Page 1


WESTERN

S ide 2

VIKING sneen.

I

li

Gu llvaags Olavskantate med VardØ 12. dec. - En skjekte Lu d vig I rgens Jensens musikk med to fiskere h ar vært sa vnet b lev <len '29. november fremfØrt siden mandag. Igaar er den dreoffentlig for fØrste g ang. D et vet iland i Kiberg. Folk hØrtc sk jedde i universitetets aula i nødrop fra et skjær, rodde ut Os lo ved Filharmoniske selskaps og berget en mann i meget forkor og orkester og blev en kommen tilstand. Han fortalte 1 kunstnerisk begivenhet av de ,at skjekten med liket av den 1 overordentlig sjeldne. Kompo- annen fisker laa paa dt>n andre sisjonen beteg nes som en mesters siden av skjæret. Kameraten ve rk der vil bevare sin glans var frosset ihjel tirsdag. Den langt frem i tiden. og komponi- omkomne var en man ved navn sten !:1 om et g eni man har rett Anthonsen fra Honningsva ag og til aa stille de aller stØrste for- den reddede Meyer Nilsen fra haapn inger til. FremfØrelsen Sjøveien i Troms. Skjekten var var av den m ektigste virkning fØrst drevet helt bort mot den og hilstes med stormende bifall. russiske kyst, og de to hadde * * * hverken mat eller vann. * • • F ar og sØnn druknet Underslag i Bergen

E n 47-aarig fisker paa V ik na,

middag en begav de sig paa tur hjem i en B indals- færing. Det b laaste da ganske sterk landvind, og- det an tas but en har k ullseilt. Man fant Jensens baat, og ogsaa en a v de liner som hadde været ombord. Ved aa t rekke den op, fant man g uttens li k, idet noen angler hadde satt sig fast i h ans klær.

• * * Ungdomsl okale br en t paa Sunnmøre

h D B ill ? Be øver e r er

F&ntkbiuigt arbete

• * *

Isaa fald bØr De ind11ente vor sakkundskpa . Er De i tvil om hvorvidt D e behøver briller , gir vi paalideligt r aad. U ndersøkelse er fri. Vi taler norsk. 920 Broadway ' - - - - - - -- - - - - - - : de ga mle paa hj~met kom under en trette op i slagsmaaL og den ene av dem fikk saa stygg m edfart at han dØde tre timer efter bataljen. Den dØde var 78 aar gammel og den annen i 70 aars alderen.

* * *

De reddet sig paa hvelvet Forleden ha dde det nær hendt en uly kke i F illan, idet to brødre fra F jell vær. N ils og Arne Fjellvær, 29 og 22 aar gaml e, v eltet med sin baat utenfor Sandholm ved Fjellvær under flyndrefiske. De var begge litt sv~mmedy~tige, men d_et tunge oljehyre hm dret s vdmmngen. og det var først efter mislykkede forsØk at de kom op paa hvelve t. De hadde vanskelig for aa holde sig fast ng. falt av fle:e. ganger, men k:om s ig dog op igj en. D e ropte om hj elp, og efter eu halv t"imes ror l...< . ktta tt av Y-'P bl ev d e ia

Utstillingen i Drammen fikk 70.000 kr. overskudd Dor thea Flatnes som fikk satt ut en haat og rodde . ,. h d D rammensu t s t i1.mgens ove . . u tover . m . ot dem. Dette var i siste Øiebhkk, s t yre h a dd e f orIed en avs Iu tten- . ...<te t"I i be h an dl"mg av reg n- idet dt! to brødre var meget d e m,., efter strevet. D et var . s k ape t . D e t viser e t oversk u dd medtatt . . 70 000 k o er stille Yær, m en snekave da upaa om k ring , r n . . * hellet mntraff.

Bergen 11. dec. For en tid siden forlØd det at det var begaatt et større underslag ved byfogdkontoret av ca. 30,000 kr. Allerede i sommer blev saken opdaget og kontorfullmektigen Billedtelegrafstasjon paa Jeløy suspendert. Hans navn er L osOslo 4. dec. - Telegrafvesenegaard. net har nylig bestilt den lenge paatenkte billedtelegrafstasjon _ * • • Brand i K~e~ds plogfabrik Den skal installeres ved radiostasjonen paa GjelØy, og t ar i Stavange r 11. dec. - Imorges første rekke s ikte paa trafikken opstod der brand i Kvernelands med Am erika. Stasjonen koster plogfabrikk i Time paa Jæren. omkring 80,000 kroner. Med Bygningen er paa tre etasjer. montasj e og de andre fo ran staltBranden beg ynte i 2den etasje ninger for aa sette st asjonen i g fi kk god næring i lag ret som forbindelse m ed linjetelegrafen, best od av bensin, sm øreolje og kom m er den paa rundt 100,000 andr e b rennbare sa ker. Brand- kro ner. H ele a n legget skal væ,·esenet kom t ilst ede og blev ef- r e ferdig og ta · bruk utpaa ter en stu nds forlØp herre over vin t er en. ilden. Skaden cr bet ydelig. * * * Driften kan <log for tsett e. F ar og

* *

* • •

* * *

HerredskasseTeren i Hobbøl har underslaatt 45,000 kr. Askim 2 .. dec. For nog en maaneder siden opdaget man at herredskassereren i HobbØl hadde begaatt underslag. UndersØkeiser har nu brag t paa det r ene at det dreier sig om_ 4~,000 kroner. H a n vil nu bh t iltalt og straffet.

* * * Baat med tre fiskere kantret paa St j Ornfjorden Ni<l;oiros 4. dec. E n haat med tre mann kant ret igaar pan Stjprnfjorden innenfor St a llvik. De blev a lle I re

K. Ande URMAI\r AR

gc-1

hist eller :;tubue tatt falt i vær~t. mens han t raakket om paa ;kicne og herunder er skudde t g aatt av , saa haglladningen har truffet h am i bak ho<le t.

En tragedie i Finnmark

Teodor Jensen, og hans eldste i;Ønn, den 12-aarige Olaf Jensen, e r to rsdag kveld den 11. decemb er k ullseilet og druknet paa hjemreise fra Borgan til Fjuks tad i Vikna. Jensen ha?de samm en med spJnncn vært i Borgan for aa selg e den fisk de hadde trukket om <lagen, og om efter-

-..--.ø........_......._,..._ _ _~

d te hvorledes u lykken er foregaalt, men forme nt lig har (:fl

Norge~Nyheter Olavskantaten

....

Det er ikke saa godt aa , r------~~;;;~~

MODERATA PRI

R

1126 Tacoma Avenue Falt ned fra taket og slo Sig ihjel. Aalesund 9. <lee. - Fra H aram meldes at en 60aarig bonde Arnt R ogne, igaar _fal1: ~ed fra laavetaket og slo sig ihjel.

* * *

Storsilden stim er mot land Berr:-en 9. dec. _ Fra Mørekysten er <let kommet melding til fisknidirektør en om at det er gjort fangster a v storsild. Til MaalØy er en motorbaat ko mmet inn med 30 storsild og t il Søndre Sunnmnire er det kom.,, met inn 10 baat er med 10 optil 150 storsild · Til FinnØy er det kommet inn et fartØi med 22 stykker storsild fra Ona · D et melde!; om at lys maane hindrer fisket , da silden gaar dypt naar det er lyst. Paa Bergenskanten har det ennu ikke været sildeforekomster, men ved Feie nord for Bergen har man funnet storsild i sei.

a ntas aa skyldes gnist er fra korstenspipen. Det var lærer Møllerhaug som opdag t branden. Det lyktes ham aa slaa ut en ru te og komme op i taamet, hvor han ringte med kirkeklok. kene. Da ban !>kulde ned igjen, var trappen aa foll av rØk at det vu umulig for ham aa naa frem. lian l>lev tilslutt hjulpet ut av folk snm k il Brani:ltaksten t!r

• •

Stygg bilulykke V ormsund 7. de ulykke hendte inat le i Ne"' paa R<>·~111111te. lastehit fra . 'es hj em nogen ungaam;iine hadde Yært pa en gla t e føre like ved bilen og kjørte mot stolpe med s r fart . satt i bilen olev m er elJ r mindre ska det. En u n mann, den 24 a ar ga m le Oddvar braaten , blev sa ille titre * * * Erstatningskrav paa· 300,000 kr. han dØde straks efter. am\ed N arvik : En stor ersta t - Lilly Martinsen, fikk ning ·sa k som hele byen følger Lrukket . * * • m ed spent inter eS6C, er til behandling ved byf.etten. Ni g aardciere i og ved ga te 26, har aa pnet prosess mot malm. bolag t i an ledning av at ve<lkommende gat e blev st engt Yerl c:n ny broovergang; bolaget har tidligere overtatt et rnulig1 ·ar i rlc 1· · kr" ·er

dr. g "., - gl uom 1 den store crstatningssak mot Malrnholaget. Rett en tilkje nte enstemm ig saks~'kerne e11 sam let erst at ning p aa 147.000k roner med 5 prosent rcntci ra 14. juli 1929 til beta!ing "kjer .Malm bolaget blev dessuten <l)ilm t ti l aa b ·t ale 4000 kroner i saksomkost m nger .

rodde igaar nt sammen '.klumnes herjet av brand m ent e man at <le ~ar reist til med en av sine sdnner, Ole og Yeblu ng nec; 9 dec. Ved Datteren i Amerika bekostet T uv for aa selge fangs ten, slik Jnhan Nordvik fo r aa trekke 8-tiden iaft 11 utbrøt brand ute ny vei til s ine foreldres h jem. * som eie vanligvis pleiet. Men sildgarn . Mens d ... holcll paa aa paa Klumnc ::;tedet hvor S tor m ens herjingeiTil flaclt"!l i Lyngda l har t idda de h eller ikk e næstc dag kom t rekke g arnene, v eltet baaten i . inclair i sin tid gikk i land. ligere hare vært <:.11 "gangsti," 2400 trær ··r hlaast ned i pre- hjem, blev det igang at t under- en hnat b:j)\; den gikk ' u ndt to 1-Joverlhygningcu er nu paa det ingeu kj 1re\'ci, skriHr " L1ster." stcgaardsskogen i Hedda l un- S\~kelse r og dagen e fter fantes gaiu:-er og blev staaende paa r elt nærmc;tt; uecllm.:nt, og ela man Men d er hor bare i·)lk i ett hul', clcr deu siste 'o1dsomme stor m. baat en ::.om \'ar d re,·et iland, ute kjøl igjen. Det lyk te. a lle tr e ikke har slt1kn ingsr1·dskaper kan og det var derfor ikke li ketil aa * • • ved Bod~sjøcn . I baate n laa fi<•kere aa heng e s ig fast i haa * • man gaa ut fra at ht"le bygnin. faa vei. Nu ha r familie11 en t.latO le IT:111c:;e11s lik. D et var ut<>n ten , m en da denn e var helt fy lt E n av de vakreste kirker paa g en bre nner ned til grunnen, Mann fra Trorn.sø over bord •ter i Am rika, som har sendt ;;tØvlcr og g jennem vaatt. Det av va n n, og st ormen tok til i Vestlandet ned bren t. • Tromsø 11. dec. - Bergningshjem 4-000 k ront-r til \ "; <1g anta· a t ulykken har fon gaatt c:;tyrke og sjøene sk} l\ct hØier c H angestm d 8. dec. - V ed 3Brand i Kvenangen nu i sommer blev vl!ien ferdig, baa t en " T romsØgut. " som var paa følgende m aat e : Under fi- og- hpiere over dem, v ilde de alle tit!en inatt p"'tod det brand i Svolvær 5. dec. - I Kvenanen fin bilvei , og det var heller paa v ei til H onning svaag for aa c:;ke er 1 Ia thias H ansen falt over- ha om kommet om ikkt- hjelp var Vikeb}g d ny e kirke. I IØp t av gen 1 Troms opstod forleden it. ikk~ I ·ngc dttr veien e; aapning ta op den sunk ne traaler "Ha ns bord og sØnnen h ar klædt a v c;ig kommet snart. Men heldig vis etpar tim er brente kirken ned til dt-ln and i et yaaningshus. Br fØr den hl ·v p q.h d av t'n bil. - H clbig." har mistet en m a n n i støvlene og spru ng et i sjpen for blev ulykken iakttatt fra land, en g runnen. J 1926 slo lynet ned i den begynte nm natten, og ueSlikt bn man si er storartet , ~~Øruys u n d ct. H a n er a ntagelig aa redde far en . D ette har ikke bant blev satt u t og t re mann V ikebygd kirke, som ogsaa da hocrnc mann og hu tq.1 s laatt over bord . D en o mkomne slutter bladet. ly ktes og sønnen er kommet s ig rodd av a ll e krefler til ulykkes- brente ned til g runnen. K irken maatte r edde sig ut fra et væheter Lud vig Lar sen og va r fra * * * op i baaten i saa utmattet til- stedet. D et va r i s is te Øie blik k blev im idlertid bygget op ig jen r eise paa kviste11 , da utgnng~1 Han va r enkeman'n Han slapp ikke inn i fengslet. T romsp. stand at h an ikke har kunnet ro de na adde frem. De tre fisker e eft er nye t egninger, og var en var sperret a v ild og røk. Saa. og eft erlater sig 3 mindreaarige til land. Derpaa er ha n b ukket klynget sig ennu til baaten. :i.v de vakreste landskirker paa vel hus som stabbur brente toI la redaktør 1Icrmann T horba rn. under m ens baaten har drevet men deres krefter begynte aa V estlandet. B ran den dennegang talt ned. ne · i ::0-falll ;os fo r le1h n ko m for * utover fjorden. svinne, og de hadde neppe greiaa a\"Sf•ne t!n !-traff tur sk rive"Ungdommen raser." * * * et sig stort lenger. Nu blev de rier om kog. arht:.i lcrknn flik ten i .Jamd:i.lcn, mantte han gaa l E n g rufu ll ug jerning har for- Stortingsmann Vinjes hus brent alle tre berget iland, likesaa deHaug esund 24. nov . - Igaar res baat. Det vist e sig dog a t hjem igjen m c:cl u fo retl et sak - leden funn et st ed paa gamlef ng ·let var lo\'erfylt 1 hj emmet i H ammerfest. To av opst od der brand i Skudesn es- paakjenningen had de vært fo r ha vn i lensma nn, stortingsmann stor for den 68-aar ige Kristia n V injes bolig . Ba re tjenestepi- Haug en. Han blev str aks t att Minimumsomkostning at beregne prisen efter ken var hj emme. H un fikk under behandling av distriktslævarslet branden , m en det var gen, s om heldigvis kom for bi i Moder ate priser for begravning. forsent aa reel.de huset , saa den skyss baaten, men livet stod ikke Vor m inimu mspris dækker omkostningerne for st(.o rc byg ning fra 1870 brente til aa redde. Den gamle dØde avhentning av liket, beredning av dette med den ned til g runnen. Bla ndt detl bare en k ort stund efter at h an største om so rg , a lle a rra ng ement for beg ravelverdifulle innbo var endel bil- var bragt ila nd. AvdØde eftersen, kiste med k læ <les-overtræk, en y tre boks, leder vra 1905, signert av stats- later sig hustru og 4 ufo rsØrge. samt leie av likvog nen, raadene. - Lensmann V inj e er <le barn. 'V TE A R E fu lly equipped to sønn av statsraad V inj e som * * * VV do every kind of print var m ed i 1905-regjeringen . En Peder Svendsen ra mmet av sla g ing- Boo ks. Newspapers, P eriodhund som var bundet i kjt Ueren \mder et foredrag ical•, P amphlets, Circulars, and s trpk m ed. B ran<len skyldes a nI .arvil· b. dec. - Den kjen te Stationery. tagelig kortslut ning . Baadc ayholdstaler Peder Svendsen hus og innbo var assu rer t . m en holdt foredrag her igaaraf le!) for All work done as you want tt, ttm m en er ennu ikke kj ent. aldeles o verfylt hu .. Efter a t when yon wa nt it, and a t loweat J>(l81Jlble coet . . . Our overhead is * « • han va r ferd ig med s itt lange Iow r. and we split the dltter ence Vaadi::skuddsulykke i Mer aaker f<>redrng skuldc han fortelle litt wlth tir customer. En gaardbrnkcr paa S t urdalen fra a\ hold"arbeidet, m en blev \f c.raak t'r , J ohan J. K luksdal, 31 pl utselig rammet av slag, sua aar g amm el fo rulykket fo rleden dok tor maatte tilkalles. D okto"Efficiency spe11s E conomy" u.n<ler jakt. Han had<l~ i skum - :m IJcordret ham - uiehlikkelii:; 1111grn h1nlag hcg 1tt sig ut paa 1nnl::i.gt p a:t sykehu ~ og plvser jal L, <la han I adr:c· ~ett noe idag at Jet var et lettere "lag-\ ilt •)pJ)t: i . kogkanlf n. Ctpaa t ilicllc paa g runn av ovrran"SERVICES FOR EVERY P U RSE" kv<'lcl~n "ikk man 11t for aa s<> strenge Ise. Pedt'r Svcnrlsen er 510 TACOMA AVE. MAIN 251 Telephone Main 2520 1125 Taco dter ham ; ved aa frlge ski po- tn mau paa over_ 60 a.ar og

. "'

*

*

.------------------------"""'!'lm!"_._-:.

0

$75

1

I

I

MELLINGER FUNERAL HOME

Puge

I

-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.JJ''cne

l

1

f;·nt rnan ham ikke lan;,q ha· nu 105 dager reis t og holdt unna gaarden liggende djl>u i foredrar hver dag.

Publishing Company


Side 3

Wlll T SRN VllltINO

,_... "

uene n redde tre av kvinnene Like •·cd siden av hverandre og boklcnde >lg i islcanttn hgi:'f S.-.nn Brd.and, Knut llnlanJ og Agno Rrcland. Mennene k:uter saa t•ui;ct utO\"<"r mot d1i•e. De tr~ i...-1pcr e!t..-r lauget Nu1 11:. kc• og gnnr til bunn~ r.:t.1nnu•n, idet Jc hnr gluppt't i'knntcn og 1kkll lt11,1:er hadde nogtt Ml "1•!1· t" r:lter el 111cgrt farrfnllt M!Jddc I) ktcs det un ele to menn _.,. redde Petter Br... land, den ene ll\' dem wm falt I font uti Han hadde •I& liggt:t i vannet I .orer ~"D hah ti· ntr. Uen n~t<' dog hie,· h~rne a,· de lire umkomne lunnet. Av c,. k\'111ncr "om lcc•m t1JstcJie- for, na hjelpe IJlcv Mr 111v1 I ri mot ug en dø<Jsforakt &om 11<~•ner •idest> kkc og 10111 har vakt he. undnng i •·ide kretser. Ingen a\• dem kunne ~' prnrnc

012DET FRITT w

tCndw dtnll~ •fl&lte lndt&I kof1-n 10....t..r fra .,.ore 1...,..: tndla.-s t dieko&1ioner :an. •· Dot •taa.r ellh'f'er t rtt • l :be lt7tt • 1JAI· terumintt i l!U rl11101la UUlf'lltknh1a.. ØnaUU1 u d•t doc , at lød· 1ourJerue totter atc t korhut, Man••lrrlpter •ous f n.elln lndtat UD· def denne spalt• l.Mldu •e:nll11t ••ndN au tJdUt at da "r rodak· ttont1n ibærule aan.,.11t 1nan1la• &tt tll.-RED.)

