Page 1

ประกาศงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา เรื่อง กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2553 * วันขึ้นทะเบียนเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ผานทาง website ของมหาวิทยาลัย - วันจันทรที่ 15 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 * วันถายภาพหมู ณ มหาวิทยาลัย - วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2554 * วันฝกซอมยอย ณ มหาวิทยาลัย - วันอังคารที่ 1 – วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก) - บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรฯ - คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม


วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - คณะวิทยาศาสตรประยุกต วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2554 - คณะวิศวกรรมศาสตร - คณะอุตสาหกรรมเกษตร - กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง * วันฝกซอมใหญ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) - วันอาทิตยที่ 6 พฤศจิกายน 2554 * วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) - วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554

โปรดติดตามกําหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยละเอียด (เพิ่มเติม) ตอไป ที่ website ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 เปนตนไป - งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา http://regis.kmutnb.ac.th


ตารางกําหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา ตั้งแถว ถ่ายภาพ 06.20 น. 07.00 น. 06.20 น. 07.10 น. 06.40 น. 06.40 น. 07.00 น. 07.00 น. 07.20 น. 07.20 น. 07.40 น. 07.40 น. 08.00 น. 08.00 น. 08.20 น. 08.20 น. 08.40 น. 08.40 น. 09.00 น. 09.00 น. 09.20 น. หมายเหตุ 1. 2.

ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขา มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 07.20 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน 07.30 น. มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 07.40 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 07.50 น. บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 08.00 น. บัณฑิตคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม TM TT TP TE TTM TTE TCT TTC CEM 08.10 น บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) PE Ch.E ME AE CE 08.20 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) EE IE MHE MATE InSE Cpr.E 08.30 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อส.บ.) PDT MHT IET 08.40 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ IC AT AS ASs FT 08.50 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CS CSs MA 09.00 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ASB BT ET FT IMI IMIS 09.10 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม MDET TDET MtET PoET MDT TDT 09.20 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม AmET RAET AMT IPT WdET WDT 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม PnET PNT EnET EIT ETT ECT 09.40 น. บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม IPTM CvET IntD CerD. FDT WoET 09.50 น. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ IntD CerD FDT 10.00 น. บัณฑิตกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (สถาบันสมทบ) กําหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านพร้อมกันที่ ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี สจพ. เวลา 06.00 น. การแต่งกายถ่ายภาพหมู่ แต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามระเบียบการแต่งกาย - บัณฑิตชาย ชุดราชปะแตน หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ - บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใส่เสือ้ เชิต้ สีขาวและกระโปรงสีน้ําเงิน หรือสีกรมท่า สวมครุยวิทยฐานะ


-23. ข้อปฏิบัติสําหรับบัณฑิตที่มีชั้นยศทางทหารหรือผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ กระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรีขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้ 3.1 บัณฑิตที่มีชั้นยศ (ชาย) ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00 น. ให้เข้ารับการ ฝึกซ้อม ด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของนายทหารสัญญาบัตร และให้นําอุปกรณ์มาให้ครบ ประกอบด้วย กระบี่ สายโยงกระบี่ (สามชาย) ห่วงหนัง และถุงมือสีขาว พร้อมทั้งนําหลักฐาน สําเนาคําสั่งแต่งตั้งยศ ของท่านมาแสดงในวันเข้ารับการฝึกซ้อมด้วย (ถ้ามีข้อสงสัยสอบถาม ได้ที่ โทร. 02-9132500 ต่อ 1130) 3.2 บั ณ ฑิ ต ที่ มี ชั้ น ยศ (ชายและหญิ ง ) ในวั น ถ่ า ยภาพหมู่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ วั น เสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 06.00 น. ก่อนถ่ายภาพหมู่ให้บัณฑิตเข้ารับการตรวจเครื่องแบบและ เครื่องหมายพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความถูกต้อง ทั้งนี้บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดการสวม เครื่องแบบและเครื่องหมายได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 3.3 สถานที่ใช้ในการฝึกซ้อม ณ สนามวอลเลย์บอล ชั้น 7 อาคาร 40 ปี สจพ.


กก ก  (/ ก) "ก "#$%#& '-  ))*"#$ *#ก +),- 1 /0"1ก 2554  %* 56+ ) ก#+)$ %7 2 ),/1 ก /) 8

1. ก ก ) ( ก ก +/ ก ก16:8 ) 10.00 .

10.30 . 12.00 .

- + ก ก    ก ก - - ก ก  - ก

2. ก ก  #:,-+ก= + 13.00 . 13.30 . 14.00 . 15.00 .

