Page 1


Fredag den 27. November 1931 '

!

WESTERN

Side 3

ORDETF~

get. Pantegods? Arbeidere, farmere og forretningsfolk har omtrent alle sine eiendele utpantet. ....,~~~ Vaakn op ! De siste dage er her, da Herren skali hast fullbyrde sit ord. De malende hviler fordi de er blevne faa! Og de som ser ut gjennem vinduerne blir dunkle.

llllodl~~.,......~~._....._~

gravkorsene: der var minner og erindringer men livet laa utenfor den omgjerdede gravplass. Kvekeraanden, rik i prydelig pris, uten noen kritisk undersøkelse av det bestaaende. Han priser den gamle nybygger-individualisme, og vi, som har læst hi-

':"""' ...........................,.._,,..,......,.,__,,~..,.......,,~~;;;::;~::;;;::;:;;;

Helen Rice Peter~! School of Dancing .

f

) )

~

Masonic Temple Roof Garciien, 147 St. Helens Avenue

,

Telephone Proctor 3800

~ ll&!lll!illllllllllllllllll!lllllll'lBBBmamg;;;;~;;;an;i;;;;;,;;;;B;;BB~ Det er de stores taktik aa slaa sig storien vaar, sier "ja og amen." sammen i større og større korpo- Men naar han anbefaler oss den Al SLAGS TRYKNINGSARBEIDER held eg med han i. rasjoner for derved aa fortrenge. samme nybyggeraand nybyag naar eg de smaa. '"' "' UTFØRES HURTIGT OG BllUGT held med nokon so maa han ha ger-individualisme, stusser vi. Der rett, ja!) Følgen blir: Større og mere mo- er ett glupende svelg av nye for(0

O"'...

" Ja, ja," som bror min sa derne maskiner, hurtigere produk- holde, hvordan skal vi ta tilbaketitt. t:1'oko sa lytelaust som man- sjon, flere arbeidsløse, mindre kjø- skrittet? Los Angeles, Cal. 19. nov. nahamI.n kunde kje ha vakse upp peevne, lagrene fulle: _ "De ma- , Svaret er øiensynligt nokk. La Rølvaag er død. En arbeids- utan em høgare "ting bakenfor " lende maa hvile fordi de er blevne oss gaa tilbake til mundladningsn;iann har gaatt til. kvile. Beund- segjer Nelson. Lat meg ne~a faa! Og de som kiker inn i frem- geværet, seilskuter, hjemmespunrmg fulgte ham til graven. Men noko som er mest likso rart ~ tiden gjennem de politiske vindu- nen ull og hjemmevevede klær. han . fulgte de gamle veie. Han f rimfigurarne som syne seg paa er har vanskelig for aa se klart. ~pløs mililon-dollar forretningene, var mgen banebryter og derfor in- glasrutene naar det er passelig Og begge døre til gaten lukkes riv ned "maternity"-hospitalerne gen martyr. Han skrev om pio- kalt. Dei hev kje foreldre men n;iens møllens røst hever sig ku~ og ~jør hjemmeindustri av dette ne~er; men var det ikke selv. Han kjem som av seg sjølv. Litt væta I til spurvens røst og alle sanaens arbeide ogsaa. Det er konsckvenskildret ~et, s.om h~r været paa glase og den rette grad med I døtre blir lavmelte. - For et"' par ser~e av hans anbefaling. nyby~gerhvet i Amerika, og der- temperatur, og der er dei i mange aar siden hadde vi bare i denne I Riv ned det kommunale liv, fra for vil hans navn leve. vene geometriske skapnader. Tin- lille by 4 store sagmøller, foruten enne til annen; la oss saa begynne ·x· ·>:· ·X· gin bakom der ei fira; luft, ruta, en hel del fabrikker som gikk fra aa dyrke nybyggeraanden. La oss Der blir altid flere og flere for- væta og rett kjølegrad. 8 til 24 timer i døgnet. Lastebaa- opl~se storbyerne og de intrikate fattere; men ferre folk, som kjøTingin bakom live er sol, væta, ter, slæpebaater, lokomotiver, fa- samtere system, lys og kraftverk. per bøker. Og hvorfor skal man materie, elektrisitet, luft og· andre brikker og møller hylet og tutet For bak alt dette moderne storkjøpe bøker, naar man kan faa agentar. - Nett korleis live daa døgnet rundt. Idag hæver deres verk har vi sunket vaar gamle ingratis lesestoff i biblioteker? ~jern er li~so mystiskt som rim- røst sig kun til spurvens røst. En dividualisme og det hele gamle utKonkurransen i den literære figurarne s1 framkjømd. ut av 5 store sagmøller gaar og i syn paa livet. Den menneskevilje, verden blir stører og større. Det Er det ein "ting bakenfor," som stedet for aa gaa 24 timer gaar den individualisme, som lever nu, kan ikke være haapet om mate-, hev helde paa i millionar (eller tu- den nu kun 8 timer pr. døgn. er enslags kollektiv individualisme riell gevinst, som inspirerer til en sundar) av aar og enno held paa Naar man saa gaar gjennem ~om storindustrien, bungalow-leislik masseproduksjon av bøker. _ mora seg med aa laga rimfigu- byen kan man se en masse stengte hgheterne, hoteller og apartmentDet maa heller være lysten til aa rar? Nelson vil svara "Tingin dører paa begge sider av gaten. husene har fostret i oss. meddele verden sine tanker og aa bakum" laga daude lovar og dei Banker, butikker kafeer og forretHvor kan vaar president finne se sitt eget aandsliv paa fotografi. er ~et som balar med slikt. Kva ninger av de mest forskjellige. plass for den gamle nybygger-inAviser og tidsskrifter drar nu dreiv han paa med i æva fyrr? Og man ogsaa frykter for hver dividualisme i det moderne sammange literære krefter til sig. Vart han leid tilslut og laut fin- bakke, og der er rædsler paa vei- fund, under vaare forholde? Sl disse kan man, som regel, finne1 na paa noko aa gjera? Kva driv en og mandeltræet blomstrer og ikke blandt vaare forretningset større publikum. Men, saa of- han paa med no? græshoppen slæper sig frem, og menn av hans egen klasse, den te, maa man der prostituere sig Noko eg h.ev freista aa syna kapersen mister isn kraft, ti men- som han altid saa liflig lovsynger. selv. Der er en mektig censur, fram er at em Gud med almakt nesket gaar bort til sitt evige Kapitalismen lever i kraft av samdirekte og indirekte. Mr. Hearst og alkunna, som kunde laga liv hus, og de sørgende gaar omkring arbeide, ved organisasjon som eier 24 av landets største aviser av daud jord, maa ha vore kar til paa gaten. Ja, der er i sannhet kontrollerer statens politiske, økoog 9 tidsskrifter. En uhyre makt. aa gj.eva folk betre greida paa mange politiske bakker og ræds- nomiske og moralske maskineri Mr. Hearst vil gjerne bli kalt li- seg SJølv og korleis han bar seg ler paa den internasjonale vei i fra øverst til nederst. - Forsøk beral, men Wall Street-dragen hol- aat_ med si enn bi- dag. Mandeltræet er et billede bare aa sette individet opp imot der sverdet over hans hode, Det belm.. Kann kJe verdi med alt det paa kunnskapens træ, som vi ser en saadan maskine og se hvad er censuren. Hearst er ogsaa en ho; og lovarne, ha vore til I blomstr:r som aldri før. Kapersen som hender. (Mere.) aandelig slave. Han er kontrollert. I altid 1 ~hke og bytande former? I er et billede paa forlystelse som Hvad bokforlagene angaar, er Er der em Gud so trur kje eg han: verden er vanvittig efter og som: NORD:MÆND disse oversvømmet av manuskrip- hev .openberra (eller openbara) ! der betales enhver pris for; men I AMERIKA ter, og det er en finansiell umu- seg i ord e~no eller i lytelause I som vil miste sin tiltrekkenhet eflighet aa publisere alle. Derf r ord. Aa fmna sanningi i ei bok I ter hvert som trængsler og nød som Ønsker at fØlge begiven0 konsentrerer de sig om visse f _ so full av lyte som bibelin kann trænger paa. Græshoppen er et heterne i Gamlelandet bØr fattere hvis renome de b or vera noko aa arbeida paa. Men billede paa industrien, som i al' ygger . . . . . . abonnere paa yed prisutdelinger o. 1. Et forlag aa t~u alt 1 han, lygn og sanmng, mmdehghet hoppet s~g fremover, k~m tjene mere paa en Nobelpris-I er kJe bra. - Det vert yvertru. men n:i kun slæper sig frem med vmner enn paa hundrede andre S. Garborg. i bes\'erhghet. (Aftenposten's Landsutgave) som muligens staar langt høiere Mange vii selvsagt si: Saadanliterær verdi. De vet, at majoriTider n es T egn 'ne tider har vi hatt før! Hvad vil s.om utkommer i Oslo 3 gange teten faller for reklame. U~der du saa gjøre med tidens største og ukentlig og bringer alt nyt vaart nuværende økonomiske sy(Av L. Lindseth.) sikreste tegn: Figentræet (Jøderav interesse stem maa det forbli aa være slik. (Forts. fra forr. nr.) ne)? Matt. 24,32. IJ. Lindseth.

