Health Services (IAMFMHS), June 20,

Jeugd in Onderzoek, March 19, 2012, Nieuwegein.

2013, MECC, Maastricht.

• Pijnenburg, E., Vermaes, I., & Nijhof, K. (2013). Vrienden na

• Vermaes, I.P.R., Nijhof, K.S., Ter Hoeven, M. (2013). Jongeren

residentiële jeugdzorg? Vergelijkingsstudie van jongeren die bij de

over hun sociale netwerk na vertrek uit residentiële jeugdzorg.

Hoenderloo Groep hebben verbleven met jongeren die thuiswo-

Symposium presented at Jeugd in Onderzoek, March 11, 2013,

nen. Poster presentation at Studiedag EFCAP-NL Nederlandse

Nieuwegein.

vereniging voor Jeugdforensische Gedragsdeskundigen, October 4, 2013, Forum Educatief, Utrecht. • Poelen, E.A.P., Nijhof, K.S., Otten, R. & Vermaes, I.P.R. (2012). Middelengebruik bij jongeren in de residentiele jeugdzorg: Een verkennende studie naar verklarende factoren. Paper presented at the National Forum for Research on Alcohol and Drugs (FADO), November, 2012, Utrecht. • Steenhuis, A., Vermaes, I., & Nijhof, K. (2013). Liefde is…? Een vergelijkingsstudie van jongeren die bij de Hoenderloo groep hebben verbleven met jongeren die thuis wonen. Poster presentation at Studiedag EFCAP-NL Nederlandse vereniging voor Jeugdforensische Gedragsdeskundigen, October 4, 2013, Forum Educatief, Utrecht. • Stoffelen, S., (2012). Person Centered Planning and Social Inclusion. workshop presented at the Kennismarkt, May 31, 2012, Kennisplein Gehandicaptensector, in Spant!, Bussum. • Van Santvoort, F. (2013). Doe-praatgroep: preventieve ondersteuningsgroep voor kinderen (8-12 jaar) van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Workshop presented at symposium Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten, June 6, 2013, Veldhoven. • Van Santvoort, F. (2013). www.mijnadviesrecht.nl: Verzwaard adviesrecht ‘app’ voor cliënten met lvb. Workshop presented at the Kennismarkt, November 18, 2013, Kennisplein Gehandicaptensector ‘Participatie als uitdaging, opleiding en werkveld samen aan de slag’, Utrecht.

31


Bezoekadres: Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen Postadres: Postbus 53, 6500 AB Nijmegen Telefoon: 088 - 779 20 00 E-mail: info@pluryn.nl Internet: www.pluryn.nl

3213-RDB0214061

lftY

Brochure Research en Development Pluryn  
Brochure Research en Development Pluryn  
Advertisement