Til lukka. med årsdagen, 'hrt og tanlmodii:licl mrd u tro " Western Viking"! l<fu<I og ikke forvirres og oktø

••i: '"·

W Mh.

\'i mcJdclt<: fr.rrigc """ i en kort noti" L11n 1lru101u11~•bul)·kken i .'\a<crnl 1 1111:rhrh'n "'' Man. dal. hvor ~ menn~•l«r gikk gjcnncm l~cn fil{ ,!Ire a\' de~ drukn~t. • f-Jt.r Aftenpo•te!' g1engir ' ' 1111 m1:rmrre ~etalicr vedrørende drnne tragedie: Uladet •krncr · ''Dtn.• korr: •pnndcn~ tt nctlop kommet tilbake citer aa ha ~\'lagt et ~Øk I den h•anlt hirmspktc fjellbygd llR'land .• Aas"ral, h\'Of '?~ag cftrrmiddag <4• dc<:br.) firo ntcnnc•kcr druknet. Det{!, .-r den fØrll~ utfprligc beretnmg S(lm ~r rtll&dd frem fra dm avsl"'J:lc fjtlll•ygd om den ry5tende uh•kku. Uygdtn li~l{cr n ...t1·11 · 1'•·1 l'IJ ht;t' 1 ''"" , M n - I li "·~rt lt.lcfo

n~

"'

'-•

,,

11'1,.." *'

C te• • l n ' • ·k to gutter t 1:-.aara ald~cn. ?et• trr og Knut llrrb11d hjemO\-cr paa u n O\<f llrd.u1<linnn. Da de ur hkc nd part!rn °! hlr_r ~ meter lra bnd hnstcr t· •en under dc:m \'nnncl er ber :?O meter djJ•I Guttene roper kr.1i11i: om hjelp. Ropcnr hlir hprt "'er hele gnar<l<'n. og all<' hJ<'nlllll"\",rrc111lc i•lptr bl fr:i ni. Ir k an I~r "' I~n d c t rr mc• t k \"tn· ·1 h I ner OR barn "''"' l1ip<'r :i Je P for mrnnrnc J"-R guro!en. er ute og ~rr til f) pesnarcnc sine. . Ocn før te ,,_.m k~nuncr til. <tcde er drn (.ci-aangc mann .Svc:nu. lireland lian kryper ut . O\"cr . l!cn, men par "' ."J ctUlem dm hkc ved "."ttc,nc Sa3 kom· mer mun:n til I ctta B~lan~ og •øker a ka te et 1aui: ut hl 511nnc.11. Hun \"U~ sg for langt ut. ui; l:1<n hnsttt under henne. DrrMtcr kommer en ~ aang kone som med et taui: ni spkc a~ fn3 fmhindrl><• med dem •om liggrr 1 varu1rt, Ogs:i:i hun . ~·1.11grr ''~ rur langt ul ng 1.=r 1girnnrm 1<c11 Dc·nnc l<onc hlcv dog strak.t efter 1rnl.;ket op "'' dr.n 32-uncc Margtt LJ?51'1n~, som umm~n med en b..aans: gammrl piler g.aar bart mot d~• s ted 'ivor moren 111 en av gut·

BUCKLEY"KING

Av Peter T u tein.

Tncoma Ave. So. lit

l'delii••••••••••••ll!ll•••••••••••mlljogso

ligi;.:cr Aluka• Mil efter mil hØ\gcr de ~ncklcdtc bakker mot nerd. øst og ·~ d Som akjcgget cror I "'t u!4rhcrt ans:l>t raker dcu '' ude ;;ortc •lwi:- OJ' ii::knn<lll inc"" Den grp.a mc·r~·~ og <l<n · uondcIigc, h v11< '''·111cl •·r k·nu • " gcnJ1• tung. ----- 11·ltn1rn' m~1 r"< <l•kki: hrngrr ned mol jor•l<-n• nnu:, 11•'" fi!Jgc rulc horisc•nl<"ll.$ vek" linjer, 1~c1 nan<lcr knl•lc fra sig. Kun t \'Ht lur j<>r•kn overta. kei. Mount MacKinky, c:n Jette, en gt;::nnt, et o••erbud om m:ikt o;: •l)rk" Tyv<' luoen lot av ~ten sprcni.:l!I' himrnelf'n, rckk<r 1111 khvpe 1"ve op gicnnrm ta:i• kc, •tonn .ii: sl.:yer. Mount Mnc K1rlcy. Ala.•k:u \'&t1"1:Jl. bcl:c:r•ktr bon ontcn Den 11<Jm <er mot \C<t fra Matanu•I"'• TAI ktttn:i ell..,. Ilro:ul Pa!!!, mall •<' 'lfa :;;, , Nn fir u•t ~1u1 n~ k tr ,, ell der C'1 eir in ·el I I r"'I I utbr.dt.

·1

f'!'I'•

\•i tilbyr ben) ttd•cn av vaan ene•laacndc \akre !>(gra· \·cls...s.kapcl 11! hke Inc priser 'om ethvert annet Mortuary i Pi<trc:c County Kompkt service uten cl:ura omko.•tning.

Ft1neral Church

f.ndel~t

DEN FORFERDELIGE DRUKNINGSULYKKE

t\f •

''

' I

'

Skridt_.-nc ol!!pper. stilh•ten o::l~"-<e!'I. h•n• hunde kommer r,>cnd•u~cn ~uker som en ham- gJ<l<:ndc. ville \Cd lut..-ten :av blod <en De btg)'1UM" igjen og d- De •topper ikke for lrom-ndn. i:•n ,·andru frem i t<>llilcn. !1'111 mm kaokT •ig over dyret, Joe stur ned i paS~CI - lkn har fon.vindrr i en fk)' av >ne og 61,h·h\'itt nni i pel''""· li urdu- 'tiark og ~In!{. men• !'red he. • k en noder ha I•en &vt11i:cr rr<m ny t ler ICl·1·1g h r t rn til an f~r"lar ··• K <• · · h am I,,·or !!vitnIt:nc Iti Ic It "'et -' er (•g tilbak •:.1 1lrt \'l'lthi.t~ t;tvir wa•er 11111lcr i:•ngen 1 lalet med I•~ kjurc humlrr til. uaar 111•11 Jc høie >kllldcrh!adcS glioJen Ull• bare \ el hvorJan lllnn •k31 b:c• dcr deb run<' haor. Blikket i dr re ~lg ad. >tor. pine <r ucndelii: fjanl. Hjorten blir !:tgl paa sleden Jetten gur , d)pe ranker. J og kjdn frem til h)tten. Vi det ,,,.mme hcgynn<T hundene l:"=r 'lll< tre igang, en hal": lime v<-d hyllen aa gJØ· En l•ng •kje- dtcr nai:ler fred Mn• Kevir ~u rend" tone flenger 1kn hvit" <til· hJttcns g:i•·I, Joe •trekker skinhet. Elgen •1•rmgcr, alle <kns d<t paa "eggen. mens j<g vender mu•klcr atlji!<cs i el ,·cldig drn.• beste >l)'kker paa •teke· ~pnm:. - Mttl hodet reist og po.ndcn. takla:ue sh·nget till>akr kll•ltr d~n ..-ektcn. av 11tt ki:eme gJen. ED •111: nkllor 4•- kommer ood 11~m l11ft~n. fre<l Jtaar ng l")'• 111 t.rru•a or SJllt•• dor en kop<tlo. ter. Skuddet fremknl<lcr ..., c:n- D<no•, en snrur. BY don ftllll&<! iu e~rl a Lraft I t•!Wt •l••••r bind•• litt !lur14 kr l·m• , fl•\C le li:•rf glett ~ 1 ' kl• t Al> l I • r ll'fk ri )llft lon kr I • t ti • I I lkk!! ut "I ·~ ert• k• -mgn 'li"lftAU ' er '" IOI t k n m

li""

fl

c i.. Mell l >• I • I • e I( 11 , r r ,.., - 1 gocb og br<kl<er sum ikk<' harlklangiulde spror Off irncr hjnn kunnet hukes til '.\!)cKinlcy - 1 I hytter. for u i:• tiui:dene ulDel ~ morgen. fine •pinkle tu· l>jldig banl:. ()(' er 1m11llcrtid o..tli Calla Lløt ol kcr hegt"r mr~!cm granen• 1°1'- drivis u>l..)ld1gc. dtt er en J:CCr..t Cøltle KU... pr baaret frem Il\" rn S\~k hns. i:er ved na•"n J°" lbrton som Wlth IM dcatb of S'olloo Sln'1 Hun.kne er ivrii:c. rir har cnnu '" lmmmci kJØrl'ndc for nn ,,,·er. of BOll!Jnan, Mont.. rPttJ1tly. puRd ikke ren1h muri:eni:n <'li nv oig. 11011<: nrnlervei8 til l'irnann lian the latt of lltr grut l'Bltl• kiup of ltr.'d kJ<lrrr 1urrr&t. jci: kan Sl In hiiit "l: ~t\iicudr. •nakker lhf Xortb'a·"t. It •·•• ~tort thai hau• hr.ile •H."I: <l\"U mine h1111 uunno;ehg. J..omm<'t ul •)Vcr ollr ~I -liiod Iht l\orth•"t oceilod • dch0<l•r. Frctl er <n god msun, ma;in.,.fer• en!I0111he1 Hau for· m"t Gpplr of iu own. llNt of all · [ han hu drit ••li 1p:u11l 1 to or klarer Fred at der to ktlcu11ctcr kind1 in Iht carl7 11tv•nli" " was h•lil thne at exorb1tJ111tly hilb prl.,._ "" Cal\ nug mrd, han k1ørcr med horte •taar hJortl' 1 en poppel.. while in the South and South•nt it fem 'Il J<!: m<'C! lire:Veien luud, og hal" er ,~ll•g ul aa t.li ,.... pra-.tkally a ilrag on the mar" i nor sig inn roelletl' d<' rank•, med, ba..-.: r," iurl'n• gJry'd Vi ht. In an attampt t.o rcmedy thlt stammer Vei. dn "' ikke mt'r kJj'lr<T Jialnci• og g11ar videre condition Stot:r brought b4nl1 of ,ei her enn andr<" ucdcr. mr-n 1 gaa..«'J:"1lll' Joe •ender !'red Tnu rattl• aorth•rard and <ttai.. p()•t•1cd.-n med zz huml<." h3r 0 "b mi" fr:i '" s1tltr "J'<'!lt1cm Inn· U.h.d !fttllt rattl• ranrh" in ll•t Ill'• •1 ung k mr k er dcn. m"n, " "",, o.' kj1!<-t hl"r 1gaar · .n h:rn ocl\•" stur uten- til• anrihw..trm nU"". • og utmom ~tarr akogen og 1)1· j, r. Det er ~tilhrt der iune. thouuncb cf ealll• bott bli o1brow ter Tidm gnr hurtig. her er netu faller hlplt ntd fra gy,.. ~ ~ th;.::r•C.::t :~ ~ ua mci:•t aa lrggc 111<"rkc til er hJOrtt'n• > En lao:ott 111 tlw SorthW111\, and bli s1iorct •Hnger brnatt og m spcte >kriker, drt l)dcr •om et boa.e • &n.mau wu at one u,,.. hytte duJ.:krr op. Fr<."d ~111n1cr 1,..ØI i nnnc an•l'<'ndt• ørrr Jl'red the reold~ in MocL&Da. sprn•kr fr.1, 1ier ikke 11ogc1 Iflf>iter iirc hjorter ~omnm i Allhoogh noteJ for bi1 brave~ !let 1.j11r rnnn ikke i r\l••kn, -1 1 ' and lruown lo havo facecl bandlta, · n11~c c 1cg•lll 1c fJHn11g, $1'.T nug. at bl d _, Oct hthi<n5 hrll~r tkkr. m~n •1<·1•1.er up og -.111r, ·llln<"n J<g . cattl. • &QU moan. . . { h 1uar ni hl Sitt \:an lmrc "jitre hkt-<om hon. Hyt· .. t . • kl f lit !Ain ho~• w t out ne ng, '1 1 1 11 11 "' . mr •·•m • n ' n nr er n bad I.li tolt.11M r"r nf • hote! fire. len er t••m. tirr <"t ~>lirt' en Slit I. ei •k1uld ute• ..., i.tir •Irt •lrllc• On bi1 In! nent •i•lll lo New ter kabu1 med '"n <f: ei ~enge-. t•t f J med ~ y ora.... .Ul "nqd f ,..__ Id _..... IJ.:Jen. en • -r 51aar M wit •11 o wr o .E'.UWJ sted Fred 1tcl1er med hunMne det <kutte dvr OS: forklarer I ~ Artllne botol, he woald l:nllat on • mrM j..-g Jager kafkn Fn hah h'or utrolii: lett t.l 1 er, nur :mcm o:i one of u,,, lmrrr n_... acil urne efter sttt<r ,; QVVC paa man tare n: h•ordan man skal I.ti lli hand bai: h~ woald alwap ;i:~co bak busene med k1kkutcr ba:re sig ad Freda Dnliil<t t t ~ a loog n..-h!de rope wbich _ rin.r kk d~ \'" would ea117 hlm dOWD lo tht ~tll'd ~" 1u . el i;om en JCfn ur. 1 tar . b fortt<l ~ r - l>ul Frei! 1:npcr mm llrm hjorten 1 lalcktnc og •leper den tn """" •'""' ui: pcl<cr En kiltome ier horte up til >portl. Inc 1.olaaser i :!::'it~=~ be most d ,_ i,-lir "' mprk '">'1:1:" mc:lkm · !ltamlnt'11r. - f>tt tr ru n1oc1sr-. ; ; : : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : '\ort:fammb, \'tidige elg, lle-

I"""" """

I

- •~rthg til aa fly olle disse ung Du \Oks nes: >0 >lur delte lr<"I 10111 1kal $lcjc og f9'1gc ham den som i:iekk. fonn fram 111 dci utru· Lene vei til hv Of; fr.d med lci:a>t: stader, og !mi.til deg shk Gud i en god og glad umvit· \"1!'11 hunod til jol at det er d11 tii;het. hugn•d herre l sjl. I ~SIC fri· Ufreden holder paa 113 c•a inn &ke farl:"'ne minner ulflyttarar l>Jandt krhtne citer u ha tovet lrll dd ym•c bygdcrnc um hPC· lcngc og >kal gjptt $inc lamper ticl<klzdi folk der heuv~ t ek pl ••tam! og dommen .\bl bq:yntil i:ildi ,.cd denne ud. do ifra Gudshus og siden 1 pnEin ga•la kar ~r du som i 'o lit1k og forretning. Den cøe ung alder ,·Agar A hva u11p til pru•ln~<'rtr. d<:n annen pclde1;i:cr, nan111•1 dilt, når du lci:i; ni p~ nitn• ~ndr< •kriker r,lt<"r hr1l<I og or; hd11 fram i den nye 01: ukjen· de tlaarlii:-e jomfruer vuknrr up <k ld:li, nt hcirnem31ct d~i \'l"tl• ''IC kan ikke foa •inc lnmper til k)cnncr •Cg i bygdcrnc ~nltl 1nU. aa l.irennc fordi de ikke har ol je, lom ~,. delte landet lkirtalct da blir gode mnd dyr<'. Brud· aT dei no,.,,ka:tta guvernpranc - i:om111en kommer; lr:gncne viser be•· rett til ordet. - Slik •:i:; angsten tiltar; folkene blir fem 1 nytt bnd ser elles ut til bange og mi>~roi5k ~" lortnl~­ 11 ha gjordt deg so godt at du ~ Havet bhr urohg og ld1p• berre llr.>gamal kjem til oss som pcrnc brister En andsc llt dom· \&l<stn kar. mtn ter ior dprcn, men• andre PA lutefi•k itt du deg stor til trur d~r er ircd "I: ing"I! fore. jol vg lunt rymma helte lur hdvti Alt ,bl >kje som er akrevel ; til au mykje pla.<• !\Om I)·rr. A 11· - h n11 kommcr. · drc.· hr,· vorte brcic1~ oi: f!itcr ke rJyrct 1fr.l j(r kcn~n kornmcr .,. drn nor.<ke ko5ten ng her er mc<I sine 1 huve< ler ()g 10 l1orn, von i til Ilt du j mal\"CJ:Cn fwfd 1.ov(f!shct vil Ufldtrlegge sig al. fram •Clm <lu tok til so hclt<."l ml leting og sette sitt mene paa vara oc li\"cJagarnc dine \"Crt~ dem 80m ikke har e>lje i sine mange. Og at det ikkjc lcngje !Amper og kar maa In dcn!I m~rke mA \'erta turvande il snjSra brite og fC dommen D\"tr deres nk~ In 111 etter hPgtidcrnc. Se Aabcnbaringcn 16-2. En Det er fie i din al<lcr ein kan Cr1ktclig fornnting. Saa ut· beda um $likt, - men vil du øorn slukk~ Guds den helligaand som cnndlttl ved nette bil er tl')iy· i fnrherdd~ i jlrlcenen, men nu "'2m ut:tn m<drvkk. og arr kllrt trur folket paa nange aandcr •o du ut:an i d~ttll 1 koll og ønu aom hedningane og endel paa upp n<'d pA eller •umb burt ~ger; .•dger G~d for pen~. ;ereml•-. linn ..-egen gj<nom ul'n- ia a•n gienlØ$rr. J• ret ~g ~t­ tie ) vtr haug og bA\', vcra "" ferdighet lor penger og vmdmg. •l'•hrl g •u•t ! lier.i lrn•n t~I· Siono datter tr ~m..rter, •yn. fila• Re•l 1 fo· d~· il 11 k r o\I ekl•i: t JUi f1r.nut:-.J tv111n 1l. 111 " 1.,,. nrr~ J<I! hrft~ "'" N,. Ii l " " l i ""n vcr: ,c. ~,A\ or.,,

I

PAA ELGJAKT I ALASKA I

J

""

en:

I

'

tt:'Dc er falt 1. Mm begge to ga:ir iRJ•nncm. 1'.tl. ZO.,.arig pike k<>mm•r JM ul, fiøkcr aa hj~lpC' ,,~ ga11r ii:j•·nnem i$Ct1 Ilen •><lr pike aoin kommer til· '-tede r.:1 den 16..11ar1gc J-\gne..: nft11• vin:~t·r J<'.'\·nt og rolig rut-n Brc:land. !lun 'il iur'°1cc au den kmnrncr frtm mrd •'I forh'clpc den g3m1c mann og den underlig bul O..n gnnr med I ~-:inrii:e Knut. nt"11 gnr igjen- .- 111.ir.n 1krut forbi oss. Vi rei. nem isen like\ rd dem. $Cf oss. apende{ •troppt:n<" pa:i Det ligg r nu 8 mcnn.-sker 1 1n03\:oene fastere og lppcr over vannet og k1cn1per en fortvilet auen og ned pa den anue11 si· hm11 for lnct R·•I' og 11..Tik ly. de En halv kilomctc:r borte <r der gicnncm lulten Bare endel et pnu. wm Fred mcn.-r den ham 1ta..ir fon.ilet og hjelpes· ,.jJ i;:u ig)cnnrm. Pu o••erL:anlø!C >g eT paa det redsclsiullell<n &\' pauct ligger st<rc klippe-I c!r.inu. l>a kr mmc:r hcltli~-..• blokka, Tl dekker ~' b:<k dc'11 to yn:rrc mMll 1 l t~e men i og 'enter nogen mon\ltttt senn' det &an m •·ni; r Margit I.jr,._ forekommer oss lcni:erc c1 1 et land Vrtl u kaste laug utu\t:r !lir Saa k<omntcr den ntn11·k< mot 1 rnakcn h kke det men- lyd av akri•lt: ltlØ<lt ''i.: d<•c Id I

I

Tii•"'""·

I

t f .<ni:-m

hy

hatt

11

t

c

Aanden vidner! ___

ø..11 n

~---

•t

,

Amu"dien og Sverdrup •ør w godt kjcndr 1; nybu:irlcln ; ti:ar. lwgm vd Stillclu\"et og flat b) gdernr i mid\"estcn Til Gar· horg !IOtn tok l'in l>nndcl til m1t1e i l'rrr c;ynt; Og Ill fru :.fuhrRlen tlrn nyr "i''1'rtti.lwt<11 j lo•i• n, som vart \"alil mrd 80 m11nlcgl $lort Ocinal - ho ,." so "lid A sd1"3 drsse 1"okhØkerne v~tl" ,,·.1• •amkoma Pc•f Gvn1 ' • ' • ' • he' i hnllcn ,.ed Washingtoo oi: 0>k1ralune -llEDLF.\'E

l.ki:.c

dm brudgom oi: konge ktlmrr.e Ingen •hl nve dig ":t av min hund. - Vz-r fnmodig, jeg er m~ dig; hvakcn h~ndf: _eller s\ln 'fler l;wer •kal '"" thg ul nv ruin bnand. eller trullmen s'khl l~ nnn !reel. og gl:rdc fm. ch~. du er 111111 ;•Jeg' hu kalclt 1hg ul an /pli;c Jeg k1en<lcr dem, frykt ikke iur kl.-rhl:)ll oi: larm. De vil 1ie naar ....... 1.uuocn h·' "ro fra det hØie; dero nkc •il bli form 1irket; frykt ikke for dctn '""' vil sl:u lrgemct ihJICL Vi fhkt~-r Cud for Al ikke gjøre ham 1mo1• ·- - - - - - - - - - - - - - - -

""!>·

S. A,· i\. I den lrttntgcs na~a. lit torg og grut og ~~mmcn;d knk er i RE AT.JBTIO vente, - at ~1ons . atter rr i PEB.llAlfE1'T WAVB bamanØd ·g 'ndcr s.ri: 1 wiertcr ng ang<t uten 1..-rart til aa lti<le Hun $l~nntr og utrrH~r Sint' Marcel and Ourl 715c l1<11'I<"• OI( roper: \"" mil(, ti ut• 3908 North 34th Street maltrt •ynker min ~Jd I 1111•1PROC. 321 drrw• hn.ind. , ;.._ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ __. I '. w w ~nr•-r."ring i lla~) lon "-------------~-------. (,u ut ifra henne I mit folk, 1 • f c, d. cd J 1 VI . " wectt til •l l'le• 111 1tcr "'<'fli u m c<u u f "'et' ...vet nat - u 1 trnfor lrrrrn Of: ta h:uu forame- 1 deise og la him bh ed<'rs h%r. Tuell Funeral Home røur og kJend hans råst Og I 1 2215 a btll AvL 'Moln maa leiende~ paa cdrra ydmygw~- •

IALTA SLATI'ER $7.50

!'" '"

t"

I I !

::..i:; '; : '. ••••••••••••••••••••••••••••

t}øorban fommtr bet fi9, • I fH

-•I' eu-...r. f" 111!1ufaknr ... ltoajtl

... , . " ~..." . 11.... 1hltr cfltt ." ... Nlltc ~-·

. " ., "

SLAGS TRYKNINGSARBEIDER UTFØRES HURTIGT OG BILLIGT

- MODERNE MASKINER OG llilATERIELL -

~·"" ('atai.a.i r-

!'r. J'«er•

Uu~ieøe,...,"

&odl kl " " n1• 111 ClllklJ • • Uftd<"kr• I

BREVPAPm, KONVOLUTTER,

t<t

Bll.OVE, KOHSTITUTIOlfER FESTSANGE, VIBITXORT,

••I ..... .-1...kU< • - " llrtcr ot ._, wm I lln1t1

1--••r.

« -

11

!5Dr ..." llPICdl•Wlll: l!nrrd loirtltr ''"

f01ntørirt •f

!)r. 9eftr .fo-,mcr k

2601 lllt1'1ql" l!IN.

~on•

t'ncm L-l>lri1 I buN

4to.

U•l<AI•• 30.

PUGET SOUND PUBLISHING COMPANY 1125 Tacoma Ave.

Tacorna, W aah.


VIKIN ~

WES TE RN

Sidr 4

THE WESTERN VIKING Pvbllohod br 1 H C PUGET &OUN D P U & LISHIN G CO MPANY A vt~ve..

Phon• Na ln t5:0 A. aJK Rl<EltTH, Ecllt o. lh o. laot lo. I< It. J, J . 8AQOER, • ","nlol"O " . _,

1123' Tacoma

8ab.cr1plloe:

I monlh• .••••••••• , ••••.•••..••• " ••• • • ••• ··•••• .&Oa Ooø Ye•r •• , • , •••••••• • •••••••••••••• • • • ••••••• Sl.00

r.o

One Y••r

CaruutA,,, •••••••••••• . • , •• ·"• ••••• , f Z 00

Ou 7""' to X0"'1l1 • , " ••.•.•• " " " " •• " " "U.00 " .-nd·daa rca11 .... )(&)' ID. lt:IO, at IM Poetamco a1 Tacoma. Wuh!Dst=. llDder Ad or or )lazch lrd. 11n.

eøc~

" St.ridakjorta og havrelefsa" ~01 gc h.1dcl<' ,mon ri ord lale mlUJ g).mr ~n~ ttet tfl<r clpnr hdhgd:i.gc. >!>Cciclt •'h"r

sulf'tl: drt lp.I &om aaa: "Ja nu '" olrl uri. 1kjona og linrrle1.a 1g)en." lh ilkct •lide si drl .amme 4øm at nu \':lr det &lut mrd go. dagen<", ug man in~.utc tilbake til nrbtJdct. J-'or de ll<lm br h•t •t:idigt og haar1ll car. tidde I :urda lø1> kan det vd kanskje &yn~ lill ubehagelig u:i muur. 111 fatt igjen efter el lite pu.t 1 li•kkrn pa.1 en ilag eller 10, rntn for de lu!t:ncr som. Ikke har hatt arbeide paa lc1t1:c. og for h>em uls1l:1une '" alt annet enn lyu foMoncr det gig paa en litt :annen mute Ogaa:a for dem ltni::tc julen og h<!iudcn en smule i;ledc. lburtbll forlyder det at rmhTcr "nite!)• fikk 1in Julc•lags-middag o•·u hele landet. lngtn lichf!\CI u >ulte i Amt!rika d en dag! llurr:l f llct ," JO 6tornrl•r, ikke S:lllnt' Tenke aig til nt ,, 11 e nirnnl'•kN i det rikeste land i ''"""" kan nol"rc e n ti li g da de ikke hchd\'U u nite! l>c store 11nu:r11'a111ke Jaghlade, le1lere for Tt'lj;J rcnhctuiutahcr oi:: cllu5 menn og l.Y!n. ner i ofrcnthcc stillr"Jer, som s:u vakkert roser '!: u dem c ht;:henhet" - at angen li<'.. h -.1 Il:> "''le julcda~n - innrømmer I og In• 11 •kile, dl ,1lle •k andre dagene, er der nok ø.v dem tll111 n ~a s1111c <;p Ml'llnlct « hare· H'li.Or lenge sbl de Y.crc ><It 11J u ulte? \ 1 n- 1 tit< I' J a ttuktl<n til dtt nve ur, ~ pulitiktrc <>i: induttribaro ner lur igjen fut det Ua\'tlt r:· ~ " ' •• ···iJ;• r f t ' kom' I

jo ikle • :ab brudc dem for. lmlilktthl hnr de •uk < l\I ' nncl 1: t·I al dnc n111g var den ""icnc..:tt: 1n JllJ:" 'c-ttop 1 d.i1 t: Jage har <le· uni•lknid lcllltt •tg en kr lt111 duk. hrt h1cm111e 1 Norge ac-m lturd(' a\kJd1l:' dom for c:..'l tid lrcmo\r•r I de trt".firc 1i•t• ur ha• <n anr•~> It' Ior In lier "Ka:irc P.' alrc\ t:t tre lr.r"<'r om a"c: har \'oldt l.:ril!.l<kc:rnr bo' hrud. De var naturlii:" klar O\'C:T nt dc· h3k p tutlon) mc; lrunn11 kiulc sig •n ~' <le kirnt" et<i1Tchrr. mm .1"1 kunn• JO •'llJll3 "·"~ tn deb1111an1. Ile Oc:ltot av kri. 1ik~111r hel•lrt \'lillll>k t il dc: n ~l.\lc: 011 lcucl&c: lhv"rrfaltl hei rl~I i n11meldrlsern• nt man h'< "IJJ<aret en ":rrc-girn hrJ,..r:vcl:t~ t"n 11"1\ ende, un..: ~lmbcnt, 1111 l.;lnJ c:t, hitl"t og umo.lrr rnrn forfaucrrn -.r ikke bre c= oonorø gut., i:- 11 rn fornnn ung 1112 ~ c:t mu:nfollo: re<! m 1t1nL:tl"me 1 orden" ru.\•. laar hu tie c: unge "Kaare P" traadt fr 1 lyact, og t:ill viac:r d<'t ug nt "h:an• rr incm rlni:«e rnn 1kn •n•rt r:O a:irigc N1111 Roll 1\nker, iorfallcrindcn 11•· .:n h<I rrlck~ l>~lcrr, l:>>awl hun 1'C>m publikum hor faatr sig en h1c-11clii: latrer pl.!I kricikcmrs 1,..1;" 111in1:.

---

McCor1-,1ack Bros. 'facon1a's Independent Deparhncnt Store •

Januar Realisation Salg

__________...

!'' 1

!1 ,!)

_"" "---."

"

'"---------"--------~----~

I

I

Vaart store J anuar Realisasjons salg begynder tirsdag den 6te. - Tusener av godt.kjøp venter dig da i alle avdelinger i forretningen. Store prisnedseUelsor er blit gjort pa.a. sesong. nrtilker saavelsom andre t ing, som du kan bruke hver dag i aaret..

.

.

--~M

I

En mq:ct hiclMOkt kvinne. -

••It

gutl.,;o hunu~r t J.: ktf'Chtfe11- .\ndrc lrt"cner har :al l(TUll'I 1i1 un tokk~ Gud og \ll:rc i; la1l .saa )r .... •t< Jnu. (1'ft·' • l.tr1littcn varer. 1

• • • &rn.:i'or Sin•· •r ti 1kt~v foJ c~l tid sir!en rop igw , k~rn1lc a.rt1\. 1.<"I, h'\ori ban gL1"" lttrkt

tir \\' 111 ""'~ og ( rr"•mni:~­ I •at• ~htpst~•l r-1; r li! • pn·1, :al I , Irt lid r .,. "un<!cr"m:crcl'g" hcllt-r rnn m·c11mxliik l n ' - Det er bc• ut, a1er hr. Slup51 "I al arl1cirlcrn" ida!,! m»llar ", rnu.d~f' pro t t v dc;.n \ ·r.rd.i de producerer <le i: r n c f, r fJO ur iden. Han anbel:al<r h 1t • l:l)rlor~ arlic1d•t1d aom det • \; · u: ut a' uf1 rel i ttlte m I I lr 'cre 1 tl•t

"I p; r 111 ni. t •1111 ru•dnl;ker uor icg tl<kr pa.t nug"n 111aatrh ,Jofc11lw1:· •i"r prC"lt•l~nt Ma saryk "D1·1 f 1 •d"lu.1lr11g"ri llg jc:g rmr ikke Jltla nn11iJ.: tH·lr.11 fl'f nn n.v ..;"-"afir. drikkrritt grart\·1~. [len rnl "tr, 1n::iatc er aa stanc.e cl('t mr I rn i:~1ig r>cl t1' ell plikt 11.r de inirlli. gmt og ledrndc 1'r"'1 rr arnen et foll: u ulryddr alkoht1lrn I nretul: gjrnnrm ! lkcor17 nmg og rnht k 'rd 5clv aa •:en: hr.It a • buh!cnck "

• Litteraturkritikkemes vanngang ~orgo (01: i clll\erl •mli<rct la1"1 for rlcn saks kyJd) har mAn en h•I dd •~l:ald!c "httcraturkn11kk<rr.' >111 hven aar fdr JUi grover ~ig ne<! i 1,.,>Jc ma"""" •i: vd~ og ~rnkcr. l\a\r rlrt J:jcfdrr httcr:l'"fC &t >rrcfstr .l&SC 111 Han ~nn, li• er, t 'n l>et <.~ "'11· 1l'C "udØ<l<l Il"" t!r nken nr l n c r.Jagt Da er det ·• b3rc llll pl ic lJ(•t.:."·n 1n·Jr 1tt"tl1. n1'\te ~ig: mrd ut,;afgtt" ntrtkli\tr ,-.. ~unørc ''kr1tikkt11° sa"ll:nl•n And"•le1'c og ' rrr rr tlct nur et ukic•idt nnvn rlukk.- '>1' · fonatltnC"dci:cn, cia r :i:i •ed. knmmr. r: r n k h:mde, ··h-C"rt· n,rcr" f -.·nn kf't kk ii: op t' '

rncr1ni::

r•r

Y1 h •l•nl '· r t klar """ :il di e lcrM. k.-r 1g I I In. ' r ufoll>3:hgc; be ler tvertimot \ 1 lmr ~' It ! nttyk u• at ri:ini:c .n •km hrl r <T<V hnh11n11·ldcl-er for,J, de mr11te ntl 11:-. tC'tf til aa lt·\·o, de og.-:ia. Og dt. 1 er 1

I

------------------·

l

· - - - - - -- - - - -- -

Chrlen for the Veterans of Foretgn Wars er atter pa:a krig&!ticn. lkt 111clder nu for. fattere og forlq:gcrc :av bslker og iilm. IQlll deler med krigen lian laiti!ercr dem for at aold•leme fr('mstillct mere som "l:\·lnncjrg.-rc gamle land b!c•· bu bch:andk1 og clril:kely~tr.c tur~ler" enn som 'irkcl1gc kri. o.v f,"r~kjcHii:c l:rgcr. Cif! hun gtte. Og sluttn mC'! 11a ~k) Ide diss.. llj!kcr pr"\"c-t Al'e ~lags r.icdicim:r, met <>g films for lLt de "uadermintTCr pnMiPl"'t B\' det var 1•! in1;co n> Uc • O~ ual<<k•_ var det ogNa hu 1 p:a1rio1i11n" og godt borccrskllt•·" lande!, t~nlll \'I r.kk fal p:la Dr I vedkommende 'etcnms bjcmC' 7ne <len aut•gclse n• hall t:r"lltl ·i~ iast. al "godt hor- Peter$ Kur:ikø Sc:k<, fla:kcr av grnhp" hondsag•ll~ D«<taar 1 aa kunne 'isC' denne 1n_edm" It.ar .~1mgi1t mm h11•1ru "" hdhrcr.! llcllr ud· ~;i: dtn mr.1 mulig krig,i:al~. mr~kcJc præ~:1.111t er er~ kn~am. Det burde dle1, 'Tff pan tit.le al 111.111 I.i arie 11• 111 , •kr •mM~kr• lullo~cl '?ed brr i l:indct •>i: i ullt ørulrc lan<lr tok aii: arulrc og nyttcger<• ting fort enn 1.:rigsru tnin1; 1 en. I'"" 1~rclø:chc1. og :i'";°"'lnng., organ mc n~" forhrc rer hlohvcr fonn dets u·-stand. i11nYir1.:tr hc?digt _,.__

l

1· w 1 ·en _ \\'1••11 v'r ~er ·'trt I.' dc•l1r, ' • " ilcrc u "'' , crdtn• oiwisnmg a' t.c k lrunMIØpcrc: j'3& &ke·lc:r. Ucl , .•• frrmmjllt ontkrmg 9000 tihlcucrc. Bbndt de optrrdrn. de- nr Sonja Henie lOID fjlr51 i:a •" 011\'L•ning alene og t!crrfter en <lJ>' ,, 11 ing i .,_"1øp iam111c11 md ("ar! Schafu. Sct11)~ Urrne oil\·immi: , ar en "tur "•k<C'SI q; hun hin· hjcrtdig ltylolct. ___ 1

SonJ'a hylles

~

I

"°'"

__ ___

-

S. 0 . S. (Save Our Soults) S . 0 . S. F.t skil1 caar under mrd m~nn oi: mu>Sliio;t hcndrr olte nu undc-r '1ntttat•1rmcr11C' Skibct forl:iter en havn, m~n rckk.-r alolrii: 1,... "tcmmchc:s ledet Mnn •enter lnri:J~•C In. a:m (aar \1r r nos,:'' l'W de

JOHN SUNOSTEN

I

h

r

!:"'''·

s

s .. s

s

lI n" i

t

I e

:ZOI " _ _

U

d.