MODERNE MASKINER O

i

--0--

1

BREVPAPIR, KONVOlqUTTER ' BILOVE, KONSTITUSJONER FESTSANGE, VISITKORT, Etc. -.-0-

PUGET SOUND PUBLISHING COMPANY · 1125 Tacoma Ave.

For aa skaffe W ester:n Viking en større utbredelse paa kortest mulig tid har utgiverne bestemt sig til aa anmode læserne om samar-

r----------""""---

beide. Hvis De vil sende oss navne paa et par av Deres venner, som nu ikke holder "vVestern Viking", vil vi sende dem bladet absolut fritt for en tid fremover. Hvis De vil gjøre oss den-

"UKENS NYTT"

ne tjeneste behøver De blot aa utfylle neclenstaaende kupong og adressere den til "Western Viking," 1125 Tacoma Ave., Tacoma, vVn.

l

i

Tacoma, W as h .

En speciel henven ise til vaare venner!

skap~rgjerdi

ve~a ~

MATERIELL -

1

i

I Prædikeren, 12. kap. læser vi: Gj engangerr-tanker Arbeiderpartiet i England har "Tænk paa din skaper i din aldrig været arbeiderparti. Dets ungdoms dage førenn de onde dahovedopgave har været aa lede ge kommer, og aar inntreder, om Hvor ufullkomment vaar hjerne arbeiderne bort fra kommunis- hvilke du skal si, de behager mig fungerer kan best iakttas ved aa men, og spille en hyklersk rolle i : ikke." studere de ordtøk som ligger nerdet kapitalistiske system. Kapi- ' Tross all kunnskap, videnskap mest paa hver manns leper ved talistene fant en Mussolini no. 2 , og utvikling, som er gjort siden de forskjellige anledninger og sii MacDonald. Arbeiderbevegelsen·l 1914, paa det sociale økonomiske tuasjoner. Vaar bevissthet fomi England vil visst nu anta radi- j og tekniske omraade: er det en: ler med gaarsdagens tanker er kalere former. Socialisme og ka-· uigjendrivelig kjendsgjerning at 1 ett ekko av gaarsdagens resonnepitalisme kan ikke pra~ti?eres i aarene . er blitt vanskeliger~ og mang - som om a:le hendelser, samme land. - Halvsocrnhsme er vanskeligere, og det ser i sannhet . all fenomena, staar i samme forværre enn ingen. Man kan aldri 1 ut som de .onde darre er forhaan- ; hold til livet idag som igaar, og "' I sto1e paa reformatorer, hvor pen- ' den. saa til alle tider. Nuets skiftende ~e kan prostituere. I Sovjet kan "Førenn solen og lyset og maa-: panorama av omstendigheter flyr mgen ha n:ange penge ingen nen og stjernerne formørkes, og oss forbi uten tilfredsstillende forkan selge sig. skyene kommer igjen efter regnet. 1 to~kning eller forklarelse. Dagens ·:+ '!.· ~. Som jeg allerede har beskrevet 1 eprnoder fortolkes med forbrukte. Hvad forskjel er der mellem aa var det efter verdenskrigen et lit~' meningsløse fraser. Livets U:endespille poker om penge eller paa I oplys, da verden trodde og haa- 1 lige spill i nuancer av gjerninger børsen? Jo, den, at pokerspill pet at rettferdighetens sol virke- og følger paaspeiles ett sjelsliv vedrører kun de som spiller og lig var i sin opgang for alvor. _ avmektig i mottakelses og avspeideres avhengige, mens børshelvete Alle hatets krigsskyer var utløst lingsevne. Benevnelser som fun.øver en mektig inflytelse paa det og den politiske himmel var lys ~ . damentalist, anarkist, socialist, a~ hele økonomiske system. De som klar. Men Jesus sa at dette bare I ristokrat, kristen, synder, tyrran, kontrollerer "The Stock Market" var begynnelsen til alt som skulde patriot o.s.v., er gamle, men de kontrollerer ogsaa landets admini- komme over jorderiket. Ocr visse- : vender altid tilbake med nye fastrasjon. En president kan selge lig "skyerne har kommet i;jen ef- ! cader av nytt liv som vi i vaar sig, og et "budskap" fra ham er ter regnet." _ Krigsskyerne sam-1 sløvhet ikke merker. Individunok til aa svinge kursene. les mørkere og tættere med en : alisme lever altid, men fortidens * .:· * stadig økende ødelego-ende makt i individualisme er ikke nutidens Hr. Repland er atter i Engle- fornt av kvalitet og "'kvantitet. 1 lik, og ikke kan den tilbakekalles. byen. For hans smil og fine ord "Den dag da husets voktere Det menneskelige inisiativ gjør sit er især de smukke aldeles fortapte skjelver, og de kraftige menn blir , verk, men komplekset bak krafti hans nærvær. krumme, og de malende hviler for- i utfoldelsen er særegen til sin tid Siste søndag var, bl. a., baade de de er blevne faa, og de som ser ; bare, og. resultaterne blir særegne han og Ingeborg her hos oss. (Ja gjennem vinduerne blir dunkle_" forhollsvise. Hvor megen sann alle "W. V." Iæsere kjenner Inge- i Er det nogen gang da husets\ ~orsta~else. av livet mister vi ~kke, borg). Hvad disse to ikke dis-1 voktere (statsmennene) har staatt: idet v1 nøier ?ss med aa khst~e kuterte, var kort sagt ikke værd paa gyngende grunn saa er det gamle navneskilte paa ny frakt . aa diskuteres. - Vi andre kunde I nu, og blir det mer og mer. Her- I * ·:+ * bare si . ja, halleluja .~g am~~· ~m forteller dagens aviser tyde- I Jeg leste, flyktig nokk, presiBegge. to studerer W: V. saa hk" nokk. . . . dent Hoovers memorial-dags tale grundig som Garborg Bibelen. En] De kraftige menn (kapitallster- j for iaar, rev den ut av avisen, og ~v damerne bragte en eske nyde-1 ne) blir krumme." - Hør hvad ·efter en lang tids forløp fant den :ige konfekter, og Repland sparte skriften sier: "Ve den som op· igjen nu, da jeg gjennemgikk en ikke paa konfekten. Han følte dynger hvad der ikke hører ham ~ del læsematerial kastet tilside tidviss~ som en speciel eie~domsrett til og som l~sser paa sig pante- ; ligere. Gjenganger-tanker, det me- til konfekten, mener Jeg. gods. Skal ikke uforvarende de ste av det han sa; tankernes beinruse som skal pine dig. og de i skrangel fra en forsvunnen tid, og vaakne op som skal ruske dig, saa der stod en forunderlig gammel Endaa litt um tru du vorde~ dem til rov? Hab. 2,6-7. ! dunst av det hele, fallt' det mig Kor Peder Nelson fær det ifraa Frankrik har opdynget og ned-· inn den samme slags følelse som at eg vil ha under til prov paa gravet av verdens gull · engang f ør, d.· (il. Jeg · "Guds nærvær" sk nar e. rt ' . •n 1 30 . pcL . . . ' og'' k om' over, nng ·,. Y g : e. 11. vval st. l N. Y. fmner vi prak- som liten gikk i en gravgaard on1 , · æsce d e fl a mec.:; mns ri er paa Af h ,e • k'ft.

