Page 1


คำนำ ในยุคโลกำวิวฒ ั น์ เทคโนโลยีมีสำคัญกับชีวิตเรำเป็ นอย่ำงมำก รวมถึงธุรกิจอีก ่ ้องผ่ำนกระบวนทำงเทคโนโลยีทงนั ้ั ้น ด ้วย ซึงต รำยงำนเล่มนี ้คือส่วนหนึ่ งของวิชำ ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อกำรออกแบบ นิ เทศศิลป์ ้ ่อสรุปกำรเรียน ให ้รู ้เทคโนโลยีสำมำรถทำกำรผลิตประกอบธุรกิจ จัดทำขึนเพื ้ ได ้ใช ้ลดกำรใช ้แรงงำนไม่เสียค่ำจ ้ำงในกำรผลิตและได ้รู ้ขันตอนตำมกระบวนกำรเรี ยน ้ ทังหมด ได ้ควำมรู ้และประสบกำรณ์ ้ ดังนั้นด ้วยกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร ที่กำหนดให ้มีกำรผลิตชินงำน สำหรับกำรขำยในงำน Gift on the moon ของสำขำศิลปกรรม มหำวิทยำลัยรำช ้ ภัฎจันทรเกษม และชินงำนจะต ้องผ่ำนกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อเข ้ำมำช่วยให ้ ้ เสริมควำมสวยงำมของตัวชินงำนมำกขึ น้ แต่ก็ต ้องให ้มีลก ั ษระเป็ นสินค ้ำ ้ Handmade ด ้วย รำยงำนเล่มนี ้จึงได ้รวบรวมเนื ้อหำ ตลอดกำรผลิตชินงำนคื อ ่ ้ ้และนำมำขำยจริงใน งำน Love Magnet แม่เหล็กสื่อรัก จนซึงจะต ้องทำสินค ้ำชินนี Gift on the moon หำกเนื ้อหำในรำยงำนเล่มนี ้ มีควำมผิดพลำดประกำรใด ทำง ผูจ้ ด ั ทำต ้อง ขออภัยมำ ณ ที่นี ้ด ้วย ธนบัตร แพรศรี ผูจ้ ด ั ทำ


