Page 1

รายงานผลการประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนตอ ศิษยเกา วิทยาลัยราชพฤกษ ประจําปการศึกษา 2554

สวนงานวิเคราะหพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ


รายงานผลการประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนตอ ศิษยเกา วิทยาลัยราชพฤกษ ประจําปการศึกษา 2554

สวนงานวิเคราะหพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ


รายงานผลการประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชนตอ ศิษยเกา วิทยาลัยราชพฤกษ ประจําปการศึกษา 2554 1. จัดทําหนาแสดงความคิดเห็น


สายตรงถึงอธิการบดีดวย Twitter เพื่อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัย รายงานตอทานอธิการบดีโดยตรง http://twitter.com/#!/anawut/


2. จัดทําหนาแสดงความคิดเห็น โดยตรงกับทางวิทยาลัยราชพฤกษ

3.หนาเว็บศิษยเกาสามารถเขามาแสดงความคิดเห็น


4. จัดทําหนาเฟจเพื่อประชาสัมพันธขาวสาร ของกิจการนักศึกษา


5. จัดทําหนาประชาสัมพันธดวย Twitter


6. จัดทําหนาศิษยเกาสัมพันธ


7. จัดทําเว็บบอรดไวสําหรับศัษยเกา

ทส.3.1.4(2)รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
ทส.3.1.4(2)รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

ทส.3.1.4(2)รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า