Koster forsendt til Amerika

"WESTERN VIKING" 1125 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. V ær saa venlig aa sende Western Viking til nedenstaaencle venner, som nu ikke holder bladet:

Kr. 10 for Yz aar Kr. 20 for 1 aar

Navn Ukens Nytts Ekspedition Akersgaten 51, Oslo, Norge

............

Adresse

~~~""~

l BESTE BRILLEGii.s~i

I l

fra $t.oo til $5.oo : (Hvorfor betale mere?) ! l Du maa bli fomøiet, hvis ikke ( bytter vi glassene (

J

~-------------------~ E. S. GUDMUNDSON

1

Navn Adresse Navn

(

, 727 St. Helens Ave., Tacoma, Wn. (

Adresse

f-GEO:'J.'wiiLER--#~

Navn

)

Skrædder

~

) Reparation av herreklær og f ! Damekaaper ~ 1220 So. K St. - Main 5638 C .). ,. . ., ___ ...,,.Hemstitching ___-.....,_-....,.,..._~--!C

l

Adresse

••

"'

"

•••••••••••••••

"

•••••••••• i •

••••

"

•••

"

Innsendt av

0

I

-1

ar OvV IS THE TIME to order your Christmas cards, so t~at you may ~ave a select and appropriate greeting card. V\ e have a w1de range of samples, some inexpensive as :vell as ~ome of tl:e mo~e e~a~ora~e. Make your Christmas greetmg car~y that air of mdividuahty wbich you will not find at the ordmary store counter. - W e give the additional service of ."process engraving" your name at practically the cost~ of the origmal card. No orders can be taken later th~n November 30.

I

&~~ra~~~~tI~~~u~Wpctopdy~l ~

PUGET SOUND PUBLISHING CQMPANY 1

1125 T acoma A venue

Tacoma, Wash.

·-·L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~I


WESTERN

Side 4

THE WESTERN VIKING 't

Publlehea by HE PUGET SOUND PUBLISHING COMPANY (In·~o1·poratetl)

Pnone Main 2520 Tacoma Avenue. A. BJERKESETH, Editor 1009 So. K St. Phone Broadway 343f J. J. BAGGER. Advertising Manayer SubacrJptlon:

One Y ~ur ............... , .. , ......... , ...... , .. ~I.Oil

One year to Canada ...... , ..................... $3.00 (me year to Norway ....................... " ... $2.00 B:n1en:'cl as seconu-dasa muttc>r. :'lluy tb1i Poato(flce at Tacomn. Watihiugton, L'nngress of Marcb 3rd, 1879.

llJ,

inu, at

uutler Act

VAARE RADIOPROGRAM

ut

saa fortell oss hvad De synes vi bør legge til eller trekke fra. SHIPSTEADS PLAN Senator Shipsteads plan om utstedelse av Bonds paa 5 millioner til utvikling av de innenlandske vannveie, innbefattende 9 fots kanalen i Mississippi, synes nu aa skulde faa vind i seilene i den kommende kongress. Kongressmann John N. Garner (Demokrat) av Texas, som antas aa bli "speaker" i representanterens hus, uttalte ved sin ankomst til Washington, D. C., at han vilde arbeide for "utvikling av de innnelandske vannveie i videst mulig utstrekning." Han vilde ikke gi noen officiel erklering om demokraternes politik, før president Hoover har gitt sitt budskap til kongressen, men han hevdet, at de autoriserte vannveisprojekter bør fullføres innen fem aar. Fem aar er nettop det tidsrum, som er satt i Shipsteads plan, som tar sikte paa aa avhjelpe arbeidsløsheten paa denne maate, og samtidig faa gjennemført de projekter, som han mener vil bety meget for landet. Senator Hiram .Johnson (Rep.) av California., formann i Senatets Commerce Committee, er for aa stØtte Shipsteads plan, og man venter støtte for projektet blandt de progressive i begge huse.

I

VIKING

1931

Men presten hadde hørt hvad .Anthony M. .Arntson Finn sa: Attorney-At-law ~ Draugen? Draugen, gutten 911 Fidelity Bldg. min, kan ingen se, for slikt vesen fins ikke, og ingen kan gjøre oss Telephone Broadway 1418 noge( naar vi bare holder oss ~------.-....................._.._..,.. nær Vaarherre. J. M. ..ARNTSON Aa nei, tenkte Finn, ingen ser Norsk Advokat ham, for det er vel bare mig han Pr aks is for alle retter vil ha, og han sa ikke mer. Tel.: Main 5402 Og mens han klynget sig til Puget Spund Bank Bldg. baatrellingen for sjøene, saa han for sig stuene hjemme med far. I Henry Arnold Peterson Han saa mor gaa op og ned fra Skandinavisk adv1)kat vinduet til gruen og tilbake igjen, j Main 718 og trykke hendene fast i hoftene i som han hadde sette henne gjøre I IO!f-17-IR·l9 \Vash. Blrlg. I fra han var liten, naar far blev I Res. tel. Proe. 2861-R lenge borte, og han saa far reise sig op i sengen og si halvt i døs: 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - , Jeg vilde helst snakke med preSkoledage er Sko-dage! sten. Men hvorfor kjope nye sko? Og ingen kom. Ikke presten ? ? ? ? ? og .ikke sønnene, for alle "blev" ; Komfortable brukte sko, rigtig re· ute paa sjøen den kveld, for det parert, vil gjore Deres barn be· var dagen for hans første fart,; dre istancl til aa befatte sig med lekser, istedetfor deres fl.it· og draugen skulde ha ham den : sine ter-og du sparer penge. dag. Og mens han satt der og: Champion Shoe Repair klynget fast for sjøene, blev : det som en drøm for ham, at nu i Shop G Fera, prop. skulde han "bli,'" og han tenkte, I 1302 So. K at hvis nu draugen fikk h a m, ! Cal! and deliver service. Main 2058 vilde han saa kanskje la de andre ~---------------;. slippe frem til far tidsnok. Og . . - - -........- "......................,.,..____~

Lower

years this comF panythirty has served the needs OR

of Western and Central Washington. It is slgnificant that as the use of electricity has increased our rates have stead· ily dropped.

1 1

TODAY th.ese rates are 1 among the lowest in the nation-and

Still Going Do.wn !

Puget Sound Power & light

i

Som de fleste av vaare læsere vet, begynte vi for tre uker siden med ukentlige radioprogrammer over stasjon KVI, Tacoma. Hensikten er ogsaa aa fortsette ialfall til nyttaar - og muligens ogsaa efter den tid. Programmene bar faatt en enestaaende begeistret mottagelse blandt skandinaverne her paa kyTALENDE TALL sten. Over 100 breve i løpet av mindre enn tre I At der i stor utstrekning har funnet bestikkeluker taler tydelig nokk om det. Vi har faatt ser og svindel sted i flere av landets større breve fra saa aa si alle kanter - fra landsmenn byer, har lenge været en kjendt sak. Men aa faa i Los Angeles i syd og langt nord i Canada. Læbeviser for det, som kunde føre vedkommende serne kan forøvrig selv best dømme om gehalten embedsmenn bort. fra sine embeder, har været en av brevene ved aa følge med paa vaar ''Radioannen sak. De har klokelig paa forhaand søkt side." aa verne imot resultaterne av mulige underDenne ukentlige kringkasting av skandinaviske søkelser. I