:Stu 10

~-

Th unu.ayl. ,l

al Bld M • - - - - __ _

-~ _ -nt~ _ __

U

~~--·-·n-1951 --

I

;---~--- - ----,

KRS.

t

MABEUE ff AGENESS l 1

l Teacher I PIANO !'-lld HAR!IONY I Resuie~ce Studi~ •

I

I 1931 So. Shendan. Main 8512 1,.._ ... """ ______ ""' __

5 p lloMr for SZ.SO Gibn0tt, Shell og Texaco

aldrii: t.11 l>rn zli;tt il:. kc r:aa a1>0trkrrne men faa. gjen nem lakalc n1:<'"1lcr, •ler :m<a:ltr& :w Dr T'rttr Folirncy & Startin& Friday : I'' MIN AND BlLL" S (" ('T

!la.i<

FOX BROADWAy

H tem mr r Uc: bn "'I" ul øm nid. S. U. ::;. •1nt"1 navn ui; posltion, og ana ig1cn dette S 0, s, "'"' l)~er som n~lchkrik !ra cuiten. ~l rr q:n u!i,i:gdrg i och• s1gna!cL1 j,,,..., og tel terne I) nr• t.. d= mt'd -amrnrnbm 1h· •r

l

S

:~f:?~:~::;:~:~:rr~~!l"fEATER-Nvrr 1--ooorKJØP PAÅouE V

•al

"

Dr<- '

t

r

h 1

Guollne S..mson og Firatone gummi· ri11r.~r hOll

'\

trrkk r 111. n u• ilL.'llarlig p:aa mundcn ' m..,Jl,JC'ntlr titer h:unhg jdr Tk1 har It 1g ( \I I Hir lrul~ p:ia fo'k Ti' Otr In d pa tn c k n m:_ c ø...-:...:...-!c\'.sllr..ar .," vill<' mc<': r.n r:.: m l<>tnme. m de hctrgnc• s Hcmcrs f ·~: 'J\11~n<" ' ' amenl.a·•er< 1~,c: idag ru

I

>'Derter og fontol'l"'ht Hun I 1 l'iAnist mnllc ofte hi:i:c ul~nc•," /kTi. ~ Sv.aslt .Massørcrake c nr hr. K L<-hman !ra 'Mlath I !Ill Fidelity Bldg.• Main 3647 ~l P.iul, llinn "Allerede 1 del 1 - - -- - - .! > Conccns. Teadtipt, RedW.

l

~

I

c

-----------------·-ww-------------MM ---w-

.~~. ~~:p:;, ~:~m::~lh;;,n~~I~~~ THERESE A, DAHLBERG

P atriotisme og godt borgerskap

1

E_u --- ":fred I~

)

' b F gr.re mi!lel t11 he•t paa :am c •'ScaJOn•"' ldc.i mute. llc•tcnr hhr ( ,,.t •I ve s~> ... •--;<r.im~n - - - - - -- - -- -1 og li·1 51ull rosen•< kommer •·istu •k Il\ rn plante ""Jr.i hevi,,.kt:r < voltl~tnt llod. Staning F riday :

FQX RIALTO

Ne!ghborltood Filllng St.ation

HYttnU AY I

"

ro. 1141 nonte pqllllbm llvnle o. altkl Clleddela "Wacera \-W...c " !Idd et 1>rnton. u ..-.n w nn Taccaa ATe.. Tacoma, Wull.. oil• bl!ll7t i.lofønnna: .U.ID 2UO '"1lw

"

____ _

SHOP

I

!~-··~ !'!'- "

I SEAMQNS flQWER !

S:i.> bcg~ C'r l\.lrl'l>JlCTle: meddr'el er < m a.t drl q; I fut 1 "THE RIGHT h:tr lur:indrN lru"tl .g kommer ul h'dp Jltlr mi•tet 1;H r hr ter pu ,..., ;a:ir, w11h li I n11ncs!:i:rt n lever <;pprsmaal oc ..-ar l.rpsrr gkrh-er "(tpfo,"~ TlO tcu," Gh{"f,; Ruth Cbttcrtcn 11.T'd Paul l.11<:1• I luhcn, ~kn i;jrnnem d•m nite akJ~rcr 1lcHc ..itndigc S <I, S - S. 0, S. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "• • ) 255 South llth S treet. !I ----W L -----WWWWW G•ar 1lcl goo!I "l: hic l1><'l1 1•·kk<r !rrn1 I ri1k, tfo lyder si11nalc1r:?• pnanyl!, men nu 1 c• 11nm·t f,Jrcnn J)e ha.r H111!1 r " 1; t \·:-tar prtS\<", ~n1 ,.it :ivgJØrr h\ior. JOHNSON FUEL CO. •pr.ig, knapt •i: dj°'" t snm alt"! 11 e11 fl Ilt .- dt p" kan 111i111l•h i nkr eik ikke lJ<n .,,. grntl.S med glæ1le Mon ,;~nde~ lcl'C:-e 1 rn<!·c kab)tFORt:ST W OOD K• :-.der ~1'cr r,:at.c-nt r '·J el \:td gy1!nt> )'o!itcr er hurtig at reuon•bto vrtCC!a rtrr.e CJl: 1= komman- 1 ror:-nr Ma kintclc.. t:ipt. \ 1 •orclrckker aa "nd~ Der: ':'lpclthcn •cd u POLi• j.'fllfen rmgcr, '"""""' 1<'1:1:~ om p21ny1t eg 2914 EF . ,._ "'•In ~ man kjrnder •ii: u;~ l('.I)ger knuge• a\ det '"'~ =ultatcr ·m ···~ Cl' ovnudd. DA:'.\!E.R. Dr• er sa:i kli n ga lpft..o Det rr \'lin. on1kring a1g. skelrgc• 8'1 innfri d "'· bte<!ct f :u opla Deres tid ' d Og alikevC'I er det ingen hlen hcndd • nu• a:i I rtclle Dem ult om \lcta'><•lic ln•t·iulcs Mnn:-m 1lizing et kjemrc k1h "'m ··~taure1.Ar•3"' lornndrcr •in " tem" >ICr , •• Kom op <"•t: fa:a en !rt ft)l\'c: r - u •• la:•• !or u r!c el betrengt brtlfl ul hjelp ExaminiatiC>n & Coruultation "m D<l I.an m111~l:e 1 _..1,:. Prih en er p:ta ,-er l'Cknslning; Oruc hendte for k irt hd s11lc11, da den 1Hn kc alldelcs fri tt De alene ('f don11nl'r:· d.ampcr "O•;olra" ~ndtc Ul •it S. 0 S. uttnf.>r hl de 6(•m li1lr.r. \'j har hjul· Dette 11'bu<l BH•<krcr 111 ·lamcrne fordi det et .crliJ: oi; 1'ewfo1111dlantls-bonkcrne H'cr ...-e 1 Limr pct tusener anclrc, og kmn ritnchg \'1 111aa ,·1nnc Dt"nl 'cd ff" ultater ,; kan paa,·i~. for et kjempokih u.m "~l:surNani:a" liclyr d1. Lan•kjc ogsan hjrlpc Den> . og del er '1•·11d \I &JØr. (\'1 lrrukcr ikke forlir:c hat!, sulte. r1•k1e og indircklc nltliize •ummer Diut" aksIJc•e• hrlbretl ,,,. IJera rrgkur eller medisiner ) h~ er bcrr,gnrt p:ia t!cn ~tdrstc h11rtighrt o•·tr d<1m lkb pa 1yk, bli fn·k, ! De lc:an a\ ta •·ekt un1!cr en d-:.ktor• op~yn det koster A1ln11tcrl'11. llnll nyt rrkMtl 1kal om mulig og hold Dem fride. ikke mere.) slue• og et ennu hcrlre seilt: i•tc1kr, r>ct bePrøver nv opnna.dde resultater tyr ikke: bare t1d.l>C<parrlse, mrn fiket knnkur. I)(' k~n intcrvicwc 1lisM og 1111nga andre t vanrt kontor. ranecdygughet Me" det er ikke heire reMri. M~ C (l'iacoma) er 71 pund lctlcrc, og et mrgct lavt •rn• som rammt>S aT et dkonomisk up V1'd rn b!odtryld: er nu normalt. nfomt.ctt forsink1'lsc m~ h>tr enr.ic pan:ig~r Anpcn frn 9 fm. to! 9 aften. lin. V. (Tacoma.1 urte 34 pund 1 velet og 10 LC>mrnrr i ombord For mang" ", de store urrctnm!l'3591 So. G St. stJlrrrlsc.. Hende Mhubb'" sir.r hun "r b'·tt &tcrk m"nn kau en shk forsrnkel•e bc:ty t~t> .,. •lorc '5Cm en bi m. J>eng.-bclØp. ::'llf'. D CTacamal 20 pand lettere i J uker- "full o! !>'"I'" Mr•t nui;ctstcd& derulc pu det stormpl'l:rdc' GEO. J , WEILER Sirr hun nldng har fOlt !lt'tlrc. Skradder hn\' kjrmpcr l't ohirhdi•mt i:.trl~i en \llik" kamp :'.\!ro JI, 1T:irc1111:i) ''"" unnllc- frir hun bcgyndte. at det Ill•1( cfL rnsrtult: t>Jc;•ml·nter, OJ.! de (ortvilt•rlr Reparat ion av h mekbcr og h1lr rt-, lnr ~"'Il ni til na \':tlrc •annL Xu ~ier hun: n1c1u1cs'krr n111bnrd •:tr :>.in r:uliot r lr~raf 1'krikc Oame lwlpcr Dot rr •lmnrl<I, ug ,.; ~.1 ikke bal\-port.- n a.· lwrul ut dCTt"1i njlrl Jl;:avet~ n!iikrevnc )n\• J•IUlh\"r ~t" 1220 So. K S t. - Main 51138 der liurdc ~;.,,. i dr l ia\'pr. !Tun er 35 purul lcth\'ert akih &Om naa"S 3\" di• c ncldrop, og har lcrc 1 \'ekt oi: mange C'"'R" sterkere enn filr en mnlPhet for a.i kunne rekke trrm i tide, Twcr· 10 form. til C. drm Tir-.dag og ircdai:: ø.!tcn lor de at ilr tri 11ndsclln•llJ;'. Relrordl~1"ller11c lc:r.~ 1 aom rbeidn om dagen. ""'" Vrdolrmaalmc t '"langerne o~. dur, forrrlntnltJ!hen•yn skyt.,.. tilside. O.,t lilir en. 1 • ags h11i1id ombord Den mennr•kdigc soli. dnritet !rrrcr rn tnumf I (Stnctly N on-Medical) 809.310.Sll 11idclity B ldg. Telefon Main 2188 P.S.-Vr har ennu ikke mitlykkrt.llOll i løpet av ti aar (n&11r \'a hnr 1 dm 0<•ncrr t m< Ut c:n m3 c h<:der er blit vist inte ll igent samarbeide.) I horfor •t· 'inJ:r pu •\\'c•lern \ 1kmg" 1 Xorg• 'ente dl priscrnc i;nar OJ>' Vi gir rimelige .allt:iar H< I CT d1'1 folk hrr ute !S(lm 1cnder bladet START ~l'-MEXS PRISERNE ER RIMEUGtt I• •inc alcktnin~c i !\orge. FH ø111lrc aom fin(Klip ut og gjrm drue for ndrc;<ens ~Jcyld.) 1.:t r na gjdre del .amme, minn<" vi tsrjcl'I om nt 1>ri•cn kun <T $2.00 for el llar tri Norge.

0

l)

:;~ ~7: .:;;;~err~I:~~ ~~J:u

TOLOVE"

VI VIL IKKE HA DERES PENGE

l

------------------

FREE CLINIC

DR DOUGLAS &CO. REMEDIES

------------------·

1"1ETABOLIC

INSTITUTE


W ESTERN Vi'KtNO

Side S

1 1.---------------------------------------i lderp~ gJurdt: alle l\CI: tilgode med ttr ll:Jtnom '" no og J•- til

I

N YHETER AV LOKAL INTERE SSE

god nor5k jokrn:>i som aunn- eir.li c111 kJrm ih•i: at del er mll. mslr.kvmnlolk or 111c11lrar 1 l t< HC):Jrr un er rund! 1c1:. b1,~ Di.de progr~mmti og ma At Go.rl"11\: og c.; \t.rl .n1a - - - - - - - - - - - - - - . \'I er IA'klldlU. ror all• ..,..,~ .--------------• •ten nr lrl. Elter dctle gjekk til bord• ,~ ~ a\ kurandn:. 1111· " ' - Beod P& toiTn talt:', S.1n«kon:t Ayn. hld<' unge og eldre mnd: jolc. <><• k .<!e •nn Bda"_..,_ ova-rask~. Sch·c lcb« aT 1 1 1 l .o «velt aom .~-.. •t br9T t!>llr-r bre•kott a4.rNMrt b -" e. juk~hrn ble\ hr. og rru tn Ill!. Tr.c<*& ... _ ...." bel17t Ilt'• Soln VC•I fru 0. Hni:nf\ lrttt og OOIJI:' dci i;amlc rnc:n 11IL Ille' i:i•mlr, '""n kulde tenkt l.a•sra, Collins Road. t.oh~lii; ~~~"'is~.:'.' ~':',4 d'\~ :i~: Engr; k 1,"lld1t•mrs1e Id. 'l JO tid uui;e norakc jolc:songar, som det Dl plo1omcgraut<":I kom • -.::u kcl med U\-Cnlcl J!lkbetar t'4ttlada& ell.,. ulatap 11 1.-, Korte ral r A\' tudcnt lydde ht!gt under r:.kcr. Syn\Cl: tok han dlor dr kJer1 "" olkr IJJdOD ulod11IDS la " d be mcu enn an. nar. w det fur mq:" ,·an bror. ~I.; ar dcrH liHID P. A. Larsen, "'1t9 det' - SbtT ton oe cm•' Rur ug putnrcn Strioi;b,&ndot i.-inga. :I\" aorn bar oph<.)ldt ~·g i 6.st'ci:c ,.,.._ Om Ikte •til.., • lwlt Je(I ~L. t.)1llC« 01; •piller. Tind.&g 11f1m ko ann:a ca mcrkjclci: cmc ttl u parlcn a' .er gode wm rr rundt -o 1p1:JOf' fn&HI ralle' ~edd~ CM • • ,j " nr de : le '.l 11ar. P, A. Lar~n, nr!;ete. det or bondoalum.-lttd kl, 7-J(J f:rllcs bj!o11clm1e I skole- CIJA ctn i en rette atemnmg, dd. SAml'Øyatr1" Hdtok mo r!lrr "f'ctc" wm h:m popul:rn jJAlen Onulag ~ltcn kl 7 :30 og '!ter iallfall litt ~ s;al·nadcn eller ,," der d rd)·~t bot> ..,. l.:allt, tok fl) ,·cJekac:r i sin H r. og rru S . Glundberg, 36.lO 1..-orihd e 1 or dag alten kl lav e1 rt:ttelq: · honorsk JOi - med At ~n "' ungkuanc 1 lagtt kulff1Ud •cd Mullrr Harlrics ilyvr- l\o Prrdm:.nd hadde Julci:J ter 7 JO tn ter Martha Mari:a forrn- :a1I .om 111 yrer. . de Cl 1ta sq: t<• r~tc av os l-:n plau a 1917 Han ,-.r pu den 11c,, "J-IG' t~-• f d , , hni;<n 1.-Ørdag kl 10 konrirtn3n·' F\'rsl JA det nerrn~ ~eg m1d. rta lu1ali:!l: t.11 ~n n:ot" jol -7 occ """ag n. ttn c-n .... · · • • , . 1 l'· litt 1111!.llt 0111 automobil mcb- 1 n •l "I k t · bl 1 rnc '"' kl li h.'rnd:oret De natt 1"1; 10 .: P4 11•"'~'''"',(• "I: 11011 ,n"1e 'il."1 l111af1 k l:al me n1t"nncs er more litg • b • • • dl 11 111ku '~d l'rnnkho Motor Co i . el 11 ••500 N 11 1 er hJcrldig Hll:onunen til va3 • ao vnr dermed e1t nytt ver u I !~: r11r.n du <let er 111·i1t l:\'tn ko. Tacoma H!S>t~1 1?:?7 drog aH. an ~c f'Du \'IS.te 11g e d arr?.._ " re " 11 d IJ<ne•lcr ~ m•'tcr bl;ad lagt til Sunnm lrslagc:1 ai ua 11.:al nna e!"<:r um ho l= aom rn ~a.tc ei -... '"' øPcte'" Øitover td M1c:hagan, oi; " Jti'llt:r'n" blai dt brrme, mrn • • • sog:I. k •ka den, (:rr mc 1:i•rna 1urri1eir: kjjjpl• han Slll ci;en ti) \'C- fru damemrs 1•r:rl11ie. Zlon Luth. Kirke, Sunnm~rdnget he\' \'Ore S\'ært •kr11 otdkl \I(' akltuv l3nl:cn 59 0 111aski11e 01: rir°'· med rassagtt-1 K J1 . 1 . k ·, 1. . . So. · & akt i' t •lcnnc haust og ht\' ha..i iir~ "l" "t.: lh rir. i 1101idi, frir hor li , ·~ h f nspcr o lfl~Cn '·" '" J" "'· llr•!lnJ•ICin nve Arudt E. ~hhre. ve Hulle til•l•llin,..·ir I " " ·' d .~ )'\'mug Cl p~r aar5 ""• '''ff - og upict sig med "hor>hy" )'ri1c11. sl•>r SØllda • kol.l;il1el- mange r< " •• \"ar 1110110.:cn "g uen IW r~ g ..... ler h:in tok an5clldse ~".'" pn.v~I • • • ri'a er kl 9 (,u;;!jenr te Ved .1nmp1c1 iyre 101 ''nr! fru mntrrs o;: k>llu:n a• bott. 100 \'ff far rn a,· Detroits m1U1. Kc.rneliu• .1nhnson :ith·ald ll<•rn oi; tillaga s•h lrægai.tc mlt<1l onærr:r l'lenn" uilling tu.r h•n Hr. og fru C. Borg, 5316 So. paa nnnk kl 11 Amltrm av k,,_ 1or1113·m iur 1931. Od Orst" ~,· lir. Ore totll l"J' "« inrntfin. (rnn1klc• 11g " 1111 h1rmmc paa \\'ap•tu, ho•lde et h~gi;rli1: 6el. r..i \ltrngud~tj~iu le kl. R ll&ll doi andro i <t~Tct vnrt ogso llll• ish"r" ng 11 3 trdi<'n j hn.r.cl hev ri pu ukt.-. J11lrlrr1r Hr. J.:ir. sk:ip lfir<lag aften den 27. rir~. r~grl k. M··n~i;hrtrti nhuhh r '"'!dr S1111nmpr>l•i:el hev ci1 i:jordt kunu nrbcid lx-rrr den &en t:r 1kl.:r bare fly>rr. men og. Tlhtrde ni• .30. Mii amr~r~lftc undag aft"'1 ~I ""n mcJ:c:mqnlll, mrn h.-· c:n- b~k i fai:ct kan gjaa; rr og l b ain t:gcn md.1tmkcr, "C har • • • '1·30. i.;:"nnde>rt:iuni:co b.~r aut dl rom for llcirr. oe sunnmørin. med i 11yr<'I for fagbgrt au De:t J;talcd<:s fuld bc:slyrdse av mil. Fru C. H. Jacob6on og lrk nanmp1t onsd•i: chm. Fru gar i ng rundt vilde gi<- \lr hni:lrgt A hpyna knr doi nett Irorur.tn• 6 pas.sagercrJ 300 hk · Si<>rnl Riise bilte til Portland Brn&<>n nu•h.:rholdcr. Kottl hRr• r~ <07 •ltn s1"'rsle kne • I1"•ddc 1·mg.-. ng t'II Cl ny srmia , " ~I"'''" '" " 1ag niten Id. 'l :JO 1 •I~ ved l hil)' ta 1• 0 ct 1il. Det senn held ~" trulcnt ........,, ur'-b' k'b H L" Ø\'rl~ 1 "" 11 "" 111 ~ I • - on ,..,r nu ca. mand•g Jflrn rnr-n L:flm ull,~kc 1ci k I M -.. ". "~ , .• :!()()) lh Hliinrr lil Jin kredit og til Tarorn~ t:nno mens , i k r en• par ora. ;ic torai!~g ht'I' cin •!Or mi:ijon i utfjlra ber no d! 10 mancc andre: spkk. 1 uten ~t mestr;_ uhcld. lmit:"i"- anno 1930. :rev al:r.i kl. 8 1 l-irL:en Konfirma::- ute pl L;'1cn m~ dr:1 aung-e mo 1:1ld 1olalt.1 hil rauste folk I ner fro h~n9 mange \'Oncr i tcnie m ttT lønbr. form, kl 10. lusen suoompringnr- J R. • • • • Chri>org Hcdlew. 0 Tacoma oi: omrgn holtf<"I' !l!lm • • • "'un the I."'" til enhnr tid nnd<'f Hr. Hjalmar Jensen •> nlcs Rcthlthem Luth, Kirke, u_ Til Jolafta ~mut-I S2 e~ llculdc setja nam!uln• irric htr ute Suledcs \'at forlcd~n i mer een almln~elii: ll~rn "" og G au J I'. Dugge, nct hans under .Jai,·ct um k\d. "Prtc," h•r.t bror Herman og godt hurnjlr. I'&:i \-.:art IJ>Ørt: rmd~c:·t 1 1g prest S r:dagukole Los A~ln den 28. dcc, 1930 den. \"onar h2n 11.:kJC hun ~ ,1.,,c:s lorc:ldro roidda~i;jcstor ~al <m h:n haddo vunnet 1 •lJ: t.tbrlkl~s er 1;1, 'l:JO Engelsk \'~"l'<k bladt.tyrarl hr\• mi1brukt rcllcn 111 den blau1'<>1 dere• uall()C'f, hr og fru li "Kinci;er..Jottcrict" ~'nrte han i:udsticuolr 1:1 10~0 form og !lid hr. og fru Ore oi: broren, ke \•eksden I'. Il 0. S1rorn•nr iste 1 ndag Un. b:iri:: "'llt:dre enn det!" 01: u:i 'l ~S nftr ~orsk gudstj~c:stc: Antle"S Ore, 110m bur hpa rici doholdnmgcn or-r riaturlig'is ho.. dump:t det i:t a\ l:.,m, ni lun kl li f rm M•nu•hctsra;idcl rri•le 1t·stc onsdai:sk\'dd Samuel NYHETCll AV INTEllEUIC . ror d" nonh PQ\lll<sm •m De Vcdo.:1gdig \'Cpr:lt. var h Iill "_ .,.cate-pappa, I det L """' '•>ard of tru l t t og" bo:u-d of G:ubori;. ura Vike, Anden alU4 " -•• -w"..,. \11<1~. dallt", fru G l lltl'<On, \Valler •l<111con mrit<'r manda" nlt•n kl. VmJe oi: •g. ø.,.4 et bre•lort. ad,.....R Ul nu • • • ,., e. .... Tacom• AY&... T1coma. \\'ath... .tl•r 1R<>.,d, tirsJag h•d•k lutt en s 1'ir 113 1: nlrcn kl. g mØlcr Garborg• Y<'I: som er ein an. llonTI teltloaorH: MAIA u:o •lier Hr. ~ fru Johnson. liten nike Su\el den hlle ny. J.i:mi;s llauaht<"l's ho Bernice nau enn 'ir, fprde fr11111 fyr<t. nro&dWA7 SU~ hkl'Ull ~r og fru C. H. }ll':°Moo l.ommerJente som fru Carl on J.i:irl;obo, J.!16 !:Ja c; 1 011SdaJ: l>a mc kr m lilrclt~ haddr hau •wHtera-V-il_l_D&__~t"ter NO<" 111 kunne N)l.Urs:aftrn lcln: llln 8d<' l>Cfinner a b te \'di:A&tnde. aflen kl g m~t•r mann forenln- (unne (ram 1il cin av dri •I<>- lnaa '200 pr, ur, hr) llup dog, lw~d lie lep~pp.,·n ani:aar, 'i;rn Tor&•lag kl. t uwkr hin larnc som dtl er w kr>sd<"RI i, • • • lll:hJhrr man. h~rc aa te hllm nolnr.ruugcu I kirl<en! art.1.-:ipa- ,'.li "": t~k ,·ilj" til Ti knmm 1cg NORDJIÆND , ii~·i:i•' for aa fu c:t mntr)I. av hum,irct. l I rrifø» lien kl o , •llt•r " " " t• Sntn l\'n