สำรบัญ

หน้ำ บทที่ 1 โครงกำรออกแบบผลิตสินค ้ำ

4

บทที่ 2 กำรดำเนิ นกำรออกแบบ

5

่ ข ้อมูลทัวไปของสิ นค ้ำ

6

บทที่ 3 กำรผลิตงำน

8

Pakaging

12

้ ขันตอนกำรท ำ Package

14

บทที่ 4 สรุปผลกำรทำงำน

16

สรุปยอดขำย

20


บทที่ 1 ่ โครงการออกแบบผลิตสินค้าเพือความทรงจ าสาหรับเทศกาลแห่งความรัก ่ ทีมาและความสาคัญของโครงการ ่ นเทศกำลที่ต ้องยอมรับว่ำในปัจจุบน เนื่ องจำกเทศกำล Valention กำลังใกล ้เข ้ำมำ ซึงเป็ ั ผูค้ นส่วนใหญ่คอ ่ นข ้ำงให ้ควำมสำคัญกับควำมรักเป็ นอย่ำงมำก โดยเฉพำะคูร่ ก ั หรือ แม้แต่จะ ่ ่ ่ ครอบครัว เพือน พีน้อง ต่ำงก็มก ั จะมอบสิงของแทนใจให ้กันและกัน เรำจึงได ้คำนึ งถึงควำม ่ ่ สำคัญของสิงของทีจะมอบให ้แก่กน ั ว่ำหำกสิ่งนั้น มีคณ ุ ค่ำและสำมำรถใช ้งำนได ้จริง ก็จะทำให ้ ่ ้ ้ ้ คุณค่ำของมันเพิมขึน ดีกว่ำซือไปแล ้ววำงทิงไว ้ หรือรอวันมันหมดอำยุ วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อผลิต/จัดทำ จำหน่ ำยในงำน Gift on the moon วันที่ 11-13 กุมภำพันธ ์ 2556 2.เพื่อประมวลควำมรู ้ที่เกี่ยวข ้องมำเป็ นแนวทำงสำหรับกำรออกแบบ 3.เพื่อศึกษำคุณสมบัตข ิ องวัสดุอป ุ กรณ์ตำ่ งๆ เพื่อนำมำประดิษฐ ์เป็ นสินค ้ำตำมรูปแบบที่คิดไว ้ แนวความคิด แม่เหล็กสื่อรักนี ้ นอกจำกที่จะสำมำรถมอบให ้กันเนื่ องในโอกำสต่ำงๆแล ้ว ยัง สำมำรถนำไปให ้ติดที่ ตู ้เย็นหรือสื่อต่ำงที่สำมำรถติดได ้อีกด ้วย และโดยปกติในวันวำเลนไทน์ ถ ้ำของขวัญที่มอบให ้กัน เป็ นเพียงดอกกุหลำบธรรมดำ พอมอบให ้กันแล ้ว ก็จะจบไป ไม่ได ้ทำประโยชน์อะไรมำกมำยแต่ Love Magnet ใช ้สื่อควำมหมำยต่ำงๆกันไป และเอำไว ้ติดโชว ์เพื่อควำมสวยงำมได ้อีกด ้วย สีแดง ไม่ใช่แค่เพียงบอกว่ำ ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ ธรรมดำๆ เท่ำนั้น แต่ลึกลงไปถึง รักควำมดีงำม ภำยในใจ ของเขำและเธอ คือ ควำมรัก ควำมปรำถนำ ควำมเคำรพ สีขาว บอกว่ำ “ฉันรักเธอด ้วยใจบริสท ุ ธิ ์ ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน” คือ ควำมบริสท ุ ธิ ์ ไม่มีสิ่งใดแอบ แฝง ่ สีชมพู โดยทั่วๆไป จะหมำยถึง ควำมอ่อนโยน คือ ควำมสุข ควำมชืนชม มิตรภำพ ควำมรู ้สึกสำนึ กบุญคุณ สีเหลือง บอกถึงควำมแคร ์และห่วงใย ที่จะรักใครสักคน คือ มิตรภำพ ควำมห่วงใย ควำมยินดี หรือ ควำมเป็ นอิสระ


บทที่ 2

การดาเนิ นการออกแบบ 1.ควำมต ้องกำรและจุดมุ่งหมำย(Concept) ่ ต ้องกำรออกแบบภำพในลักษณะที่สื่อถึงควำมรักและลวดลำยต่ำงๆซึงจะสำมำรถ ใช ้สื่อและบอกควำมหมำยได ้ 2.รูปลักษณ์ท่ต ี ้องกำร(Design Briefs) 2.1 ทำจำกวัสดุท่ีหำง่ำย รำคำไม่แพง 2.2 สำมำรถมอบเป็ นของขวัญให ้คนที่รักได ้หลำกหลำยโอกำส 2.3 เป็ นแม่เหล็กที่เหมำะกับทุกเพศทุกวัย ้ั โดยมีขนตอนการออกแบบ การแก้ปัญหาและพัฒนารู ปแบบจนกระทัง่ สาเร็จเป็ นผลงานออกแบบ ที่ใช้งานได้จริ งด ังนี ้ 1. ร่างแบบเพื่อหารู ปแบบที่จะนาไปสู ่การพัฒนาสินค้า กำรหำสินค ้ำต ้นแบบ เพื่อนไปสู่กำรสร ้ำงผลงำน

้ ้ ้นจะออกแบบเป็ นรูปกุหลำบ เป็ นภำพแม่เหล็กที่จะทำขึนมำเป็ นลำยของแม่เหล็ ก ขันต และขนนก ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