byen New York, hvor en av statens programmer er, som sagt, foreløbig nermest som lovgivende forsamling nedsatt undersøkelses koet eksperiment aa betrakte, og det beror vesentlig mite har været og er paa jakt efter svindlerne, paa den opmuntring vi faar fra publikum om vi har man særlig h,att opmerksomheten henvendt kommer til aa fortsette og gjøre programmene paa mistenkelige embedsmenns bankkontoer, for permanente. Vi har fra mange forskjellige kanom der muligens ad den vei kunne finne beviser ter faatt direkte forespørsel om det var noen for vedkommendes skyld. Man har nu bl. a. funmaate de kunde hjelpe oss paa? Ja, der er. net at byens registrar siden 1. januar 1925 har Abonner paa "Western Viking"! Er De allerede hatt et samlet bankinnskudd paa $519,597.35, av abonnent, saa skaff oss en ny! Har De en hvilket beløp 47,077.64 var hans løn for aa sette slektning i Norge, saa bestil bladet for ham eller stempler paa skjøter; resten, $349,196.66, var penhenne. Det vil koste Dem en bagatell av henge, som han paastod, han hadde laant paa forholdsvis en dollar eller to. Hvis enhver av vaare skjellige steder og til forskjellige tider. abonnenter gav oss litt hjelp paa denne maate, En dyrlæge, Wm. Doyle, hadde faatt opsparet saa vilde de paa samme tid bidra til at ogsaa $1,000,000 ved . sin praksis som hestedoktor, og. den "skandinaviske time" kan fortsettes. hans hukommelse var ikke istand til aa forklare Ellers er vi taknemlig for alle de rosende breve hvorfra denen store "ekstra"-innteket skrev sig. vi mottar saa aa si hver dag, og innbyr fremdeles Dette er bare etpar eksempler fra mange andre vaare lyttere til aa la høre fra sig. Liker De man er kommet. underveir med i New York, og programmene, la oss vite det. Liker De dem ikke, andre byer staar ·muligens for tur.

~

li

Company "Electricity Is Cheap In WashingtOn"

l

til mor som ventet.

Ra tes

B. PAULSON Juvelerare l :a klass urreparationer

1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. (Nær llth og K st.)

b u·. g· a 00

l

VI er beredt tll at staa til tje· Han drømte, syntes han la sitt ~ neste saavel nat som dag { ~ I hode i mors fang, og mor satt og ~ ~ klappet ham over hodet og sa: - ) TuA11 Funeral Home C ,. . Stakkars, stakkars gutten min! ; 2215 Sixth Ave. Main 580 ~ FOUNTAIN LUNCH ~ Hvorfor sa mor stakkars, stak- .......................................................,,_ _ " · · Parkland, Wash. kars gutten min? og saa sang .,.,_..,....,....,.,........,....,....,....,...,....,.,,_..,..-::" " ~~ mor for ham sang _,,..,.....,..,......,....,....,..,.......,......,...,._....,.-~ De var naadd det farligste Phone: Office Mad. 3813-J-5 punktet. Det freste og fraatlet Brookdale Lumber Co. om dem. Relingen laa nede i .t Brookdale on Mountain Highway vannet, 3 sekar strakte neppe til I Lumber, Hardware, Paints etc. aa holde vannet i ave. Restene P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A av seilet de hadde latt staa paa Tacoma, Wash. mastene var ved aa spjæres av ; stormtakene, masten selv la sig : Here is a good substannærmere og nærmere ned mot vannflaten presten holdt lille tial work shoe of solid Leiv inn til og bad med ham. leather designed to give Der hevet som et berg ute Hlghest quality of fresh and g real service at small paa sjøen, det nærmet sig dem, ; smoked meats at reasonable prices ~ cost. - Plain toe nu falt det over dem, saa atter ~ Ship your Veal and hogs to . us. ( ! hvin saa det skalv i mast og ten, hvor han kunde hjelpe til ett nu børte o!rsaa Leiv tyde-: with storm welt, half ! tofter. naar der var noget aa gjøre. ~ , ) 1144-46 Pacific Ave. Tacoma ~ lig hvor det lo saa ennu ett,: lined and a good fitter. - Han vil holde presten borte '~'" Vinden øket paa eftersom de det var det tredje: Da satte Leiv ~..................-...-~--~ (Forts. fra side 1) fra far, sa Finn, men det skal , kom ut fra land, kom i hvasse i et vilt skrik og strakte sig efter· --0Leiv speidet , a~gst . utover vi bli to om. , , , 11)lvesende kast, med sorte og hvite Finn: Ser dere da ikke drau~ ! Gronsaksfro och TradgårdsThe same may be hacl fjorden var uer mg:istedsfra Da med ett, draugen satt likelI rekker og sprutet stenk over seil gen tar ham! Han hadde tyde- i redskap m a 16-inch high · top hjelp aa faa 7 ma~tte e nu gaa ved dem i halvbaaten sin og grin- og mannskap. Og i det samme. de lig sett en stor bølgearm som en' under? Han var stiv av kulde og : te og lo til dem,· mens guttene tørnet om Prestenesset bleknet om Fi"nn og dra; boot at~ ~·edsel, og klærne kle b et vaat e og I bleke o. g stive mu.mlet fadervaa.r I Finn som om døden hadde rørt ring krumme · d ham med sig. $7.50 Henry Mohr Hardware Co. iskla~me. om ham, mens e ruset! h~lvhøit me~em sig, for luen,. til.i ved ham, for der; like ved dem Finn var borte! 1141 Broadway frem 1 vileste fart eller stan- : Fmn over til draugen som grep i kom draugen som han hadde loL . k k t d k Id . t set ep mot vihdtakene. I den og slo op en vill latter. · vet i halvbaaten 1 og lo d~m like i ~~v s ~e a Me s lu ~ ~ an~e Var der da ingen hjelp aa faa? I Dette var et daarlig tegn. ., fJ.·e~et. Han saa paa de andre. j ~gt mytn; am. k en. ~v~ te Try the 1 e • Aa se, der, langt borte, en I Har han tatt luen fra dig,·i1 Men det lot som om ingen hadde I eO n e aad sottnbel i døtgest.ull · . g nu me e ev e si ere. Hillcrest Meat Market baat, skrek Leiv. 'saa vil han nok ta mer, sa Leiv, merket ham enda latteren hans' D k t f. d t 1214 So. K St.-Main3490 Finn stod borte ved masten. -11 og prøvde aa holde fast paa bro-! hvinte med 'vinden seiv Leiv .e dvark omfme over JOr gta~e ' ~ b . 1 v111 en om ra en annen re nmg. 1134 Pacific Ave. FREE DELIVERY Han haned og sett aaten og var ! ren srn. ! satt stille og sammenkrøpet hos 1 hvit i ansiktet, men vilde intet si. Draugen skratlo og viftet med presten som om intet var. - Da! Service Always Our Motto "tt s till'· . . . at han :· . Moren hadde været borte ved I s1 , luen oppe f ra vannsk umme t , og kunde ikke Finn heller vise .. . Leiv Baatcn gled nær- sendte atter en god styrtsjø mot var redd. Han trakk sig bare 'litt vmduet ~g kiket sort g1~k ros- • t, mere i rasende fart, en mann om- dem, saa det var saavidt Finn ik- lengere ned i baaten og prøvet aa :~n~ hvi~e fraader stod mn fra bord nu saa han del - han ke fulgte. · holde sig fast i toftene. Men der! 