s. /\

••bo

.MAA det ny<: ur I ringe dig de imi: du bare ha.apet

~

• 1930 f J f or 1 ; maa re vrl•tand bli Jiu lod,

,,g

• "

1,

Dc1te er• de pnskC'f

~

gc \'toner,

C;51J-~~R~

'

•n.:•1111ct1··-"'un•mt•·-.:... ;u~ - -, • _, •.~

~--= !!t•

=

~

li~,.,~~~f!

Trønderlaget. "Nidaros" l'.u mjllc 17 .1kc forctoko nlg p:l& n)C: CI:1bcdsmc:nn innen lagd \ algct fil; fpli;:t:n!!e ut. bld: Fonnunn, J.i:aarc Moe:. Ne tformao· E. l.)ng. Kaucrcr. A. G Strand Sck·l'tcr fru l~ llmson.. Sani:kder, frk Mam Ville Sai.-a,lcrivor, Kcue Byr. Bc•tHC'r a.v 1.ilom•terlondot; fni It Lyng. Re''' jnnskun •te J \V11ni:. Andcr,..n og C'. Jona111cn. Man hnddc c11 hyggrhi: alten mrd tn \lugom 11hl11t. Nnte

m:ug "'"'

:s.

I~

S<~ttlc

°''"'

n,

Georc-

''r.

lr------------..

••i:

''li:"'

h

[I t I

I'

11

'« a ' •

a • l"ingunl. H'<"ltl umhelM er paa det ,uerhJ• nrlig•tc 'clkomuu 11, -Og vi øn<kcr su nlani;:e 'om · d mnlag ti 1 il& de 1la I • oe k t n•ker 11 l n l'dlcmmer og ..-mnrrI et elt! riklli; gnc!t n\'tl. •d / aar, Øl: '" m c JRRnnar ritrent Ug•t

---------

Tåk skal du ha

u gamle ur ~v• all . T.akk for 1J m:'Jlt c.l: k.itfCtJar, for a)ltclle•I: og gr!sclaar, amt lutch k ira hn (Of'

For julokllkc f lllgmnnn, og bt"rlinrrkrnuse ••n:ta, Ja, ~be vi ei gl<'tllmc kan : den 11ka vi jo alle mann, naar goo• den un res paa.

&

fl

'

enere 1i1I )ltllct ved de Oc•le 111 1<lni11grr 1 l\orrnanna Hall. d k • o • ~"t er ·un en rntn111g on1 h li d an '" • t t:r nogct n.- tlrt I LI . N "' lr n n u ""r 1Ørl 1 or. 111a11n3 llall Naar lfugn spL.ler er rlrt lll"cn som " i11o•·cr" " ~ di olan er de nll". enten dr t.·~ k. 1. •• 1•- I av gu., c 11 er :rr ri::. hr" >r ; en• n de er t ah·=gd.:ilr crcn c e de h:ir pusert st;I.. •ell nar Dan en bcg• r.ncr kl 'J: r~·rrcn e-r ::!3c

dikt bau har krcHI · NT1dcns \nd.'' Hr. Bru0•1t tok ek!lllmen . " • artnun \Cd J 1rda l 1y1111 1 g i 19.?'l H:lu srn s ~a ho: 1...1vdr. 'It' .... ne• naar det g]dder pc:>c$1 I øm• fristunder 11rM1der han I' I nu med m d.k 1 hlllll mg, , m 13n huper a.a {aa ulg•ll utn ri p.u " . • ur \ 1 l:upcr q;•:ia r frcm•1. de'< :ia faa h re ira \-Ur Je ,. no.

• • •

Vi tt nu begynt 1>3:a c:l nylt ur '>I; ekt gieldM' aa begynne •kt nt..1ig Ingenting er "1:1;. i:crc onn a 3 b<'V11r1: h l~en, og knnrtc c1et , '1~ u 111!tin " ka 1 n. 1 ... n kl r 1g ""dl ,.., t • b..... ...i: '~ nu vin· ~· , Id I es llJ er ~•aar 't. 1 gie er i;ar• b •.er> en, l-au man trygt hcuvcn. •fo •ig til Jetlautf & l'alngmti, <11 ...> I'ar111c ". a\•t<nue. n er fnu · Ir.r IJ al h 1 n .__ . . ,. l ''3< c '""hrivrr til "_ • ( ad ,., ) me1·1i:c pn<e~

Hr. og fru C. H. Jacob&on. umt John l'ril...rg ulbr3gle .,,, av dngcur 1 JUien p~a he 11k hos (111 l'edcr 1'n ou~r i Sottle

• • •

• Cirkel no. 3, l)ii1re av Jl;L,rg<>. 111ø1cr ""~ 1rn ,\ Lilh-root, 8843 Velkommen tr det nye nnr t•ac·1f1c 1\v~. ou!_,dag • 7 Jruauar ' ' mrd i;odt og un•lt 1lilanrlt. Spc·n•ognen knrrespon<lerer med · mr.d &lit og llep, hp t oc """'• ru1d11lrn hver hah tune. F•tr<>g bedre I irlrr del c1• 1pa:ir, k no Ill 11•orvoi;nc11 kl. I:! J(I, saa ri vi blh..., fant A. S. da 111111·h llict\'C'rcs kl. I, _ ~-

,

n ~I mrt~ beun wm mrs. l.)rc fiM a:r:i a\ Me l:om in pr. gnl'i'llcpe, m1ukt som e11 mosetil, og gran. lr !!Om hpyrdc: !ti ' r .1kkjc gld,-rnt. Fru Ore l-om fri &On· la11dc1 m5T1U Fri bygder •om pcglar ~g i Mjihcn. og tl•• hr. OT roks upp 1 ci Rom~al~­ rend ~~r f1orde'1 Eb"!: 11!1 vetl. hØ' r <!c:t ser. godt med dd <Ivre L!anke 5J1t-gbn<" me sle- no um kveldtn. - Og rundt o• lette kvcr. fari;:a )'true ng akiftaa. d.- av soh allam. wm oro glyt..

,

I AKERIXA

I

I•

• • at 1CL 1

,4,

'

•p•

I n,

d •• n n - or<~ui•••1'011 ' "" ·ultrykkcr hl ainc man-

0

c

';':

, Parkland Luth. ~ke, M F ~lo111111sc11, paswr Nor k b"'d~ tieno It • nd~g kl. 10 30. \\aithcr liga 1. rer kl S. Progr3m • 'g hc\·~rt11111g \ ~PCT 1en·1c s 'l•IO kl.I' • , , 1 1 1 • a lor " <1111m•on • L 111 111 g.1u1, t1cnc•te \C•I 1""'\ •• ake sønuag I h I) • I Old I' I• ui; eop c i li \Cf I •• am· 1 ornt• 11)'1;inrs<1ag

", r. ...gunJ Jensen, Wnller Sunnmørslaget sin Joletre· Bordlandslaget Nordlya • • • Ro~d \'nr >t.t .",:•Ja~ , utsa1 lnr fest i Seattle • • • C. Camp med famili•, ISO:? So. m nutomob1lnl1~"c, •<let IL'"' aYholdcr ~i·-nnckst I Norman. Sl •'• !dret julen i EHrdt hm; '1il rammet • tn mur. un.1rr Jcn- Suur1111prdagct~ i So:ittlc hc'rlt ~ Hall I rdag aftrn den !Ode hr ''!: fru t ll:ahnncn. (Hal- srn~ m~1tP\TC for u andgn aa sin firleg" J<>ldrdc~I pl :\'orway J211Ml" Se n;rnncre na:stc nr, \"13Cn er en Lror fil !rn Camp.l ~ulli•l••re_ mtrl ~n annen hil tir, Hall fn·tlng .!(>.des. D~t 'Ynle i;, 1uarsaftt'! hadde hr og fru Jensen flid bcm:c htn<kY stykt C! 81 huset \'&t altfor lite. 90 Fotocnil F. J. 1-, er nu flyt. C'arup iair.ilic ri skap Ca• -~· f ncvc1 <•g dcuut~ 2 .J nblrcn n1a.r.~ " d • " . , \\' • • A\ c1 S.l1n &O'fR St~ 1 1aut 1 31 let ti ashrngtt>n llldg, og mtnn"skcr til tcdr. bruH.et. H::? m;ia d.•rfor hnlde il. l'rogrammct lok til kl 11.30 lar 111lcrcdr Ialt lfrrc nye foto• 0 • !>i; hJcmmc tor •11 11d, og ,Jr kjendc byggrneislrr Peter gnJic:r der; b:uuk brudebillc- Harry L. Han9"D og frue gli'" • • • Fr1h, som hev ain lrrim i "lille da, bmOicgnippa og andre bil- et s.cnltles hygg<:lig julrscl~p Den N k D 1te MctOdls Gudbr;mdstbl" i n.>::rle1l.:m .,. lrd Husk nnm111cret: 312 freda• 26. dtt c ·cstem~ tall '· •. ..,_ ors ansJ "• d t. l'oulsbo, l~da det o; baud folk "ir"c, ,,.,. 16. 'g sts. ~'>'n ai: • lk 1 11 e ord . Waabington Bldg. \ar •ne~ct ful!L k 1 kl IO G rl • kl I I H' ·omue 1 ••va• 5 ·ode -•· ud 'klJcnc:;~ Som \'anlcg pl jolt•lrclcstanc • • • rnc n~r.iui:- pre t en LP\\ orl 11 • 1 " nrt prugrnmmct gitt o.v bom a Nyttaaraafton \ar del a. '.)) h!;ll mi:ltc kl. 7 t:'fl: aft"""' •l'<:- 1 IJ 5-I" • • ........ "r_ • ra lln n rar 1ra1 :J og 1 i;I de gj< ter ute bos hr og {rn nc.z c t:'<u -...nllll • • '"' k I li kk • . '" ~ rr 'n' )" • rnu • og A .~'C\' H ·:i: 4202 ;:.:, 26 •om,t.h miget a• r gl«·rc:t. Frk. 1 kl "l d • • .R ,_ r " a . • JI n '', ,,. gJor C' t:1ne -1n.1 gamlea:uet vd ;ivstrd oi::: uth .... ngness rl•rrktpr. l\fan. uker g11tll 11g m:initc •'-nt• •tore hil te det 1"e velkommen l'dai;: aften kl 8 b«ir<I melte 'I irst k ;, 'I d • , 1r1\n1111'r 1 r;ima •' ... un'l "" r dag. ~;ag, te rrd ;: on Cr"dai: li b'"· li '-·dd • • • c1 " ... a l\Cl a. C' tum "'"" c 1 8 Hr O" fru J Lewis 1109 So m y" kil a!Gtf'n /\IAc <=S byd" Ileke part i programmet o~ heldt • b • • • ~n agst u. t.av • tora tir JOl'l", had•lr ·~ndai: •li.-n 28. rlcc. •m kort 1alr um Sunumjlr$laget paøtor llolrnr on oi: l:tmili<" som • • • ~•It nrl..,l.J ''!' iyrtn1ll "g rA.cMo Tirsdag hadde Don No..,.k Luth. Frikirke, H ull aom \ar ttlstaJ I ul • melde Hugo Helm•r spiller mul<l~g<gic•t<r fm L'>vi~ h:irnr cl•k•p ianlcd- og ,.ti K su. H r IIal\•,r on, •eg inn Talen foll i god jnrd Entre 25c. Kaffe aervtres ninr •Ø1111<n Ttddy, "''"' (\ lhrjP•~l<r. S ·ndai;'-'ltc.'c 1:1 910, Jnlrn1 rn i eigen dellei ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1•1 nnr C.ud rient.\le paa nnr k kl JO..fS. ' ut J11ftir~v1-r til l1nrnn. •)g

I'•"'"'

Koster loraendt til

Amma

Kr. 10 ror ~ aar Kr. 20 loe J ur

Ukens Nytll Ekspeditlon Akeraptm 51, o.to, Norp

:..-----------.1

We..:.tcrn riJ.-ing koater til Norge lmn $!!.00 pr. Mr. Øm:ker du det &emlt IH Pn slektning eller ven i Norge, bt:·hel..-cr du lmn nu fyllo ut vcdstaaendo bhmket, og eCIJde d•'n inn til Oi!l! med kontingenten vedlagt.

-- ......

-

"_ -------·--------·---~-----------------

•·or • ..i1ag,,. S! 00 dll.lh• "Weaurn ,".".~ Mmdl Ul ' 0 I tor et ur ,.....,. •"""•

adrnu I Xorge

I

LØRDAG AFTEN KL 9

som utkommer i Oslo 3 g&n&'e ukentlig og bnncer ali nyt av mtcren<!

Htr •r et lite ut•lrni:- fr.• et X1>rgcs-lircv ,., mottok for N par dage ~i<leu · ':Hr. l<~dnkt,11 • :.fit kr,mplimcnt (,;ir nere• utmerkede nor .~c avis. det er den koslige og hicm• ligc: lc>ne cwcr "\\'. \"." som i;ic!r at den er mue rnmnt~kc­ lig enn A\'iscr flest Jei; har !esl en mrni:dc forslcjdlii:e avi_ ~(r her i h3cn1land<'t, nh~n ikl"t.• t n har dr.11 hYJ.:t::li1;1! tone over st~,fftt sorn •'\\' \'.'' Uct "r 1ikkrrt 1nangC" nurdrnC"llll 1om leser Den:s I.fad - enda il-r" ville abbonorc ~a den• c.:n der i,i.,,. !paudert litt reklan1c paa den. u den kunne" bli me"C kjent bcr h)(mmt". Pritcn or jo l.;un 2 dnll.ir frau ti4~11<11 til Norge, d. " •. l>illii:ern rnn •la norske lobluvi tt," • Sigu. Leif llnnsro, Jlratll, R1ddcn<>ld, Jialdcn.) •

1

NORMANNA HALL

(Altenpo1ten'1 Landautpn)

ABBONNER PAA "WESTERN YIKtNG" FOR EN SLEKTNING ELLER VENN I NORGE

H

SIANDINAYISK DANS

UKENS NYTr

NA\"'N:

•••••• "

••.••••••••••••

ADRESSD: •••••••••.

...........

..

I

o o "• • o o

••···············•····· (I>llr~

r1avn)

'---·------------------------J

"


WESTERN VIKING

Sid• 6

PlSlE 06 HAN ME FEIRA JUL

"" ~n

,....."''

l.ft god l1tter

l"gen 1 ur• ,,_ vll

llvttl

v i tia•

lyn.te aundqjin i don laistM tid alilc M>m evangeli1pidt-r han uL - Trui, laist~docnin er by&d pi, at Jeoius van drepin men lclck livet att, - Korl4'ia den trul var til

(For

"\\'o•t~rn

\ iking" :iv S. Garborg)

NORDK.ÆXD I AKERI:Z.:A som jfn,ker at f;lge begiveu· heteme i Gamlellndct bflr abonnere pu

"UKENS NY1T som utkommrr i 0110 J gange ukentlig' Og' brinecr C:lt nyt &\·

Kos~r

NAAR ER DE FoOTt

intc.r~e

forsendt til Am4'rika

Kr. 10 !or ~ ur Kr. 20 for I ur

Ukens Nytta Rkspeditlon AUACllen 51, 0.lo, Norge Viking 1il en :-\<>Tite - kun

I'

l

I

LJe

Tll ~<m ottn"ak..W, r<lll~ 01& •le "'~-' op. ,_ -- ,.,... d~r J-&ltnrrea. Jec 6 l'l•d vftd •• tfl at C1n •• derr.r ~r

•:1

..

