Page 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม Chandrakasem University

Technology for Visual Communication Design ARTI3319 By Thanabat Praesri 5311322639 Blog:http://arti3319-thanabat.blogger.com/ E-Mail : thanabatpraesri@gmail.com


้ ่ Blogger เป็ นอีกหนึ่ งบริการของ Google ที่จะช่วยให ้คุณมีพืนที ่ สาหรับเขียนเรืองราวต่ าง ๆ ที่คุณต ้องการในลักษณะของ ้ ณสามารถใช ้งานได ้ฟรี โดยไม่มีคา่ ใช ้จ่าย Webblog บริการเหล่านี คุ สาหรับคนที่อยากมีเว็บไซต ์ส่วนตัว แต่ไม่อยากมีคา่ ใช ้จ่าย blogger สามารถช่วยคุณได ้ หากคุณต ้องการใช ้ blogger เพียง แค่สมัคร Gmail ก็สามารถสร ้าง blog ได ้อย่างมากมาย นอกจากนี ้ ่ ้ ่เก็บรูปภาพเข ้ากับ การสร ้าง blog ด ้วย blogger นั้นเชือมโยงพื นที ่ นบริการด ้านภาพถ่าย ทาให ้คุณมีพืนที ้ ่เขียน blog picasa ซึงเป็ ้ ่เก็บรูปภาพที่สัมพันธ ์กัน และพืนที


้ั ขนตอนการสร้ าง Blogspot 1. เข ้าไปที่ www.blogger.com จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ๊ จากนั้นให ้คลิกเข ้าไปตรงคาว่า สมัครใช ้งาน

๊ 2. เมื่อคลิกเข ้าไปแล ้วจะปรากฏช่องที่จะให ้กรอกข ้อมูล ชือ่ ระหัส ผ่าน


3. เมื่อกรอกเสร็จแล ้วเราก็จะได ้หน้า Blog ดังภาพ

วิธีการใช้แม่แบบใน Blogspot ้ ๊ 1. เปิ ดหน้าเวป Blog ขึนมา แล ้วคลิกไปตรงข ้อความ การ ออกแบบ ดังภาพ 2.


๊ ่ แม่แบบ จากนั้นจะปรากฏรูปแบบต่างๆ ถ ้าต ้องการ 2. ให ้คลิกไปที ๊ ่รูปแบบนั้น แล ้วกดใช ้งาน รูปแบบนั้นก็จะแสดงบน ใช ้รูปแบบให ้คลิกที หน้าเวป Blog ของเรา

วิธีการเพิ่ม Gadget ๊ 1. ให ้เราไปที่หน้าเวป Blog แล ้วคลิกเข ้าไปที่ การออกแบบ


2. เมื่อเข ้ามาแล ้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให ้เราไปที่ รูปแบบ>เพิ่ม Gadget

3. จากนั้ นจะปรากฏหน้า ต่ า งที่ จะให เ้ ลื อ ก Gadget เมื่ อเราได ้ ่ Gadget ที่เราต ้องการแล ้วให ้กดที่เครืองหมายบวกดั งภาพ

๊ ่เครืองหมายบวกก็ ่ ้ 3. เมื่อคลิกที จะปรากฎหน้าต่างขึนมาดั งภาพ ให ้ ๊ ่คาว่า บันทึก เราคลิกที


4. เมื่อกดบันทึกเสร็จเรียบร ้อย Gadget ก็จะโชว ์ที่หน้า Blog ดัง ภาพ


การใช้งานหน้าบทความที่แสดงผลเป็ น HTML ๊ 1. เข ้าไปยังหน้าเขียนบทความ แล ้วคลิกขอความ HTML ดังภาพ

๊ ้ 2. เมื่อคลิกเสร็ จแล ้วก็จะปรากฏหน้าต่าง Code HTML ขึนมา ก็จะมี Code ต่างๆ ให ้แก ้ไขเพิ่มเติม อย่างเช่น Code ปรับขนาดรูปภาพ ดังภาพ


๊ ่คาว่า อัพเดท สิ่งที่เราแก ้ไข 3. เมื่อแก ้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล ้ว ให ้คลิกที หรือเพิ่มเติมก็จะแสดงยังหน้าเวป Blog