'JOAargaGped •. J 1 1 u ' 1 esu navn, hvor var satte i et s k ri"k : b aat en var h av. Men da dreiet d e nett op om var lite ly aa finne noget sted, for 1 tt l 1 Den forsvant. Presteneset og straks var sjøene sjøen slo i et vekk over baaten,' guA;:e~· satte hun sig ved den sy- Draugen! skrek han, og hver mindre. og mennene hadde det travelt med t· t f - a drink as it cornes l h d . d 1;::es o egJer e, og s irre _ Her møtes vi atter! sa drauF' t d. rem l Now playing: niuskel skal og ansiktet var for" øsekarene. 'mn saa s a ig 11vor- f · d f ld d h d t from na ture. Purity l dreiet av forferdelse, mens han gen og var forsvunnet de hørte 1e d es d raugen k apse1·ite paa s1'd en or sig met o e e en er, uen guaranteecl. f James Cogney and Joan Bondell stirret i retningen men baaten ham bare lane:t bortefra 1<jenne111 .·d h t d h h aa se noge · · g in ~ ~ av . em, ør e or an ev over I Da kom Finn hen imot henne. $4.00 doz. ten ounce cans. var sporløst forsvunnet. Han saa stormhvirvlene. til dem gjennem stormen, latteren,. H d d t d cC "BLONDE CRAZY" t . d · an var ryppen e vaa og er make 4 gallons. W e pay d tl·1 alle kanter - .intet spor mer. - - - naar sjen ve1te mnover em, Hadde han da drømt? Guttene blev tatt inn i stuen mehs. deres baat i den vill~ kamp : ~1ltekl:~n som i dammer av haar express. charges and send ; Vær modig, Leiv, nu skal paa prestegaarden, mens baat blev hugget og hugget mot vmd og g directions. , t · · F' • Farvel, mor, sa han, nu komX · jeg straks ta rore igJcn, sa mn, gjort klar til avgang for presten. bølger som den kløvet, mens. den, mer presten, han stod like ved RUSH THAT MAS I, Now playing: llan var blek, og kunde vanskelig k tt tt · t · f t alilke ORDER 1 li De fikk no se e aa rmgen u i suste rem - men syn es kt h d t . c Richard Arlen, Regis Toomey, tale. Han vilde heller ikke nevne dette været - guttenes baat tor- vel ikke aa komme av flekken. 1sdengen ogh ra e t aatnden. mh0 Remit P. 0. money order. ~ hendt. : . · em, og un syn es y e 11g an i Jack Oakie & Peggy Shannon det som var de ingen trøste sig til. I Tenk om de allikevel kom for : bøide sig og vilde legge hodet i No check. ; in Baaten for frem. Men den lu.a: Klærne deres blev tatt av og ",ent ·t1·1 far.' I \'T ·t J tt · E )' h " d 1 t t1 ·· hennes fang. v n e e er 111 :.ng is · : "TOUCHDOWN mot YiP•fon, o; ~r var an? . I i byttet i en fart, og de blev satt En veldig sjø slo over dem. Hun kunde ikke røre sig bare Jr·r:d. C'Ite ·~.OK Fmn ror.et lgJen., ved det runde bord i stuen med B:<iate 11 stanse·t k enget : ' DAVID NICHOLS CO. Sunday· d t t l op og r ' holdt pusten. Da saa hun den . • . I · . . ff.en o':'.:e r:::ieatte han g1 .. e i ;varm kaffe og hjemmebakte ka- me.nnene for til seilene, Finn hu- d d . . O' t k Kingston, Georgia : W11l Rogers m Teiv, fo~· vinden øket, det k.und:·ker foran sig. Og: prestefruen sat. , " cr øen e reise l sengen o" s re "AMBA.SSADOR BILL" ~ ket sig ned for det Lan sac, o,,, ke haanden ut som for aa rekke ~~~~~............. · ~~0<!>~1~~0000~ 17jelde liv eller død, 0 ::i. a ldn vart<> sig mellem uem, oi:r hun la sil 1 'l ~ ~ skalv. ' den til nogen, saa falt han tilbake nnn sfaker im:.1 c!n nan rn:.-: e. ne hender paa hoderne deres og Kom dig bort i bakstavnen i putene o:r det var slutten. s: elt seili:ne ·::a·:i best;;: maate. f d · t 'ld de alle d ~ , . sa at . ør e spis e, til bror din og prosten. ' er er I Nu forstod 11un a1, Finn hadde h v1 e d D a med ett, de var gledet mei- · tre takke Gud at . an saa un er- tryggere, sa en av fiskerne '...il : V~Bret der hos dem for· aa si farlem to av bølger, som vilde bart h a dd e h JUlpe · • t d e to smaa ham. Han k;·øp bort og. satt e ~ig I vel. eller lancleienclomme er n u. Saa skulde de altsaa gaa' i Den rette tid aa k1' O})C bystyrte ove:· dem, hørte d~ e~ I.ang- guttene over all fare for at de hos dem, men med kJekt reist I veien sammen hjem de to 1 Hun jl Alleting tyder paa at vi har n aaet bunden og at der fra nu vill latter, og oppe paa ø ge,op-; 1mnde faa hente trøst til deres hode Sjøraset var over. Pre- I . · av vil bli en stadig stigning i p riserne, isar paa Real Estate. "en vinpet halvbaaten O"' skulde · Id f 1 t d · · sank i .ll:ne ved sengen. · . r "' . 'far som sku e ora e em. 'sten kremtet Neden for gir vi noen ler paa hvad man nu kan kJOpe til1 p· aa ro··ei rulle ned paa'1.ig dem. Finn tenkte paa draugen s.on: Skal vi snu? spurte_ en? av Det gi'.k. k t«ungt veien op til det eiendomme for. Sammenlign di sse med priser for et aar eller kastet ned·-i Leiv baald· Eia !J ~ "• l1adde luen hans, og som VI i;; fiskerne, det er kortere hJem · 1lille graa fiskerhus. Presten aap- to aar siden. 1 te:n c~ ansikt3t. ø'e ham igjen om han vel f ? t t j . ' -1 ~i 1· pl) c r d·.1 :·.·o.:·e':. m " Rr der ~re· spur e pres en. net døren til stuen konen 1aa ?.. c~1 - · "la'm dem over til stakkars far On Ash Street near 23rd Street ca• ~aii 1 ;. 1 ,". •,·;1··1•e Fin~ han k1.:>lct ;:;!ry· " 1 ' t t 'kk kd · Ingen av dem svarte. . der stum .ov. er dødssengen. SOME SPLENDID EXCHANGES » " " "· ·' · - ·· .", • " ~ m laa og ven e og i e i.:n e · . . . _ line. · A 5-room · hou.se 4 years old Leiv hen tll ruret. ; "o . · f Finn so.a bort paa presten. - ' Da vendte hun s1g og gJorde Good 4-rooin house, about ::. years old. t fol·l''·· Oak floor in front and dining faa fred for sm sJe1 · ør pres en ·• rooms, basement, furnace. Mort -~ Op og hjelp mig! s1n-ek l::.an M ft _ Skulde de nu vende? Og han tegn: No mortgage. On car llne~ Easy gage $2700. \Vant to trade for Elv· I kom og løste den ut. en e er t nkte aa far som ventet. - Jeg vet aet, sa hun, gutten walking distance to Smelter. >Vant erett property. gjenm 1:1 stormen. paa tenkte han at draugen kun~e e P j har selv været her og sa ert oss sorne acreage near Larchmont. 