~

• •

Oemlr lrlr•ø

_

lkk~

Pu"'1 SUund Bank

H<U' •Hnd oltt Do' Er oiet Aron Sllt.>rotofn. •I• JØd<-Jdøpl!:JlllJI m•ltantk~r Olootn 1•1 1:&1er mN!. avtiltll'flf'I at han lf'ldø IAlk..aE'r tU --~-"---"---------"----~-~·•! ahonerl•g blll•I 1>rl1. or 1tld~, I N'el. det .,. hl.1top Ol~cJL. &Jord' ban D•I ir!rltk IM>m •mor I l1afPORTERTE FISKE·

• • •

irirll« no• tll :in inørl•ttlmt'I b\·or dum

• •

(lnn•rndt l..F. l Knute ~f'lAOn nn elnEOD&' I ~ 11.\t"°t •P!IM. kTa det var aom donte a1 nordm11nne11e ha allt au1kt I po--

ttq

fldtje.

~

I •Jøl\'t' k•rttlc.tt>ren At det vnlt dtt

pu Akt

TU dømes

UJH

c-Ju ••au·

l>OMtr

Fersk, salt og roket fisk

tnr.Sitn m" dl•ln:i.toert.e !.no fll>lun1I• al.a.na•

dan. nu SA ho Tilde vare Ut e'1• NORTBERN FISH 00. tM, mon •Il bo oer "'· øir do,.. • S. og Dock St., Tacoma, Wn. m ... iS •111(• han tnm br$&- der hoHe "'·---~---~--~--~--"' enden var utor ___________ ,,.. ________•

'°"""

••r

N"I, dH hin" lklth ea - A1·k '"· min •on, "" hlden, 0>!1<· ,·••rwn min, tor d('t t~'k for l111c tid b"t<tn t•r Jo nnA uton endt> fJt·l t.r •Dd~Pr• 01 hllh•pm A RJera • • • tit 11)'tl IDMnNkJe. Ktn nutnn lit('TIKdn aJnPJnc \"e_gi'n

I

I BESTE BlULLEGL.AØ fr• tt.oo tU '6..00

(ltvorfor betale mu•f) Du maa bU tornølot. b•I• lkk• " • • byu.ar Tl cl&uen• for llolbers. OÆ " •I han vllde 11<-, L a. GVOMUNDSON Fra 1omane:n" • k1tt .d or Vf'P'D :tor elt D:UT, m St. Hel•"• A~ Tacol't'Ml, Wn. Du nkre ll•lp badd~ aeu ~ Jo, "'1 Holt~ rl1 lltldP da p ·-----~446 1 44 4 &5t ca li tomritn. - Fra tddutcn Tdr tum or Tf!:KtD fur ell 0-3rr. IO .cJ~-r •t'lme.nn

•k>it kjum lan p~ mllt kontor 10 " C)tt han •Er dot.n b,sp httran b•m•?°9 \Joen dT PtQ nord.ma11:n kJcru lrm pA kontoret. sa 5eCJtt t-.an "' ~ d"t· •Er tlat~ t\sn11e hN.me- Oil!t er 111tor blln1t - Oot ha.n tok ~P ain hatt haddt! fonLJ•U p.'\ J,:l, og dt1d llR makt.I. df!ll n:rlat•·t 11ln mPnnnk••Jltrø ranr. •

- Fruen dr~ ~" ilt moraruaal b"tl1a-or ill( Ul fnnn"nnt•n nv,1r nt ho.u tnutl ~ti'rtt rnuretcn, rn(lnll C"l rlylft flllkk. Dftn torf<•r1lt·lltc•1 u1t-ddfllPl11c•n knnu·riiten han. 11;JGrur rlen t en trtJh·llaar. <>a nu Yfl ban hu eA lluuKI~ hans hl~rt1 ni' han 1ank a,· · mf'kt.fc- Ul gulve I 'Da ban Tel1t.e: trHlrbur, 1luttle' .Icna YaT ban dti<J Du ll4 .-n trllleb.ur! ••arer tir, • fbnnanncu. BTIUJ Corstaer da dlg llU =s).la.,.1 T Hnnscndt-1..F I Jenw

• •

Olt>&.nr..a l"tbust-t kunno J•t• beEn

frhl Jeg nr rfdi1. elJtt ~ft, ~ hC'llll rrlrie kJøpm1111nf·llA bokl,,rln.,-. d1~t 11.ulo. a J~l•ln. kom htln tømml•Ha oømrl -

·-----------------= -.--

Id°"

klke

aa.

til 11lnt

Inn til S:lndb.l.nd·

f IPrf.'n og aa: Undertakinl!' - Rer 1 kun1 ...1>nko11 hor

So, Tacoma Company 003'

lur

·"

ne rm

1•191\ mfs:- :t p~not rDbiillt, l)f 1h•r Jlf· a'-" Jl"t: e.r ltn'Uttor•H~. uaar Jeg beVn1011 Ave. M1d. 11112, tal('r min J"Jtht Juncu 3 mallnfl/der. UA d(,t fur Oe Tll'BJ;'O' t-tr1ke. 0~ P. OSCAR STOJU»J 1 .... IU&r du pu/drt t.ran•POTt pu

ao.

~--·::·:::::::::::-::-:-:::::-:-::-:-;. to

OLYMPIO BRANOH STORE lee Crcam ·in brick or bulk Stan utvalg Hjemmelivet candy L. JOHNSON, Manager 1109 5<>. K Main 3410 NYHETER AV INTEAEllSI

DU Wf:STF.R1' \'!KING' f dton auori·, ria.gantet btd.mln

Mr.

o~

Mr:s. Andntw Ore. "\Vntern

\'flttnc'' ler&Tt!.r t l.ot .Augdø. •om

for

luk.Jo Jen.:jo

~ldan

fekt am·

llvatttt, •:\t me-tw-6 øom trTlt.ar dnt frie ord"t du cjtv ou, 011; etn aom u. hu an•rt lcJf'm tll aa tjera 1lt-t ama um hau fkkJet an.art fer 1leL han 1U. ho !\,. b1:it!"t ø\lm k~m ut her mNJ PM runt' ''Vlk'ul''" nø: n!ddl\øl dot trlt' ordc1.-o.- øodre utvllJd~. nuJ 1 var 1 Jo11tr··lug 1un øtt.nn.k:Ttlldflb., og• Cckk llO 1nykJ~ "'" orJta el& "'. lut.~ trAlc 1010 lkkJ~ h•dd(ll uøko .anna "Dn dPl alr·1 battt .r0il•u1ak, og :..v manp an dritt a \' d,f mf';f<t cl,-ctaod~ relt~r~ cit.

)flllum

m1l.Je dNa og

I

UEN & SELVIG

I

iJ

- - - - - - - - - - - - - ...

PHARMAOY SKANOINAVlll( APOTIK

nfntt"

o~ ~kol

OthHalo<I

moro

og

RtutttE"lk

naµdrto

IOU l><l, HU41lct P9 per,

nnmm~r ~·.

100 11r.t.. :i, !I, pct..: f. Ull • 9, p<t.: .:. l~O jk:I.; 7, IO•l ('rt. t.uu ,..... dur I men mest 1tor mt".I I S, lflW. kom m~d Juttak11l

!>Cl

.11111~.

••1'

Recel>ler er •nr • - l l k l dlo~ - I •1111" immn1a111 A1<..,,U.t for I pa.> d•t •IØP•I~ o~ Jnlna• allon@I 'IAl.URRJ)';, HASRIV!,ROTS JF:m:.1 I notl ""· J. for IJln:i-maal 100 pel, V~ 01t F'!.t'99 1'1..ABTt;R : ~"d •7r.1uad ~. tHRllORn

I I!

rn~ del nnr11k" pnbUknm hrirda Do C altf1! "'''hlclt" •0 \\'ø.ter~ \'lklna." MAIS 7314 C . • 8•111 •t hrtl'kart .~".a11•rt til 113~ ~ T • Senil WCGtcrn Viking 1 " , <otv •come ""'"uo 8 outh Tiho111a A•ø" T4co111a, nlt"r! d1n<"' \'tfl11t•r 1 ~11rgt.~ IH nyt t•·f"(untimc: \taln ::;~o (llJer - - - - - - - - - - - - - ~" ;v,. ll10ttllw11 ,.~:;.. \ilO~NEH~ A\'ERTERt ~, 1\1 pr 11nr

"••h.

tU

0

-

10

l-1014'5 25c

EN PASSENDE PRESENT for venner og kjendte er et aarsabonnement

--paa--

THE WESTERN VIKING qenae present koatrr kun $1.00, men fører det med !ig, at den bringer gkedc og hilsen hver en~!<' •tke i hele aareL

Dom yver Lutfiskdomminl

•tedt':-" m~n mannen mln OJ Je-g bar baer"t hJt ill allt 1lf'l •t bnr ~ipt. Tan Jntn11ldornmlu nemnd ttit!'Ct øtnr mL-dhllC eg Y)Tduad og ik.kfrt e.Jt ~nJ 1 &aa Tl h11r llil:".i! t!Ultt ll1l ø trøuport Tn.rt uat ln\ot'n. \ff'n. df"t •H eg pør-to111dly "•«Ju. nt ror !Jl.D.blhl· -..

Open 11 a.m. to li p.m.

18

til m•g<'t rim~ige priser

1

wtn' -

som otta.at varta bra att. tllll dl!t KJ<,ng tfl eH hnt1'1t1I d..,. d•t kun llUk-ea. - Tau e.n KnutP, 11Tnnn11n lin; l f;\ aø-J J>h·h• n1t k1tnuu" h•kJar. ag dltnr J,fnnr "", :e:ec. m'lnto r•f(. lltt<nd pA høgd mc:-d lYl.!ftU JHJm h1•l1tC aY audr,~ rolk. - øg clt>I clt<t'll helni

og alle

knm. ~ mt'C! dot arnmmc. t a.t HtJ1r no Sll~ntiefD. sa han. eg f'lt rn• nnt:"5kj~ er •Jul.t. 10 vU dEt kJøpte e.t bube ber tor ""! rlke Q.

d1 t nt IJOrdmt>DDone lIAr dnt uiedlagr

,......................" ......." .............':"'.""~~~-!'~--""!'...~--....,, W IN A Wl!l.KLY PRIZl AT TACOMA'S MOST l'OPULAA C.HU,H Pm.s t. nardod ~ttf'I ~OCM!a7 •lcht fM U.o put ..." - · . tow .acoro-rrtte for botb t.d~~-. •Qd OezJtlesam.. NOT MINIATUR I! GOLF BUT HEAt.. GOLF IN A SMALi. WAY

V&r8f

1+r

MK'·O.Y

suma"an11r-n~

(lnn16ndt-l"F,) Arou •ltr)ltcr dt'lt ll\Jp t :lJIP. lQnP l<'or el Ud :I.Idun wo dlM'kHh•tt" eg art~r: A<'k mfn øda, df11a buk1ai1t -- tlt·l ør Ikke rtR. •• Oht, rn"'"n Ja.i h•t1drt lkkt..• hJMh~ lit aa la Dern 1urd ~la v<-n &\" n111; Uln r<•tormor YJU'Pr b"U Ul l"nK tid, at\ ban. OK fPform~iiThcald, PA deon Chi trudde '\fen annlnld kJem 11tØdt fot da· bU 1d.Aaendt:- 11lpn1' • ei:: pl rclormxrbf:'ld, D1• :1 zulD ,g(ldt gun Og- .to ti•,; kom et.n ar~-dder b&JI

1

• ,~

11·:1\'

.

til <n

l•nfl

Tll Norge $2.00

The Western Viking Is prioted by

PUGET SOUND PUBLISRING CO.

Ind•end Deres vens adresse tillikemed $1.00 i chcclt · eller monry ord•r ng vi skal sende bindet til den

opgiva" aclr1:11s" -

til Deres ven eller alektoiag.

1125 Tacoma Ave.

Tacoma. Washington

1125 Tacoma Ave Tac-oma'e anl)" SC*ndlnafta.a aad 1trlc:UJ' u:nlon prlatuo.

T:rondere

•Om vil fj.llge med i forholdene i Norge

4'4Cc sec._.

flr Nord-Norges stfinte og beste avi•

NIDAROS cil~cndt

for la. 12.50 pr. kYarual, Rik Blnd•to mindre dn11•ut11ave pA lands- og bygdenytt.

Trondela12en ku~ter

kr. 5.00 pr. kvartal, fritt tih~dL l..<>lcabtoli fra ele distriktet foruten landsnytt n~n bctydoinc

3,·

Be1till idac! "Nidaros" ekapedltlon

Nldar011, Norway

"