- +  ก ก - >?+)%,761+ !!  " # $ - ก ก )7+,- 1 %&!'ก# "'( ก ก  ) !** - ก ก )7+,- 2 ), %8-  - %&!+# ก ก กก ( ก ก ( ก,!- 

- ก6+ก#ก ก 6+ก#*@/ , ก6+ก= + 6# )*A - กB /8- ) CDก ก * ' ):$# D:@/ 56 ก  /1' ' ) #ก 8- +1ก' ,,-1 :@D 


กก ก  ), *#ก )#:?ก 6ก

ก6 /*&,- 2 /0"1ก 2554  %* 56+ ) ก#+)$ %7 2 ),/1 ก /) 8

1. ก ก ) ( ก ก +/ ก ก16:8 ) 10.00 .

10.30 . 12.00 .

- + ก ก    ก ก - - ก ก  - ก

2. ก ก  #:,-+ก= + 13.00 . 13.30 . 14.00 . 15.00 .

- +  ก ก - >?+)%,761+ !!  " # $ - ก ก )7+,- 1 %&!'ก# "'( ก ก  ) !** - ก ก )7+,- 2 ), %8-  - %&!+# ก ก กก ( ก ก ( ก,!- 

- ก6+ก#ก ก 6+ก#*@/ , ก6+ก= + 6# )*A - กB /8- ) CDก ก * ' ):$# D:@/ 56 ก  /1' ' ) #ก 8- +1ก' ,,-1 :@D 


กก ก  ) ),6ก1ก *#ก )"#$*ก$ /0#,,- 3 /0"1ก 2554  %* 56+ ) ก#+)$ %7 2 ),/1 ก /) 8

1. ก ก ) ( ก ก +/ ก ก16:8 ) 10.00 .

10.30 . 12.00 .

- + ก ก    ก ก - - ก ก  - ก

2. ก ก  #:,-+ก= + 13.00 . 13.30 . 14.00 . 15.00 .

- +  ก ก - >?+)%,761+ !!  " # $ - ก ก )7+,- 1 %&!'ก# "'( ก ก  ) !** - ก ก )7+,- 2 ), %8-  - %&!+# ก ก กก ( ก ก ( ก,!- 

- ก6+ก#ก ก 6+ก#*@/ , ก6+ก= + 6# )*A - กB /8- ) CDก ก * ' ):$# D:@/ 56 ก  /1' ' ) #ก 8- +1ก' ,,-1 :@D 


กก ก  )"ก "#$ ) *#ก กB ก1@ Bก %+ ++ (#:# ) "*ก$,- 4 /0"1ก 2554  %* 56+ ) ก#+)$ %7 2 ),/1 ก /) 8

1. ก ก ) ( ก ก +/ ก ก16:8 ) 10.00 .

10.30 . 12.00 .

- + ก ก    ก ก - - ก ก  - ก

2. ก ก  #:,-+ก= + 13.00 . 13.30 . 14.00 . 15.00 .

- +  ก ก - >?+)%,761+ !!  " # $ - ก ก )7+,- 1 %&!'ก# "'( ก ก  ) !** - ก ก )7+,- 2 ), %8-  - %&!+# ก ก กก ( ก ก ( ก,!- 

- ก6+ก#ก ก 6+ก#*@/ , ก6+ก= + 6# )*A - กB /8- ) CDก ก * ' ):$# D:@/ 56 ก  /1' ' ) #ก 8- +1ก' ,,-1 :@D 


กก ก  6 ก 2554 # $ก%&'ก(')*+,-. (,0) ,#2 . 4(,(' ก -5 %60 (-' 0 $ (')* ('# 8 8 9 )40) 11.00 . 12.30 . 13.30 . 14.00 . 17.30 .

19.00 .

    

 ก !"ก# # 0 EH 104 $% &'$()'* $ ก !"ก# ' +, -'.&&ก% )!/&ก ก .=0 1 '0 -1$  1()'& ก. ก .=0 2 '0 -1$  1()'& ก. 1$&ก '&1$ ก

ก %  ก !"ก# 20 ก ก ก 1$ 3ก'$ กก

% 22 3&.ก !"ก# ก&ก()'

-* -& ก-(&%(&0.-'?

- ,#2.) 6?A#' ก %&'A - ,#26? 4(''0ก6$ก4ก ?B6


ก')(, 0. 8 ก 2554 # $ก%&'ก(')*+,-. (,0) ,#2 . 4(,(' ก -5 %60 (-' 0 $ (')* ('# 8 8 9 )40) 06.00 .

07.00 . 14.00 .

-   

 ก !"ก#

( .

 ก !"ก# # 0 EH 104 ,#2+ ก-&'+ * ,#2-5 ,')(, - ก

ก ก3

 ก !"ก# & 1$0ก $0 5 '$ 6 

-    - % - ()' 780#  &  '  ก

ก !/ ก9 %: - 3&()'

-* -& ก-(&%(&0.-'?

- ,#2.) 6?A#' ก %&'A - ,#26? 4(''0ก6$ก4ก ?B6

1230  

123045617523

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you