0 Lebr reiste med møie, 1ian d age aa nærme sig Fare ogsaa aa vende baaten . A 4-family apartmcnt on paved stree1 1 -·lt . . . f lk ne · farvel Will take small ranch on 3·lot corner. between 6tl1 Ave. and South 12th }ladde vondt for aa .holde sig paa a ve rn: e va prestebaaten og siden skulde 1 slik storm, sa en av 0 e · l All House is 8 years old. 5 large Street. Entirely · rebuilt a year benene, tennene klapret: det nu vare en god stund før han Vi holder frem, sa presten. · e graat. rooms, attic large enough for 2 or ago. Oalc floors, fonr garages. Mort· Hørte du latteren -- hans• . d N · 3 rooms. Full basement. Stone gargage $2500. Will take ranch for · · b 1 · kom ut paa fJor en a 1ene. aar Men nu var det som om havet ...... age connecting with basement. A part. da han red paa ø ·l 'han saa først var stor kunde de b. lev vilt Sjø paa sjø veltet over. ~ . ~ second garag_e and woodshed . at A .10-year-old house on 2 Iots at 35th - saa du gekammen? · · . ED SPROULE'S BUTTER STORc:. rear of lots. No rnortgage. Locat10n and So. Ash. 6.rooms. Valned at · du· nok tales ved. baaten, like over fjordgapet var Sm-'r, Egg og Delikatessevarer East 29th and L. i w ants tra de Nok hørte jeg og gir i $2,000. No mortgage. · h ler de og sjøene naadde nu ogsaa · o- 1 A K ET A very prominent business corner in i for clear ranch. d ham plassen ve roret o;, oss, . ver bakskotten. hvor presten dsatt, PFørste U B LIdØr X fl\r~a 1R1te St. Tacom~. Has one storyBconcrete We deal in all kinds of real estate. Saa var de atter ute paa SJøen. ·1 • ~ .1 b . , han nok enda bedre. t og Finn syntes han følte rau-1 bm drng w1t 1 asernent. rmgs m Ask for wlrnt you want. Houses, Jots, · d Fra nu av fu1gte draugen gut- Finn følte sig trygg nu i en s ore f a total of $275.00 per month. Mort- land, ranch, iusurance, mortgages and rt baaten med mange mann og gens klamme haand gripe e ter gage about $12,500. Will take good we always appreciate your telling us tene snart paa den ene sna paa ham i de vaate stenk fra bølgene. NYHEit::R AV INTERESSE small ranch in Sunnyside district you saw tile advertisement in West· den anden side av deres baat. -{ nærmere Guds hjelp nu i prestens Fi h for det norske publikum burde DP as part payment. ern Viking. Ser du draugen, sa nn, an altid medde Ie ""' Ofte satt han oppe paa bølge- nærhet. - M en h an v1·1de gJ·erne "est ern v·ki 1 ng. " d være kar han ogsaa, og ikke set- bøide sig over Leiv, hører du som g,,nd et brevkort, adressert til 1125 kammene, ofte mellem em, og han ler av oss? Tacoma Ave" .Tacoma, Wasb., eller der redes en jakt paa liv og død tes i bakstavnen som lillebroren, benyt telefonerue: ::vrain 2!\20 eller Broadway 3435. 954 Commerce under draugens latter og stormens saa h an h o ldt Si· g forrest i· baa- Leiv rystet. paa. hodet.

! i

ORK SHOES

$3.50

~~

!

l

DRAUGEN

J

"MOHR HAS

· 1

IT"

I

I

U:

DICKSON BROS"

COMPANY

I

1

GRAPE JUJGE "'ONENJlrUTE u

1

·

:

nA

TEATER-

t

,

YTT BLUE MOUSE

.FOX RIALTQ

'--------------11.

!

l

1

I

-1

L

I

. 1

l

I

- . "

I

!"

l!.

I

i1

Bratrud Mortgage & Realty Corporation


Tacoma, Wash. 23. nov. 1931. Bjerkeseth: hjilrt paa det Skandinaviske program to gange over KVI og Ønsker aa si til dem som stræver med programmet, at det var meget godt utfØrt, og især var solisten som sang i N ormanna Male Chorus "Den sto.re hvite flok" storartet." Haaper aa faa hØre mange gode program fremdeles . . Jeg· maa .ogsaa faa lov aa kritisere noen av dem som skriver om programmet, at de bruker det engelske til en norsk avis, om et norsk program, naar jeg vet de kan skrive norsk Det minste jeg kan si, er at de vanærer det norske sprog. - V enligst S. A. RASMUSSEN

min hjerteligste takk for det gode norske radio program, det er det deiligste vi hyjrer gjennem hele uken! Undres paa om vedlagte sang kan synges en gang? Tonen er vakker og godt kjendt, og diktet - nu vel - jeg liker det selv. Venligst BERTHA ALSAKER Takker for sangen. Desværre fikk vi ikke . tid til mere enn et vers igaarkveld, men kanhende vi ved en senere leilighet, kan faa hele sangen sunget. Vi tar den imidlertid inn i avisen. Takk !-Red. Tacoma, Wash. 23. nov. 1931. Hr. redaktØrer E. M. Nyman, Andrew Bjerkeseth og Øvrige medarbeidere for 'The Scandinavian Hour': Hæder til dere som gjennem disse deilige program likesom svensken Sturzen-Becker, med gljildende iver virker for "Skandinavismens sak" i vesten. Undertegnede kjy:lpte en radio særskilt for. disse program. Hver torsdag kveld har jeg innbudt rnine skandinaviske venner som sammen med oss i fulle drag nyter av de utmerkede hjemlands taler og deilige toner. La oss nu og da 9gsaa hji)re en svensk deklamasjon av den 'rlke svenske Iiteraturen !


WZSTERN

Side 8

BREV FRA ULRICHSEN

VIKING

Fredag den 27. November, 1931

STREIK PAA GRAYS HAR.BOR

Alder Street Market & Grocery

Majestic and Philco Radios

Søndag den 22. var her massemøte i Eagles hall i Aberdeen til protest mot 2. dollar minsteløn i 26TH & ALDER PROCTOR 287 mølleindustrien paa Grays Harbor. ALWAYS SAVES YOU MONEY Polson · Lbr. Co. saa vel som de~ and up. Easy terms. res arbeidere haded gjort sit beste I for aa folk interesesrt. Der var Friday, Saturday and Monday Spe'Cials: TUBES and SERVICE 'saaledes paa forhaand blitt trykt · 10 en mengde med handbils og endel The kind of Service· ...................... store reklameplakater. Trykt i you expect. røde bokstaver paa handbillene \'Vhole or half, stod der: per pound ....... . "Workers of the Lumber IndusFresh Creamery, i · tri, your future in Grays Harbor South 38th & G per pound ................... . is at stock. Can · you exist on 2.00 pr. day. lf so, do not attend · El!lliEIBBBB•Blll Choi:e steer Beef, .· pe1 pound ........... . the meeting at Eagle's Hall, nov. Garborg kom hit op! Her har HE~GE 22, 8 p. m." vi bruk for dig, og vi vil garan~ fil You~g Plump Irens, Reklamen gjorde sin virkning.. tere dig Liberty. I privatbrev fra Ole Hegge til 1 pe1 pound ............... . Rundt kl. 7 var hallen fy1lt til I. B. Lindseth. A. Bjerkeseth, skriver vaar beAll the regular P. S. & Q. Specials for Friday, Saturday, siste plass og før kl .. 8 var det ca. 2000 skuffede mennesker som ikke kjendte skily)per bl. a.: . and Monday. kunde komme inn. Der blev holdt i har nu, begynt aa træne Imange taler. Hovedtaleren rr:aa. saa .sma~tt, _ som foregaar med :""'"""""""'"'""'..,........_...,.,_..,............,..,..._.,............................" ........" 