Side 7

W EST ll:RN VJKINO

:\len Wta en \·rutk<r d•i; ala·de to111hrlldlc som de kam. bcgh·enhelcr •om lorcMod Kri. Aldrig i lit &} ndcfulclc li\· haJdet utrohgc nt <"n innflyllrr slo Sump~ w' 1L:kc den natl. - ~tran, •· drt nr t..11cntcu ha11' tie h;an tell pan maken I 1\nilc· sig n~d knapt frmll skritt fra Han nadde armet u tenke pu. h:h;l\"ct ua\ISl rkkc apØrrc lcclen IØ<I &:ia. ton·ct :npn<'I d ut.alg i sild Madam S111npc hlddc all~e efter bufttØttt, Der ayntri lang •F SKILDRINGER FRA EN LITEN NORDLANDSBY 11 oC ful. :Mannen mulle vn:rc h n htstorirn om Fhkcul~lgct ni at del ,.,., au slet ll(l:U del og ~ncd :: :~~de kt 15 1,,-al l - d<t nr den alminddig<" f?r han ~om h;em Helt" b) en kunne bli. ~ a:i~=~:an:~ og Hln:nomcrt! {SkrcY<'I for "Western V1ktng" av A. Bj.) menin;t. Og fo\ fj:lratc gani: i hadde 5ru1l.h1 om det, og mo.d:>m !lar du k i l om rien nye forretningN, i:lzdc aig vtd c:inu ' ---~-- ~lit liv tapte Stam~ hande rnund l\ilr.cn h:addc \"1tl'ct hos hcnn(' mannC'n er J.:ommcl i bu11kkcn? en i cn liranche, so111 tidligere Konkurnncftl leve I Sumpc fant det ndch·eiuhi: u oi: nt."l".lc oi: de1 Il\" bare forund· en hel time for hff<" Hun had· lprrrtc: Stam~ iltert, lrun <'T mutehi: re1iruenterl. De Tran)!'~lc h:uftl" andre• •<jlrrd· aL:jcldc <1l 1t1:1nn ul, kunn" ved· rini:. Han kunne knapt tro sine •le lortall al den nye mannen - ;\Id. han er ikke kommet. l~crl nnn~ncrrnc Tl "'"~ Kr enn J.,,,, .._,m <1portttc paa kommende likc::aa godt fouvin· egne øiuc da han aaa den D)"e hel henrn lian ur kommer ril Del \"ar altsa:i han som tkuldc b:ar i:::d" ~:l~~ui:. a~am~~:k~ur. dm i•kr nrbla Og !iortsc:I ne med engang. ~ han la el mannen henge op et tkiltlt uten· Tnangvtk for el par m:uncder u11dg1ddc, tcnL:le Krisiian. Ja, ja og tkorøilorrctnini:cr etc. men fra sai:for~rrn \"Ar der -.I ingen hell k'1lnal mellem sii: Oil fi•ke- for den bulik lun hadde leier. siden og hadde i;utt ruud1 og nur en sldl.r Ait: gaa duml, {jK idag hu dtt ikke •<ttet u aom kunne mule am berJ!mmd· '::"ndlercn ~h vet ban alhkcvd Pu dette var malt mrd store tnust1 os: ing<nling bcnilt. - ua neimen om en fo"J<'ncr det opdai:e nogen mcddeldsc. om at te i godtfolks omcldmme med i.:kc ;:ua ghp •• et en~te ord bobta•er TRANGVIK PISKE- Penge hadde han vi~t aok .,.• bedre. Oeue var chrra nogc1 her finno en f::skelorrctmng. n• det denne hlddc u si. En· UTSALG f , ' . f V ure l:rscn: har nok allikevel byms fi!kehandlcr. Ikke uetop • Slam~ mutte le-se her r orni;c uke h:iddc han som 1:u ua fJ<rnt ra det dag- ,...,rrt bd:Jenl med at her er en 1 fordi han h:lndlrt med "n su keite fonpkte aa ~ kampen op lbude en og to gange. Jo ua ICS•I handelabrn- <JC 1enk1e vin ligdags;;, $!la Kri.ti an lov<:! sig 1mann 10m driv~r crr•lags hand ri nØdvcndig arukkrl ionm ii•k, mol ham, mrn alt1<I uten hdd .ande fig ~too drr ikke Tran1,'Vik "" lri;i:r ivd b1111dc med fi•k og """' ru make!ps oplrvdsc. 'med. ink, og. do•r kan vi~rc man· men n:rrrn"1'1 p:u•i:runn av ~in• O,,n uh·kl<cl~gc opna.••lde ikke F'iikrut.ali:. l>cr gikk ru hr! hii:I og •lcintf O& mrgct annet. - Du fur ha rt pic m ...t dØ i:• llng nn •• om 1>3odc mannrn pt"røonlige ci:rrr ka1>er, \-;ir det nn lc<>mmc tilorde ruwing' Der time uten RI Slamp<i 111 <I •n.,. - I lg nh tidl• har du s1u1 "'" rlrrborl• og •i til nur m•n· ni: ~om:rnlng•m: bl. n. lmr han . rb••lcrle 1ni:<11 b'T•n~r for hr d . . • øldrii: funnet •let lnrndd•nl a;a al han blandt b)'en1 •nn,•annrrc • • •le or • cnnda det \•ar m1tlt 1>aa rohi: oi: Htl pu l"ll hel •l•g I nr.!kct komm.r. ·~ :Slampe. a•erkrc h°" on Ill' bare det be-. 101 •loJ i "' acnlllling og alt1d pa>- Stamt>CJ or.fforrnacl, ?S "'" • hlauke formiddagen Of: mange utbrjll mad111n Sumpc, du burde J>ei \·ar ignindm ikkt ndd· vi~r jo, ni vedkommende er kalt!tc opq1crkll0mhct<n. øpckket han saa d>·gug med ""1• folk •lod omkring !1Skdjlndrnc ahmmc dlg Tc11k at du lar vcndig, ior Stamp«' p:!.Skl ,elv blottet lor lorre111inKSl~lcnt. De Vi h:lr alle nnrc .,"l<huu 11 ~"' i:lo!M:r og lcra!h•ttrylk ni h:ins. Kjcrrinccrn~ vaaget ikke en ,·jhfrcmrned 111 IC\·eb.pdct pu som CJ• smed Hrle iormid· 1altnlcr h:an forr"11: hesiddrr, og mere OJ: mi111lrc lar vi dem cn~Of:' rn okr,"ttdi~ gammel aa ":s.aa l1u1g1 som til ne~tr her. fra 1hg n1id1 for nesen nkn aa dai;cn gik imidle..1id uten at der lar vi puhlikum. Ml\•. bc•trmmc . •lnp•"'r kunne gu hJ•m oi: l•g· , • . . . . 1;ch1lun .,. lrrudf"rlld l<ommc t1lsyne. n. ". OL' som ...gale, hvor •lei. 1dl•I med de &larc ltl:);'e IO 111n11er I kon. Jo, du ''"I• ~li( et hv I bu11kken. b ri I ~ r I har vaar t'd . . ne eig Og lf()m el pluss lit alt . , 'I •n • ore - rr ra or en 1 , er =hge, beklager tlrm og 1or• " . . I.ok.tavene ly~lc, Enkclle SIJ81 « en lin i:n. · Ou ~kal <c manrl'n h;ir om• >1dcn a~ knurre 1"lfc blandt sine . · t1·1 aa "' •-·k kc over 1k11"1rrc11 · 1>a · K TU1l1an. · · tøkrr a:i btki<mpc dem. Men,rrlrllc kan hare tilfØ•c• ' at Siam· I I Ier nu~ ·1n11•L:yl~J drn he- I><•l•ml 1111:, b<irgcr<· hr, lvN»trr frn Trond· i1>k;al vi J,fi i'laml 1il, clrt mill! P• hadclc lurr11tr ~m en b ""'" naar de hadde fnl air og •kulde 1ncrlmin11. al del cJ">tc fc,•eudr. D<t var i>aafald bdl for hjem. - lbn har i mani:e ur vi bore an kj.:nuc on 1clv, oi:: b<:lg "I: kunne holde det gaa. i::.a: men ei«r det vaagc·Hykke -.sen, llOlll kunne og tur.te ra haru adv, "~rte Stempl", ment drev.er "!1 innbringende folccior1 a"1 er i m:ngc tihel<kr ,·an!lce-1cndc L:folr fold damp >aa lrnge f m1vant de liOm en atormvind. til i:Jenrll!l:I.: rllcr endog angripe han lok di: <n ny okrna Han mrcclnn•~i:kl! •,nu•"._ v~~blrc ~~:rhocr; • . det 1 ·u de \'ære T •. S . • ._.... " ~r t 4 • c- crc • .,. • lig nolt. Iser nau det Ybcr "C • • con" om tampc< hadde Kli :>tampe uten at han op~I!~ lltn ~"1n<11c sch· u 1ro al det fur. ~ i samme branche. Hr. Iver. al rl ikke holder de maal .,.; FiP:dmndlercn !.lcyldtc 111ne drt I Kors det v1ldc bli uvesr•• , flist, var han• bedre h:i.l"dd. I.i· holdt aig 1'&11, og ,•iutc iklcc om sen lur lekt lokaler I Torvgaten fjlr 1%oddc aa ryt.te. 1-:n '"'eat- 1alq:u,·er ai: mna~cn ban an· Sta:npe holdt sllc med d<'ll nye kcsom han tyrrannlsc"c andre, lun alrulde ~ dg cfler i:fcdc øg hll_r for •i:cn regning innrelig ting er aa !runne k.)cnne sin ,·endte d•m pu. SIR bc:prnmd· bu111dcrn helt dagrn. )len han l)nanni~crk hun ham. Det had· tig over det. Hadde mannm det di'!k. nmt allerede km1c1 ~ begren!ning. Altfor man• •r. l~r fanles iklcc drn mann i hadde faau mæle Igjen Ilt: i sine do: endog hcndl at madammen i opgtll lconkurmnscn !Ør den var op et modcm.c. ales Id I, malet av . Tta11 1"L: • ~ ' '. malc=~ler Khncrml. VI var I· ge a,· o" mani:lrr dette kJenn• ~ ~I: n~rm • 1 e 0 mci:n, aahehc<fuldr uler truet han un argmnrntasinn hadde gre- l"'t:')'ndl, sa:. v:ir det oclv,...ct i:au innbudt sil aA toesc lol<n.. abp 'lg u d<rf•>r ikke htand til aorn .•kler kiente Slampe og_ vok. konkurrenten mrd ddd 0(: !or. pel til b»le>kalt oi.:- ""'Jrc b;are fordi h:an ,·ar redd for akin· terne og kan kun 111talc vaar u trekke i:rcnacrnc naar del to:t Sig 'el for Ila k'Ommc 1 kon· dtf\"cl<t oi: ncdlcaldtc: over den brul:sgjei111andc, og ved hjdp av dd sin. Og iotaafald kunne han, glede O'l"cr hvn1I v1 ftkk se. F.f. gjclc!cr ens q:en gjørm og b- fhl<t mrd h11.111. All detre visste dumdristige mann• hode alle dem paa en dlrrtryi:kclig mure Stam~. fP,e et nytt vederbi: ul i:av hr. Iversen det ~le ~en. Slike mcnn~ker kommer han best 1clv og uln} ltet paa tenkelige og utenkcli~ ulykker slutt unc meninger ia.st. Men <let cnevoldsdi$mmc han all=de ~vu .P"ll den fonraa~ cn.hvu -ofte i dm 11i'ling at de blir mc sin 11de alle de fordele der kun· t:tpaa cfr.nniddagen (ilc1: han se det hs!rcr egentlig 1klcc hjemme ,.., i bøiddche u· v.rddrlcelhg forretn~~irnann er 1 bt' kk t d L Fi k • • )1 e s~ ., , Ycu os tc-ine m inot alle. Og øh\: omtrtnt nr ne Ire c5 u DT e u t'mC rcd:lkt'" Bugi:c gaa inn I bu· her I cth•ert d."t•"bp for•· \'ed mi<ltbgstidcr kom 'Ponen' ursannnnce 1 .-.art blad, Og. fislcrh•ndler Sumpc. ~Igle fi~ken Ill_ ham og 1:1orde tikk•n sammen mttl den nye kommer dcr ting. rom andre og den bragt-: nyheter som fik til deltr \Ul" h3n oss rrnt per. Hans forretning ur raa 1or· aJddcn mnvcnd•ncer . selv om mannen, og redaktjl"'n blev der il:kc I.Pr blande ~ig op i. St~mpc dl helt aa lornndre me- eonlrl:' •l~n tl<lc!•r•ligft~t, aa inn· "d aom Jaa like i n~rhc1en av han l>Ød under dagspru. - Og rn halv tim• En •tund tft•r M•n S1a111pc lu Ikke vuken ning om lrorrkuncnlcn Foruten by OH 111 n.i clnkkc •n kor. kafie It d h•n fnr • kJ. rr' , L. . . s.,mmen m•d ham paa hlmtovn •Jtlcn. lier ophnld1 lian &I&' fra < mi:•rn• ""1a e • 1 ~ • kam rcdalc1ør S) vcrhcu: ogua "" hr! n~ll for uig•nllni: Han en Mor auuoncc til det "reredc ,. . · tidligste morgen hl 1r111 paa langtc ulcn l:ink• p:ia na prute. han hJe,· rier en god alund. h.ul1lc i de lji\·nljl c timer he- (luhhkum" om Trangvik Fi.kr~ Tr~~i:~:~ PFT•k~::ts~~lcr"jnbe~a.': knldcn. Ddvb 1oli:tc han fisk, ll•<1d1c det Al en 1r01k;t.lii: Utenom di~ lo hadde der ikke ~lcmt !ii: for h.ad han i .akons uuali:, S(lm fra imorgen napncr lcum1 ,~lvillii:c lor øk JJr. Pi"~:. mn1 for det mn:c var han op- fok<"l' I.i 1ii: ,..,d bryggen for \-æret •11 1.vrnde •irt inne I Dnlcdnini: burde gJprt. Og ruu atn b1111kk for $alg av al!eslags t.en .vil !of)1mg •cd oia "tale· tatt mccl a:i bruke mund. <>i: I aa øel;:n ain fisk direkte, var huhkkcn, det nr ~1kkrrt nokl ~lampe hadde h<:strrnt 1ig !01' fisk 111 billii:r pri•cr," stod der V_!'rdighct OS:. rc•llc beh>t1tlll!1g• delt<' Al) leire .to han alle tine Stampe o.-cr ham som en C\ klon., Men h•ad rctlaktjlrrnc h;addc li• ,:ti, kunne •nitt i ··crdcrr ogsaa Cl bngt JllVl<kc. som rc- ~.•dr.ni ",~vk vile u beholde aun• . a\ mar- 0g drt hAdde rnnu 11ldr1g . •hc~dt l:J"'I der. l<un d • 1a111pe 1.: '·kel ' 1am lra det n:i h~n kom paa "aklf!r"n _, I . 'f ~un• .". I CSO<ll •kl ogsan I hvert Jrunknncnlcr luldstrn<hg ~" • h:.ddc Akrc'ct h • nurnml'r .,. \'alrl hia.I ";1 finnrs "kar Guil t·~·"~ hn •n le - Al •• r .n li'~ I! r r LI It a• n 1~ e • n n t '" rgcn '" r •rr C'rl m " nipe ln:~lt! drn" rn anrr ~ fr turn" p;ia laot ned r ' •r r u I- · , < rg kr:ipt k I r <le a . at I k h 't " d prttr t\' de , blO<fct tr < '' •r • k ort ) ----------------~---------------- -----------·

GLIMT FRA TRANGVIK

os:

'k

901

°

=

1!•g 0

'ut!'""

raa

s

-

---

-

--

Et velsignet, heldbringende og godt Nytt Aar onsker vi alle vaare lesere og takker hjerteligst for det gamle! •

IdeL vi ønsker alle vaare abonnenter og lesere et godt og held· bringende nyttaar, takker vi for samværet i det gamle. Vi forsøkte I det gamle aar efter beste evne aa gjøre " Western Viking" slik at den svarte til sin hensikt, nemlig aa. gi stønt mulig valutta. for kontingenten. At hensikten er na.a.dd, faa.r vi det beste bevis for nu om dagene, da. "reisepengene" for det nye aar allerede strømmer Inn.

Siste sommer var der nere tusen norsk-amerikanere, som be· sette Norge og sine hjem der i byer og bygder, ved fjell og fjord. De oplevet nogen uforglemmelige uker og maaneder og kom tilbake hit til sit adoptlvland, rike paa festlige minder, som de kan leve paa fremover. De allerfleste hadde bare gode ord aa sl om dem der hjemme. Og de bragte varme hilsener med tJI·

• bake, hjemlige hilsener til de tusener sønner og detre, som lkke kunne ta. turen hjem denne gang. Som en rød traad gjennem alle dlue hilsener og bud fra frendefolket I Norge, gik dette ene: " Skriv hjeml Send oss en hilsen nu og da.I"

Hvorfor ikke Mmde dem en hilsen i !orm av Western Viking? Bladet koster kun $2.00 pr. aa.r tilsendt bvilkensom.helat adrease • I Norge. " W estern Viking" til fa.r eller mor, eller andre alekt.ninge der hjemme, vil hver uke minne dem om at du aa.a langt.. fra har glemt dem. Det vil fortelle dem om forholdene her hvor du lever; det vil paa en maa.te gi dem et billede av dine omgi. velser her henne. Og du kan være forvisset om, at det vil bringe dem swrre glede enn du i øieblikket aner.

''Western Viking'' 1125 TACOMA AVENUE

TACOMA,WASHINGTON


W EST BRN VIKING

Side 8

• li •• BREV FRftI ULRICHSEN I• -•-•li li I I I I I BfKJENDTGJØRELSE

' ' ' •!Bld•

<•PPod In rotllJ'll

0 Aar 5% Per

" ••muo,

I

,

•k •

°"'

I • • • • ,r "

·t il •

ann:a I:igs • fllOVC'mcnt ring Rt1nllt b~ng I hUJ<11c b!c'I" ti: all!!Tflmme ll011J s:>nt ,·ar. :at dn lml<t la1t11:mnn. & det I.ile" dtl h:tdde tg ilc)c:. Men, 53 eg,

p6 bradlattpstur -

.......

ro~

» -~ a1r..,cth... 1our <0mmanur pepu •11 t h 1 ond 111 '"'" • ••r. " o • 7our «>1• louuc In thl• ""r lor lnM-~'"""' Eiutble the rt1blt1h'" lo pat 01lt • atlJl beu1r papa in onø whldl lb• t'11M•~I• of yocr oectl<>• •Ill otnll wlth nen ,....,,..,. ulfrlpaUon.

1ts1.

tnd tmUJt !er flrrC' kvarOlrr, og du li.kal f&:i """""li s:oJl ~nart li k r·-oI "' •per • r nnr t Ctrj:"-:an a'I" wm <,; (:lllt' rolg( nok bø"k"r. b~ r-n Tar dtt lut di k-p:trfymcn Daa snrtc rcd:tktj1rc:> at WIU c.m C'ril. ft>JIC 9<>01 for- det ik)c fqrdi a;t ~ va: Ull otort atur kg pu dtl, I ·er. at ur <I naut .:ra "i.-uldc h:an skjdde det 1kk.:c for lut 1 ktn. n:i vri. fl't" ut Men nu Yoldc h:in bcrrr d 1kk e >< L:OC!l h<·IJ;c lall tyk h.i hur:t. at h.:in 11.;k;e drei\• trJik(oYf.Y l>ycn, om hn ~ "rdc 1 JUIL kenll•nis.s inr moro skyld. Ei: Fon iss Dem om. at den for'io kr m 1ulck,cldcn <>t; folk t.un<ic L-ommc ii;icn nur q: h~d- rctmng De kjØptr hos, ulJtillrr Ut ~:i. tlem mulle hJtlpc I(\ cr- de pc:ig•r til aa 1,ctalc fcr bolm. OHD>ta:tcndc emblem. •--~~ I tin d rr • "'"' .en. N o k l"ll h un d re IU •kulifo '"' 1nnklrc bi•ni"'-'. 1 !\~n~k<r ut 01:!'.r btol~. jukn=tta Men du ,·art q f.-rblula. som First Silt MonUui Accomp. og \"rn~ p>a 1ulot1a lka det J\en•krn lrukcr iu bli. Olt daa Ushment. no er !or nukc~) .os: pan luk· •l'urlc eg rcdaktjlrcn om han, " , --;:- . " d~crn bar det tal kJtrka med al-. lrmldo al h:uo Knut ll:im•un i. (For \\ colnn \ rkmg by Au1: le •!c_m llC·m •k1c hadd• pi•t t.1a ~k~. kom ml"fl l''"""n i hand.i li Stein, Executive Sccrctnry k I f d 11 "' ""my 1r {>lia Ill r• trn. nt cm ' r \ rnnr ban vil<lc Mndc ut ei ny lndcp, Mcrch. /\u'n.) h~grn.Jc hcirnr" IU~iult dti li 1• lt11k? ?\t:1. 1,·artt" l\'("rt(·mannen

Tllrl

Idet ic" Kndcr "\\ dtCD 0

th•I lbq D111 not OGl7 l'nd )"Onr adnn1Hm1n•• hut m.oy abo r<t lb• lnl mllnc b l1hbcrhoool a•wo wllb •~Id'\ •li alle•• P"P<'fl " . "'Pl•te Il 11 lhl• rk>o 9000tllct wlU1 llO ••l1hl>or..-thnt mak.,. ibo <ommunlty

. . .

1tnt1

tn1 link wuh Ill• ronun><r' Tir• 1irogrom of lnd•i-d""t Mrrdwito A"octar o• ror I Ul .,,.. bracn ln""°lod 0Clh1UN for tile •tir "' of Il• rn«:atMr-. ,, 0 IM'll•", ear """"' l't<"1o<t• l!:lhlb Uoo nm•-plal•d ror llOl!I" Om• In •· braorr. at •hl<b none bul m~•PWd•nl man•laet111en and lndepen1te~1 mcr<hMlo 'I.Ul i... l'<'flllltt..S to • Ilill It. •Ill 110 murh lo Ctfl!qtbn o<r orrrniiMlol\o. li obo1W brtnc lbf' Tfl.}ruf:11 l 1Jr , nnd 1h.o mf'fthant

I'•'·

I

I

l

k

Aao..._,.a,Joa anrl ," t wae w

r

••I>

11

\ ·-

l•• rmlt&

ttt1t

YHt

nurnbt'r nr locall7

"

r

1

1-------------.1

·

G. A. RICHARDSON Plumbin" " and H ... tin• "

·--------------------------'!. SANSTROM'S DEP'T STORE

McC111'1

Pttnttd

han

oVC'r

S1VC'rl

h'1i~lar

, rtc Du t•ik

~-

'

1-.: a " "

sk:ipumi:en, ( .r •In han h:adde, ro!:il:r ren of o•r rouatrr u ,... I 01 for th pn> &pH\ tn.Ill fall·itm•nn drog ban h da D m~ ' t..n.,.. o1 bo:zi... awn<'<l lnt.,...ta. TM f r k h h J •n ' ....... h•n - u L1rich. CIDTe!l1ent """" _ , . . lira r'm . are Il• krr vm •n •• h\I eg hadd.- di tru oa:a <l<uJ.lc tll!o tor •PoD Ill<> ..,cc..., I ..... de 1:icml •11der hrdrputa dtt rg lhiltc Ml Tarom:i Men k:au lmo..,,.,~t d Pf!Dd• lho ._,,. c LIDD \"llr d•rfor han !Irra l"~ tn!cr- du guanttr ior at du lan •dgcfit:r cf oar Umocn.ll lona ot "'1Tml nal k at ri; kunne Hra 'aa lci..,L Dutnr<Una ond clraoo miat 1 --'h1rr•· o • ·'· m ) " Id J(ii 1;.,. u i;bl "~ trdli:" tollo• It moaoPolY ond <bala cr...S ".,•• ,, c J(il)J f d 1114" 14•L h:an at rg skolde n 1tc radrocn <"I': • • D"'1> lll<" r1cbaa or llM Dc:1 si.: s rg nr nmrhg, og WD<h llll - . . accomplhb"4 tu lb• 611~ at han kunne hggc I ecnga alt b•:ad <g no bar u gje•«, crjn- m molltho or Diii' ollt• <•' og h '" paa 1ul~ngan, men daa aa faa JCQ til aa loYe at dem Abo•~ alL 11 hu 1><en temcmtntod •-ar dd at eg hcmrua ml'g. oi: •1 l <' bok . Og b • tlla• ,.,. can brl11s th• b•J""f 1-<k to 1 pc tmgdc: <kra ul rommtt a en_gJ<n- t11a l•<kPell~•J>l .111Jrt 11 bu ol•0 k dd d rd nem hen tlrr 'i:' nu anledmngcu 1 ~ d=matnt«I tllat •• hn<1 Gli f tru c rg ra •ont n • au ul aa qi; rrc: dti:' Ri: skal for-,0111l:r add d•trlracni.111 •11..w'll tb• eg brnc 16\ldt kundr heire han raten kommr 11lb3J.:e til drn her chalca acd th•• a dotennln...S ••rn· nar eg Hl med jlrct klint Inn "'"'"~ •:ikrn mere omucndC:igl patn tluowrb the nexl rur "111 '"'' I ban. Shk .:at rg og ko•a mrgl nr t ~ u I: (' n~t"ll" . 1ome (lf l.bPm out or . 1 1ngcr paa mine og ds!na I :tterpu uni:rn -.;ar • • I Thcre I• not a m• rC'hant hut ttt· . d:k 'l,rt\"cr C>g llc1niglningC'r" kanJporu lc<r.,,..,.. hnslnefo ll<lm•• havo dher on pr~ i '°111 1c~r~ 1 ::a, dog rn'1rs til delte hlad ~lt.n ,_end lb.sd marvetou.1 sutte1s. ':o.1, ._. "1uouma est •om •11 Ill n pia rt il.:kjr prt1i:an (I •lnllar) iør dnk- en dall) ••ler lb•lr 110"•• beste om fred pu iurd:l O!: 1. kr.r foar IJ<•ka. It hu heen 0 • 11..,. crnlllytn• ti• bhlndt mcm ••krnt• ru \'tlbchnII I. " k li . møo1W. al rctort: nut l•bor• """ , (i . ennr.11 ".nø er eg :i t: nune gd1i;l"'t - ••O 1kl: rg cm 11:11 I hrH1 woll rrward<·~I .I IIU\"t<Iel.I D c::t \'ar I1a11 S1vtrt •• t·'-~rt- ('t :.vinagtig gtidt 11\'ll:ia.r r ,,,,"'' R•••·" boln". hAT< ,,~ . . " •• ~tTl l<•t tniJ: litJffi(Jt'! at h.1n \ ;tf Ulrichsen. rt•ø.l'h•'tl und m1Jrb ftn41 rrhu·n1fon.-.I

°"

haM.1''

mi

••ri-

l'Ommlulon

I. 6 H.

o .... ..._

26th aød Proctor-Proet~ 903

Patt_,•

THE STORE THAT SERVES YOU BEST

PRE-INVENTORY SALE Scawuhle offerrni; oi mucb wantcd mcrch211d1

ly r~uc•d priccii.