Creative Commons - CC ครีเอทีฟคอมมอนส ์ (Creative Commons: CC) คือองค ์กรที่ไม่ ้ นขยายขอบข่ ้ แสวงหาผลกาไร จัดตังขึ ายของการใช ้สื่อต่างๆ ให ้กว ้าง ้ ขึนโดยไม่ จากัดที่สัญญาอนุ ญาตของสื่อนั้นๆ สัญญาอนุ ญาตของครี ้ ม้ ีการใช ้สื่อทังทางภาพ ้ เอทีฟคอมมอนส ์ จะเอือให เสียง ข ้อมูล โดย การแบ่งแยกสัญญาอนุ ญาตย่อยออกสาหรับการแจกจ่ายและการใช ้ ์ ม ครี เ อที ฟ คอมมอนส ์ ข ้อมู ล โดยการอ า้ งอิ ง ถึ ง เจ า้ ของลิ ข สิ ท ธิ เดิ ้ ่ จจุบน ก่อตังโดย ลอว ์เรนซ ์ เลสสิก ซึงปั ั บริหารงานโดย โจอิจิ อิโต (จอย อิโต)


้ั ่มใช้ Creative Commons: CC ขนตอนการขอเริ 1 . เ ข า้ ไ ป ที่ http://creativecommons.org จ า ก นั้ น ค ลิ ๊ ก ที่ ข ้อความ Creative Commons ดังภาพ

๊ ่คาว่า Choose & License 2. จากนั้นคลิกที


3. ปรับแต่งตามความเหมาะสม จากนั้นก็นา Code ที่ได ้ไปใส่ไว ้ที่ Gadget ก็จะปรากฏ ้ Creative Commons: CC ขึนมาบนหน้ าเวป

วิธีการกาหนดขนาดรู ปภาพ ๊ ่รูปก็จะปรากฏ ให ้ไปยังหน้าเขียนข ้อความ จากนั้นคลิกที ้ หน้าต่างขึนมา ในหน้าต่างก็จะมีให ้เลือกว่าจะให ้รูปภาพเป็ นขนาด


เล็ก ปานกลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ขนาดเดิม ชิดซ ้าย กลาง ชิดขวา ดังภาพ อัพเดท

จัดกลึ่ง

๊ ่ขนาดนั้น แล ้วกด คาว่า เมื่อต ้องการขนาดใดก็ให ้คลิกที

วิธีปรับขนาดภาพโดยแกไ้ ขที่หน้าต่าง Code HTML ใหเ้ ข ้าไปยัง หน้าต่าง HTML จากนั้นจะมี Code ขนาดรูปภาพ ให ้ใส่ตวั เลข ขนาดภาพตามต ้องการ จากนั้นกด ขนาดตามที่เราต ้องการ

อัพเดท

ภาพก็จะปรับเปลี่ยน


วิธีการตัดหน้าข้อความที่โชว ์ ข้อความยาวจนเกินไป

เพื่อไม่ให้

๊ 1. เข ้าไปที่หน้าต่างเขียนข ้อความ จากนั้นก็คลิกตรงต าแหน่ งที่จะให ้ ๊ ่ แทรกการข ้าม ดัง ข ้อความแสดงโชว ์บนหน้าเวป Blog และคลิกที ภาพ

๊ ้ 2. เมื่อคลิกเสร็ จก็จะปรากฏเสน ้ ขึนมา เพื่อแสดงใหร้ วู ้ ่า ข ้อความที่ ้ ด ตรงนี ้ จากนั้ นก็ ก ดคลิ ๊กที่ จะโชวบนหน้า เวป Blog จะสิ นสุ อัพเดท


๊ อัพเดท เสร็จ ข ้อความที่หน้าเวป Blog ก็จะโชว ์ 3. เมื่อคลิก ้ ่เราได ้กาหนดไว ้ เมื่ออยากดูข ้อความเพิ่มเติมให ้คลิก ๊ สันลงตามที ที่ อ่านเพิ่มเติม ดังภาพ


ARTI 3319-Thanabat-101- Blogger  

5311322639