1111111..,mlllll.....Ulrlch Zakarias Ulrichsen . jeg vel hcl:3t kalle ham, var Srruth li Tl ~RT Tl 1•L n•Lvl ,1øpnmgd i ~k,ogen medl skistaveEg har sett i "radio-brevene" i fra Portland. I over en time holdt a..1111 • v nu u11 n n~ -: a vi rngen sne rnn vente "Western Viking" at several har han publikum i spending. Hvad før JUL requested at eg i pørson blir put- folk syntes om talen, det fikk vi j Den norsk-amerikanske olympiaVi venter paa vaare gutter, tet paa den "skandinaviske timen" det beste be·v.is for m~ndag, da komite av New York sende·r of- som skal komme over hei: og ~I ~I paa torsdags kvelden. Det eineste Shafer & Wilson forgJeves forficiel innbydelse med "Berg:ens- representere vaart land ved vinI~ I~ eg har aa innvende imot tanken søkte aa operere sine møller. fjord" gjennem Dr. Selmer. terlekcne i Lake Placid. Efter Chestnut _ Nut _ Lump-Nut er det ' at det helst skulde vær~ d Efter arbeidere siste efterretninger vi har, skal t tmøtet "k dholdt 11 t fra Use with Carbonado Coking Fumaci.e, Coal. 0 ein lørdagskveld, saa vi kunde ha e 0b s reid en be mø er mø.e g Der har i de siste maaneder noen av loi1ler11e komme her den t t t ' ....T t's the Combination~INDlAN with CARBONADO-that gives you hele natten før oss, og kvile oss det lev a es em• a mgen gaatt mange rykter 0111 at Nor- 25. december. Vaar klub (SalisBargain Heating and healthy EVEN heat. ut paa søndagsmorran. skulde opta arbeide før kravet om ges kro111}rins hadde til hensikt bur)' Outing Club) s.kal da .Stai:t your fire wi~h INDIA:N-qulck; clean heat. Then, for Iong 4L k 1 var møtt lasting beat, toss m a supply of CARBONADO to bank and hold Eg gaar ut ifra at requesterne s aa · t aa besØke Amerika, enten under hvis sneforholdene tillater det your fire. With CA.RB;ONADO you can snart blir saa mange, at radio-beDet blev ogsa bestemt aa u. • BURN A BANXED FIRE DAY styrelsen blir nødt til aa putte sette streikevakt, og aa møte vinter-olympiaden i Lake Pia- - innby hele tmpperi med ledemeg on the air, og for at eg ikje mannjevnt frem den første da~.· eid i februar, sommerlekene i re op til Salisbury, saa de kan skal være uforberedet, saa har eg Polson Lbr. Co. opfordret ogsaa Los Angeles eller ved verdens- ligge her og træne til hotellet I utnemnt han Sivert, romkamera- alle sine arbeidere om aa møte ut,;tillingen i Chicago i 1933. som de skal bo i i Lake Placid 1801 Dock St. J. F. Torrence, Mgr. Main 4448 ten min til public, naar eg driver op. Det synes vel kan.ske ra~t Ryktene har versert i saavel blir aapnet 3. januar. Vi har aa øver meg om kveldene. for mange som ikke er kJent 1:1ed norske som norsk-amerikanske norsk terreng og fin hoppbakke, •............... - - - - - - - - - - - -...................,,..,.,,_,..,.,...,.,..,.,..................................,....1 Eg tok han Sivert og plaserte forholdene, at et saadant Co. vilde avisei-. uten at man har hatt og saa skal gutta faa bo samlet. .....,....,...._.....,,......._,....,.....,................_..............,.._..........,.................,...................,..,...,.,.,.,,..""" han i ein stol borti en krok her ta del i en streik. Men den gaate noen fy)Jelse av hvor meget der Haaper vi faar sne da. om kvelden, og saa fikk eg tak er lett aa løse. Polson har altid var i dem eller hvordan saken Faar da hilse alle kjente der Time to Get Them-and Send Them i ein kasserolle, som eg hengte i betalt sine arbeidere bedre enh egentlig Jaa an. ute. Kanskje blir jeg med paa ei snor under taket (det var tale- noen annen. Nu betaler han 3·20 Saken er i dis~e dage traadt Nasjonalrennet California Tl1is year we have .a !arger stock than ever before, and , greater values. ln addiliun yon may have your il.ame printed t uten, eller mikroskopen eller ka minsteløn og Wilson 1.20, Shafer mn i fastere spor idet den februar, saa tar en tripp on the c.:ards FREEJ-when ordered in lots of ten or more. det no er dem kaller det.) Saa betaler 1.50. Med en saa stor f or· k d 'kk p 0 lso ltonku Norsk-Amerikanske Olympiako- opom med det samme. bad eg han Sivert om aa ta paa s 1qe 1 un e 1 e n l\fod hil:ien OLE HEGGE. t- mite av New York g.·i'ennem sin seg ein andektig mine og lissne rere me d disse. P ol so n b eSlutte in til ka eg hadde aa seie. saa aa faa en ende paa det, og da formann major S. J. Arnesen :=aa I Salislmry. Conn. , S. & H. Green Trading Stamps-"\Ve Deliver Ja, han Sivert satte seg- til med han ikke vilde red11sere betalin- sig i stand til aa sende officiel i'"""'''"......,.......,..,....,,~~ 3822 Nortl1 26th S<Teet W p R d· I p • ~ 11 · · 1 1 J '11 · ()] ags :a e· roctor 571 ' beinan i kors og ein 5-cent c~gar gen, saa hadde han valget me em 111111y<,e se t1 ,;:ronpnr1:s av i:1ed 1\........~_._.................,........,"'""""""'~~ i munnen, og bad meg go to it. to ting - aa innstille driften,.el- stab ttl aa være k01mteens giest A ,_ ....._. . . .........,.....~,....,,..,....,......,.....................,,.,,....................................,""",............,...,.....,.."'""'....,,,. Ledies and gentlemen, he- ler aa tvinge Shafer til aa betale under vinterlekene i Lake Placid. gynte eg. det samme som han. Han valgte Innh)delsen blev sendt til Briug inn DereR JOxrn fo- Stop, seier han Sivert. Du det siste. ::\ orgcc med "Bergensijord" som 1 togrnfier (Bromide, i sort 1 Advanced Pupil of the skal vel snakke norsk din tullball. Mandag morgen oprandt klar og I iorlot New \,-ork sist ly:lrdag. uo og hvit), strn skal Yi fart fin saa kalt var det at man for"' Yelegge dern i 11aturlige . •t HELEN RICE PETERSON STUDIO Please keep qm e, ess eg ' t i kronprinsens tidligere lærer, Special Classes in combined ·1 d t f'n melig tok efter pus en, naar man' . . farver for kun get s t art et , saa v1 u snar l ne kk t . d t fr'ske mor- Dr. Sel:ner, som reiste hie:n efBallet, Tap, and Acrobatic Dancing ut kofør eg :mixer det op. sta nesen u i e l . . . Ullder the personal supervision of . · kl 5 For det gJ'a1dt aa ter cn stmhetur i Amerika . paaAltsaa: Ledies and gentle- genveir · · . . _ . _ , Helen Rice PeteTson ·i r tidlig ute Shafer & Wilson to], elsk verdigst aa O\ ermen and others som hepne b aa væ e · . . 1 .· o1 ·1 1 1- er ,1· 0 . :rhese Classes are held at the Roof Garden of the Masonic · · over ra d'10n t omg · Itt E g vi'lde nok prøve aa spille et .avsi)JllLe een t1 cet ,on,,,e i,.,,e hssne m 1 . . .