!C

et gmt.

s~le •larU Fnday momini: and COl>•

trnuc< unul :::uurd:ay "v=n11:. Janu•I')' 10.

f

ft

HÅ~-; - PR I C E-

-----

l ·'u our M2ln " " Fancy CctalJr l!..'rlm> • HALi' PRICE l'lo.1"'• Wontod 1°T'ouo•n ror m•n •n4 b<iJ1L h l I Sl.2i ff Ol>-«11 at • • • • ,' . HALi' PRICE I) ond M~ \\•omen, Do1Jl Glrla. at , •• • •• , • HALF' PRICE 'F.1'(11')"

f

10 Raløc.miit la thn •tett-for

AU 11:<!!1"0 ll!ld llcml" eopa •• . , . • ,. • HALF PRICE \\om• • ,.,.,,,. and ~·001 ~ tbat lormffl:r llGld ap lo 1!1.$!'.._ cow at • • • • • . , ~ HALF PRtCE

---

w

----

--

----

--

--------

l

....... ~ lncb ~eq,•1 t. :Pillow , "'"'"'

,-;.4 PllifJOt Sh~ng smilte'

Bulldi~ - Z. ~· 926~ Broadw&

d W

ti••

k 11 Jf I I kli k• Ul <li hnlc ,1n Hot mnl! paa for- ha" to nobly r• r<•ndi<I IO th•lr manet t«nl '""''"'IO &l>d tr=p J ' r ••lll1'r tnu .R, c <•it St• - hnanr! Ill d.,. ...,. pcni;er 11!1 t;cne rort• ol>'·• tll• t~• w'9~o:n •r.d n<c• k~rhat:i 1'8 A •rni:~. ~«ltn •Irt \'lir Ila; ara ri:. at ei; gjcrnr Olll' >l!:!ocl•ll'·h wu lncorpo..-tod •1 r ~· ••I portlnr hom

rnle<l I

or P.

3906 Nn. 27th Sl. Vilå .1 l'bon• l't<><•or 648 1 "" K cr-n ·~ t1 <-n i --~-"-.....--------·------av dinr. vrnncr i l\ori:c ·- kun $200 pr. :a:.r. Ahonn<r p:i:a Wesl<m Viking! S

•høol ocrh a d••lrablO\ nluabl~ ond h"'• ~rJ' •dJun t to " procnalYG dbtr\1 I. Yo•r ..,....,. r. roar rnnnoct·

~l\"•·rt. rtunka" nit'n 111, 1 f"r iora.kjrl p2...i H;a.msun Jo7f111 S"t-w Y•1Lr"1 Or11tUnp to 1111 •• well •• tliø c:t•n•iunor Jl'lto t-lotf';f • Hnn lan heile fC•r. 11t; ' 11g. N li :irnt-un Stn d er m•ml>-!,.,, tf "Lhu ln•lfl>Ond•nt ,..",11 ,.,.latlnna h w 11 n•b'• 1J11r dt1101 • ·.nat b0 1 •

K.

1 • d.-rc !an h<lr• rrge mru1gt fm • f L 1-·tr mag ra nu 3\".- c ,"_ 01.

nr111ndn ''"' ?u1n

mrratcn 111111 )nuttlHlo:r:fl t·~ inl\ilttA fUIA n1 er

- Langt og R.

lia••

Home of the Thrihel'S--Whcre Savin"• Grow

ku •eTU -

NEAL E. THOR~N

,"1

1109 P ac:4: lliC Ave nue

80 rr mc frrolog med julesj:iu•n (nr IJllr ogx.i.i. Jul:i htr j f:>ndct ~k lokCJ.t.i fort onm alt •

" •

tema pu norak vas. Da!:"n etter ni.ste dci nygifte ut <o"1 ""ri

løUy d-•trotfd Uran. It llu meo • h " " • All (0$turncs &tcrlli1C'd 1n oar th• ln«Ptloll ot Uro 1 ~..u,king - nye ~bonucntcr, J<l: own plant !ol•rdulnio AuodallGD. Tiie mon:!>- med 1kt samme benytte anledont•. 111~ tommwrlt:r and lb<! pir nmgrJl ul u J!nskc le e:rne el - Santa Claus Suit:a ll•htt lra•~ tttn oqa~lt.1 beotltt"4 Godt :-;yu"r. lkt er mange AU the wc tu" ..:lP~ la Ille ~m har hfrt :al "Letm:uro1tn"1 lllOTtlHllt hn~ bridrtmod •P tl:olr . COSTUMES pgu, ..,_ al&n;od and an er b!rtt sl.) llet O\ crbord: '""n , lur•• rroopcm. ulcrudt iorgaar aldnlt' og d:i lor A!O' nnd 1\ll C)(ca•inø 1 ~1' ~"- - a a palnlcl thorn lo 1..ctmalroscn rct;ncr ~iK 111 drn !'OR l{El\:T or l'OR SALE tho &Ide at tbo clurhu IJbftal aap- ol4g" sa;, er h"n ennu IJIQnl dl' Port ot 10ar communlt:r ii<rl>tt mcou lcwndc:< tal, ~ om rcdaktiircn tnc........s ""'""'""" 1.,, 1110 J•·•~· --·"-~--------------. •nL "tihl ,... nnt ,._.,., 10 ,.,, g. mig opa 1tcrum. su •knl

Peoples Savings il Loan Association J<t.

•lekt og \-.,nn~r n r 1• brudbu~:.

Tii• nhM c! • <0mmal1J i>'IP'01'·1lukkcki:t !.>mliT'-J. a u• Maratk>llal and ad.•ntJalns • • •

oe

Ulrlo"on

Hnir C".oodt, lln1r O,~•. Toupco, Tht"atrlcal S11pplio, \\'ri;8, (.°l)ttumd made toordtt M:a Ilt, T11xt<lo and l>r.u Sttiu for rt"nt.

trd arbcidt for du kjcndc f'olJOo tbolr lora!U. lb.., l•>ggl:l~ Co. Umkrini; iO av

"'"""'"°

l

Bli dclakti( i den nøte ~ntqieriodes gmnst medlem H dmnc irutitution, ved aa iruzttc ep.o.repenier Kt>CSl lndtm dru I0. Ja:iuar.

Ulrloh Z.lulrlu

f,

"'""'" baTo re<"eiTed nouble r~ __ ~~ ~ •-·-· _ • ,..7 -"'• - a a••"n 1 ..... ..,_....,. . , , _ " nlllon aad b:r tadepe:rdqt m•r<han!O ThU h u 1• allculd be tor ,.,. t.ai.or.r b •ortllr ol blo tri...

"" seks maanedtt, med

~

tllroacb 10 tbo linlab. Wtthout tb•m oi; kom hit til landet t 9 6r wo •h!>•ld ""'" """11 aulmal:r bnd~ wicn og bcT d"t mut" aY denne

The Peoplcs bek,;.,ntgj..sr herved divid•:ndc u1ckhngm for de al.

"

lb~

:>nwa and Wut Ooourl hawe Bnm•tad. Brura n•mlql b 44n. unf•U•rln1l1 lnyal ID t!Mdr •Gli'" ~isln~thlcs tlotter. Drudgnm.~ port ot tb" l11'1etw<ndPnt metthllnl å Tl>•J' otan•t rr.idy to 111" ll&hl mr.n er fr Sykyhen, Sunnmprc.

r..,,171Mnrr lo<oh flno ror 0 coad ~n cor '"" lnd•P<'-"'I i. I.et ~vn1 " r •tart th a•..- 7Nr •1~11 o lina ,._ •llOJI tn ma\• 1'• &.-ta 1Jlia th• maat lcrnnldobr. orpnlnllO"O In tile <tir Drlna In • ,.. mombtt and '""P 14 toud1 "hb lir C.e<11U...,

11..-..,iory at llroad..-.1 1u·

1I

Harald Brunnad • i: Ellrn Bnm"nd h~Mt brndlaul' i Uo. q111am, frcdai; d•n Z(i. de,, Do

,

~ørt vigde av den nnuke prr~trn ' ,\ l.cnl<'<n, T. Ovr. og Ln1d l•UJl<"I nr! hnl<h· I •lr~ lw5•lr!:" lir1111rn ul h)lrgmcntcr rkn

--

-

to a cutomcr

1

Each 29e

Xot more tllan 10 79rdo

I I I

:>ot mntW tluin G to a CUJtamf'I'

w

-

www w

I

-

s~tncll l'emko ollltloca. anll IDdl&n """"' \"orlvty ot eolort per :ranl •• " • • •••.•••

8ptlD Slll; In bla ILAOrtm""t nC colon. 1><'1 f&rd •• • • ,

-

" Inch lmport"'1 Ol'Ølldl0$ lf.cC. Uc qualltz, ror, rud J pound part wool botU !or • , •, •, • • • Ule uoortmeDI n•w bøo,,. dr..." l11at l<>ld IOl"ll'lerly o1

ror

Fra Hoqulam, Waab. ,

Per Yard 39r

øch

• •• • • • • .

• ••••• • •

Christmas Novelty Gilods 1.3 Off

I

CJoaJng OBl au !'oW"e}fy CbrttUDU ~ IDclod!nir: m•a:r art r;;lfta, Bol l!tatlou<TT, )lomma IJ<>U. idrn"dl, ek. &I ONE·THlllD OFI' wwww-

=

-•-ww

-

"

wwww

..._"

Worron'• lllu To--'ID 11"11" •li colon. lho 15<> T'llr1«7 ror••.. tJo llt 2 tor .• , • ••••• ••• •• •• ••• ••• •• 25c ll•c '1'arltt1 for le, (Jr : fnr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•. 1k i& yøtd 1~11 mettertaN darutni: cot:toc. PeE 1pool • • " • 4o 711x1'0 nuhua hlanli:et1, lnrJudlnc bolh woo1 and p&Jt •ool. ocb IZ.15 )(en'1 and bo71' 1bHp Uned mo1e1kJn coat.I ror

••••••••••• "u.,a

0

1 "P•t:antlrn ·

, ht1 tr hon '1na /\I •onner pna " \ Vc<trrn Viking.•

[ Jo:'

(11t'>:t."l\1I1t n.t "i!' s,:v111 n1rg ut pan l.J l:kt••• t f •r drn 1uulrc skrwn J.:om

.

l- J,

'~'!: ~

•t

I

1

"!: •

------.------------....

. 1 lud.lr nu• 1lc1 rtlh l:o. ~

-cllr:11lf'

·~"'

nytt

"~""~ •

v~

i.iula, t

\";ar 1 iun 1

• i: · "t cfa •

run

» li

UPLAN

°' (.

11" llUl:&ttr r t·okc t or

11gttg k I uti c I d~I n~c ur ! rr d t 1kic mcneo enn p· 11 1•h ' at eg opl) dokl. m a < • hu ur.d r al. vorl•rr '<"<•.i I c: a 111g1 er ho t. 1 nærm tr C' t ri n ·k I bh p:i.1 tr nt .!!)) 1 ! r i:: inneh leir 1• •ne "'lir"'" og betrakt. • •• I mni;tt og \li hh torart<l for •\"lit mt'd h'!I d"r og dtt batel

aom "g uoS:cn 1ndt' haor 1kr~\·rt Ei:: har allr·e<:! nakt med rcd:ak!tlr~n cm h:in •·•I pr1111c ho. Han «\-art~ r!31 101n s:r:i ''Surr. hn.~ du hnr pcngan u brt.alc Oct mutte trtllcklng.i med'"

0

SLAB

1

Yard li07 So. L St.

MA~~=~S!

_

I

The Wutern Viklug IA printcd by

~. ""~rlnre tho moth r ol tho or-

ror al patronlslnc t'halnø. Otn" b.aftlr

1125 Tacoma Av~

In ne"" Print an4 .,,..,

~e ..:~u!:rob"'~.:r;::::,,:"'!i;'~'

nluab:. aøfst.mcc from our wM.klT P>I'<'"- R7an • ~·æ T l"l:c•t Sotm4 PCNtnt. \\"a"ern , il:htc. TaNm5 w llounral. ,:ixlll "'"'.., :"rnn. Sontll

m0ch1l• lh•l iuJ11 ttcula.rb' at 112.W and Your choke at

,,.n;,,

30 PER CENT. Ol'F

__ "

PUGET SOUND PUBLISRING 00.

1I"' Puhllchr won

and f."OREST WOOD

~I ri.~c kvrr •\ , k I :___ lovt t ... 1 ~ trt"lt. p:aa n hit lk

1bt11 l.•tuhlrm or ~tUng our m".,0 ," tn nn me1th•1n1 h1 the htJmt'~ '1.1:crn

I l BERGLUND fUEL CQ .

g.-n

bcclr< I " <.!: ~... <lr•n

Wllrk døn11. Wfl OM JllotlU f,H'('d •lfh

Electric Olocks 30 Per Cent. Off ~wo

Tacoma • onll lka"4lno'1A:I and •trtrt17 utoa prbut:L

___•

- -----~-~-~ww~-w--u"w u••u ~u -u-uu~w ~uu-u

Dntt' ttWn lta1beJ> t'Olllt r..,r )1<1!11"• 1datn l!!&tbrr co..,t11 tor •

• • •• • • •

f

••••

,$7.50

• •••• ~

• • • • • •• •

'lleu'ø blllckel llnrd 1"'1111..,. ""'"· tur colbr, all al- up 10 lit J"nnn•rlT llold for U• ~ ID lbl• Ula •••••• , • • •••••• S10J50 Everytbln,; In 111tn"• neekbaud ah!rtJ. l.ntlattlnc Arrow brand.. To eim. DGt.. It nrh • • • • •• • • • • • 11.00 "\tt!n"• Publtx dllrta. \\'hlln abd ta1r1 ltt"CUlar Il .1$ nia-. To clost1 oot 111 nC'b • •• • •• •• • • • •7lc

r

- ... ..,

....----:------------___..-.~---.

ONE FOURTB OFF

) F.T•mh't9.1 In mn 1 .-omm ... 1atl cblld:Nn • I aU 'O'l)O! awnten &I • • • • DNE FOURTH OF'F

ln ma" ~ett"• and c:Jalldre:a·1 • and mltl•119 at • • • Cl.NE l'OURTH OFF lire• and bop part wool. aud all •ool llndttW :ST

a ETIJl"J"l)alU

)! WOOI cJo•ø

I• llod COIL. I' Q A and Fonrm bnalltlo. •l ONE F'OURTH OFF

•cc~ccocco,1'--l'CICClCNCl&'ICcicciccc""'c--c:rcc:tcc<"tf

Design for Public Health Service Building

w

------

------

-

- -----

lla• Amnlt. IUld Ponaat s ahlrt.a ;-;rarly all ol<n. \'ela" 10 Il C. for "dl •• • • • . Sl.ZS All OtU' moe• bf!aTJ' cha.mb""7 wort 1hbu lbal tormrrfy anhJ

ror li oo aow at .:r<b

J.ft"ll • and IMJJ•• \\"eyt':tbor~ 11hoc. 1nd o&ford1 \"a!DM to J oo P«T pair •• • • • • • • • • tJ.50 ErCJ'J'thtnc lo wom~u 1 oxrurd11, and &port oxlotda. \"alnes ap

-------------------------------c _________ ------- ... ___

to I 00 ,,,". t><, pair

J

...

'

• • •

•.

$UO

BROKEN LINES SHOES $1.00

l) c2rl1 111~ auortmnn tlf'td• and t<ndt In mc:i·•, 1htw • JlrokllD i'n~ and brok'i!.D si1e1 (1f

!."

_"_.,,.,,,

Uoya~

Yc111r <hrm·c, th« puir $LOO

I I

womr:ll"-. 001-.·. anil

.... "

~_.

1f fllt'h lo11:grr CbOf11 OtiM:lnnlJT 1111llltiQ f\l f/L1)1), IJOf p;t.lr. fU\J

lloy1' t4.r.n loø;tn for •s.on 11n11 Lb"'

13.ll~ valq~

nr • • • • • • •

, $2.75

\tt-n•14 16 \nrb \\'rit IOlfl:ttl"'I 1110 ID.~'; 't'alues tur.. • ••••• $7.00 • ",, " •• $4.75 A 1111 tbu $.;.., ':'!: "'*h11•1t feir, rrr paJr • • •• , • , • • • • All oth'JI' hr&U,dll or 1111·11'1 Work •hote, \"alU'!-1 Ø'Ø to f.;,l)I) for, l>'"r IMllr • •• ••••• ••• • • • • • • • • • •. • • • • $115 \1c11·1t knlth•1f 11port roaf.I., woo1 On0('-0 lfnttd, Slli•!ll to C4.

as

for •l\rh ••• ,

• , • , ••• , , , • • . •

••••• , , • • • • • • • • •• •

· •••••. $t.2S

Western viking v 3 no 1 jan 2, 1931