Page 1


คำนำ WordPress เป็ น open source web software ที่เรำ ้ สำมำรถติดตังบนเว็ บ server ของเรำเพื่อสร ้ำงเว็บไซต ์, blog หรือ ่ community ตอนเริมแรก WordPress เป็ นเครื่องมือไว ้สำหรับสร ้ำง blog แต่ไดร้ บ ั กำรพัฒนำมำเรื่อย ๆ จนสำมำรถสรำ้ งเป็ นเว็ บไซต ์ หรือ เว็ บ community ได ้แลว้ โดยมีระบบจัดกำรบทควำม หรือ Content Management System (CMS) ทำให ้ง่ำยต่อกำรใช ้งำน ้ ซึง่ WordPress สร ้ำงขึนโดย Matt Mullenweg และ Mike Little ในปี 2003 นับว่ำมีกำรพัฒนำมำถึง 9 ปี แล ้ว

ธนบัตร

แพรศรี ผู ้จัดทำ


สำรบัญ หน้ำ ้ ขันตอนกำรท ำงำน วิธเี ปลี่ยนเป็ นภำษำไทยเพื่อสะดวกต่อกำรใช ้งำน

4 6

วิธเี ปลี่ยนเป็ นภำษำไทยเพื่อสะดวกต่อกำรใช ้งำน

8

วิธเี พิ่ม Widget

10

วิธก ี ำรตัดหน้ำข ้อควำมที่โชว ์เพื่อไม่ให ้ข ้อควำมยำวจนเกินไป

12


้ ขันตอนกำรสร ้ำง WordPress 1. เข ้ำไปที่

www.wordpress.com ก็จะพบหน้ำต่ำงดังภำพ

๊ ให ้คลิกตรง Get Started เพื่อสมัครใช ้ wordpress


๊ 2. เมื่ อคลิ กเข ำ้ มำแล ว้ ก็ จ ะพบกับ หน้ำ ที่ ต่ ำ งที่ จะให เ้ รำกรอกข ้อมู ล Email Address/Usename Password/แล ้วก็ชอื่ Domain ของ Blog wordpress ของเรำ

3. เมื่อเรำกรอกข ้อมูลครบถ ้วนแล ้ว ของเรำดังภำพ

เรำก็จะได ้ Blog word press


่ วิธเี ปลียนเป็ นภำษำไทยเพื่อสะดวกต่อกำรใช ้งำน ๊ ่ หน้ำควบคุม ดังภำพ 1. ให ้เรำคลิกไปที

๊ 2. เมื่อคลิกเสร็ จใหเ้ รำไปที่ Setting>General ดังภำพ


๊ เพื่ อเปลี่ ยนเป็ นภำษำไทย ดัง 3. ก็ จ ะปรำกฏหน้ำ ต่ำ ง ใหเ้ รำคลิ ก ๊ ่ Save Changes ภำพ จำกนั้นก็คลิกที ๊ เมื่อคลิกเสร็ จเมนู ตำ่ งๆ ก็จะเปลี่ยนเป็ นภำษำไทย


วิธต ี กแต่ง WordPress ๊ ่ หน้ำควบคุม ดัง เมื่อเรำได ้เวปใหม่ที่เรำต ้องกำรแล ้ว ให ้เรำคลิกที ภำพ

ก็ จ ะปรำกฏหน้ำ ต่ ำ งดัง ภำพ ต่ อ มำให ไ้ ปที่ รู ป แบบบล๊อ ก> Themes เพื่อทำกำรเลือก Themes ตกแต่งเวปใหม่ของเรำ


เมื่อเลือก Themes เสร็จ ก็ไปตกแต่งในส่วนของ Head โดยเข ้ำไป ที่ รู ป แบบบล๊อ ก>ส่ ว นหัว ก็ จ ะปรำกฏหน้ำ ต่ ำ งในกำรปรับ แต่ ง ้ Head ขึนมำ โดยจะมีชอ่ งให ้ Upload File รูปภำพ ขนำดภำพ ต ้องมีขนำด 980*285 Px เพื่อนำไปเป็ น Head ของ Blog Word press ของเรำ


้ ต่อมำก็จะเป็ นส่วนของพืนหลั งของ Blog Wordpress ้ เข ้ำไปที่ รูปแบบบล๊อก>พืนหลั ง

โดยเรำจะ

เมื่ อเข ้ำไปก็ จ ะพบหน้ำ ต่ ำ งดัง ภำพ โดยจะมี ช อ ่ งให ค ้ ลิ ๊กอัพโหลด ้ File รูปภำพ เพื่อที่จะนำไปเป็ นภำพพืนหลั ง


วิธเี พิ่ม Widget ๊ ่ Widget ดังภำพ คลิกที

จำกนั้นก็ จะพบ Widget มำกมำย เช่น Widget ปฏิทิน นำฬิกำ กำรคน ้ หำข ้อมูล เป็ นตน ้ ถำ้ ตอ้ งกำรที่จะให ้ Widget เหลำ้ นี ้ไปปรำกฏยังหน้ำ Blog Wordpress ให ้เรำลำก Widget ไปวำงตรงข ้ำงๆ ดังภำพ


เมื่อเสร็จแล ้ว Widget ก็จะไปปรำกฏข ้ำงหน้ำ Blog Wordpress ดังภำพ


วิธก ี ำรตัดหน้ำข ้อควำมที่โชว ์เพื่อไม่ให ้ข ้อควำม ยำวจนเกินไป ๊ 1. ไปที่หน้ำ Blog WordPress จำกนั้นคลิกตรงแก ้ไขบทควำมดัง ภำพ

. ๊ ่ 1 ก็ จ ะปรำกฏเส น 2. จำกนั้ นให ค ้ ลิ กไอคอนตรงหมำยเลขที ้ โชว ์ ้ ขึนมำ เพื่ อบอกให เ้ รำรู ว้ ่ ำ ข ้อควำมที่ จะแสดงโชวว บ์ นหน้ำ เวปจะ ้ ดตรงนี ้ จำกนั้นกดอัพเดท สินสุ


เมื่ ออัพ เดทเสร็ จ แล ว้ ข อ้ ควำมหน้ ำ เวปเรำก็ จ ะสั้นลง และมี ้ ข อ้ ควำมว่ ำ อ่ ำ นเพิ่ มเติ ม ขึนมำส ำหรับใครที่ อยำกที่ จะดู ข ้อควำม ้ ทังหมด

วิธป ี รับขนำดรูปภำพ ้ ๊ ่คำว่ำ 1. เปิ ดหน้ำเวป WordPress ขึนมำ จำกนั้นคลิกที ดังภำพ

แก ้ไข


๊ ๊ 2. จำกนั้นให ้คลิกไปยั งภำพที่เรำต ้องกำรจะปรับขนำด แล ้วคลิกตรง ไอคอนที่ปรำกฏในภำพ

๊ 3. เมื่อคลิกไอคอนแล ้วจะปรำกฏหน้ำต่ำง ที่มีกำรให ้ปรับค่ำขนำด ต่ำงๆ


๊ ่คำว่ำ อัพเดท เมื่อปรับขนำดตำมที่ต ้องกำรแล ้วให ้คลิกที ขนำดภำพโชวหน้ำเวปตำมที่เรำต ้องกำร

เรำก็จะได ้


Thanabat arti3319 wordpress  

arti3319 wordpress

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you