· . Alt arbeide garanteres. Temple each Saturday and are offered .. to, the public at ...,, d d, · 1 . ne lumpne tricks om han kunde norske slot. Hvis De har noget gam1rnr uiscøsse me meg SJØ om eg ' d t I ·dl melt uvbleket fotografi av ngen av de 1111 er som er r yanke- faa det til. Usannsynlig var e 35c PER LESSON far, mor eller nogen anSkulde bruke norsken elle maalet, nu naar eg klemmer iveg ikke, at de vilde prøve aa smug1e innsamlet av ele norsk-amerinen, saa kan vi fornye Try our Student Teacher at this Special Price-Y ou will be over radiotuten, and have decided inn arbeidere om natten, og der- kanske olympiakomiteet for aa elet. Vaar speciallteI e1· more than Satisfied. d t'l Dette forstørrelser og fornyelser all by meg sjøl unanimous, at eg i ved bli istan i aa operere. . stØtte Norges deltagelse i olymav gamle fotogeafier. For information call PROC. 3800 or PROC. 1857 skal mixe det op, saa also the I viste sig ogsaa aa være berettiget. piadene, vil bli berørt av denne Billedrammer og annet passende young aenerasjon som ikje har tid: EJ. 3 om morgenen hadde sageren invitation. som julepresenter til aa lere seg norsk, can have kjørt over tre mann, og tvung?~ Olympiakomiteen i New York benefit of my performances. Eg sig inn, da vakten paa den ti har f0flt en stor glede med aa se do it that way at whenever eg get var meget svak. sig- istand til aa innby Norges Combination Infra-Red rays, and Ultra-Violet Rays -the near321 So. llth Stø ck i amerikansken, so slenger, Kommet over paa streikeplassen kronprins. Fra alle hold har est approach to actual sunlight. A real Sun-Ray Lamp eg inn eit ord fraa Laksevaag el- møtte jeg en forfrossen græker. det gjort sig gjældencie hvilken ""'"""--.. within the price of all. Skaane i Sverige, saa lhat there - Hvad er grunden til at det er I l · k f Abonner paa The Western Viking don't have to be any pause i pro- saa kalt idag, sa jeg. - Jo, svar· )ety< nmg og hvil ·en est det i< un $1-00 p1·. aar Trlt tilsendt! grammet. Men first of all, I'like te han. Han Shafer er katolik _og skul de være aa faa hilse paa: ~....,...,,.,._........,.,.,..,,....,....._._....,,....,.....,...........,. to throw in a few remarks aboutistaar i forbindelse med han SJøl, antagerene til Norges trone, og i SEAMON'S FLOWER min egen pørsonality. og nu har han lovet sig til ha~ meddelelsen om at planene nu er SHOP 3815 North 26th Street Phone Proctor 709 _ Stop! skrek han Sivert! Ka med hud og haar om han paa sm hlitt til virkelighet vil sikkert bli Rust Building trur du det er for noke! Publiken side kan fryse fordervet alle som mottat med den største tilfredsCorner 11 th and Commerce er ikje interestet in your synds- er paa streikevakt. het av hele det norske Amerika. bekjennelse. Kut out that perKl. 7 om morgenen var der ca. (Utsendt av ])en Norsk-Ame-'~~ sonal bisniss. 2000 mann paa plassen. En stor rikanske Olympiakomite av New Sivert, sa eg, hvis du ikje truck kom kjørende, honket hor- \-ork.) keeper quite, so denger eg til deg net og trengte paa. Men et øiemed radiotuten i planeten! -- Kor blikk efter var bilen omringet og SEATTLE, WASH. var det eg slapp nu? maatte fint overgi sig. Saa kom Y es about my own pørsona- en middelaldrende mann; han gikk Glem ikke "Fembøringen"s stolity. Eg var born i Laksevnagcn freidig frem. - Han sa han var re velkomstfest i Seattle lørdag· i nærheten av Bergen i 18 hundre r;uvernementsmann, og kom gjen- aften. Festen holdes i I. 0. G. og nokle og otti. Far min var en nem de første rekker uten van- T.s hall. Et utmerket program er bra kar. That's all about him. 8 kelighet. Men da han kom ner- forberedt. Se annoncen. Efter at eg hadde sluppe forbi mere blev han avsløret av nogle .............. ------~--~-----presten Shafers-folk, som sa han bare var New Used DETALJ ERNE - Stop! skrek han Sivert. Æ en "tally"mann. Han blev da anCa.rs Cars Complete Equ1'pped Shop at ·:(, med hensyn til hegranekter aa høre paa tøiset ditt! gre1)et, og om J·eg ikke _hadde væ-11 Daa blev eg lite forbaslrnt og ret saa lykkelig aa kJenne manyour service ~ ) løftet kasse. rollen for aa klemme nen saa hadde han faatt et koldt Arth "I" I d "l\&r t -~ velscr i byen eller u• · h f ' . ur .l!.!Spe an .Lv.1.0 ors til han. Sivert, saapas at an or- 1 bad i elven. . . . ath Ave. &. State. Main 6114 ~.~; ten for hy en arrangeE ARE fully equipped to stod kor han skulde heade in. En stund efter blev poht1et bl~ den 1•.· do every kin<l of printMen det blev bare med det gode kl'.il. En konstabel kom over. re:; av oss paa t1 -Books, N ewspapers. Periodforsettet, for som way or another Men han bare lo til hele greien. •T" beste maate av betje- 1.:· icals" Pamphlets, Circulars, an<l so beit han Sivert meg tu it, og En stor ved-truck kom og skulde n1~r "'- Y~L. .LI i,JLI;,,.,. ~~ ning med aarelang er- i ·11 Stationery. ein 2.vbrukcn stolryg, satte ein inn, men blev stoppet og maatte ;· stopper for min praksis for den sn1'.. Kl. 8 blaaste hvi.sien. Men/ faring. All ,"·ork done as you want it, kvelden! det blev med det. with the when you want it, and at Jowest possible cost . . . Our overhead ", paa en Økono· is lov:er~ and ·\ve eplit the dlffer'7 0 n~ Itillater det ikke denne gang. mi::k tilfreds stil lende ence with the customer. I I<:LL - ' ' r " I Shafer sendte en mann og yilde Also i vite hvor meget han var pliktig maate. "Efficiency spells Economy" AMHT1LA'-'CE, I'lVALTD C()A('ll !til aa betale . ..• i(Ka"" ('herked from Home I $3.00 pr. dag, og undertegne to D!'Rtinatlirn. , kontrakt paa det. · SPECIAL PARTIES ANYWHERE ! Og næste dag kl. 7 underteg1 net Shafer tariffen. Og ikke nok C.O.L\'NN CO. For Your Convenlence MORTUARY med det. Paa taksigelsesdagen Phone '!.l>i.stinct ive Gfunera1 Serviæ faar hver arbeider ved hans plant 1125 Tacoma Ave, So Telephone Main 2520 1.)Jwne«J.,'ai'n 77·f5 717 TACOMA AVE.. 11@./f!" ·~1~T Ien fri turkey. Det lønner sig aa I l~ltr>;i._ l...., __ (! .~ø~·-~.~~~""~m~~~~~<J.t~~··' ·streike. ...

$37.50

ROSSO RADIO CO.

Hll(tEN FRA OLE

Sugar f~~:~~~s Adam's Bacon Butter

45c 25c 35c

Pot Roasts

ISc

Chickens

22c

:·vi

KRONPRINS OLAV INV'I"'

MrD!ADLCN

I -- . -- - . - .

.

.'

BARGAIN BUYING HERE-

I

I

I

--IS BARGAIN HEATLNG

c

DIÅ

ÅL

ALL

Pacjfic Coast Coal Co" (!lfyriøtmaø ©arhs

PROCTQR PHA· RMACY

I SPEGI T ANBUD "I

·

··

NANCY JANE BARE

0

WHITlEY ART STUDIO

SUN RAY LAMPS $5e95

L. R. ZACK ELECTRIC STORE

PATRONIZE OUR .ADVERTISERS

I TI G

I

l

!

!

•, 111

W

PENCIL

T

c "-

I

It

bo

S~e ::~---~::_~~~:~~~:,:~J tr;:: f~~U::re~!~~.e :::g;l:::~: I

I

I

DBAND

i \

Fuget Sound Publishing Company

43

I

Western viking v 3 no 48 nov 27, 1931  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you