่ ่ยวกับตัวสินค ้ำ ข ้อมูลทัวไปเกี ่ นค ้ำ Love Magnet ชือสิ ประเภท เครื่องประดับตกแต่ง สถำนะ แม่เหล็ก วัสดุหลัก กระดำษโฟโต ้ ผูผ ้ ลิต ธนบัตร แพรศรี โทรศัพท ์ 0897771562 Email thanabatpraesri@gmail.com รำคำ 10 บำท/ชิน้ กำรออกแบบกรำฟิ ก ภำพประกอบ ภำพเกี่ยวกับเทศกำลวันวำเลนไทน์ ข ้อควำมบอกรัก


2. กระบวนการผลิตสินค้า Tools เครื่องมือหลัก 1.อุปกรณ์ในกำรผลิตแม่เหล็ก -

- แผ่นรองโฟม หนำ 2 มิลลิเมตร กระดำษโฟโต ้ 200 แกรม - ตัวแม่เหล็ก 2.อุปกรณ์ในด ้ำนเทคโนโลยี - โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ( Free software ) - Printer Brother DCP – 195C 3.อุปกรณ์กำรทำ -

กรรไกร คัตเตอร ์ แผ่นรองตัด กำว Latex ไม้บรรทัด

4.Package - กระดำษซองน้ำตำล - แผ่นใสขนำด A4


บทที่ 3 การผลิตงาน ้ ขันตอนกำรผลิ ตแบบที่ใช ้ติดกับแม่เหล็ก โดยกำรออกแบบลวดลำยของแผ่น แม่เหล็ก

ที่มำ : ธนบัตร

2556


ออกแบบโดยโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ( Free software ) ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556

ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556 วิธก ี ำรผลิต ๊ 1.นำแบบลวดลำยที่เรำได ้ออกแบบไว ้ นำไปปรินโดยใช ้กระดำษโฟโต ้ ขนำด 200 แกรม 2.เอำไปตัดตำมขอบ หรือตำมขนำดที่เรำต ้องกำร 3.นำไปทำบและเทียบขนำดบนที่รองโฟมเพื่อนำไปเป็ นฐำน 4.เอำภำพลวดลำยที่ได ้ออกแบบไว ้นำไปทำกำวด ้ำนหลังติดลงบนแผ่นโฟม 5.รอให ้แห ้งจึงนำไปทำกำวด ้ำนหลังเพื่อติดแม่เหล็กและรอให ้แห ้งถือปันอันเส


Packaging ้ กำรผลิตก็คือกำรนำซองใส่เอกสำรสีนำตำล ตัดตำม Pattern แล ้ว นำมำประกอบกันให ้เป็ นซอง ก็ถือว่ำเป็ นอันเสร็จ สัดส่วนของ Package ก็ตำมขนำดของสินค ้ำที่แตกต่ำงกันออกไป

ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี ,2556


ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


้ ขันตอนกำรท ำ Package

1.ร่ำง Pattern ลงกระดำษซองน้ำตำล และตัดออกมำ

ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


2.ตัดตรงช่องกลำง และนำแผ่นใส่ตด ั ออกมำเป็ นช่องๆ เพื่อที่เวลำติดลงไป ในแพคเกจจะได ้เป็ นลวดลำยของสินค ้ำ

ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


บทที่ 4

สรุปผลการทางาน กำรนำไปขำยจริงในงำน Gift on the moon 11-13 กุมภำพันธ ์

ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


ที่มำ : ธนบัตร แพรศรี , 2556


ที่มำ ธนบัตร

แพรศรี : 2556


สรุปยอดกำรขำย ทัง้ 11-13 ขำยได ้ 3 ชิน้ ่ ซึงขำยได ้ ในวันที่ 3 วันเดียว ้ ชินละ 10 บำท ้ น ้ 30 บำท รวมทังสิ

ปัญหำที่พบ สินค ้ำขำยไม่ได ้ตำมเป้ ำหมำยที่ต ้องกำรไว ้ อำจเนื่ องจำกเพรำะสินค ้ำไม่มี จุดเด่นและไม่เป็ นที่สนใจเท่ำที่ควร เนื่ องจำก ติดตู ้เย็นและแผ่นแม่เหล็ก ก็หำที่ติดได ้ยำก


Thanabat arti3319 gift on the moon  

gift on the moon